ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [8 พฤษภาคม 2561] อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้แบบ Active Learning" 
  • [9 พฤษภาคม 2561] อบรมงานพัสดุและการเงิน และ การอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ IPAD
  • [10 พฤษภาคม 2561] อบรม "การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่"

 ภาพกิจกรรม 

                                
         พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน'60                พิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีบางมด'60
              วันที่ 29-30 มีนาคม 2561                             วันที่ 21 มีนาคม 2561

                       
          วันครู ประจำปีการศึกษา 2560                 ศาสตร์ ศิลป์ จินตนาการ เปิดบ้านบางมด'60
               วันที่ 16 มกราคม 2561                                 วันที่ 17 มกราคม 2561