ผลงานน้องๆ SWA

    กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของน้องๆ สมาชิก SWA (Scout of the world award) 

SWA#14 โครงการ แกนนำผู้พิทักษ์ชายฝั่งทะเล “The Guardian of Coastal” ครั้งที่ 1

posted Nov 21, 2018, 10:25 PM by Aflingz S

โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 หลักการและเหตุผล

               เนื่องจากในปัจจุบัน บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้เกิดการกัดเซาะเป็นจำนวนมากภายในเวลาไม่นาน เกิดความเสียหาย สูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ ทำให้ทัศนียภาพเสีย ทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายทางด้านทรัพยากรซึ่งมีอัตรการการเกิดการกัดเซาะที่รุนแรง คือ 0.5 เมตรต่อปี คิดเป็น 10.9% ของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากน้ำขึ้นน้ำลง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของตะกอนดินเลนหรือมวลทรายบริเวณชายฝั่ง เกิดจากลมมรสุมและพายุที่ทำให้เกิดคลื่นลมเข้าปะทะบริเวณชายฝั่ง

               ดังนั้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณบางขุนเทียน ชายทะเลซึ่งติดกับบริเวณชายฝั่งทะเล ได้เกิดการกัดเซาะเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดแนวความคิดที่จะชะลอการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเพิ่มพื้นที่ของป่าชายเลนให้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินด้วย

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อสร้างความตระหนักของปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลให้แก่คนในชุมชน

               2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศในชายฝั่งให้แก่คนในชุมชน

               3. เพื่อสร้างแกนนำในการชะลอการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเล

               4. ชะลอการพังทลายของชายฝั่งทะเล

               5. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในชุมชน

 

เป้าหมาย

               1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

                              - คนในชุมชนและนักเรียนบริเวณเขตบางขุนเทียนเข้าร่วมเป็นจำนวน 160 คน

                              - คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลที่ถูกต้อง ร้อยละ 90

                              - แกนนำสามารถชะลอการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งได้ร้อยละ 90

               2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                              - คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลที่ถูกต้อง

                              - คนในชุมชนมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

งบประมาณ      71,053    บาท

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1. แกนนำมีความรู้ ในด้านการปลูกป่าชายเลนและปัญหาการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเล

               2. แกนนำได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

               1.นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล

               2.นางสาววริยา  จันทร์เจียวใช้

               3.นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเพชร

               4.นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค (ที่ปรึกษาโครงการ)

               5.นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด  (ที่ปรึกษาโครงการ)

SWA15#โครงการ 2 วัฒธรรม 2 ภาษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

posted Nov 21, 2018, 10:22 PM by Aflingz S

โดย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
 

หลักการและเหตุผล

               ตามที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในรูปแบบทวิภาคี 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียนและยังช่วยลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลยังเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน ได้เข้ารับการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้แบบเรียนรวมโดยให้ผู้พิการเข้าร่วมกับนักศึกษาปกติ แต่ในการเรียนรู้ของผู้พิการนั้นจำเป็นต้องใช้ล่ามภาษามือช่วยอธิบายในการสอนของครู จึงทำให้ผู้พิการเรียนรู้ได้ล่าช้ากว่าคนปกติ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการได้ยินยังมีอุปสรรคทั้งในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ระหว่างคนปกติกับผู้พิการทางการได้ยิน

               ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จัดทำโครงการ 2 ภาษา 2 วัฒนธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินให้สามารถใช้ชีวิตในวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลอย่างมีความสุขและสามารถร่วมทำกิจกรรมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างปกติ รวมไปถึงการเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติมีความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษาซึ่งกันและ         กัน

               2. เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินและบุคคลปกติใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

สถานที่ดำเนินการ

               วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

งบประมาณการดำเนินโครงการ

               งบประมาณ 8,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1. ผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติสามารถใช้ชีวิตร่วมกันด้วยอย่างมีความสุข

               2. ผู้พิการทางการได้ยินและคนปกติมีความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษาซึ่งกันและกัน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

