SWA#14 โครงการ ลูกเสือจิตอาสาปลูกต้นไม้

posted Nov 21, 2018, 10:11 PM by Aflingz S
โดย โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากป่าดงนามล เป็นป่าเต็ง-รัง ขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีพันธุ์ไม้หลากหลาย เช่น  ไม้กุง ไม้ชาด ไม้ยาง ไม้แคน อื่นๆ และพันธุ์ไม้ที่เป็นทั้งพืชอาหาร สมุนไพรอีกมากมาย รวมทั้ง เห็ดหลากหลายชนิด หน่อไม้ เป็นต้น  รวมทั้ง สัตว์ แมลงที่สามารถนำไปเป็นอาหารได้ ป่าแห่งนี้จึง กลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ แต่ในฤดูฝนจะมีน้ำฝนไหลผ่านป่าอย่างมาก ทำให้หน้าดินของป่าเสียหาย และในฤดูแล้งก็แล้งหนักมาก ซึ่งปีที่ผ่านมาชุมชุนตำบลโคกสมบูรณ์และเยาวชนจิตอาสาโรงเรียนกมลาไสยได้ดำเนินการสร้างฝายกักเก็บและชะลอน้ำ  ดังนั้นลูกเสือจิตอาสาจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับชุมชนและเยาวชนจิตอาสาโรงเรียน  กมลาไสยปลูกต้นไม้ เพื่อชะลอไม่ไห้น้ำเซาะหน้าดินและเพื่อเก็บน้ำกับ   แร่ธาตุ  อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างต่อเนื่องยั่งยืน นอกจากนี้บริเวณหนองขุน  เป็นสวนสาธารณะของตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  ยังมีต้นไม้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต

2. เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับบริเวณสวนสาธารณะหนองขุ่น

 

 เป้าหมาย

เพื่อลดการพังของหน้าดินและฟื้นฟูผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สถานที่ดำเนินงาน

ป่าดงนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  และหนองขุ่น  ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

งบประมาณ

รายการงบประมาน

ลำดับ

รายการ

รายละเอียด

รวม(บาท)

ค่าเดินทาง

ค่าน้ำมัน

,๐๐๐

อาหาร

-ค่าอาหารหลัก -ค่าอาหารว่าง

,๐๐๐

 

 

 

 

พันธุ์ไม้

งบประมาณของอบต.โคกสมบูรณ์ และเทศบาลกมลาไสย

 

 

 

รวม

,๐๐๐

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชนเกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

2. เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่ามากยิ่งขึ้นให้กลับมาเขียวเหมือนเดิมและ         

3. ชุมชนมีน้ำไว้ใช้ในระยะเวลาหนึ่งด้วย

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                    1.นายไตรภพ หอมบุญ

                   2.นายเนรมิตร ภูมิไชยโชติ

                   3.นายปิยังกูร มารัศมี

                   4.นายโดม เศรษฐจันทร์        ที่ปรึกษาโครงการ

Comments