โครงร่างงานวิจัย

โครงร่างการวิจัย

 

เรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่อง Past Simple Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

ในปัจจุบัน  การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในสังคมไทย  ซึ่งประชากรไทยส่วนใหญ่รู้จักภาษาอังกฤษและตระหนักดีว่าการรับรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและการประกอบอาชีพ  ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความสำคัญและพยายามส่งเสริมและสนับสนุนโดยกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  บางโรงเรียนจัดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลเรื่อยมาจนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย  แต่ผลที่เห็นได้ชัดเจนคือการไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร (ทวยเจริญ, 2544)  ภาษาอังกฤษมีหลักไวยากรณ์การใช้ที่แตกต่างจากภาษาไทย โดยแบ่งตามกาลต่าง ๆ ได้ถึง 12 แบบ   ผู้วิจัยได้ทำการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  นักเรียนได้เขียนเล่าประสบการณ์ในหัวข้อ My vacation  และนำเสนอในชั้นเรียน  พบว่า  นักเรียนเกิดความสับสนในการใช้ Past Simple Tense เบื้องต้น ไดแก่  การเขียนรูปประโยค  รูปคำกริยา  การอ่านออกเสียงคำกริยาที่เติม –ed  ผู้วิจัยจึงได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมเรื่อง Past Simple Tense  ขึ้น เพื่อสอนเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์และวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม  เรื่อง Past Simple Tense  ที่เป็นปัญหากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

        2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ  เรื่อง Past Simple Tense 

         3.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ  เรื่อง Past Simple Tense  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

คำถามของการวิจัย

                บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริงหรือไม่

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                1.  เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                1.1  วิสัยทัศน์และโครงสร้างหลักสูตรภาษาต่างประเทศ

                                1.2  คุณภาพของผู้เรียน

                                1.3  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                1.4  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4-6

                                1.5  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

                                1.6  คำอธิบายรายวิชา

                2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                2.1  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism)

                                2.2  ทฤษฎีปัญญานิยม  (Cognitivism)

                                2.3  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้  (Scheme  Theory)

                                2.4  ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา  (Cognitive Flexibility Theory)

                                2.5  จิตวิทยาการเรียนรู้

                3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.1  ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

                                3.2  คอมพิวเตอร์กับการศึกษา

                                3.3  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.4  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.5  คุณลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.6  ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.7  โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.8  ขั้นตอนการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.9  แนวคิดทางการศึกษาและการทดลองภาษาแบบพฤติกรรมนิยม

                                3.10 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.11 คุณค่าทางการศึกษาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.12 ข้อพึงระวังของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                3.13 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนการสอนภาษา

                                3.14 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนใช้ในการเรียนโปรแกรมช่วยเรียนภา

                4.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                5.  การวัดผลประเมินผล

                6.  การสร้างแบบทดสอบและการหาประสิทธิภาพ

                7.  ความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ

                8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                                8.1  งานวิจัยในประเทศ

                                8.2  งานวิจัยต่างประเทศ

สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า

1. นักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง   Past Simple Tense

                2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและมีความสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังจากที่ได้รับการทดลองเพิ่มขึ้นถึงระดับดี

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า และกรอบแนวความคิดในการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

Past Simple Form : Subject + V2

Rules

Regular and Irregular verbs

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 2  ประเภท  คือ

2.1 ตัวแปรต้น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมเรื่อง Past Simple Tense

2.2  ตัวแปรตาม 

2.2.1 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่อง Past Simple Tense

2.2.2 ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่อง  Past Simple Tense

3. ระยะเวลาในการทดลอง  ทำการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  ใช้เวลาในการทดลอง  8  คาบ  คาบละ  50  นาที  สัปดาห์ละ  2  คาบ  รวม  4  สัปดาห์  หรือจำนวน  8  วัน

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

                บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense หมายถึง การเรียน โดยนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่นำเสนอเนื้อหาเรื่อง Past Simple Tense และการอ่านออกเสียงคำกริยาที่เติม  -ed  อีกทั้งการฝึกฟัง พูด อ่าน  ผ่านทางบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 4 เรื่อง ได้แก่

                แผนการจัดการเรียนรู้ คือ เรื่อง Past Simple Tense หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทั้งหมด 4 แผน ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง I went to Phuket 2) แผนการจัดการเรียนรู้ I travelled by plane เรื่อง 3)แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง I stayed at resort  4)แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง I visited souvenir shop.

                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถทางด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense โดยใช้แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่คณะผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างขึ้น

                ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างขึ้น เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนของกระบวนการเรียนต่อคะแนนสอบหลังเรียน ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 75/75

                75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนทดสอบระหว่างการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E1)

                75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E2)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแก้ปัญหาการใช้  Past Simple Tense และการอ่านออกเสียงคำกริยา ที่เติม –ed ได้

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาได้

3. ผู้เรียนสามารถนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปประยุกต์ใช้กับวิชาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้

4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษได้

ระเบียบวิธีวิจัย 

                การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ  เรื่อง Past Simple Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เป็นการศึกษาในลักษณะการวิจัยและการพัฒนา  (Research and Development)  ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          ประชากร

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  2  จำนวน  70  คน  ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

          กลุ่มตัวอย่าง

             กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  2  จำนวน  30  คน  ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย

 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551  4  สัปดาห์

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย   

ประมาณ  1000  บาท

บรรณานุกรม

กุนที  สวัสดิชีวิน. (2542). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6.

              ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

นงลักษณ์  กอธนสิน, สมใจ  คล้ายแท้, และ สุจรรยา  โชติช่วง. (2552). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย        

               สอน  เรื่อง Occupations กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  

               วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ศศิลักษณ์  อึ้งสุวรรณ. (2549). ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

               เรื่อง การใช้คำบุพบท ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพ โคก

              สำโรง จังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

วรรณวิมล  ดีอินทร์. (2549). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็น    

               ปัญหาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

              วิทยาเขตพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

Uthaikun, C. (2008). The Development of English for Communication Courseware for Thai EFL University 

              Students. Master’s thesis, Suranee University of Technology.

ภาคผนวก

                แผนการสอน

                แบบวัดผลสัมฤทธิ์

                แบบวัดความพึงพอใจ

ประวัติของผู้ดำเนินการวิจัย

                ชื่อ-สกุล                               สุพัตรา  สามิลา

                วัน  เดือน  ปี เกิด                  3  กุมภาพันธ์  2528

                ที่อยู่ปัจจุบัน                          -

                ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน         ครู ค.ศ. อันดับ 1

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2554                             กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พ.ศ.  2551                             ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติของผู้ดำเนินการวิจัย

                ชื่อ-สกุล                               สุวจี  การชนะ

                วัน  เดือน  ปี เกิด                  18  ธันวาคม  2529

                ที่อยู่ปัจจุบัน                          -

                ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน      พนักงานบริษัทเอกชน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2554                             กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พ.ศ.  2551                             ศ.ศ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภภัฏพระนคร

 

 

 

               

 

 

 

 

 

               

Comments