งานวิจัย

 • Power electronics, Energy, Machines, and Control (PEMC) Research Group
              กลุ่มวิจัย PEMC จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดตั้งกลุ่มวิจัยนี้ มีเป้าหมายเพื่อทำวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พลังงาน เครื่องจักรกล และการควบคุม
              โดยใน กลุ่มวิจัยนี้จะมีหน่วยวิจัยย่อยอีก 3 หน่วยด้วยกันคือ หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ (PERU) หน่วยวิจัยระบบควบคุมและอัตโนมัติ (CARU) และหน่วยวิจัยคุณภาพกำลังไฟฟ้า (PQRU)
              โดยทั้ง 3 หน่วยวิจัยนี้สามารถทำงานวิจัย ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย งานวิจัยในกลุ่มวิจัยนี้ จะเน้นทั้งทางด้านทฤษฎี ทางปฏิบัติโดยการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ รวมถึงการจำลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เป็นต้น
              เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม http://pemc.sut.ac.th/
 • Control & Automation Research Group

  This research group has been found since 1995. It works in collaboration with the Intelligent System Research Group, the Image and Signal Processing Group, and the Control Theory Group of the School of Mathematics. Currently, the group holds some patent pendings on visual servo control of a robot-arm.

  Several masters have graduated from this group, while many are working towards their master and doctoral degrees. The group is interested in various aspects of control, mechatronics, automation, and drives. Applied artificial intelligence has also been an important research issue of the group. Followings are some topics under investigations.

  • Development of Adaptive Tabu Search Algorithms
  • Convergence and Performance Analyses of the Adaptive Tabu Search
  • Identification via Image Processing Techniques
  • Visual Servo Control of a Manipulator
  • Monte Carlo Approach to Solve Robusted Control Problems
  • Identification and Compensation for Harmonic in Power Systems
  • Vector Controlled Sensorless AC Drive
  • Speed/Torque Observers Design and Optimization
  • Learning Control Stabilization of a Complex System
  • Modelling and Identification of Nonlinear Friction
  • Robusted Compensation for Torsional Resonance, and
  • Power Factor Control.
    
 • Power & Energy Research Unit
   

  จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2540 เพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ เพื่อช่วยเหลือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกต่างๆ เพื่อมาทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ ให้สังคมไทยพึ่งพาตนเองและสามารถยืนด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมและพอเพียง

  การศึกษาพฤติกรรมของระบบมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาต่อยอดงาน วิจัยขั้นสูง การลองผิดลองถูกสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรมโดยปราศจากพื้นฐานที่มั่นคง เป็นผลให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งด้านการเงิน เวลาและบุคลากรอย่างมากมาย การวางรากฐานทางด้านการคำนวณและการจำลองผลที่ดีจะส่งผลให้การวิเคราะห์ระบบ การควบคุมระบบและออกแบบระบบทำได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ และประหยัด หน่วยวิจัยนี้ยังมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยขั้นสูงทางด้านการสร้างแบบจำลองและ การจำลองผลระบบพลวัต ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบขับเคลื่อน ระบบการตรวจรู้ ระบบพลังงานทดแทน ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง หรือระบบที่น่าสนใจอื่น ๆ

  นับตั้งแต่ปี 2547 หน่วยวิจัยนี้ได้เริ่มนโยบายการดำเนินงานวิจัยเชิงรุก ภายในระยะเวลา 3 ปี จนถึงเดือนธันวาคม 2549 ที่ผ่านมานี้ หน่วยวิจัยไฟฟ้ากำลังและพลังงานได้รับการสนับสนุนและมีความร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานแผนและนโยบายพลังงานแห่งชาติ และภาคเอกชน เช่น บริษัท ซีเกตเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฮิตาชิโกบอลสตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และอื่น ๆ โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัยจำนวนร่วม 10 โครงการ เป็นจำนวนงบประมาณวิจัยรวมกันทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท และความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการวิจัยต่าง ๆ เป็นอย่างดี

 

 • Microelectromechanical Systems Laboratory

  Design and production of:

  • Microelectromechanical systems (MEMS)
  • Micro devices based on synchrotron x-ray lithography
  • Micro sensors, micro actuators
  • Micro parts, micro machines
  • Microfluidic devices
  • Embedded systems