Contributie

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Wanneer tijdens een verenigingsjaar het lidmaatschap eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Hiervoor dient het lid een machtiging te geven.
Het machtigingsformuliier is verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging. Het machtigingsformulier dient volledig te worden ingevuld én ondertekend.

De contributie wordt in 4 termijnen geïnd (september, november, januari & maart).
Indien de contributie niet (tijdig) is betaald, wordt het lid tijdelijk uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden. Onder ‘tijdelijk’ wordt verstaan totdat de contributie door de penningmeester is ontvangen.

Tussentijdse afmelding lidmaatschap
Bij een afmelding tijdens het lopende seizoen geldt dat:

·
indien de opzegging tussen 1 juni en 1 augustus plaatsvindt, is het opzeggende lid een bedrag verschuldigd dat de administratiekosten van de vereniging en de KNVB dekt;
·
indien de opzegging ná 1 augustus plaatsvindt, is het opzeggende lid de volledige contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.
Een officiële afmelding dient altijd schriftelijk plaats te vinden naar de secretaris van SV Meerssen, waarin de opzegging kenbaar wordt gemaakt. Het is dus niet voldoende om alleen de elftalleider en/of teamgenoten op de hoogte te brengen

Langdurig verzuim
Indien een lid door een (langdurige) ziekte die sporten verhindert of een (zware) blessure met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan de contributie opgeschort worden. Hiertoe dient het betreffende lid een verzoek met motivatie in te dienen bij de secretaris. Het bestuur neemt uiteindelijk hier een besluit in.
 
Bankrekening    NL51 RABO 0132670984