EIS Thai Version EIS: จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยครูไทย เพื่อเด็กไทย สู่สากล

1.     ความเป็นมาและการพัฒนารูปแบบ EIS: 
        โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. เคยเป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๙   ในปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตกต่ำอย่างมากจนเกือบเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัดระยอง    จึงใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษามาทดลองแก้ปัญหาและดำเนินการ   ทดลองจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓ ห้องเรียนในปลายปีการศึกษา ๒๕๔๗   ภายในระยะเวลาเพียง ๒ เดือน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยสื่อต่างประเทศจากสิงคโปร์ได้  จนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา    ให้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ภายใต้สมมุติฐานการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ยึดผลการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมเชื่อมโยงกันกับนักเรียนแบบปกติ เรียกรูปแบบโครงการนี้ว่า EIS และใช้กลยุทธ์ผู้นำด้านหลักสูตรและการสอนแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการให้ครูกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม. ๑ ม. ๒ และม.๔ จำนวน  9 ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๘   ใช้หนังสือประกอบการเรียนจากประเทศสิงคโปร์  จัดกิจกรรมเสริมด้วยอาสาสมัครครูต่างชาติ  พัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษของครูกลุ่มเป้าหมาย(จำนวน ๒๐ คน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาทุกวันเสาร์ ณ สถานที่ทำงาน รวมทั้งขยายผลโดยนำรูปแบบแนวคิด EISไปทดลองในระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ๕ โรงเรียน ในชั้น ป.๑ และ ๔  รวม ๑๒ ห้องเรียน พัฒนาครูและผู้บริหารรวม ๔๐ คน  จนพบว่ารูปแบบEIS ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งนักเรียนและครู ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการ EIS ดีกว่านักเรียนโปรแกรมปกติทั้งในระดับชั้นเดียวกันและต่างชั้นกันและไม่แตกต่างจากนักเรียนในโครงการ EP และ MEP ทั้งระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา   ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น    ครูผู้สอนมีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว และสามารถสอนวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษเกือบไม่แตกต่างจากครูต่างชาติ      ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่นให้ความสนใจและเห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษามากขึ้น [1]

2.     การขยายเครือข่ายรูปแบบ EISและการพัฒนาครูในเครือข่าย

ได้ทำการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาครูผู้สอนวิชาเฉพาะรูปแบบ

EIS ตลอดปีการศึกษา 2549-2552 โดยใช้โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นต้นแบบ ขยายผลรูปแบบEIS จากโรงเรียนในสังกัด สพท.ระยองจำนวน ๒๗ โรง  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.ระยองจำนวนมากกว่า 9 ล้านบาท ต่อเนื่อง ๓ปีติดต่อกัน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันโครงการ EIS มีโรงเรียนเครือข่ายมากกว่า ๕๐ โรงเรียน(มัธยม ๑๖ ประถม ๓๕)[2]โดย จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมครูผู้สอนในขั้นพื้นฐานรูปแบบ EIS โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนามาจากกระบวนการฝึกอบรม[3] และร่วมมือเครือข่ายการศึกษาจากโรงเรียน สถาบันต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อฝึกอบรมครูและแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาร่วมกัน อาทิเช่นสิงคโปร์(RELC & Sister school)  จีน(Sister school)  มาเลเซีย (ELTC) อินโดนีเซีย(Network) ฮ่องกง(Network).  เป็นต้น

3.ความสำเร็จของรูปแบบ EIS

ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ มากมาย อาทิเช่น ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมคุรุสภา  ผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และสถาบันภาษาอังกฤษภายใต้การนำของเลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ(นายบุณยธีร์ พานิชประไพ) [4]  เป็นต้นแบบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะของคนไทยของสสส.[5]เป็นต้น   ซึ่งต่างให้การยอมรับว่าผลของการดำเนินการโครงการ

EIS สามารถทำให้ผู้เรียนทุกฐานะเศรษฐกิจมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง แล้ว ยังพบว่าสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดอย่างเป็นรูปธรรมและตามลำดับขั้นตอนของพัฒนาการของผู้เรียน.  จนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยสูงขึ้นดังเห็นได้จากค่า O-Net ในปีการศึกษา 2550-2551 ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน จากเดิมที่เคยอยู่ในกลุ่มเกือบต่ำสุด มาจัดอยู่กลุ่มสูงสุด ๒๐๐ โรงแรกของอันดับโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย(๒,๔๐๐โรง)ดังตารางข้อมูลดังในตารางภาคผนวก [6]นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มาก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สอบชิงทุนเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ได้  โรงเรียนเครือข่ายอาทิเช่น เบญจมราชูทิศจันทบุรี สอบเข้าเรียนแพทย์ได้สูงกว่าโปรแกรมปกติเป็นต้น และพบว่าองค์ประกอบสำคัญ6 ประการได้แก่ 1. หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS 2. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความกระตือรือร้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นผู้นำทางด้านการสอน  3. นิเทศติดตามผลของครูด้วยรูปแบบCoaching&Mentoring 4. ปรับกระบวนการฝึกอบรมครูไปสู่ปฏิบัติการเรียนรู้ในระหว่างการทำงาน 5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิผลของการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาสถานศึกษาในรูปแบบ EIS อย่างยั่งยืน


[1] สุรพงศ์ งามสม (2549) รูปแบบใหม่การจัดการศึกษาสองภาษา: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS) กรณีศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา, โครงการหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา เอกสารอัดสำเนา

[2] รายชื่อ และข้อมูลโรงเรียนเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทยปี การศีกษา ๒๕๕๒ ในภาคผนวก

[3] สุรพงศ์ งามสม (2551) คู่มือประกอบการฝึกอบรมครู EIS ( ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ) ปรับปรุงครั้งที่ 2

[4] บันทึกข้อความสรุปผลการตรวจเยี่ยม นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสองภาษาแบบพอเพียง โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ถึง รมต.ศธ.ลงวันที่   กันยายน ๒๕๕๒

[5] รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง EIS นวัตกรรมการจัดการศึกษาสองภาษาแบบพอเพียง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ.

[6] ตารางเปรียบเทียบการจัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดสพฐ. ที่จัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๒๔๐๙ โรงจากสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ๒๕๕๒