ประวัติ/ความเป็นมา

ข้อมูลโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ได้เริ่มดำเนินการเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ  50  ปีในวันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2539  เพื่อเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนแบบผสมผสาน  ในสภาพแวดล้อมกึ่งบ้าน  กึ่งสถานฝึกอบรม  เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด ให้กลับตนเป็นคนดีและคืนกลับสู่สังคมโดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ภาย ใต้คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนักวิชาการ

      โครงการนี้ได้ริเริ่มโดยคุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร  ในฐานะผู้มีประสบการณ์ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหลายสมัย  ร่วมกับนายเริงธรรม  ลัดพลี  อธิบดี   พร้อมด้วยนายวิชา มหาคุณ และนางดวงมาลย์  ศิลปอาชา  รองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ดำเนินการโครงการก่อสร้างสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน    ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐมบนพื้นที่  32  ไร่  บริจาคโดยคุณหญิงสมนึก  เปรมวัฒนะ  และคุณหญิงสุภัทรา  ตันติพิพัฒนพงศ์     ในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2538  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการก่อสร้างฯ เพื่อสนับสนุนราชการในการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในสถานฝึกอบรมฯ เพื่อเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูเด็กแบบผสมผสาน  มีการบริหารจัดการโดยใช้ความรักและความเอาใจใส่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก

             หลังจากบ้านกาญจนาภิเษกก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  คณะผู้ก่อตั้งและกรมพินิจฯ ได้ร่วมกันบริหารบ้านกาญจนาภิเษกภายใต้รูปแบบพิเศษกล่าวคือ  สรรหาบุคคลภายนอกที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่บริหารหรือเป็นผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและงบประมาณกรมพินิจฯ จัดสรรให้เช่นเดียวกันที่จัดสรรให้กับหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด

                ทิชา    นคร  คือผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษกที่ได้รับการสรรหาจากภายนอกในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและไม่ใช่ข้าราชการ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  2546  จนถึงปัจจุบัน  (สิงหาคม 2550)

                แนวคิดบ้านกาญจนาภิเษกคือ

                     บ้านกาญจนาภิเษก       ไม่ใช่      คุก

                    เยาวชน                      ไม่ใช่     นักโทษ  อาชญากร                       

                    เจ้าหน้าที่                     ไม่ใช่     ผู้คุม

                    แต่...บ้านกาญจนาภิเษก  คือ  บ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด

                วัฒนธรรมการทำงานของบ้านกาญจนาภิเษกเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนเป็นพิเศษบนความเชื่อที่ว่าการร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ สามารถผูกโยงและเกาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบได้ดีกว่า แข็งแรงกว่าการบังคับ การใช้คำสั่ง

                สำหรับการใช้ชีวิตของเยาวชนในบ้านกาญจนาภิเษกนั้นมีสัดส่วนหลวม ๆ ดังนี้  25 :  25  :  50

                25  แรก  คือ  การเรียนหนังสือโดยระบบ กศน.  ทุกวันอังคาร และการทำโครงการต่าง ๆ ตามที่อาจารย์มอบหมาย

                25  ต่อมา  คือ  การเรียนอาชีพประเภท  คอมพิวเตอร์  ขับรถยนต์  บาติก  อาหาร  เบเกอรี่ ฯลฯ สัปดาห์ละ  2  ครั้ง

                50  ที่เหลือ คือ  การวิเคราะห์ข่าว  วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดกับเหยื่อ  กับตัวเอง  กับพ่อแม่ครอบครัว  สังคม ฯลฯ  เพื่อให้เยาวชนที่ก้าวพลาดเหล่านี้ได้เข้าถึงความเจ็บปวด ความเสียหายที่มีอยู่จริงจากการกระทำของผู้ก้าวพลาด

                ที่สำคัญสูงสุดสำหรับบ้านกาญจนาภิเษก คือ การทำให้เยาวชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้เห็นคุณค่าของตนชัดเจนขึ้นจนไม่รู้สึกสงสัยเคลือบแคลงใจว่าตนเองมีค่าจริงหรือไม่  เพื่อให้เยาวชนที่ก้าวพลาดมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองกลับสู่ครอบครัว อย่างเชื่อมั่นและหยัดยืนได้อย่างปกติสุข สง่างาม

Google Presentation