1.5 ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการระดับต่าง ๆ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติงาน ปี 2561
ลำดับที่เลขที่คำสั่ง หน่วยงานที่ออกคำสั่ง  เรื่องการปฏิบัติหน้าที่งาน 
181/2561 วท.จุฬาภรณ์(ลาดขวาง) อบรม e-portfolioอบรม 
 วท.จุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติงาน ปี 2561
ลำดับที่เลขที่คำสั่ง หน่วยงานที่ออกคำสั่ง  เรื่องการปฏิบัติหน้าที่งาน 
181/2561 วท.จุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ปฐมนิเทศ 
     
Comments