Funkcijos, tikslai ir uždaviniai

 1. Koordinuoti Asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti.
 2. Atstovauti ir ginti savo narių interesus.
 3. Sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su kitų pramonės šakų struktūromis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi esami įmonių potencialai.
 4. Tirti Asociacijos narių produkcijos ir paslaugų rinką ir teikti jiems pasiūlymus tame skaičiuje ir dėl naujos produkcijos bei paslaugų įsisavinimo, dalyvauti juos vykdant.
 5. Tirti Asociacijos specializuotų gamybinių pajėgumų išnaudojimą ir teikti įmonėms pasiūlymus dėl geresnio jų panaudojimo, vystant tarpusavio kooperaciją.
 6. Informuoti Asociacijos narius apie ruošiamų įstatymų, poįstatyminių aktų ir jų pakeitimų projektus, rinkti apibendrinimui narių pasiūlymus.
 7. Ruošti pastabas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir poįstatyminių aktų, susijusių su įmonių veikla, projektus. Kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis dalyvauti ginant pareikštas pastabas ir pasiūlymus Seimo ir Vyriausybės struktūrose.
 8. Teikti Asociacijos nariams informaciją investicijų, personalo mokymo, parodų bei mugių ir kitais klausimais.
 9. Organizuoti bendrą dalyvavimą parodose, mugėse ir konferencijose.
 10. Koordinuoti ir organizuoti suvirintojų ir suvirinimo specialistų apmokymą, personalo ir suvirinimo gaminių atestaciją ir sertifikaciją Lietuvos Respublikoje.
 11. Koordinuoti ir organizuoti defektoskopistų ir defektoskopijos specialistų apmokymą, personalo atestaciją, kvalifikaciją ir sertifikaciją Lietuvos Respublikoje.
 12. Koordinuoti ir organizuoti suvirininkystės produkcijos, įrenginių ir medžiagų sertifikaciją Lietuvos Respublikoje.
 13. Koordinuoti ir organizuoti defektoskopijos įrenginių sertifikaciją ir kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje.
 14. Koordinuoti ir organizuoti Lietuvos standartų sistemos suvirininkystės srityje kūrimą.
 15. Rinkti ir sistematizuoti informaciją apie suvirinimo, defektoskopijos įrenginius, medžiagas ir technologijas ir esant reikalui ruošti rekomendacijas apie jų panaudojimą.
 16. Tarpininkauti sprendžiant Asociacijos narių ginčus su kitais juridiniais asmenimis ir Valstybės institucijomis, ginant Asociacijos narių teises.
 17. Palaikyti ryšius su kitomis šakinėmis ir regioninėmis draugijomis ir asociacijomis. Panaudoti jų patyrimą sprendžiant Asociacijos narių darbo efektyvumo didinimo, socialines, ekologines ir kitas problemas.
 18. Plėsti tarptautinius ryšius, sudarant bendradarbiavimo sutartis su užsienio atitinkamomis pramonininkų organizacijomis, dalyvauti tarptautinių suvirinimo organizacijų veikloje.