ประวัติหลวงพ่อเทียน


     


                                                  หลวงพ่อเทียนเป็นปรมาจารย์ในการเจริญสติ ธรรมคำสอนของท่านเรียบง่าย บริสุทธิ์ 
                              บริบูรณ์ หลวงพ่อเทียนเป็นผู้คิดค้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมือสร้างจังหวะ (เปรียบเหมือน
                              การเดินจงกรมด้วยมือ) ท่านสอนการเจริญสติให้รู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจนึกคิด ปฏิบัติธรรมโดยไม่
                              ต้องนั่งหลับตา จิตมีความตื่นตัวไม่ปรากฏนิมิตรหลอกเหมือนการนั่งสมาธิแบบหลับตา ท่านรับรอง
                              ผลของการปฏิบัติว่าหากปฏิบัติต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แล้ว สามารถพ้นทุกข์ได้แน่นอน ไม่ว่าจะผู้นั้นจะ
                              เป็นใครก็ตาม

(ประวัติหลวงพ่อเทียน จากรายการแผ่นดินธรรม)