Styrelsen har ordet

Verksamhetsberättelse för SFFF, år 2017.

Styrelsen har under det gångna året haft regelbundna kontakter via telefonkonferenser, avseende föreningsangelägenheter, som t ex stipendieärenden, medlemsantalet, hemsidan, rapporter från ”flowcells”, nordiska flödescytometrimötet i Köpenhamn 2017 och planering av årsmöte 2018 i Karlskrona.

Två stipendier på 7500 SEK och 5000 SEK delades ut av SFFF under 2017.

SFFF deltog i det gemensamma nordiska användarmötet i Köpenhamn (Köpenhamn 2017), vilket blev ett mycket bra och konstruktivt möte. Representanter från de tre skandinaviska länderna enades om att vartannat år hålla ett gemensamt nordiskt användarmöte. Enligt överenskommelse under Köpenhamnsmötet beslöts att nästa nordiska möte blir i Oslo år 2019, vilket vi inom SFFF ser mycket positivt. Således kan vi redan nu planera för att SFFF får stå som värd för ett nordiskt användarmöte 2021!

SFFF avhöll årsstämma 2017 samtidigt med det nordiska årsmötet i Köpenhamn. Protokollet från årsmötet finns publicerat på SFFF’s hemsida.

Delar av DNA FCM-gruppen har under 2017 haft provutskick sinsemellan (Göteborg och Trondheim) för kartläggning av interlaboratoriereproducerbarheten avseende DNA-ploidi och S-fasbestämning i formalinfixerade/paraffininbäddade endometroida cancervävnadsprover. S-fasen tycks vara en stark prognostisk faktor och utreds nu i två stora oberoende kliniska material i Lund. I Stockholm anordnades en workshop inom avancerad FCM analys med titel “Taking Flow Cytometry Data to the Next Level”.

Styrelsen har tagit steget till att öka SFFFs visibilitet på sociala medier via Facebook och twitter. Initiativet att modernisera SFFF hemsidan finns fortfarande i åtanke.

www.sfff.se

svefff@gmail.com

https://www.facebook.com/SwedishSocietyforFlowCytometry/ @FlowCytometrySw 

https://twitter.com/FlowCytometrySw 

Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack för det gångna året till alla medlemmar, till alla industrirepresentanter och till alla medlemmar med förtroendeuppdrag.

Vi hoppas på givande FCM för SFFF år 2018! 

Lund den 29 juni, 2018

Styrelsen för Svensk Förening för Flödescytometri.


 


Comments