               1. นายนิคม  โพธิ์ชู

               2. นายวิศนุกร  นาคอก

               3. นายจิรพงศ์  ยานะรินทร์

SWA#13 โครงการ ชุมชนน่าอยู่

posted Nov 21, 2018, 10:18 PM by Aflingz S

โดย โรงเรียนวัดราชาธิวาส   กรุงเทพฯ 
 

หลักการและเหตุผล

               ชุมชนชาววัดราชา ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540 มีประชากรชายจำนวน 214 คน และประชากรหญิงจำนวน 245 คน รวมเป็น 459 คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง  จากการที่ชุมชนอยู่ใกล้กับบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนดุสิต  ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยโดยมีการปรับบ้านพักเป็นห้องเช่าพักของนักศึกษา ทำให้เกิดความแออัดของชุมชนมากขึ้น  และในช่วงที่ผ่านมาชุมชนได้ประสบปัญหาเรื่องขยะ เนื่องจากมีการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำของชุมชน การปล่อยน้ำเสียลงลำคลองโดยไม่มีการบำบัด ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ภายในบริเวณชุมชนชาววัดราชา มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญคือ วัดราชาธิวาสวิหาร  พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร  เคยเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ระหว่างทรงผนวช เป็นที่ก่อกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย นับว่าเป็นวัดโบราณก่อนสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดสมอราย ว่าคำว่า "สมอ" มาจากคำเขมร "ฌมอ" ซึ่งแปลว่าหิน จึงทรงแปลว่า วัดศิลาราย รัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชาธิวาสวิหาร  วัดราชาธิวาสเป็นวัดหนึ่งที่มีความเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย มีสถานที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายหลายอย่าง จึงเป็นสถานที่ที่นิยมท่องเที่ยวในปัจจุบัน  ดังนั้นกลุ่มของเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม  จึงได้จัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่  ขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะและน้ำเน่าเสีย ส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้กับเยาวชนในชุมชน และบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยผ่านกิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย


 

วัตถุประสงค์                                                                                                                                           

1.  เพื่อลดปัญหาขยะและน้ำเน่าเสีย

2.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้แก่

     เยาวชน และบุคคลทั่วไป

 

งบประมาณ   8,000 บาท

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


2.
 เยาวชนและคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์1.  คนในชุมชนไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและร่วมมือกันรักษาแหล่งน้ำของชุมชน

     ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

3.  ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รักและหวงแหนในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

               1.นายจตุพร  วงษ์ภูธร

               2.นายเตชิต  นิลวัฒน์

               3.น.ส.พฤกษา  จานฉิมมา

               4.อาจารย์จันทิมา  สุขพัฒน์  (ที่ปรึกษาโครงการ)

SWA#14 โครงการ ลูกเสือจิตอาสาปลูกต้นไม้

posted Nov 21, 2018, 10:11 PM by Aflingz S

โดย โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากป่าดงนามล เป็นป่าเต็ง-รัง ขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีพันธุ์ไม้หลากหลาย เช่น  ไม้กุง ไม้ชาด ไม้ยาง ไม้แคน อื่นๆ และพันธุ์ไม้ที่เป็นทั้งพืชอาหาร สมุนไพรอีกมากมาย รวมทั้ง เห็ดหลากหลายชนิด หน่อไม้ เป็นต้น  รวมทั้ง สัตว์ แมลงที่สามารถนำไปเป็นอาหารได้ ป่าแห่งนี้จึง กลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ แต่ในฤดูฝนจะมีน้ำฝนไหลผ่านป่าอย่างมาก ทำให้หน้าดินของป่าเสียหาย และในฤดูแล้งก็แล้งหนักมาก ซึ่งปีที่ผ่านมาชุมชุนตำบลโคกสมบูรณ์และเยาวชนจิตอาสาโรงเรียนกมลาไสยได้ดำเนินการสร้างฝายกักเก็บและชะลอน้ำ  ดังนั้นลูกเสือจิตอาสาจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับชุมชนและเยาวชนจิตอาสาโรงเรียน  กมลาไสยปลูกต้นไม้ เพื่อชะลอไม่ไห้น้ำเซาะหน้าดินและเพื่อเก็บน้ำกับ   แร่ธาตุ  อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างต่อเนื่องยั่งยืน นอกจากนี้บริเวณหนองขุน  เป็นสวนสาธารณะของตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  ยังมีต้นไม้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต

2. เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับบริเวณสวนสาธารณะหนองขุ่น

 

