งานวิชาการ

บทคัดย่อ
 

บทคัดย่อ

posted Dec 8, 2010, 5:28 PM by super superrp1   [ updated Dec 15, 2010, 3:52 AM ]

รายงานผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกาญจนา   เจิดสกุล   โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1                    ปีการศึกษา           2552

 

บทคัดย่อ


                การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 9 เล่ม ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
 
1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดกับสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ขึ้นไป   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ที่เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำกับสระประสมโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       3)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะจากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดกับสระประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                   กลุ่มทดลองในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  จำนวน 7 คน ที่ได้เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสม  9 เล่ม  โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้   9  แผน

แผนละ 1  หน่วยๆ ละ 2 ชั่วโมง  รวมเวลา 18  ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  ทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 2 ฉบับ  ได้แก่  1) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสม เล่มละ 1 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ    2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสมในภาพรวม จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ  3) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสม 2  ฉบับ  ที่ผู้รายงานเป็นผู้จัดทำขึ้น

                 ผลการศึกษาพบว่า  1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสมทั้ง 9 เล่มมีประสิทธิภาพ (E1 E2)สูงกว่า 80/80 ทุกเล่ม(เฉลี่ย 88.79/87.11)   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสม  หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้มีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนในภาพรวมทั้ง 9เล่ม มีค่า 0.3657 หมายถึง ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 36.57   และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำกับสระประสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายเล่ม ระดับมากที่สุด 8 เล่ม ระดับมาก 1 เล่ม และในภาพรวม ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.07) มีความพึงพอใจเป็นรายการด้านต่างๆเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.08)  มีความพึงพอใจในรายการด้าน ต่าง ๆ ได้แก่ 9) แบบฝึกเสริมทักษะช่วยให้อ่านและเขียนหนังสือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ดี 3) แบบฝึกน่าสนใจ เร้าใจให้อยากทำ  8) แบบฝึกเสริมทักษะช่วยให้เขียนได้ง่ายขึ้น 2) ขนาดและแบบตัวหนังสือชัดเจน อ่านง่าย  สีสัน สวยงาม 10) นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนด้วยแบบศึกษาเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ฯ 5) เนื้อหาต่อเนื่องกัน  6) เนื้อตรงกับความต้องการของนักเรียน ในระดับมาก ในรายการข้อที่ 4) เนื้อหาเข้าใจง่าย 1) ขนาดรูปเล่มและรูปภาพสวยงามน่าสนใจ  7) แบบฝึกเสริมทักษะช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น รองลงมาตามลำดับ

 
ท่านใดสนใจต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดต่อ Kanjana_aoyy@hotmail.com

posted Mar 4, 2010, 1:01 AM by super superrp1   [ updated Apr 6, 2010, 8:03 PM ]

ส่งงาน

posted Mar 4, 2010, 12:59 AM by super superrp1   [ updated Apr 6, 2010, 8:04 PM ]

สรุปประเด็น

posted Mar 2, 2010, 5:35 AM by super superrp1   [ updated Apr 6, 2010, 8:05 PM ]

สรุปประเด็นสำคัญที่สื่อในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต1

 

1.      สื่อมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 ต่ำ 

      ไม่สามารถแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล

2.      คุณภาพสื่อต่ำในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้

3.      รูปเล่มไม่น่าสน  ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพและวัสดุที่ใช้ผลิต

4.      เนื้อหาวิธีการนำเสนอยากเกินไป

1-4 of 4