LSA įstatai

Patvirtinti Lietuvos suvirintojų asociacijos steigėjų

(Įregistruota Juridinių asmenų registre 2005 m. rugsėjo 28 d.)

LIETUVOS SUVIRINTOJŲ ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Lietuvos suvirintojų asociacija (toliau „Asociacija“) yra savanoriška, pelno nesiekianti Lietuvoje veikiančių įmonių ir fizinių asmenų organizacija, vykdančių veiklą šiose srityse:

- suvirinimo specialistų mokyme ir kvalifikacijos kėlime;

- suvirinimo ir panašių procesų;

- suvirinimo ir panašiems procesams naudojamų medžiagų gamyba;

- suvirinimo įrenginių projektavimo, gamybos ir bandymų kokybės;

- suvirintų konstrukcijų projektavimo, gamybos ir bandymų kokybės;

- suvirinimo medžiagų tyrimų, gamybos ir bandymų kokybės;

- suvirinimo technikos ir suvirinimo medžiagų prekybos;

- suvirinimo medžiagų eksploatacijos ir remonto;

- suvirintų konstrukcijų eksploatacijos ir remonto;

- suvirintų sujungimų tikrinimo ardančiais ir neardančiais kontrolės metodais;

- suvirintų sujungimų eksploatacinės kontrolės;

- suvirintų sujungimų analizės;

- medžiagotyros;

- suvirinimo įrangos atestacijos;

- suvirintų sujungimų tikrinimo įrangos atestacijos;

- darbų saugos suvirinime;

- kitų veiklos sričių, susijusių su aukščiau išvardintomis sritimis.

2. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas bankuose, logotipą.

3. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už savo narių priimtus įsipareigojimus. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

5. Asociacija veikia iki jos reorganizavimo ar likvidavimo.

6. Asociacijos pavadinimas yra Lietuvos suvirintojų asociacija.

7. Asociacijos teisinė forma yra asociacija.

8. Asociacijos buveinės adresas: Jankiškių g. 18, 02300, Vilnius, Lietuvos Respublika.

II. Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai

9. Koordinuoti Asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti.

10. Atstovauti ir ginti savo narių interesus.

11. Sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su kitų pramonės šakų struktūromis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi esami įmonių potencialai.

12. Tirti Asociacijos narių produkcijos ir paslaugų rinką ir teikti jiems pasiūlymus, tame skaičiuje ir dėl naujos produkcijos bei paslaugų įsisavinimo, dalyvauti juos vykdant.

13. Tirti Asociacijos specializuotų gamybinių pajėgumų išnaudojimą ir teikti įmonėms pasiūlymus dėl geresnio jų panaudojimo, vystant tarpusavio kooperaciją.

14. Informuoti Asociacijos narius apie ruošiamų įstatymų, poįstatyminių aktų ir jų pakeitimų projektus, rinkti apibendrinimui narių pasiūlymus.

15. Ruošti pastabas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir poįstatyminių aktų, susijusių su įmonių veikla, projektus. Kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis dalyvauti ginant pareikštas pastabas ir pasiūlymus Seimo ir Vyriausybės struktūrose.

16. Teikti Asociacijos nariams informaciją investicijų, personalo mokymo, parodų bei mugių ir kitais klausimais.

17. Organizuoti bendrą dalyvavimą parodose, mugėse ir konferencijose.

18. Koordinuoti ir organizuoti suvirintojų ir suvirininkystės specialistų apmokymą, personalo ir suvirinimo gaminių atestaciją ir sertifikaciją Lietuvos Respublikoje.

19. Koordinuoti ir organizuoti defektoskopistų ir defektoskopijos specialistų apmokymą, personalo atestaciją, kvalifikaciją ir sertifikaciją Lietuvos Respublikoje.

20. Koordinuoti ir organizuoti suvirininkystės produkcijos, įrenginių ir medžiagų sertifikaciją Lietuvos Respublikoje.

21. Koordinuoti ir organizuoti defektoskopijos įrenginių sertifikaciją ir kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje.