 เป้าหมาย

เพื่อลดการพังของหน้าดินและฟื้นฟูผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สถานที่ดำเนินงาน

ป่าดงนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  และหนองขุ่น  ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

งบประมาณ

รายการงบประมาน

ลำดับ

รายการ

รายละเอียด

รวม(บาท)

ค่าเดินทาง

ค่าน้ำมัน

,๐๐๐

อาหาร

-ค่าอาหารหลัก -ค่าอาหารว่าง

,๐๐๐

 

 

 

 

พันธุ์ไม้

งบประมาณของอบต.โคกสมบูรณ์ และเทศบาลกมลาไสย

 

 

 

รวม

,๐๐๐

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชนเกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

2. เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่ามากยิ่งขึ้นให้กลับมาเขียวเหมือนเดิมและ         

3. ชุมชนมีน้ำไว้ใช้ในระยะเวลาหนึ่งด้วย

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                    1.นายไตรภพ หอมบุญ

                   2.นายเนรมิตร ภูมิไชยโชติ

                   3.นายปิยังกูร มารัศมี

                   4.นายโดม เศรษฐจันทร์        ที่ปรึกษาโครงการ

SWA#15 โครงการ สนามกีฬาเพื่อน้อง

posted Nov 21, 2018, 10:06 PM by Aflingz S

โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
 

หลักการและเหตุผล  

การแบ่งปันกับผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลน เป็นกิจกรรมที่เราได้เห็นจากองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการลดช่องว่างระหว่างสังคม การปลูกฝังให้เยาวชนประพฤติดีปฏิบัติดีนั้น อยู่ในกรอบการศึกษาที่สอดแทรกองค์ความรู้เข้าไปในรายวิชา  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สอนให้เยาวชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและพลโลกที่ดี ตามคติพจน์ว่า  บริการ ภายใต้กรอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไม่มีข้อใดเลยที่เยาวชนปฏิบัติแล้วไม่เห็นผล  พลังเยาวชน คือพลังสร้างชาติ คำนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้ด้วยการเปิดใจของผู้ปกครอง  ครู  ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมกันประเมินทุกด้าน

กลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้แบ่งปันโอกาส  จึงสำรวจความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกล  ขาดแคลนสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา และได้คัดเลือก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี  เป็นโรงเรียนที่อยู่ลึกเข้าไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  70  กิโลเมตร ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงอย่างยากลำบาก ส่งผลให้โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนประมาณ   200  คน ขาดแคลนและขาดโอกาสพัฒนาในหลายด้าน  การจัดกิจกรรมเป็นการรวมตัวของกลุ่มลูกเสือวิสามัญจิตอาสาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีและแนวร่วมจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ที่ให้สนับสนุนด้านการเงิน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ โดยลูกเสือจิตอาสาจะเตรียมความพร้อมช่วงว่างจากการเรียนและเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยการประสานงานของวิทยาลัย กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ และผู้เกี่ยวข้อง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นและขยายต่อไปยังพื้นที่โรงเรียนห่างไกลอื่นต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อฝึกให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีจิตอาสาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.  เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้แสดงออกถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือสังคมและสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ

3.  เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานปลอดภัย

เป้าหมาย

         1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ

ผู้มีจิตอาสาเป็นลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี และบุคคลภายนอก ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการด้านการเงิน อุปกรณ์กีฬา และอาสาไปพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬารวมถึงการส่งมอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 100 คน

         .เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้มีจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬา และจัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

สถานที่                                          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ผู้มีจิตอาสาในวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงพฤติกรรมการแบ่งปัน เป็นผู้เสียสละและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการร่วมปรับปรุงสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สามารถดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีความเรียบร้อย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

         1. น.ส.วณิชา  หอมกลิ่น

         2. นายธนดล  ทรัพย์สิน

         3. นายสมพงษ์  เอี่ยมพล

         4. อาจารย์ดวงดี  ศรีสม   ที่ปรึกษาโครงการ

SWA#14 โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

posted Oct 19, 2018, 10:47 PM by Aflingz S   [ updated Oct 24, 2018, 11:03 PM ]

