การสอนตามแนวคิดวอลดอร์ฟ

การสอนตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf) 


แนวคิดนี้เชื่อว่า เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากกาเลียนแบบ  ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก

จุดมุ่งหมายของวอลดอร์ฟ คือ
ช่วยให้มนุษย์บรรลุ ศักยภาพสูงสุดที่ตนมี พัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ดี มีสังคมที่สมบูรณ์ โดยเน้นในเรื่องจิตวิญญาณความรู้สึก เน้นการสร้างเจตคติในตัวเด็ก เน้นสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ที่ทำจากธรรมชาติ


เกร็ดความรู้
 

การศึกษาแบบ  วอลดอร์ฟ คืออะไร
 

แนวคิดการศึกษา วอลดอร์ฟ คือ  การช่วยให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีและสามารถกำหนดความมุ่งหมายและ แนวทางแก่ชีวิตของตนได้อย่างอิสระตามกำลังความสามารถของตน  แต่มนุษย์จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนไม่ได้  ถ้าเขายังไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือค้นพบส่วนต่างๆ หลายส่วนในตนเอง   ด้วยเหตุนี้การศึกษา วอลดอร์ฟ จึงเน้นการศึกษาเรื่องมนุษย์และความเชื่อมโยงของมนุษย์กับโลกและจักรวาล   การเชื่อมโยงทุกเรื่องกับมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ยึดตนเอง (อัตตา)แต่เป็นการสอนให้มนุษย์รู้จักจุดยืนที่สมดุลของตนในโลกมนุษย์ปรัชญา เน้นความสำคัญของการสร้างสมดุลใน สาม วิถีทางที่บุคคลสัมพันธ์กับโลกคือผ่านกิจกรรมทางกาย ผ่านทางอารมณ์ความรู้สึกและผ่านการคิดการศึกษา วอลดอร์ฟ มุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่มีบุคลิกภาพที่สมดุลกลมกลืนและให้เด็กได้ใช้ พลังทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ด้านศิลปะและด้านการปฎิบัติอย่างพอเหมาะ

การศึกษาแบบ วอลดอร์ฟ คือการศึกษาที่มีใช้กันในหลายแห่งทั่วโลก    เป็นกลุ่มการศึกษาเอกชนที่เติบโตเร็วมาก  ไม่มีระบบการบริหารแบบรวมศูนย์   แต่ละแห่งล้วนเป็นอิสระต่อกัน  ขณะเดียวกันก็มีการให้การสนับสนุนกันและกัน ในทรัพยากรต่างๆ เอกสารวิชาการ  การจัดการประชุม

 

หลักสูตรการสอน วอลดอร์ฟ มีลักษณะอย่างไร
 

ลักสูตรโรงเรียน วอลดอร์ฟ คำนึงถึงภาพรวมทั้งชีวิตของมนุษย์ตอบสนองต่อธรรมชาติในแต่ละช่วงวัยของเด็ก บำรุงเลี้ยงจินตนาการของเด็กท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน ดร.สไตเนอร์คิดว่าโรงเรียนต้องเอาใจใส่ต่อความต้องการของเด็กมากว่าความ ต้องการหรือเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้หรือแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ โรงเรียน วอลดอร์ฟ ไม่ใช่สถานที่ผลิตคนเพื่อป้อนตลาดแรงงาน แต่เป็นสถานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และมีอิสระในการสอน ทำนุบำรุงลักษณะปัจเจกของเด็กแต่ละคนให้เด็กมีโอกาสได้พัฒนาตนเอง สามารถก้าวออกไปเผชิญโลกด้วยความมั่นใจ ผ่านการศึกษาที่สมดุลมีบูรณาการในทุกด้านของชีวิต

ครู วอลดอร์ฟ มีหน้าที่ทำให้เด็กรักการเรียนรู้   และครูจะใช้ศิลปะและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาการ  และช่วยสร้างแรงกระตุ้นภายในตัวเด็กให้รักการเรียนรู้  ไม่ใช่การทำไปเพื่อการแข่งขันหรือเรียนเพื่อสอบเอาคะแนน
นอกจากนั้นการเรียนการสอนแบบ วอลดอร์ฟ ยังมีลักษณะแยกตามช่วงชั้นเรียนดังนี้
เกรด1-3
สอนตัวอักษรผ่านรูปภาพการเขียน อ่าน สะกดืบทกลอนและละคร
เล่านิทานและตำนาน
สอนตัวเลข การคำนวณขั้นพื้นฐาน การบวก ลบ คูณและหาร
เล่าเรื่องราวของธรรมชาติ การสร้างบ้านและการทำการเกษตร
เกรด4-6
เขียน อ่าน สะกด แกรมม่า บทกลอน และละคร
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
เรียนทบทวนบวกลบคูณหาร ร้อยละ และเรขาคณิต
ภูมิศาสตร์ สิ่งมีชีวิต พืชพรรณ ฟิสิกส์พื้นฐาน
เกรด7-8
การเขียนอย่างสร้างสรรค์ การอ่าน สะกด Grammar บทกลอน ละคร
ประวัติศาสตร์ยุคกลาง ยุคเรเนอซอง การค้นพบโลกใหม่ ชีววิทยา
ภุมิศาสตร์  ฟิสิกซ์ เคมีพื้นฐาน อวกาศ
วิชาพิเศษ
งานฝีมือ ถักนิตติ้ง โครเชต์ เลื่อย ครอสติช  งานทอ การทำของเล่น งานไม้ ดนตรี การร้องเพลง Flute  Recorder เครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องเคาะจังหวะ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ สีน้ำแบบเปียกบนเปียก (Wet on Wet)  , Form drawing  งานปั้นดินและขี้ผึ้ง  การเขียนทัศนียภาพ ยูริธมี่ ยิมนาสติก เกมที่เล่นเป็นกลุ่ม


   อะไรคือ ปรัชญา เบื้องหลังการศึกษา วอลดอร์ฟ

วอลดอร์ฟ ใช้หลักมนุษยปรัชญาเป็นแนวคิดหลัก  โดยสไตเนอร์ออกแบบให้หลักสูตรรองรับกับพัฒนาการของเด็ก เขาคิดว่าโรงเรียนควรตอบสนองเด็กมากกว่ารัฐบาลหรือเศรษฐกิจ  ดังนั้นเขาจึงพัฒนาโรงเรียนซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการคิด อย่างอิสระ


Comments