Welcome to SWA thailand

SWA Badge
       โครงการรางวัลลูกเสือโลกเป็นกระบวนทางการลูกเสือมุ่งส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญ และเยาวชนที่ไม่ใช่ลูกเสือ ในช่วงอายุ 16-25 ปี ได้กระทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านสันติภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา เพื่อนำไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นของโลก และเป็นการเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้พบกับความท้าทายของอนาคต เป็นไปตามดังสหัสวรรษปฏิญญาของสหประชาชาติ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง::
  
http://members.scouts.org.uk/supportresources/search/?cat=8,194,717   
http://www.anantarak.com/
http://www.kaengkrachan.net  Join us Just click !!!    SWA ON FACEBOOK GROUP 

โครงการน้องๆ

 • SWA#14 โครงการ แกนนำผู้พิทักษ์ชายฝั่งทะเล “The Guardian of Coastal” ครั้งที่ 1 โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี หลักการและเหตุผล                เนื่องจากในปัจจุบัน บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้เกิดการกัดเซาะเป็นจำนวนมากภายในเวลาไม่นาน เกิดความเสียหาย ส ...
  Posted Nov 21, 2018, 10:25 PM by Aflingz S
 • SWA15#โครงการ 2 วัฒธรรม 2 ภาษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  หลักการและเหตุผล                ตามที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรว ...
  Posted Nov 21, 2018, 10:22 PM by Aflingz S
 • SWA#13 โครงการ ชุมชนน่าอยู่ โดย โรงเรียนวัดราชาธิวาส   กรุงเทพฯ  หลักการและเหตุผล                ชุมชนชาววัดราชา ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกร ...
  Posted Nov 21, 2018, 10:18 PM by Aflingz S
 • SWA#14 โครงการ ลูกเสือจิตอาสาปลูกต้นไม้ โดย โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักการและเหตุผล เนื่องจากป่าดงนามล เป็นป่าเต็ง-รัง ขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีพันธุ์ไม ...
  Posted Nov 21, 2018, 10:11 PM by Aflingz S
 • SWA#15 โครงการ สนามกีฬาเพื่อน้อง โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี หลักการและเหตุผล   การแบ่งปันกับผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลน เป็นกิจกรรมที่เราได้เห็นจากองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการลดช ...
  Posted Nov 21, 2018, 10:06 PM by Aflingz S
Showing posts 1 - 5 of 41. View more »