โดย โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  จ.กำแพงเพชร

หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

จากการสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดนตั้งอยู่ที่บ้านหนองโดน ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดนแห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้าน อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง  ในแต่ละปีจะมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงเป็นจำนวนมาก และประกอบกับได้จัดตั้งมานานจึงทำให้เกิดปัญหาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คับแคบ  และสถานที่ทั้งภายนอกและภายในทรุดโทรม   สื่อการเรียนการสอนชำรุดและไม่เพียงพอ  เครื่องเล่นมีสีหลุดร่อนซึ่งไม่เป็นที่น่าสนใจ และปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ

กลุ่มของพวกเรา กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  จึงได้คิดโครงการลูกเสือจิตอาสาช่วยพัฒนาซ่อมแซมและปรับปรุงสื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดนแห่งนี้ ได้แก่ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น รั้ว และตัวอาคาร ที่สีมีการหลุดลอกจึงจะต้องมีการทาสีใหม่   เครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น ทาสี และซ่อมแซมม้าหมุนใหม่  เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเด็ก  จัดทำและซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอน ที่เก่าและชำรุดโดยใช้สิ่งของเหลือใช้ภายในบ้านหรือภายในชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมทางด้านพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดนแห่งนี่  โดยทางกลุ่มเราคาดว่าเมื่อจัดทำโครงการนี้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะสวยงาม น่าอยู่ และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  เป็นประโยชน์ต่อเด็กที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดนแห่งนี้  เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รั้ว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม

- พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ให้น่าอยู่  สะอาด และปลอดภัย

- ผลิต และซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนให้ใช้งานได้ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจเป็นประโยชน์ต่อ       การเรียนการสอน

 

 

เป้าหมาย

พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร และบริเวณสถานที่ให้สวยงามน่าอยู่ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร


งบประมาณ

            ๒๐,๐๐๐ บาท

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดนมีห้องเรียน อาคารเรียน และรั้วที่สวยงาม น่าอยู่

           - มีสนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นที่มีสีสันสวยงาม สะอาด ปลอดภัย

           - มีสื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่  เหมาะสำหรับการเรียนรู้

  ผู้รับผิดชอบโครงการ:      1. นายคมสันต์ ดาทา

                                             2. นางสาวฐาวิณัน ประทุมมา

                                             3. นางสาวนิสาชล ดอกบัว

ครูที่ปรึกษาโครงการ:       นายจเด็ด มหาการะเกตุ

SWA#13 โครงการซ่อมแซมเซลเตอร์ที่พักแรมลูกเสือ (ศาลาเมืองสุโขทัย)

posted Oct 19, 2018, 10:44 PM by Aflingz S   [ updated Oct 24, 2018, 11:02 PM ]

โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย  จ.สุโขทัย

หลักการและเหตุผล

               ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้ส่งสมาชิกชมรมลูกเสือพี่เลี้ยง ลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเยาวชนสร้างชาติสู่การเป็นพลเมืองโลกโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศฮังการี รุ่นที่ 3 สถาบันสร้างชาติ และสำนักงานอยู่ประสานงาน SWA Thailand ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

               จากการเข้าร่วมอบรมสมาชิกได้มีความตระหนักและเล็งเห็นความเป็นผู้มีจิตอาสาต่อสังคมอีกทั้งได้เล็งเห็นว่า เซลเตอร์ที่พักแรมลูกเสือสุโขทัย ” รามคำแหง “ มีความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก และค่ายลูกเสือดังกล่าวมีอาณาเขตอรัญญิกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้าแวะเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำ มีสมาชิกลูกเสือในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาใช้บริการค่ายลูกเสือแห่งนี้ ไม่ว่าจะฝึกอบรมให้กับผู้กำกับลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและการฝึกอบรมเยาวชนให้ป็นคนดี รู้จักชีวิตกลางแจ้งและรู้จักความเป็นผู้นำ

               ดังนั้น สมาชิกที่เข้าร่วมอบรมฝึกอบรมการพัฒนาเยาวชนสร้างชาติสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศฮังการี รุ่นที่ 3 สถาบันสร้างชาติ และสำนักงานประงานสานงาน SWA Thailand และทีมงาน SWA วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จึงได้ทำโครงการซ่อมแซมเซลเตอร์ที่พักแรมลูกเสือ (ศาลาเมืองสุโขทัย) ภายใต้การนิเทศ SWA Thailand เพื่อให้อาคารที่พักดังกล่าวกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และยังให้นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้แสดงจิตอาสาต่อสังคม และฝึกฝนวิชาชีพของตัวเองอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

