Kuo mes naudingi

Asociacijos nariu būti naudinga

Lietuvos suvirintojų asociacija įsteigta 2005 metais ir suvienijo suvirinimo technologjų srityje Lietuvoje dirbančias gamybos, mokslo ir švietimo institutucijas, kontrolės įstaigas. Asociacijos nariais gali tapti kaip juridiniai taip ir fiziniai asmėnys. Siekiant plačiai atstovauti Lietuvos gamintojų ir verslininkų interesus net tik šalyje bet ir tarptautiniu mastu Lietuvos suvirintojų asociacija 2007 įstojo į šią sritį koordinuojančią tarptautinę organizaciją. Lietuvos suvirintojų asociacija nuo 2007 metų yra Taptautinio Suvirinimo Instituto (IIW) narė. Lietuvos suvirintojų asociacijos atstovai, ekspertai deleguoti į įvairius Tarptautinio Suvirinimo Instituto komisijas, kurie yra svarbiausi Lietuvos ekonomikos sektoriui. Asociacijos ekspertai deleguoti bei atstovauja šio sektoriaus interesus ir įvairiuose šalies valdžios institucijose. Asociacijos ekspertai aktyviai dalyvauja suvirinimo norminės bazės parengime ir įtesinime dirbant Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetuose, tokiuose kaip TK 41 Suvirinimas ir medžiagotyra, TK 63 Dujų balionai ir kriogeniniai indai, TK66 Neardomieji bandymai. Asociacijos atstovai aktyviai dalyvauja Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų veiklose. Asociacija ir jos nariai pastoviai dalyvauja suvirinimo personalo profesinio mokymo programų ir kvalifikacijių pripažinimo sistemos diegime. Asociacijos ekspertai dalyvauja suvirintojų ir gimingų specialybių specialistų mokymo programų ir standartų parengime, parengtų profesinio ir praktinio mokymo centruose, aukštuose mokyklose parengtų suvirinimo specialistų egzaminavime ir kvalifikacijos pripažinimo procedūrose. Asociacija glaudžiai bendardarbiauja su Lietuvos valdžios institucijomis ir Lietuvos inžinierinės pramonės asociacija siekant spręsti šio svarbaus ekonomikos sektoriaus problemas ir kūriant jo vystymosi strategiją. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir kitų valdžios institucijų užsakymu asociacija atlyko eilę išsamių studijų, kuriuose įvertinta suvirinimo darbų situacija Lietuvoje ir pasiūlyti esamų problemų sprendimo būdai, parengtos suvirinimo darbų koordinatorių neformalaus mokymo programa ir polimerų suvirintojų bei lituotojų formalaus mokymo standartai. Asociacija dalyvauja įvairių strateginių projektų vertinime ir rezultatų aprobavime. Taip pat Lietuvos suvirintojų asociacija viena iš savo svarbiausių misijų laiko šios profesijos populiarinimą, todėl asociacija periodiškai organizuoja ,,Suvirinimo pažangos” ir ,,Suvirimo darbų profesionalų” konkursus. Viena iš svarbių asociacijos funkcijų ir pagalbos priemonių Lietuvos gamintojams yra švetiejiški projektai ir kitos iniciatyvos. Asociacija nuolat organizuoja įvairios trukmės periodiškus informacinius renginius, specializuotus seminarus, konferencijas, techninių naujovių prezentacijas, įšvykas į suvirinimo technolgojų parodas ir kitus renginius asociacijos nariams. Asociacijos ekspertai teikia informacinę ir ekspertinę pagalbą bei konsultacijas visiems asociacijos nariams susietais su suvirinimo technologijomis klausimais.

Asociacijos nariai pirmieji sužino naujoves

Mes informuosime savo narius apie naujausias suvirinimo technologijas, pažangiausias suvirinimo medžiagas, naujus suvirinimo standartus ir jų keitinius, organizuojamus suvirinimo personalo kvalifikacijos kėlimo kursus ir galimybes sertifikuoti personalą ir įmonėse įdiegtus suvirinimo procesus bei produkciją, konkursus ir kitus su suvirininimu susietus renginius.

Asociacijos nariai gali naudotis tarptautinėmis duomenų bazėmis

Mes suteikiame asociacijos nariams priėjimą prie Tarptautinio suvrinimo instituto duomenų bazių ir kitos norminės, techninės dokumentacijos.

Galėsite įtakoti standartų ir kitų norminių dokumentų rengimą

Suinteresuoti standartizacijos veikloje asociacijos atstovai deleguojami į Lietuvos standartizacijos departamentą ir kitas valstybines institucijas ekspertiniam darbui įvairiuose technikos komitetuose ir darbo grupėse, o taip pat atstovauti Lietuvą tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip CEN, ISO ir IIW komisijos.

Nuolaidos

Asociacijos nariams suteikiamos didelės nuolaidos visose organizuojamuose arba rėmiamuose asociacijos renginiuose ir projektuose

Visiems nariams išduodamas oficialus dokumentas, patvirinantis narystę asociacijoje

Sumokejusiems narystės mokestį nariams kasmet išduodamas oficialus pažymėjimas, patvirtinantis jų narystę asociacijoje