Om sameiet‎ > ‎

Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SVOLDERGATEN 4

REVIDERT 08.03.2016
 


1. INNLEDNING:
1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes.1.2. Hovedregelen er at beboerne ikke må opptre eller benytte leilighetene, balkongene eller sameiets rom og arealer på en måte som sjenerer andre, forringer gårdens verdi eller utseende. Det gjøres spesielt oppmerksom på at gården er gammel, og at datidens byggemåte leder til at det er lytt. Det kreves derfor at seksjonseierne utviser særlig varsomhet i forhold til støy, musikk, osv.1.3. Brudd på husordensreglene kan føre til advarsel, salgspålegg og tvangssalg iht. vedtektene og lov om eierseksjoner.1.4. Beboerne plikter til enhver tid være oppdatert på gjeldende husordensregler.2. FELLESAREAL:
2.1. Gårdsplass, inngangspartier, trapper og korridorer må bare benyttes slik at disse arealer ikke forringes eller sameierne forstyrres. Opphold i inngangspartier, trapper og korridorer er ikke tillatt2.2. Alle inngangsdører til fellesarealer skal til enhver tid være låst. Dette er sameiets skallsikring. Det er ikke tillatt å sette sperrer i døråpningene for kortere tidsrom av praktiske årsaker. Bruk av calling anlegget skal skje slik at ikke andre seksjonseiere forstyrres/sjeneres. Alle boddører på samtlige etasjeplan samt vaskerommet skal holdes låst. Se ordensregler på vaskerommet. Gjentatte overtredelser av husordensreglenes bestemmelser om låsing og bruk av callinganlegget regnes som vesentlig mislighold, og vil medføre advarsel, salgspålegg og begjæring om tvangssalg.2.3. Det er forbudt å røyke i gårdens innendørs fellesarealer.2.4. Det er likeledes forbudt å hensette gjenstander i slike fellesrom. Alle slike hensatte gjenstander vil bli fjernet uten varsel og vedkommende som forsøpler vil få en skriftlig advarsel fra styret.2.5. Det er forbudt å parkere på gårdsplassen. Overtredelse kan medføre borttauing og bøter.3. FASADE:3.1. Det er forbudt for den enkelte sameier å foreta seg noe som kan endre eller forringe gårdens fasade, herunder skifting eller maling av vinduer, oppsetting av skilt, antenner eller flaggstenger. Ved bytting av vinduer skal styret kontaktes for riktig type og farge på vinduet.4. BALKONGER:
4.1. Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på balkongene som kan være til sjenanse, eller som kan falle ned fra balkongene. Blomsterkasser, o.l. må av denne grunn, og for å forhindre at vann renner ned, henges på innsiden av balkongene.4.2. Beboerne må sørge for at balkongslukene ikke er tette.4.3. Intet må kastes ned fra balkongene.4.4. Søppel, sneiper og annet avfall skal ikke kastes ned fra vinduer. Grønt arealet skal være for alle inklusive barn.4.5. Det er ikke tillatt å grille på fellesområder eller private balkonger da dette utgjør stor brannfare.5. INDRE VEDLIKEHOLD:
5.1. Sameierne plikter på egen bekostning å sørge for nødvendig indre vedlikehold av den enkelte seksjon.5.2. Vedlikehold omfatter bl.a.:

  • Alt elektrisk opplegg fra gårdens hovedledning.

  • Alt røropplegg som er til den enkeltes seksjons eksklusive benyttelse.

  • Oppussing, istandsettelse og fornyelse av gulvbelegg, tapet, maling, dører, ruter, låser og nøkler.

  • Oppgradert sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter.5.3. Den enkelte sameier er selv ansvarlig for skader påført andre seksjoner eller sameiets fellesareal som følge av manglende vedlikehold5.4. Vedlikehold av alle vinduer/dører som tilhører de ulike seksjonene er den enkelte seksjonseiers ansvar.5.5. Ved omfattende oppussing plikter seksjonseier og underrette styret om omfang og periode samt kontakt info. Seksjonseier plikter og sette opp informasjon på styretavlen.5.6. Ved stengning av vann skal vaktmester kontaktes. Seksjonseier plikter å varsle beboere minimum 24 timer før. Informasjon skal gjøres ved oppslag ved felles inngangsdør, der det skal stå, dato, klokkeslett og kontaktinformasjon. Det er kun tillatt å stenge vannet i korte perioder på hverdager mellom 10-14: Med unntak av ekstraordinære situasjoner.
6. INNGANGSDØRER:
6.1. Sameieren plikter holde sin inngangsdør vedlikeholdt og presentabel.6.2. Det er ikke tillatt å lufte gjennom entré dørene.6.3. Sameierne plikter å gi adgang til leilighetene for montasje, vedlikehold og annet nødvendig arbeid besluttet av sameiet, knyttet til fellesanlegg som vann, fellesantenne o.l.6.4. Sameierne plikter også å gi adgang til leilighetene dersom dette er påkrevet for å forhindre, forbedre eller redusere omfanget av skader på andre seksjoner eller sameiets fellesareal.7. BRUK AV LEILIGHETENE:7.1. Kjøkkenavfall som for eksempel kaffegrut og lignende skal ikke tømmes i vask eller sluk.7.2. Det må ikke kastes uvedkommende gjenstander i klosettet, og det må bare benyttes klosettpapir.7.3. Installering av motordrevne vifter er ikke tillatt da slike kan blokkere det mekaniske avtrekkssystemet.8. RO OG ORDEN:8.1. Det skal være stille i gården mellom kl. 23.00 - 08.00 på hverdager og mellom kl. 21.00 og 09.00 på søndager/helligdager.

