SWA#14 โครงการ แกนนำผู้พิทักษ์ชายฝั่งทะเล “The Guardian of Coastal” ครั้งที่ 1

posted Nov 21, 2018, 10:25 PM by Aflingz S
โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 หลักการและเหตุผล

               เนื่องจากในปัจจุบัน บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้เกิดการกัดเซาะเป็นจำนวนมากภายในเวลาไม่นาน เกิดความเสียหาย สูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ ทำให้ทัศนียภาพเสีย ทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายทางด้านทรัพยากรซึ่งมีอัตรการการเกิดการกัดเซาะที่รุนแรง คือ 0.5 เมตรต่อปี คิดเป็น 10.9% ของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากน้ำขึ้นน้ำลง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของตะกอนดินเลนหรือมวลทรายบริเวณชายฝั่ง เกิดจากลมมรสุมและพายุที่ทำให้เกิดคลื่นลมเข้าปะทะบริเวณชายฝั่ง

               ดังนั้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณบางขุนเทียน ชายทะเลซึ่งติดกับบริเวณชายฝั่งทะเล ได้เกิดการกัดเซาะเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดแนวความคิดที่จะชะลอการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเพิ่มพื้นที่ของป่าชายเลนให้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินด้วย

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อสร้างความตระหนักของปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลให้แก่คนในชุมชน

               2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศในชายฝั่งให้แก่คนในชุมชน

               3. เพื่อสร้างแกนนำในการชะลอการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเล

               4. ชะลอการพังทลายของชายฝั่งทะเล

               5. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในชุมชน

 

เป้าหมาย

               1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

                              - คนในชุมชนและนักเรียนบริเวณเขตบางขุนเทียนเข้าร่วมเป็นจำนวน 160 คน

                              - คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลที่ถูกต้อง ร้อยละ 90

                              - แกนนำสามารถชะลอการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งได้ร้อยละ 90

               2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                              - คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลที่ถูกต้อง

                              - คนในชุมชนมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

งบประมาณ      71,053    บาท

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1. แกนนำมีความรู้ ในด้านการปลูกป่าชายเลนและปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเล

               2. แกนนำได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

               1.นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล

               2.นางสาววริยา  จันทร์เจียวใช้

               3.นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเพชร

               4.นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค (ที่ปรึกษาโครงการ)

               5.นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด  (ที่ปรึกษาโครงการ)

Comments