ชื่อ นางสาวสุนิสา เถิงคำ

ชื่อเล่น อร 

         อายุ 24 ปี         
             
วันเกิด วันที่ 24    เดือน มกราคม   พ.ศ  2536

สัญชาติ   ไทย     เชื้อชาติ   ไทย    ศาสนา  พุทธ