หน้าแรกนายเทอดชาติ ชัยพงษ์
ผอ.สพป.ชร.เขต 4

นายทศพร เมฆอากาศ
รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 4

นายสมดุลย์  เจริญสุข
รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 4

นายสมพงษ์  บุตรวัน
รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 4