ขอแสดงความยินดี

โพสต์25 มิ.ย. 2560 00:02โดยSUT Electrical Engineering
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ 2560 แผนพลังงานทดแทน
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทุนสนับสนุน 1 โครงการ
โครงการ เครื่องประทับลายสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง
ผู้จัดทำโครงการ นายตรีเทพ ไค่นุ่นสิงห์ และนายนิเวศน์ ชาติวงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภายใต้การกำกับดูแลจาก ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
Comments