               1.เพื่อซ่อมแซมเซลเตอร์ให้สามารถอาศัยได้เพิ่มอีก 1 หลัง

               2.เพื่อให้ลูกเสือในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดที่ใกล้คียงได้เข้ามาใช้บริการ

               3.เพื่อเป็นภาพพจน์ที่ดีของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ดินแดนมรดกโลก)

               4.เพื่อบำรุงรักษาค่ายลูกเสือรามคำแหงเป็นสถานที่ที่เหมาะในการอบรมเยาวชน

               5.เพื่อให้สมาชิกชมรมพี่เลี้ยงลูกเสือสามัญ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ชุมชน เจ้าหน้าที่                หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัยรามคำแหง

 


เป้าหมาย

               1.เป้าหมายเชิงปริมาณ

                              - สมาชิกชมรมพี่เลี้ยงลูกเสือสามัญ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรม   จำนวน 50 คน

                              - ชุมชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

               2.ด้านคุณภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันซ่อมแซมเซลเตอร์ที่พักแรมลูกเสือ (ศาลาเมืองสุโขทัย) ภายใต้การนิเทศ SWA Thailand เสร็จพร้อมใช้งาน จำนวน 1 หลัง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1.ซ่อมแซมเซลเตอร์ให้สามารถอาศัยได้เพิ่มอีก 1 หลัง

               2.ลูกเสือในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดที่ใกล้คียงได้เข้ามาใช้บริการ

               3.เป็นภาพพจน์ที่ดีของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ดินแดนมรดกโลก)

               4.บำรุงรักษาค่ายลูกเสือรามคำแหงให้อยู่รองรับการใช้บริการการบุคคลทั่วไปได้อย่างเหมาะสม

               5.ให้สมาชิกชมรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ชุมชน เจ้าหน้าที่ และ         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือในการพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัยรามคำแหง

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

               นายกันต์  อินเลิศ

               นายจักรพันธ์  อุตะมะ

               นายรุ่งเจริญ  อินตะปกุล

               นายจิณณพัต  ไพโรจน์

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

               อาจารย์อมรเทพ  สนองบุญ

SWA#15 ลูกเสือรักษ์โลก (Scouts Save The World )

posted Oct 19, 2018, 10:39 PM by Aflingz S

โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน  กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

               เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์เเละสัตว์อย่างมาก เช่นถ้าป่าไม้ถูกตัดทำลายลงไปมากๆย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพเเวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ เมื่อป่าไม้ถูกทำลายจะส่งผลกระทบไปถึงดินเเละน้ำเมื่อเผาหรือทำลายป่า พื้นดินจะโล่งขาดต้นไม้ปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกิดปัญหาภัยพิบัติและที่ลุ่มในฤดูน้ำหลากพอถึงฤดูเเล้งก็จะไม่มีน้ำซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ำลำธารทำให้แม่น้ำลำธารมีน้อยจะส่งผลกระทบกับโลกของเราซึ่งเผชิญกับปัญหาทางด้านสิ่งเเวดล้อมที่สำคัญหลายปัญหาที่สำคัญผลจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษทางสิ่งเเวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วม รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนำไปสู่ภาวะโลกร้อน

               จากการที่มนุษย์พยายามสร้างและพัฒนาความเจริญในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไป ดังนั้นจึงส่งผลเสียให้ธรรมชาติในปัจจุบันเสื่อมโทรมลงและทวีคูณขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในการแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและเเก้ปัญหามลพิษต่างๆ อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต่างๆ นอกจากนี้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจากจำนวนประชากรโลกที่มากขึ้นปัญหาที่สำคัญคือปัญหาทรัพยากรน้ำที่มีมลพิษและมีขยะเพิ่มมากขึ้นจากการทิ้งขยะและของเสียลงแม่น้ำหรือจากการกำจัดน้ำเสียของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีคุณภาพทำให้แม่น้ำลำคลองเกิดการเน่าเสียและส่งผลถึงสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยลดน้อยลงและเป็นปัญหาต่อมนุษย์ในการนำน้ำจากแม่น้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ผลกระทบรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจต่างๆของประเทศ

