การเขียนเศษส่วนเกินในรูปจำนวนคละ

การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละอาจทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับ   เศษที่เหลือเป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิม

ตัวอย่างที่ 1   
วิธีทำ
               

คิดได้จาก    ได้ 2  เศษ1 
ตอบ       

 

ตัวอย่างที่ 2    
วิธีืทำ
       

               
คิดได้จาก    ได้ 3 เศษ 2 แล้วทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 

                    
Comments