คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน5

คำอธิบายรายวิชา

             รายวิชา คณิตศาสตร์ 5   รหัสวิชา ค23101                      ทักษะการ คูณ  การหารจำนวนเต็ม     เศษส่วน ทศนินยม   

                          5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน  1.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ 1

 

      ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว ปริมาตร สมบัติของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด  กรวย  และทรงกลม  การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ การเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตร กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการนำไปใช้   สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายและการนำไปใช้ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และตระหนักถึงความสมเหตุผลและแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิดคำนวณและทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์และใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นต่อไป