หน้าแรก

ศูนย์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 
SW3 Education Resource Research Center

::::::: ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครู :::::::
ขอความร่วมมือนักเรียนช่วยประเมินครูทุกคนที่สอนนักเรียนในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา