หน้าแรก(ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี g-mail ก่อนทำแบบติดตามนี้ เพื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูล)

แนะนำสะเต็มศึกษา

 

   ***การเปรียบเทียบแนวคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์***

เอกสารสะเต็มศึกษา (สสวท.)
        >> ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา" >>> คลิก
        >> เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" >>> คลิก
        >> คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" >>> คลิก
        >> เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" >>> คลิก
        >> คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" >>> คลิก
        >> เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" >>> คลิก
        >> คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" >>> คลิก
        >> เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" >>> คลิก
        >> คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" >>> คลิก
    
     กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.1-3 >>> คลิก
     กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.4-6 >>> คลิก
     สะเต็มศึกษากับการพัฒนาความคิดขั้นสูง >>> คลิก
     สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม >>> คลิก

     เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการ STEM Education Thailand >>> คลิก
     STEM (ตอนที่ 3 : กิจกรรม STEM สำหรับประถมศึกษา) >> คลิก
     เบื้องหลังการออกแบบกิจกรรม steM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา >>> คลิก
     สื่อดิจิทัล เกมแก้ปัญหา >>> คลิก  
     ระบบการสอบออนไลน์ >>> คลิก
     ระบบออนไลน์ข้อสอบ >>> PISA
     แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ >>> คลิก
     พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ >>> คลิก
     นิตยสาร สสวท. ออนไลน์ >>> คลิก 
     คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศฯ >>> คลิกหนองบัวลำภู