About SWA

    
        

                            กิจกรรมรางวัลลูกเสือโลก (The Scouts of the World Award: SWA) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ลูกเสือวิสามัญอันเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 16-25 ปี ได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามคติพจน์บริการของลูกเสือวิสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้เยาวชนลูกเสือวิสามัญ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระทำกิจกรรมช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลก ในด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกคนบนโลก ด้านการพัฒนา และด้านสันติภาพ โดยเชื่อมั่นว่า คนวัยหนุ่มสาว เป็นวัยที่มีพลังและมีสามารถคิดสร้างสรรค์ให้โลกและสังคมดีขึ้นด้วยกำลังสมอง สติปัญญา  ความรู้  ความนึกคิดในการรักสิ่งแวดล้อม ประเทศ และกำลังกายที่ถูกนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับเครือเยาวชนยุคพลังงานสะอาด(Solar generation) ขององค์กรกรีนพีช ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของสภาวการณ์ธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงเพื่อให้กลุ่มเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมน่าอยู่ ดังคำกล่าวที่ว่า สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง                                                                                                

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ใช้พลังความคิดและสติปัญญา ในการช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริการ สังคม ชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม และชุมชน
  • เพื่อให้เยาวชนไทยเล็งเห็นถึงคุณค่าของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก สังคมและชุมชน
  • เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กและเยาวชนไทย ในการใช้ ความคิด และสติปัญญาในทางสร้างสรรค์ สังคม  พัฒนาประเทศชาติ
  • เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่ผ่านโครงการได้รับรางวัลลูกเสือโลกจากสำนักงานลูกเสือโลก

SWA Thailand Base