Adresboek 1905

                                Sumatra 

Jaar 1905 Sumatra's Westkust,update 2 mei 2005 T tm Z (incl. mutaties)
updates: 11 apr 2005 Q tm S; 20 mrt 2005 H tm P; 12 mrt 2005: D tm G; 6 feb 2005: A tm C
  • This page is part of the Richard Davies HCCnet website and posted 10 januari 2005,

Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust
"Surname, Given names"Event: Kleian Mutaties"
Abma, R."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Abma, (Mutatiën onder het afdrukken)
R. - Tijd. Off. v. Gezh. 2e kl. - Padang."

Aronds, Willem Frederik"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Aronds, (Mutatiën onder het afdrukken)
W.F. - Com. Ass.-Res. Kant. - Painan (was op wachtgeld te Bandoeng)."

Bär, C."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Bär, (Mutatiën onder het afdrukken)
C. - Onderluit. Inft. - Fort de Kock."

Barkey, Karel Cornelis"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. --- Barkeij, (Mutatiën onder het afdrukken)
K.C. - Adjct. Inspect. Pandhuizen - ............."

Barthelemy, A."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. --- Barthelemy, (Mutatiën onder het afdrukken)
A. - Leerl. Boormr. Dordt. Petrol Mij - Lidah, Soerabaja."

Bijsterveld, C.Th.H.H."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Bijsterveld, (Mutatiën onder het afdrukken)
C.Th.H.H. - Missionaris - Tandjong Sakti, Benkoelen."

Bouman, Franciscus"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Bouman, (Mutatiën onder het afdrukken)
F. - Gep. Opz. 1e kl. St. Sp. - Padang."

Boyle, James Charles"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Boyle, (Mutatiën onder het afdrukken)
J.C. - Gep. Resident - overleden."

Broers, George"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Broers, (Mutatiën onder het afdrukken)
G. - Klerk Ass.- Res. Kant. - Solok."

Broers, O.V.E."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Broers, (Mutatiën onder het afdrukken)
O.V.E. - Com. 2e kl. P.T.d. - Padang."

Clarenbach, C.J."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Clarenbach, (Mutatiën onder het afdrukken)
C.J. - Com. 1e kl. P.T.d. - Padang (S.G. Lasinet)."

Daniels, A.F. (August Frederik)"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Daniels, (Mutatiën onder het afdrukken)
A.F. - 3e Com. St. Sp. - Padang."

de Koningh, J.H.L."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Koningh, (Mutatiën onder het afdrukken)
J.H.L. de - 1e Luit. Art. - Padang."

Dekker, J.K."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Dekker, (Mutatiën onder het afdrukken)
J.K. - 1e Luit. Inft. - Padang - heet voortaan, Dekker Koops."

Hajenius, P."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Hajenius, (Mutatiën onder het afdrukken)
P. - Kapt. Inft. - Bangkinan, Sum. W. Kust."

Haver Droeze, J.F."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Haver Droeze, (Mutatiën onder het afdrukken)
J.F. - 2e Luit. Inft. - Padang."

Hoff, Th.F.M."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Hoff, (Mutatiën onder het afdrukken)
Th.F.M. - Onderluit. Apotheker - Fort de Kock."

Jautze, Johannes Elias (J.E.)"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Jautze, (Mutatiën onder het afdrukken)
J.E. - 1e Luit. Inft. - Padang."

Kok, J.H."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Kok, (Mutatiën onder het afdrukken)
J.H. - Milt. Apoth. 2e kl. - Padang."

Lambrechtsen, F.L."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Lambrechtsen, (Mutatiën onder het afdrukken)
F.L. - Kapt. Inft. - Fort de Kock."

Lebbe, L.H."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Lebbe, (Mutatiën onder het afdrukken)
L.H. - Arts, Off. v. Gezh. 1e kl. - Padang Pandjang."

Leicester, Arend"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. --- Leicester, (Mutatiën onder het afdrukken)
A. - Verificateur 5e kl. I.U.r. - Batavia."

Lindhout, L.K."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Lindhout, (Mutatiën onder het afdrukken)
L.K. - Chef 2e Afd. St. Sp. - Padang."

Peltzer, Karel Theodoor Willem Lodewijk"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Peltzer, (Mutatiën onder het afdrukken)
K.Th.W.L. - Treincontrol. St. Sp. - Padang Pandjang."

Pimentel, A."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Pimentel, (Mutatiën onder het afdrukken)
A. - 2e Luit. Inft. - Fort de Kock."

Reijnhart, L."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Reijnhart, (Mutatiën onder het afdrukken)
L. - 3e Com. St. Sp. - Padang."

Sieburgh, E."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Sieburgh, (Mutatiën onder het afdrukken)
E. - 1e Luit. Inft. - Padang."

