เครื่องมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้น...คุณภาพผู้เรียน ป.5

Assessment tools, abilities and skills focus on improving the quality of learning in grade 5.

เครื่องมือวัดและประเมิน

ความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5



ดาวน์โหลดไฟล์          1.  อ่านออก

                                   2.  เขียนได้

                                   3.  ทักษะคิดเลขเป็น

                                   4.  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

                                   5.  ด้านทักษะชีวิต


                                   7.  ด้านคุณลักษณะตามช่วงวัย