22. Koordinuoti ir organizuoti Lietuvos standartų sistemos suvirininkystės srityje kūrimą.

23. Rinkti ir sistematizuoti informaciją apie suvirinimo, defektoskopijos įrenginius, medžiagas ir technologijas ir esant reikalui ruošti rekomendacijas apie jų panaudojimą.

24. Tarpininkauti sprendžiant Asociacijos narių ginčus su kitais juridiniais asmenimis ir Valstybės institucijomis, ginant Asociacijos narių teises.

25. Palaikyti ryšius su kitomis šakinėmis ir regioninėmis draugijomis ir asociacijomis. Panaudoti jų patyrimą sprendžiant Asociacijos narių darbo efektyvumo didinimo, socialines, ekologines ir kitas problemas.

26. Plėsti tarptautinius ryšius, sudarant bendradarbiavimo sutartis su užsienio atitinkamomis pramonininkų organizacijomis, dalyvauti tarptautinių suvirininkystės organizacijų veikloje.

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

27. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys, pareiškę norą tapti nariais ir pilnai ar iš dalies veikiantys suvirinimo ir jame naudojamų medžiagų ir įrenginių srityse. Asociacijos narių interesais gali būti priimti į Asociaciją taip pat ir juridiniai bei fiziniai asmenys iš kitų pramonės šakų ir užsienio valstybių.

28. Nutarimą dėl naujų narių priėmimo priima Asociacijos Taryba.

29. Asociacijos nariai moka Asociacijai stojamuosius ir nario mokesčius, kurių dydžius ir mokėjimo periodiškumą nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

30. Asociacijos nariai už visuotinio narių susirinkimo nustatytų mokesčių nemokėjimą, nedalyvavimą Asociacijos veikloje ar priešišką veiklą Asociacijos tikslams ir uždaviniams, gali būti pašalinti iš Asociacijos.

31. Narystės Asociacijoje pradžia laikoma diena, kurią priimtas į Asociaciją narys sumokėjo stojamuosius mokesčius.

32. Narystė Asociacijoje, išstojimas ir pašalinimas iš Asociacijos įforminami Tarybos sprendimu. Juridinis ar fizinis asmuo, turintis priešiškų Asociacijos tikslams interesų gali būti nepriimtas į Asociacijos narius. Nariams, išstojusiems arba pašalintiems iš Asociacijos, stojamieji ir nario įnašai negrąžinami.

33. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas.

34. Narystė Asociacijoje nevaržo kiekvieno nario gamybinio ar ūkinio savarankiškumo bei juridinio ar fizinio asmens teisių.

35. Asociacijos narys turi teisę:

35.1. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;

35.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis (pagal II skyriuje išdėstytas funkcijas);

35.3. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

35.4. naudotis Asociacijos sukaupta informacija apmokant su tuo susijusias išlaidas;

35.5. būti kitų draugijų ir asociacijų nariu;

35.6. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

35.7. bet kada išstoti iš asociacijos;

35.8. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei Tarybos nutarimus ir administracijos sprendimus;

35.9. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos tikslų.

36. Asociacijos narių pareigos:

36.1. laikytis Asociacijos įstatų;

36.2. laiku mokėti nario mokestį;

36.3. dalyvauti Asociacijos veikloje ir renginiuose;

36.4. remti Asociacijos veiklą įgyvendinant šiais įstatais numatytus tikslus ir uždavinius;

36.5. teikti Asociacijai pasiūlymus bendrų Asociacijos narių problemų sprendimui Lietuvos Respublikos, jos regionų valdymo struktūrose ar Asociacijos rėmuose.

IV. Asociacijos teisės ir pareigos

37. Savo veiklai vykdyti Asociacija turi teisę:

37.1. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

37.2. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

37.3. steigti įmones ir organizacijas, kurios steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų įstatymą;

37.4. steigti visuomenės informavimo priemones;

37.5. jungtis į asociacijas, asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jų;

37.6. stoti į tarptautines organizacijas.

38. Asociacija neužsiima komercine veikla.

39. Asociacija veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę buhalterinę informaciją Valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų numatyta tvarka.