Taylor Weber, E.A."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Taylor Weber, (Mutatiën onder het afdrukken)
E.A. - Gep. Gouvern. Sum. W. Kust - Naar Europa."

van Bennekom, John James William"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. --- Bennekom, (Mutatiën onder het afdrukken)
J.J.W. van - Gep. Kapt. Inft. - ........."

van den Eeckhout, Willem Augustus Constantius"Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Eeckhout, (Mutatiën onder het afdrukken)
W.A.C. van den - Gep. Magazijnmr. Art. - Padang."

van der Kleijn, J.P."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Kleijn, (Mutatiën onder het afdrukken)
J.P. van der - Onderw. 2e kl. - Padang Sidempean."

van der Lee, N.H."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Lee, (Mutatiën onder het afdrukken)
N.H. van der - Arts, Off. v. Gezh. 2e kl. - Geëv. Padang."

van Gemert, P.K."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Gemert, (Mutatiën onder het afdrukken)
P.K. van - Opz. 1e kl. Ws. - Fort de Kock."

van Hemert, L.G."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Hemert, (Mutatiën onder het afdrukken)
L.G. van - 2e Luit. Inft. - Padang Pandjang."

van Loenen, N.A."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Loenen, (Mutatiën onder het afdrukken)
N.A. - 2e Luit. Inft. - Geëv. Padang."

van Maarseveen, Ch.E.F."Kleian Mutaties: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. --- Maarseveen, (Mutatiën onder het afdrukken)
Ch.E.F. - Adsp. Contr. B.B. - Kroë, Benkoelen."

Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust

A

Surname, Given names,"Event: Kleian"
Abelen, M.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 4 Abelen,
Mej. M.A. - Liefdezuster - Padang"

Adama, Frederika,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 7 Adema,
Mej. F. - Hulponderw. - Padang (eervol ontheven)."

Adler, Moritz (M.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 7 Adler,
M. - Koopman - Padang."

Admiraal, Leendert Cornelis (L.C.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 7 Admiraal,
L.C. - Emp. Hand. Comp. - Padang."

Aernout, H.L.G.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 8 Aernout,
H.L.G. - Com. 2e kl. P.T.d. - Sawah Loento (L. Margadant)."

Ahn, E.M.G. (Dr. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 9 Ahn,
Dr. E.M.G. - Off. van Gezh. 1e kl. - Fort de Kock (A.C. Swartbol)."

Ahrens, Johan Heinrich Christian Friederich,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 9 Ahrens,
Wed. Schout J.H.C.E. - geb. L. Stein - Padang."

Alex, Johann Joseph Ernst (J.J.E.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 10 Alex,
J.J.E. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen. - Lais, Benkoelen"

Alexander, Charles Frederik Alfred Julius Leopold,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 10 Alexander,
Ch.F.A.J.L. - Particulier - Fort de Kock."

Alexander, Helena Cornelia,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 10 Alexander,
Mej. H. - z.b. - Padang, Belantoeng."

Alexander, John Frederik (J.F.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 10 Alexander,
J.F. jr. - Klerk Gouv. Bureau - Padang, Belantoeng (A.J.M. Goes)."

Alexander, Samuel Frederik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 10 Alexander,
Wed. Com. Res. Kant. S.F. - geb. J.M. Maidman - Padang"

Altheer, F.W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Altheer,
F.W. - Adjct. Boekh. Weesk. - Padang (M.E. David van Franquemont)."

Amman, K.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 13 Amman
K.- Ass. Ond. Ramboetang, Padang en Badagei"

Andreas, Gustav Max (G.M.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andreas,
G.M. - Landmeter - Manggar, Billiton (B.J. Cordesius)"

Andreas, Johannes,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andreas,
Wed. J. - geb. L.M. Davis - Bloemenh. - Batavia, Gg. Chaulan 1.."

Andreas, Johannes Lodewijk (J.L.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andreas,
J.L. - z.b. - Pati."

Andreas, K.P.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andreas,
K.P. - Com. 3e kl. P.T.d. - Semarang (Ch.S. Claessens)"

Andriese, Adriaan Willem,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 15 Andriesse,
A.W. - Architect Ws. - Benkoelen (C.C.R. Fransz)."

Andriese, Willem Pieter Hendrik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andriesse,
W.P.A. - Geg. Cav. 2e kl. - Empl. Ond. Soekaboemi - Bojolali (A.A.G. Dezentjé)."

Andriesse, James Theodoor,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andriesse,
J.Th. - Hoofdagent Algem. Mij van Lev. en Lijfr. - Soerabaja, Kajoon (C.Ch. du Cloux)."

Anhaack, F.W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 16 Anhaack,
F.W. - Maandgelder St. Sp. - Padang Pandjang."

Annen, J.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 16 Annen,
Mevr. J.A. - z.b. - Padang Olo."

