SWA15#โครงการ 2 วัฒธรรม 2 ภาษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

posted Nov 21, 2018, 10:22 PM by Aflingz S
โดย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
 

หลักการและเหตุผล

               ตามที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในรูปแบบทวิภาคี 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียนและยังช่วยลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลยังเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน ได้เข้ารับการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้แบบเรียนรวมโดยให้ผู้พิการเข้าร่วมกับนักศึกษาปกติ แต่ในการเรียนรู้ของผู้พิการนั้นจำเป็นต้องใช้ล่ามภาษามือช่วยอธิบายในการสอนของครู จึงทำให้ผู้พิการเรียนรู้ได้ล่าช้ากว่าคนปกติ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการได้ยินยังมีอุปสรรคทั้งในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ระหว่างคนปกติกับผู้พิการทางการได้ยิน

               ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จัดทำโครงการ 2 ภาษา 2 วัฒนธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินให้สามารถใช้ชีวิตในวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลอย่างมีความสุขและสามารถร่วมทำกิจกรรมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างปกติ รวมไปถึงการเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติมีความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษาซึ่งกันและ         กัน

               2. เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินและบุคคลปกติใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

สถานที่ดำเนินการ

               วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

งบประมาณการดำเนินโครงการ

               งบประมาณ 8,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1. ผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติสามารถใช้ชีวิตร่วมกันด้วยอย่างมีความสุข

               2. ผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติมีความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษาซึ่งกันและกัน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

               1. นายนิคม  โพธิ์ชู

               2. นายวิศนุกร  นาคอก

               3. นายจิรพงศ์  ยานะรินทร์

Comments