Om sameiet‎ > ‎

Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SVOLDER GATEN 4

REVIDERT 16.03.2015
 
1.      INNLEDNING:

         

          1.1.    For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes.

 

          1.2.    Hovedregelen er at beboerne ikke må opptre eller benytte leilighetene, balkongene eller sameiets rom og arealer på en måte som generer eller forringer gårdens verdi eller utseende.

 

          1.3.    Brudd på husordensreglene kan føre til oppsigelse i henhold til sameiets vedtekter.

 

          1.4.    Beboerne plikter til enhver tid å være informert om disse husordensregler.

 

2.      FELLESAREAL:

 

          2.1.    Gårdsplass, inngangspartier, trapper og korridorer må bare benyttes slik at disse arealer ikke forringes eller sameierne forstyrres.

 

          2.2.    Alle inngangsdører skal til enhver tid være låst. Det samme gjelder bod dører i alle etg, samt vaskerom. Se trivselsregler vaskerom på veggen/døren.

 

          2.3.    Det er forbudt å røyke i gårdens innendørs fellesarealer.

 

          2.4.    Det er likeledes forbudt å hensette gjenstander i slike fellesrom. Alle slike hensatte gjenstander vil bli fjernet uten varsel.

 

2.5.      Det er forbudt å parkere på gårdsplassen. Overtredelse kan medføre borttauing og bøter. Av/pålessing og korte opphold er ok bare man følger med.

         

3.      FASADE:

 

          3.1.    Det er forbudt for den enkelte sameier å foreta seg noe som kan endre eller forringe gårdens fasade, herunder skifting eller maling av vinduer, oppsetting av skilt, antenner eller flaggstenger.

 

4.      BALKONGER:

 

          4.1.    Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på balkongene som kan være til sjenanse, eller som kan falle ned fra balkongene. Blomsterkasser, o.l. må av denne grunn, og for å forhindre at vann renner ned, henges på innsiden av balkongene.

 

          4.2.    Beboerne må sørge for at balkongslukene ikke er tette.

         

          4.3.    Intet må kastes ned fra balkongene.

 

          4.4.    Søppel, sneiper og annet avfall skal ikke kastes ned fra vinduer. Grønt arealet skal være for alle inklusive barn.

 

          4.5.    Det er ikke tillatt å grille på fellesområder eller private balkonger da dette utgjør stor brannfare.

 

5.      INDRE VEDLIKEHOLD:

 

          5.1.    Sameierne plikter på egen bekostning å sørge for nødvendig indre vedlikehold av den enkelte seksjon.

         

          5.2.    Vedlikehold omfatter bl.a.:

                   -        Alt elektrisk opplegg fra gårdens hovedledning.

                   -        Alt røropplegg som er til den enkeltes seksjons eksklusive benyttelse.

                   -        Oppussing, istandsettelse og fornyelse av gulvbelegg, tapet, maling, dører, ruter, låser og nøkler.

         

          5.3.    Den enkelte sameier er selv ansvarlig for skader påført andre

                   seksjoner eller sameiets fellesareal som følge av manglende

                   vedlikehold.

 

                   5.4.    Vedlikehold av alle vinduer/dører som tilhører de ulike seksjonene er den enkelte seksjonseiers ansvar.

 

6.      INNGANGSDØRER:

 

          6.1.    Sameieren plikter også å holde sin inngangsdør vedlikeholdt og presentabel. Merk gjerne døren med beboerens navn. Skilter kan bestilles på f eks Jernia.

         

          6.2.    Det er ikke tillatt å lufte gjennom entré dørene. Av hensyn til renholdspersonalet bruker vi dørmatter kun på innsiden av døren.

 

          6.3.    Sameierne plikter å gi adgang til leilighetene for montasje, vedlikehold og annet nødvendig arbeid besluttet av sameiet, knyttet til fellesanlegg som vann, fellesantenne o.l.

         

          6.4.    Sameierne plikter også å gi adgang til leilighetene dersom dette er påkrevet for å forhindre, forbedre eller redusere omfanget av skader på andre seksjoner eller sameiets fellesareal.

