หน้าแรก

  การอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 โดยมีการอบรม 3 ระยะ ดังนี้   

           ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงด้านสะเต็มศึกษาของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ ทั้ง 261 โรงเรียน 

จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย

                                    รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ

                                    รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

                   ระยะที่ 2 การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ ทั้ง 261 โรงเรียน โดยส่งสัญญาณไปยัง สพป. เขต 1 ของทุกจังหวัด

 เพื่ออบรมครูพี่เลี้ยงฯ มีกำหนดการออกอากาศ 4 ช่วง ดังนี้

                                    ช่วงที่ 1  วันที่   7 – 10  มีนาคม   2562   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน

                                    ช่วงที่ 2  วันที่   28 – 30   มีนาคม   2562  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  เรื่อง หนูหนูกับ zoo ใหม่

                                    ช่วงที่ 3  วันที่   4 – 6   เมษายน   2562   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว

                                    ช่วงที่ 4  วันที่   19 – 21  เมษายน   2562   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ

                   ระยะที่ 3 การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั่วประเทศ โดยส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ ทั้ง 261 โรงเรียน 

มีกำหนดออกอากาศ 4 ช่วง ดังนี้

                                    ช่วงที่ 1  วันที่   25 – 27  เมษายน    2562   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ

                                    ช่วงที่ 2  วันที่    9 – 11   พฤษภาคม  2562  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว

                                    ช่วงที่ 3  วันที่   17 – 20   พฤษภาคม  2562  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน

                                    ช่วงที่ 4  วันที่    24 - 26   พฤษภาคม  2562  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  เรื่อง หนูหนูกับ zoo ใหม่

 ***หมายเหตุ***  

            ครูพี่เลี้ยง สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ตั้งแต่ วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ https://stemmentorreg.ipst.ac.th

            ครูผู้สอน สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่  http://stemreg.ipst.ac.th/all_event

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี g-mail ก่อนทำแบบติดตามนี้ เพื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูล)

แนะนำสะเต็มศึกษา

 

   ***การเปรียบเทียบแนวคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์***

เอกสารสะเต็มศึกษา (สสวท.)
        >> ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา" >>> คลิก
        >> เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" >>> คลิก
        >> คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" >>> คลิก
        >> เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" >>> คลิก
        >> คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" >>> คลิก
        >> เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" >>> คลิก
        >> คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" >>> คลิก
        >> เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" >>> คลิก
        >> คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" >>> คลิก
    
     กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.1-3 >>> คลิก
     กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.4-6 >>> คลิก
     สะเต็มศึกษากับการพัฒนาความคิดขั้นสูง >>> คลิก
     สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม >>> คลิก

     เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการ STEM Education Thailand >>> คลิก
     STEM (ตอนที่ 3 : กิจกรรม STEM สำหรับประถมศึกษา) >> คลิก
     เบื้องหลังการออกแบบกิจกรรม steM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา >>> คลิก
     สื่อดิจิทัล เกมแก้ปัญหา >>> คลิก  
     ระบบการสอบออนไลน์ >>> คลิก
     ระบบออนไลน์ข้อสอบ >>> PISA
     แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ >>> คลิก
     พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ >>> คลิก
     นิตยสาร สสวท. ออนไลน์ >>> คลิก 
     คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศฯ >>> คลิกหนองบัวลำภู