V. Asociacijos filialai

40. Asociacija turi teisę steigti filialus.

40.1. Asociacijos filialai steigiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

40.2. Filialas yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę, filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu.

40.3. Asociacijos filialai veikia pagal Asociacijos įstatus ir Asociacijos Tarybos patvirtintus nuostatus. Nuostatuose turi būti nurodyta:

1. Filialo pavadinimas;

2. Filialo buveinė (adresas);

3. Filialo veiklos tikslai;

4. Filialo valdymo organas ir jo kompetencija;

5. Filialo veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

6. Kitos įstatymų ar Asociacijos nustatytos nuostatos.

7. Filialo nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie filialą įsteigusią Asociaciją, nustatyta LR Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje ir Asociacijos valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti filialo valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo teisinio statuso.

40.4. Filialas registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.

VI. Visuotinis narių susirinkimas

41. Aukščiausias Asociacijos organas yra Visuotinis narių susirinkimas (toliau susirinkimas).

42. Susirinkimo kompetencijai priklauso:

42.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;

42.2. rinkti 3 metams septynis Tarybos narius bei juos atšaukti;

42.3. rinkti 3 metams revizorių ir nustatyti apmokėjimo jam tvarką;

42.4. stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžius bei mokėjimo tvarką nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas atskiru sprendimu;

42.5. nustatyti nario mokesčio lengvatas tiems Asociacijų nariams, kurie suteikia Asociacijai laikinam naudojimui savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą;

42.6. tvirtinti Tarybos darbo ir revizoriaus ataskaitas;

42.7. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

42.8. steigti Asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones;

42.9. reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

43. Visuotinis narių susirinkimas gali pavesti Tarybai spręsti revizoriaus darbo apmokėjimo tvarką.

44. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinis susirinkimas šaukiamas pareikalavus ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, Tarybos nutarimu arba revizorius reikalavimu.

45. Apie susirinkimo datą ir siūlomą dienotvarkę Asociacijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų elektroninėmis ryšių priemonėmis arba raštu.

46. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių. Dalyvaujančiu susirinkime ir turinčiu sprendžiamąjį balsą laikomas ir asociacijos narys, davęs raštišką įgaliojimą kitam asmeniui dalyvauti susirinkime su sprendžiamuoju balsu. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimams šio skyriaus pirmosios dalies 39.1 ir 39.8 punktų klausimais priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų. Kiekvienas susirinkimo dalyvis, nesvarbu, koks jo ar jo atstovaujamo Asociacijos nario įnašų dydis, atstovaujamų narių skaičius, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.

47. Sprendimus visais Asociacijos veiklos klausimais, išskyrus V skyriaus punktus 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 ir 41.8 galima priimti ir balsuojant elektroninėmis ryšių priemonėmis. Sprendžiant klausimus pagal V skyriaus punktus 41.1, 41.2, 41.3 ir 41.4, Asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo klausimais galima balsuoti asmeniškai arba paštu registruotais laiškais.

48. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, įspėjus narius raštiškai arba elektroninėmis ryšių priemonėmis ne mažiau kaip prieš 7 dienas, bet ne vėliau kaip po mėnesio šaukiamas pakartotinis susirinkimas neįvykusio susirinkimo dienotvarkės klausimais, kurio nutarimai teisėti nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.

VII. Asociacijos valdymo organai

49. Asociacijos valdymo organai yra:

49.1. Taryba - kolegialus valdymo organas;

49.2. Direktorius - vienasmenis valdymo organas.

50. Jeigu Asociacijos narių skaičius yra 10 ir didesnis, Susirinkime renkamas kolegialus valdymo organas – Asociacijos Taryba (toliau – Taryba). Nesant Tarybos, jos funkcijas vykdo susirinkimas.

51. Tarybos nariais gali būti renkami fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ar kolektyvinių narių atstovai.