 

7.      BRUK AV LEILIGHETENE:

         

          7.1.    Kjøkkenavfall som for eksempel kaffegrut bør ikke tømmes i vask eller sluk.

 

          7.2.    Det må ikke kastes uvedkommende gjenstander i klosettet, og det må bare benyttes klosettpapir.

 

          7.3.    Installering av motordrevne vifter er ikke tillatt da slike kan blokkere det mekaniske avtrekkssystemet.

 

 

 

 

8.      RO OG ORDEN:

 

          8.1.    Det skal være stille i gården mellom kl. 23.00 - 08.00 på hverdager og mellom

                   kl. 21.00 og 09.00 på søndager/helligdager.

                   Boring, banking og oppussing som støyer skal ikke foregå etter kl. 21.00 på hverdager, etter kl. 20.00 på lørdager og kl.19.00 på søndager.

 

9.      SKILT:

 

          9.1.    Styret er behjelpelig med å endre navn på utendørs ringetablå. Kostnader for postkasseskilt dekkes av den enkelte seksjonseier.

         

10.    ANTENNE:

 

          10.1.  Samtlige leiligheter er knyttet til gårdens fellesantenneanlegg. Det er ikke tillatt å koble seg til anlegget med annet enn godkjent utstyr.

 

11.    SØPPEL:

 

          11.1.  Søppel og avfall skal kastes i søppelrommet. Søppelposene skal knytes godt. Søppelposer skal ikke stå i fellesarealene/korridorene. Flasker og flytende avfall, samt gjenstander som ikke skal kastes i søppelcontainere, skal bringes til nærmeste avfalls stasjon – Skillebekk st. ved vann fontenen. (ved Jernia butikken). Papir og papp taes ut i de grønne søppel dunkene i gårdsplassen for resirkulering. Husk å brette/skjære opp papp slik at vi får plass til mer. Vær nøye med å følge disse regler slik at vi alltid gjør hva vi kan for å unngå rotter og klager på søppel håndtering.

 

          11.2.  Det er ikke tillatt å hensette noe i søppelrommet.

 

          11.3.  Store gjenstander samt brennbart avfall må sameierne selv besørge bortkjørt.

 

 

12.    BODER:     

         

          12.1.  Hver seksjon har fått anvist én bod med leilighetsnummer. Sameieren må også selv besørge renhold, bod belysning og holde boden låst.

         

          12.2.  Det er ikke tillatt å sette gjenstander i korridorene. Sykkel boden er ment for sykler.

 

13.       GARASJEANLEGG

 

13.1.   Evt. garasjeplasser feies og holdes i orden av de respektive brukere.

 

13.2.   Uvedkommende gjenstander må ikke hensettes i garasjen. Dette innebærer også bildekk, tak stativ og lignende.

 

14.    HUSDYR:

 

          14.1.  Det er tillatt å holde hund, eller annet husdyr så lenge det ikke er til sjenanse for beboerne. Husdyr skal ikke løpe rundt i korridorer alene uten følge.

 

          14.2.  Det er anbefalt å ikke legge ut fuglemat, da dette trekker rotter og mus til eiendommen.

 

15.    UTLEIE:

 

          15.1.  Ved utleie har eieren av leiligheten det fulle ansvar overfor sameiet for enhver skade eller ulempe som leietakeren måtte forårsake.

                  

                   15.2   Utleieren plikter og underrette styret og/eller forretningsfører om navn på leietaker. Nye beboere skal registreres. Skilt skal bestilles innen rimelig tid.

         

          15.3.  Leietakeren plikter under alle omstendigheter å rette seg etter husordensreglene som om han selv var sameier.

 

16.    MELDEPLIKT:

 

          16.1.  Beboerne plikter å underrette styret om lekkasjer, skader, mangler o.l. slik at skadenes omfang kan begrenses og utbedringer foretas så raskt som mulig.

 

17.    ERSTATNINGSPLIKT:

 

           17.1. Sameierne plikter å behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet og må erstatte alle skader som skyldes dem selv, deres husstand, gjester, leietakere eller andre som de har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen forøvrig.

 

 

18.    DISPENSASJONER:

 

          18.1.  Styret har fullmakt til å dispensere fra husordensreglene såfremt man finner det rimelig.

 

17. august 2006

Revidert 16.03.2015