1.2 ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
 วุฒิการศึกษาขื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี มหาลัยราขภัฏราขนครินทร์ 2539 
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคฉะเขิงเทรา  2535
ปวข.วิทยาลัยเทคนิคฉะเขิงเทรา  2533 

Comments