               ในฐานะลูกเสือจึงจัดการทำโครงการลูกเสือรักษ์โลกเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและการกำจัดขยะที่มีมากในพื้นที่ชุมชน ให้มีความสะอาดและมีความเหมาะสม โดยสถานที่ทำโครงการจะเป็นบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงวิทยาลัยฯ ร่วมกับทางประธานชุมชนและโครงการพัฒนาคนพัฒนาคลองของบริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จำกัด (มหาชน) ด้วยการสำรวจและการคัดแยกขยะรวมถึงการจัดตั้งพื้นที่กำจัดขยะในชุมชนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและนักเรียนนักศึกษาในการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการปลูกฝังทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูป่าไม้ทั้งในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชุมชนและพื้นที่อื่นๆ

 วัตถุประสงค์

1.         เพื่อให้ลูกเสือนักเรียนนักศึกษาประชาชนจิตอาสาได้เป็นพลังทางสังคมและเสริมสร้างจิตสำนึกของสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม

2.         เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจากการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องขยะที่อยู่บริเวณในพื้นที่อยู่อาศัยให้มีจำนวนและปริมาณลดน้อยลง

3.         เพื่อให้มีป่าไม้เพิ่มมากขึ้นและประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าทำให้ทรัพยากรธรรมชาติยังอยู่และดำรงรักษาไว้ตลอดไป

 

เป้าหมาย

              -เชิงปริมาณ         ลูกเสือ นักเรียนนักศึกษาจิตอาสาประชาชนได้รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติการ จัดการปัญหาขยะตามชุมชนและปลูกต้นไม้ ทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า15-20 วัน

 

               -เชิงคุณภาพ        ลูกเสือ นักเรียนนักศึกษาจิตอาสาประชาชนทั้งชุมชนใกล้เคียงพื้นที่และนอกพื้นที่มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

 สถานที่ดำเนินการ

-     วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

-     ชุมชนเขตบางกอกใหญ่และชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัยฯ

-     ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียนแขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

-     วัดลาดเมธังกร ตำบลบางป่า อำเภอเมือราชบุรี จังหวัดราชบุรี

-     วัดพระเชตุพลวิมลมังคาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลูกเสือนักเรียนนักศึกษาประชาชนจิตอาสาได้เป็นพลังทางสังคมและมีจิตสำนึกในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

2.  มีการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องขยะในคลองและพื้นที่อยู่อาศัยมีจำนวนและปริมาณลดน้อยลง

3.  มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นและประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มีการร่วมมือกันปลูกป่าทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีเพิ่มขึ้น

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นายสินาท                                          ศรีสุวรรณ                             ที่ปรึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์                          หมวกพิมาย                            ที่ปรึกษา

นางสาวสวิตตา                                แก้วพลอย

นางสาวพรทิพย์                               พิมพ์อุบล

นางสาวนรินทร์ทิพย์                       แก้วครุฑ

  • -     สมาชิกกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
  • -     ครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
  • -     ครูนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษา
  • -     แกนนำ ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ จากโครงการ Messengers Of  Peace
  • -     ประชาชนจิตอาสาชุมชนเขตบางกอกใหญ่และชุมชนใก้ลเคียงวิทยาลัยฯ
  • -     สภาองค์กรชุมชน (พอช.) เขตบางกอกใหญ่, สถาปนิกเพื่อชุมชน
  • -     บริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จำกัด (มหาชน) Thai Beverage Public Company Limited
  • -     ชุมชนวัดลาดเมธังกร ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

SWA#15 ต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรม คุณพ่ออุดม-คุณแม่สง่า

posted Oct 19, 2018, 10:33 PM by Aflingz S   [ updated Oct 19, 2018, 10:33 PM ]

โดย โรงเรียนหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลักการและเหตุผล

