ความหมายของการวิจัย

ในปัจจุบันนี้ การศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัย เป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่ความหมายของ "การวิจัย" โดยเฉพาะ "การวิจัยทางสังคมศาสตร์" ยังมีผู้เข้าใจไม่แจ่มชัด จึงอาจนำไปสู่การใช้อย่างไม่ถูกต้อง
 
การวิจัย (research) เป็นการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข่าวสารที่มีหลักฐาน มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบตีความ ตลอดจนหาผลแห่งการเป็นจริงของข้อมูล หรืข่าวสารนั้นๆ เพื่อแสวงหาคำตอบของปัญหาต่างๆที่เราสงสัย หรืออยากรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้น การทำวิจัยเราจึงใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ในการแสวงหาข้อเท็จจริง ลักษณะของการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ คือ การมุ่งหาเหตุผลมาพิสูจน์ข้ออ้าง มีวิธีการที่เป็นระเบียบ มีความแน่นอน เพที่ยงตรงและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ มีการหาหลักฐานมาเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อสรุปหรือคำอธิบายว่าจริงหรือไม่ วิทยนาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยในผลที่ได้มาอยู่เสมอ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงยืดหยุ่นออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ วิทยาศาสตร์เป็ฯสะสมเพื่มพูนความรู็ขึ้นเรื่อยๆ

การวิจัย คือ ส่วนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific process) ในอันที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างกฏเกณฑ์ และทฤษฎีต่างๆ ขึ้นมาอธิบายถึสัมพันธภาพของปรากฎการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ หรือปรากฎการณ์ทางสังคม และวัฒนธรรมก็ตาม การวิจัยในแง่นี้เรามักพูดถึงกันว่า การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific research) ซึ่งรวมถึงวิทนาศาสตร์ธรรมชาติ (natural Science) และวิทนาศาสตร์สังคม (Social Science) 
Comments