SWA#13 โครงการ ชุมชนน่าอยู่

posted Nov 21, 2018, 10:18 PM by Aflingz S
โดย โรงเรียนวัดราชาธิวาส   กรุงเทพฯ 
 

หลักการและเหตุผล

               ชุมชนชาววัดราชา ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540 มีประชากรชายจำนวน 214 คน และประชากรหญิงจำนวน 245 คน รวมเป็น 459 คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง  จากการที่ชุมชนอยู่ใกล้กับบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนดุสิต  ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยโดยมีการปรับบ้านพักเป็นห้องเช่าพักของนักศึกษา ทำให้เกิดความแออัดของชุมชนมากขึ้น  และในช่วงที่ผ่านมาชุมชนได้ประสบปัญหาเรื่องขยะ เนื่องจากมีการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำของชุมชน การปล่อยน้ำเสียลงลำคลองโดยไม่มีการบำบัด ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ภายในบริเวณชุมชนชาววัดราชา มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญคือ วัดราชาธิวาสวิหาร  พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร  เคยเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ระหว่างทรงผนวช เป็นที่ก่อกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย นับว่าเป็นวัดโบราณก่อนสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดสมอราย ว่าคำว่า "สมอ" มาจากคำเขมร "ฌมอ" ซึ่งแปลว่าหิน จึงทรงแปลว่า วัดศิลาราย รัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชาธิวาสวิหาร  วัดราชาธิวาสเป็นวัดหนึ่งที่มีความเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย มีสถานที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายหลายอย่าง จึงเป็นสถานที่ที่นิยมท่องเที่ยวในปัจจุบัน  ดังนั้นกลุ่มของเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม  จึงได้จัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่  ขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะและน้ำเน่าเสีย ส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้กับเยาวชนในชุมชน และบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยผ่านกิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย


 

วัตถุประสงค์                                                                                                                                           

1.  เพื่อลดปัญหาขยะและน้ำเน่าเสีย

2.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้แก่

     เยาวชน และบุคคลทั่วไป

 

งบประมาณ   8,000 บาท

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


2.
 เยาวชนและคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์1.  คนในชุมชนไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและร่วมมือกันรักษาแหล่งน้ำของชุมชน

     ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

3.  ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รักและหวงแหนในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

               1.นายจตุพร  วงษ์ภูธร

               2.นายเตชิต  นิลวัฒน์

               3.น.ส.พฤกษา  จานฉิมมา

               4.อาจารย์จันทิมา  สุขพัฒน์  (ที่ปรึกษาโครงการ)
Comments