3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

     ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งสภาพพื้นที่ดังนี้คือ บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของอำเภอ มีลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดชัน ลาดเอียงจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ และบริเวณทางตอนใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ป่าสงวนห้วยยางครอบคลุมพื้นที่ ในเขตตำบลไชยมงคล ตำบลหนองจะบก ตำบลบ้านใหม่ และตำบลโคกกรวด ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองลำตะคอง คลองส่งน้ำชลประทานและเป็นที่ตั้งของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และส่วนบริเวณทางตอนเหนือมีลักษณะพื้นที่เกือบราบถึงราบ

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น

ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และสระบุรี

    

 

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ลักษณะทางภูมิศาสตร์และการปกครอง 
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 20,496.96 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2,556,297 คน และ 589,611 หลังคาเรือน คิดเป็นความหนาแน่น 124.73 คน/ตร.กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ 287 ตำบล 3,554 หมู่บ้าน เทศบาล 46 แห่ง (โดยเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง) ชุมชน 88 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 287 แห่ง 

ประชากร 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนาย 2545 จำนวนประชากร 2,572,272 คน เป็นชาย 1,274,319 คน และหญิง 1,297,953 คน อำเภอที่ประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง 435,510 คน รองลงมา ได้แก่ อำเภอปากช่อง 174,287 คน และอำเภอพิมาย 130,887 คน ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ประชากรในเขตเทศบาล 490,939 คน (ร้อยละ 19.09) ชนบท 2,081,333 คน (ร้อยละ 80,91) ข้อมูลจากการสำรวจ ประชาชนในเขตชนบท 1,866,849 คน (แตกต่างร้อยละ 10) 

สภาพเศรษฐกิจ 
การเกษตร มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 9,763,268 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.22 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้น อาชีพเกษตรกรจึงเป็นอาชีพหลักของจังหวัด โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว และข้าวโพด 

อุตสาหกรรม 
นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจังหวัดที่เหมาะสม ในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันมี โรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 7,018 โรงงาน คิดเป็นเงินลงทุน 59,000 ล้านบาท 

การคมนาคม 
รถไฟ รถด่วน รถด่วนพิเศษ รถเร็ว ดีเซลราง และธรรมดา รถยนต์ รถยนต์ปรับอากาศ จากตลาดหมอชิต-นครราชสีมา ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภาพตลอด 24 ชั่วโมง และรถยนต์ปรับอากาศและรถยนต์ บขส. ธรรมดา ที่ผ่านสู่จังหวัดภาคอีสานตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องบิน มีเครื่องบินจากกรุงเทพฯ นครราชสีมา ไป-กลับ ทุกวัน วันละ 1 เที่ยว

 

http://pirun.ku.ac.th/~b4801029/society.html


 

Comments