เครื่องมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้น...คุณภาพผู้เรียน ป.2

Assessment tools, abilities and skills focus on improving the quality of learning in grade 2.

เครื่องมือวัดและประเมิน

ความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ดาวน์โหลดไฟล์          1.  อ่านออก

                                   2.  เขียนได้

                                   3.  ทักษะคิดเลขเป็น

                                   4.  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

                                   5.  ด้านทักษะชีวิต


                                   7.  ด้านคุณลักษณะตามช่วงวัย