บทเรียน Google drive

ให้นักเรียน ม.6  ทุกคน  ศึกษาบทเรียน  Google  drive   

คลิกแบบเรียนทั้งหมด จากเว็บนี้ --->  http://goo.gl/fPR6Go

แนวข้อสอบ กลางภาคเรียนที่ 2  
  เลือกตอบ  30  ข้อ
  ข้อเขียน    2  ตอน
     1.  ให้เขียนอธิบายความหมาย  บริการของ google     ครูให้คำศัพท์มา 10 ข้อ
      2.  ให้รูปภาพมาเกี่ยวกับ การแชร์ลิงค์ , การอัพโหลดขึ้น youtube ,  การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง