ข่าว/กิจกรรม...พัฒนาเทคนิคการสอนสำหรับครูวิทย์ สพป.ศก.๓

โพสต์17 ก.ย. 2553 00:57โดยศุภกานต์ โสรธร   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2554 13:27 ]
        กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียน     เป็นสำคัญ
ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓  จำนวน ๒๐๒  โรงเรียน  และสังกัดการศึกษาเอกชน จำนวน ๓  โรงเรียน   โดยคณะวิทยากร ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด ศน.สพป.ศก.๓ ศน.ศุภกานต์ โสรธร ศน.สพป.ศก.๓  ครูเทพอวยพร  ลุนไธสง ครูโรงเรียนวัดบ้านประอางฯ  และคณะ
กิจกรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ สำเร็จเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ในนามผู้ดำเนินการอบรมพัฒนาครังนี้ก็ต้องขอขอบคุณ คณะวิทยากร  ครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเป็นอย่างสูง  และหวังว่าครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้นำเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โอกาสต่อไป เตรียมรับการนิเทศติดตาม นะคะ.... 
       สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  สืบเนื่องจากมีบางท่านต้องเข้าเรียน(ศึกษาต่อระดับปริญญาโท) และมีบางท่านที่สอนทั้ง ๒ ระดับ  จึงขอปรับรูปแบบการอบรมพัฒนาเป็นการอบรม Online  จากเว็บไซร์ของ ศน.ศุภกานต์  โสรธร   หวังว่าครูระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ทุกท่านจะให้ความร่วมมือเปิดอ่าน เอกสารประกอบการอบรมและจัดทำใบงานตามขั้นตอน นะคะ
ถ้าต้องการติดต่อทาง e-mail  ติดต่อที่  supakarn98@gmail.com 
Comments