52. Taryba sudaroma iš 7 narių.

53. Tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka Taryba balsų dauguma.

54. Tarybos funkcijos ir įgaliojimai:

54.1. vadovauja Asociacijos veiklai tarp visuotinių susirinkimų;

54.2. iš Tarybos narių tarpo renka pirmininką ir pavaduotoją;

54.3. nustato darbo reglamentą, veiklos programą;

54.4. priima sprendimus, susijusius su Asociacijos uždavinių vykdymu;

54.5. priima naujus Asociacijos narius ir sprendimus dėl narių išstojimo ar pašalinimo iš Asociacijos;

54.6. sprendžia Asociacijos turto, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus;

54.7. skiria Asociacijos vadovą – direktorių ir buhalterį bei nustato pareiginius atlyginimus, sudarydami su jais darbo sutartis;

54.8. tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatas.

55. Pirmininko funkcijos ir įgaliojimai:

55.1. vadovauja Tarybos darbui;

55.2. šaukia Tarybos posėdžius;

55.3. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirmininko balsas.

56. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo direktorius, kuris:

56.1. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose;

56.2. iki kiekvienų finansinių metų pirmojo ketvirčio pabaigos teikia Susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;

56.3. priima ir atleidžia darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus;

56.4. disponuoja Asociacijos lėšomis pagal Tarybos patvirtintą sąmatą;

56.5. atsako už racionalų Asociacijos priklausančio turto valdymą, naudojimą ir disponavimą.

57. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas atskiru sprendimu.

58. Asociacijos vieša informacija Asociacijos nariams skelbiama elektroniniu paštu, o kai narys jo neturi – raštu, taip pat gali būti skelbiama žiniasklaidoje ar internete.

VIII. Asociacijos turtai ir pajamų šaltiniai

59. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, baldai, organizacinė ir informacinė technika, reikalingi Asociacijos tikslų ir uždavinių vykdymui, kurie gali būti įgyti iš tokių pajamų šaltinių:

59.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

59.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

59.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintai perduotos lėšos;

59.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

59.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelno dalis;

59.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

59.7. tarptautinių fondų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas.

IX. Finansinės veiklos kontrolė

60. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja visuotiniame narių susirinkime išrinktas revizorius.

61. Revizoriaus funkcijos:

61.1. Tikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

61.2. Visuotinio narių susirinkimo arba Tarybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

61.3. Artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

61.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

61.5. Asociacijos Taryba ir direktorius privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius duomenis.

62. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

X. Asociacijos reorganizavimas

63. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio narių susirinkimo nutarimu.

64. Reorganizuojant Asociaciją (skaidant į kelias ar jungiant su kita asociacija) turtą įvertina revizorius, kuris savo išvadas raštu pateikia iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Asociacijos reorganizavimą.

65. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios organizacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.

XI. Asociacijos likvidavimas

66. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:

66.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimas;

66.2. Likus mažiau negu 3 nariams;

66.3. Teismo sprendimas likviduoti Asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.

67. Likviduojant Asociaciją, likvidatorių skiria ir jo įgaliojimus nustato visuotinis narių susirinkimas, jeigu likvidavimo pagrindas yra jo nutarimas, arba valdymo organas ar institucija, kurios iniciatyva teismas priėmė sprendimą likviduoti Asociaciją. Likvidatoriaus skyrėjai nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.

68. Paskyrus likvidatorių, buvę Asociacijos valdymo organai netenka įgaliojimų.

69. Likus Asociacijoje mažiau negu 3 nariams, likvidatorių skiria ir įgaliojimus jam suteikia Asociacijos pirmininkas.

70. Apie Asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą Taryba skelbia respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas” ne mažiau kaip prieš 20 dienų ir pakartotinai ne anksčiau kaip 30 dienų po pirmojo skelbimo.

71. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami Lietuvos vaikų fondui, Žygimantų g. 6, 01102 Vilnius.

Pasirašyta steigėjų:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Infrastruktūros ir užsienio ryšių prorektorius Algirdas Vaclovas Valiulis

Mokslinė uždaroji akcinė bendrovė ,,Vingis” Prezidentas Valentinas Bražiūnas

Akcinė bendrovė ,,Montuotojas” Generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytautas Mamaitis

Uždaroji akcinė bendrovė ,,AGA” Rinkodaros ir pardavimų direktorius Dainius Jurevičius

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Techmelsa” Direktorius Anatolijus Budraitis