Boring, banking og oppussing som støyer skal ikke foregå før kl. 09.00 eller etter kl. 20.00 på hverdager, etter kl. 20.00 på lørdager og kl.19.00 på søndager.8.2. Gjentatte overtredelser av husordensreglenes bestemmelser om ro og orden regnes som vesentlig mislighold, og vil medføre advarsel, salgspålegg og begjæring om tvangssalg.9. SKILT:
9.1. Styret er behjelpelig med å endre navn på postkasseskilt. Kostnader for postkasseskilt dekkes av den enkelte seksjonseier.10. ANTENNE:10.1. Samtlige leiligheter er knyttet til gårdens fellesantenneanlegg. Det er ikke tillatt å koble seg til anlegget med annet enn godkjent utstyr.11. SØPPEL:11.1. Søppel og avfall skal kastet i søppelcontainere. Søppelposene skal knytes godt. Søppelposer skal ikke stå i fellesarealene/korridorene. Flasker og flytende avfall, samt gjenstander som ikke skal kastes i søppelcontainere, skal bringes til nærmeste avfalls stasjon. Kun papp og papir kastes i de grønne søppel dunkene ved inngangspartiet til Svoldergaten 4. Husk å brette/skjære opp papp slik at det blir plass til mer. Det er viktig å følge disse reglene slik at sameiet unngår rotter, lukt og klager på søppelhåndtering.11.2. Det er ikke tillatt å hensette noe i søppelrommet eller på andre fellesområder11.3. Store gjenstander samt brennbart avfall må sameierne selv besørge bortkjørt.11.4. Brudd på dette kan styre ilegge advarsel til beboer. Gjentatte overtredelser av husordensreglenes bestemmelser om søppel- og avfallshåndtering regnes som vesentlig mislighold, og vil medføre advarsel, salgspålegg og begjæring om tvangssalg.12. BRANNVERN
12.1. Enhver seksjonseier plikter at det er tilstrekkelig fungerende røykvarslere og
brannslukningsapparat i boligen til enhver tid. Dette omfatter løpende vedlikehold og
jevnlig kontroll av funksjonsdyktigheten.12.2. Beboere må kjenne de alminnelige brannforebyggende tiltak samt regler for lagring ildsfarlige væsker i bolig, boder og garasjeanlegg.12.3. Vannslange er montert i hver etasje. Disse må ikke misbrukes. Bruk skal meldes styret.12.4. Beboer plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier og gjeldende branninstruks.

Det er rømningsvei på hver luftebalkong.13. BODER13.1. Hver seksjon har fått anvist én bod med leilighetsnummer. Sameieren må også selv besørge renhold, bod belysning og holde boden låst.13.2. Det er ikke tillatt å sette gjenstander i korridorene trappegangene og fellesarealene for øvrig. Sykkelboden er kun ment for sykler.14. GARASJEANLEGG
14.1. Evt. garasjeplasser feies og holdes i orden av de respektive brukere.14.2. Uvedkommende gjenstander må ikke hensettes i garasjen.
(Dette innebærer også bildekk, takstativ o.l.)15. HUSDYR:15.1. Det er tillatt å holde hund, eller annet husdyr så lenge det ikke er til sjenanse for beboerne. Husdyr skal ikke løpe rundt i korridorer alene uten følge.15.2. Det er anbefalt å ikke legge ut fuglemat, da dette vil trekke rotter og mus til eiendommen.16. UTLEIE:16.1. Ved utleie har eieren av leiligheten det fulle ansvar overfor sameiet for enhver skade eller ulempe som leietakeren måtte forårsake.16.2. Utleieren plikter å underrette styret og/eller forretningsfører om navn, telefonnummer og fødselsnummer på leietaker. Nye beboere skal registreres. Se for øvrig Vedtektene § 6.16.3. Leietakeren plikter under alle omstendigheter å rette seg etter husordensreglene som om han selv var sameier.17. MELDEPLIKT:17.1. Beboerne plikter å underrette styret om lekkasjer, skader, mangler o.l. slik at skadenes omfang kan begrenses og utbedringer foretas så raskt som mulig.18. ERSTATNINGSPLIKT:
18.1. Sameierne plikter å behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet og må erstatte alle skader som skyldes dem selv, deres husstand, gjester, leietakere eller andre som de har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen forøvrig.19. DISPENSASJONER:19.1. Styret har fullmakt til å dispensere fra husordensreglene såfremt man finner det rimelig.

 

 

17. august 2006

Revidert 08.03.2016