               ลูกเสือสามัญโรงเรียนหัวหินได้ทราบข่าวจากผู้ปกครองที่เคยไปทำบุญและรักษาอาการเจ็บป่วยกับหลวงตาทองชุบ นุชนิตย์ (จารุวังโส ) ซึ่งท่านจำวัดปฏิบัติธรรมเพียงรูปเดียว ณ สำนักปฏิบัติธรรมคุณพ่ออุดม – คุณแม่สง่า ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างศาลาเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของประชาชน เผยแผ่ธรรมะและเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยที่มารักษาโรคมะเร็ง โดยใช้ปัจจัยส่วนตัวท่าน และปัจจัยที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา ที่มารักษาแล้วหายจากอาการเจ็บป่วย แต่ศาลสยังสร้างไม่แล้วเสร็จ มีเพียงเสาและหลังคา ที่ยังไม่มีฝาผนังและพื้นปู ซึ่งไม่สะดวกต่อประชาชนที่มาทำบุญและผู้ป่วยที่มาขอพักพิง

               ลูกเสือวิสามัญจิตอาสาโรงเรียนหัวหิน จึงคิดทำโครงการต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมคุณพ่ออุดม – คุณแม่สง่า เพื่อต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ โดยจัดกิจกรรมเล่นดนตรี ขับร้องเพลง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการก่อสร้างต่อเติมศาลา อีกทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือ และครู ผู้ปกครองที่มีจิตศรัทธาร่วมก่อสร้างต่อเติมศาลาให้แล้วเสร็จอันจะยังประโยชน์แก่ประชาชนสืบไป

 

วัตถุประสงค์

               1.เพื่อต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมคุณพ่ออุดม – คุณแม่สง่า

               2.เพื่อให้ศาลาแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของประชาชนและเป็นที่พักพิงของผู้ที่มารักษาอาการเจ็บป่วย

 

งบประมาณ

               จัดกิจกรรมเล่นดนตรี ขับร้องเพลง เพื่อสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ จากนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงิน 219,498 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาท)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1.ต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมคุณพ่ออุดม – คุณแม่สง่าได้สำเร็จ

               2.ศาลาแห่งนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของประชาชน และเป็นที่พักพิงของผู้ที่มารักษาอาการเจ็บป่วย

 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

               นางสาวสุนิสา  เสาศรี

               นางสาวสิริพัชร์  อิ่มเพชร

               นายจิรายุส  อึ่งขวัญ

               นางดวงเดือน  นามนัย  ที่ปรึกษาโครงการ

SWA#15ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนเพื่อน้อง (SWA Creating A Better School)

posted Oct 19, 2018, 10:28 PM by Aflingz S

โดย ชมรมลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  จ.ชัยนาท

หลักการและเหตุผล

               จากสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับโรงเรียนซึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ จากที่ได้พบเห็น ว่าโรงเรียนของแห่งนี้ มีจ านวนนักเรียนที่น้อยมากและมีสภาพของโรงเรียนที่ทรุดโทรม ไม่เหมาะสมกับการที่จะส่งบุตรหลาน เข้าไปเรียนจึงต้องยอมทนในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในอ าเภอ หรือตัวจังหวัด ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ก็มี ผู้ปกครองบางส่วนที่จ าเป็นที่จะต้องให้ลูกหลานเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า  ดังนั้นชมรมลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้เห็นความส าคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดท าโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนเพื่อน้อง (SWA Creating A Better School) เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน โดยการ ทาสีรั้ว, อาคารเรียน, สนามเด็กเล่น, ห้องน้ า ให้มีความสวยงามเพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการที่อยาก จะเรียน นักเรียนและผู้ปกครองมีความรักและศรัทธาในโรงเรียนใกล้บ้าน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   1.เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                                                  2.เพื่อสร้างความรักและศรัทธาให้นักเรียนรักสถาบันการศึกษาของตน 

                                                  3.เพื่อให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นระเบียบและมีความปลอดภัย  

                                                  4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์สุนทรี

 

 

งบประมาณ  จากการจัดกิจกรรมของชมรมลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

                              งบประมาณรวมทั้งโครงการ                  ๕๒,๖๑๓     บาท

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   1.โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี 

                                  2.ผู้ปกครองให้ความส าคัญที่จะส่งบุตรหลานมาเรียน 

                                  3.สมาชิกชมรมลูกเสือวิสามัญจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชุมชน เจ้าหน้าที่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ

 

 รับผิดชอบโครงการ            นางสาววรัญญา  ชื่นจิตร์ 

                                             นางสาวทิพย์สุดา พุ่มดอกแก้ว

                                             นางสาวณัชชา พูลเพิ่ม

                                             ครูนวลนภา ศรีคำแซง   ที่ปรึกษาโครงการ

1-10 of 41