คำอธิบายรายวิชา ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี)

คําอธิบายรายวิชา
ศ31102 ดนตรี กลุมสาระการเรยนร ี ศูิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอาน การเขียน การรองโนตไทยและโนตสากล สามารถ
เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน รวมถึงอารมณความรูสึกในการ
ฟงดนตรีแตละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง –
เบา แตกตางกัน สามารถขับรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงที่
หลากหลายรูปแบบ นําเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเดนที่ทําใหงานนั้นนาชื่นชม
จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพล
ของดนตรีที่มีตอสังคมไทยระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน ใชเกณฑสําหรับ
ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง มีความรูและความเขาใจการใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี อยาง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ
เพื่อใหมีความรูพื้นฐาน ความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน สามารถวิเคราะหวจารณ ิ และ
เปรียบเทียบ มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานดานดนตรีได
อยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
ศ 2.1 ม.1/1,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7 ,ม.1/8 ,ม.1/9
ศ 2.2 ม.1/1,ม.1/2
รวม 11 ตัวชี้วัด