Electrical Project (529402)

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

- คณาจารย์จัดเตรียมหลักการและร่างหัวข้อโครงงานพร้อมจำนวนรับต่อกลุ่ม เพื่อแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 ประมาณสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา

- การจัดสรรนักศึกษาให้คณาจารย์จำนวนเท่ากันในแต่ละชั้นปี และการลงทะเบียนเป็นแบบระบุชื่อ

- การคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำโครงงานฯ ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจะดำเนินการในสัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษาที่ 3 (ปี 2)

- การคัดเลือกให้นักศึกษาเลือกตามหัวข้อโครงงานของคณาจารย์ที่แจ้ง 5 อันดับ (เลือกแบบรายบุคคล)

- การคัดเลือกจะแบ่งเป็น 2 รอบ

- ในรอบแรก จะให้อาจารย์เป็นผู้เลือกนักศึกษาเอง กรณีของที่มี น.ศ. เลือกอาจารย์ท่านนั้นในลำดับที่ 1 เกินจำนวนรับสูงสุด

- หากไม่เกิน นักศึกษาที่เลือกทั้งหมดจะอยู่ในการดูแลของอาจารย์ท่านนั้น

- สำหรับนักศึกษาที่เหลือที่พลาดจากรอบที่ 1 จะเข้าสู่รอบที่ 2 ทางสาขาวิชาจะจัดสรรให้ตามลำดับที่นักศึกษาเลือก โดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

- หลังจากผ่านระบบการคัดเลือกแล้วทางสาขาวิชาจะแจ้งรายชื่อนักศึกษาอย่างเป็นทางการ (ภายในภาคการศึกษาที่ 3 ปี 2)

- การลงทะเบียนจะเป็นการลงทะเบียนแบบระบุชื่อนักศึกษาตามอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น

- นศ. จะลงทะเบียนในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

- การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบหัวข้อโครงงานจากคณะกรรมการที่ทางสาขาวิชาแต่งตั้งขึ้นมาเท่านั้น

- จะมีการสอบหัวข้อโครงงานฯ ระหว่าง ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

- หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว นักศึกษาต้องส่งแบบเอกสารการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ตามที่สาขากำหนด และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองในแบบเอกสารด้วย

- กำหนดให้ใน 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเพื่อความสะดวก ให้ใช้ต่อภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

- หากนักศึกษาไม่ส่งแบบเข้าพบฯ หรือส่งแต่ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ทางสาขาวิชาฯ

- จะแจ้งเตือนไปยังนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

- หากไม่ส่งฯ จำนวน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ทางสาขาวิชาจะปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเรียกนักศึกษาเข้าพบเพื่อชี้แจงด้วยวาจาต่อไป

- การกำหนดสอบหัวข้อโครงงานฯ ในปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

- โดยจะแบ่งคณะกรรมการสอบหัวข้อของคณาจารย์ออกเป็น 3 – 4 ทีม เพื่อความสะดวกในการนัดเวลาสอบ (ไม่จำเป็นต้องสอบพร้อมกัน)

- นักศึกษาจะได้เข้าสอบในทีมที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการ ทางสาขาวิชาจะจัดทำแบบประเมินกลางให้กับคณะกรรมการ

- กำหนดสอบป้องกันโครงงานจะจัดขึ้นในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 9 - 11 คณะกรรมการสอบเป็นทีมเดียวกันกับการสอบหัวข้อฯ

   รูปแบบรายงานโครงงาน ทางสาขาวิชาจะจัดทำ MS-Word template ไว้ให้ดาวน์โหลด

 ประกาศรายชื่อโปรเจค รหัส B57

โพสต์9 ก.พ. 2560 01:29โดยSUT Electrical Engineering   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2560 01:30 ]

สรุปรายชื่อโปรเจค รหัส57
ส่งเอกสาร EEP03 ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่3/2559

1-1 of 1