Apol, J.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 18 Apol,
Mej. J.A. - Raadzuster, Zusters van Liefde - Padang."

Ardesch, G.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 18 Ardesch,
G. - Verificateur 3e kl. I.U.r. - Padang, Sawahan (G.A. Goldman)."

Aronds, Daniel Pieter,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 21 Aronds,
D.P. - Zaakwaarnemer - Padang, Nipa Laan."

Aronds, Dido Leonard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 21 Aronds,
D.L. - Opz. Ombilinmijnen - Sawah Loento."

Aronds, Eduard Augustinus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 20 Aronds,
E.A. - Com. 2e kl. P.T. d. - Weltevreden (W.Ch.J. Turk)."

Aronds, Eduard Lucius,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 21 Aronds,
E.L. - Komediant - Siboga."

Aronds, F.K.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 21 Aronds,
F.K. - Buitengewoon Deurw. R. v. Justitie - Semarang."

Aronds, Geertruida Leontina,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 20 Aronds,
Mej. G.L. - Telefoniste - Batavia, Gg. Pasarbaroe 12-97."

Aronds, Henrie Ferdinand Maximilliaan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 21 Aronds,
H.F.M. - Zoutpakhuismr. - Klaten."

Aronds, Jan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 20 Aronds,
J. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Tjiandjoer (P.W. Westerkamp)."

Aronds, Johan David,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 21 Aronds,
J.D.. - Adjct. Com. P.T.d. - Weltevreden."

Aronds, Karel Frederik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 21 Aronds,
K.F. - Com. Res. Kant. - Palembang (H.C. von Mosch)."

Aronds, O.Th.Ch.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 21 Aronds,
O.Th.Ch. - Klerk St. Sp. - Bandoeng."

Aronds, Willem Frederik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 21 Aronds,
W.F. - ................... - Bandoeng (H.C. Sweebe)."

Asc, J.R.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 21 Asc,

J.R. - Geg. Sergeant - Padang."
Aschness, V.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 21 Aschness,
J. - Particulier - Padang."

Auke, W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 22 Auke,
Wed. Venduschrijver W. - geb.. Ch.E. Krijgsman."

Aukes, Hendrik Jan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 22 Aukes,
H.J. - Geg. Inft. 1e kl. - Daggelder Ws. - Magelang."

Ax, Jan Roelof,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 23 Ax,
J.R. - Treincontrol St. Sp. - Solok (A.Ch.W. Slaterus)."

B

Surname, Given names,"Event: Kleian"
Backers, L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 24 Backers,
M.H.L. - Commissionnair - Padang."

Bagaija, E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 25 Bagaija,
E. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Bagaija, Frans Ferdinand,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 25 Bagaija,
F.F. - Klerk, Mr. Gockingar - Padang."

Bagaija, Jan Frederik Hendrik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 25 Bagaija,
J.F.H. - Opz. 3e kl. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

Bagaija, Joannes Franciscus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 25 Bagaija,
Wed. J.F. - geb. M.R. Remies - Padang."

Bagaija, Julius Johannes Wilhelmus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 25 Bagaija,
J.J.W. - Klerk - Moeara Laboe, Pad. Bovenlanden."

Barkey, André,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 30 Barkeij
A.- Opz. 3e kl. St. Sp., Padang Pandjang (Th. M.H. Maagdenberg)."

Barkey, Anthony,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 29 Barkeij,
Wed. Alg. Pakhuismr. A. - geb. F.H.S. Voordewing - Soekaboemi."

Barkey, Antony Bernardus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 30 Barkeij
A.B.- Opz. 3e kl. Ws., Maros."

Barkey, Herman,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 30 Barkeij
H.- Opz. 3e kl. St. Sp., Solok, (B.E. de Jongh)"

Barkey, Karel Cornelis,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 30 Barkeij
K.C.- Contr. B.B., Batavia (C.D.J. Burgemeestre)."

Barkey, Leonardus Johannes,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 30 Barkeij
L.J..- Teekenaar St. Sp., Padang."

Barkey, Louis Maria Hubert Johannes,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 29 Barkeij,
L.M.H.J. - Gep. Kapt. Inft. - Buitenzorg, Tjiwaringin."

Barkey, Louis Sixte,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 30 Barkeij
L.S. - Empl. H.M. Padang, Padang."

Barrett, James Alexander,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Barret
J.A.- Verificateur 5e kl. L.U.r., Benkoelen."

Barrett, Samuel John Jr.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Barret
Wed. Klerk S.J. - geb. Sakdia, Benkoelen."

Barrett, Thomas William,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Barret
Th.W. - Gep. Klerk, Benkoelen."

Barrowcliff, F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Barrowcliff
F.- Empl. Mijnb. Mij. Redjang Lebong, Benkoelen (A.A. Smith)."

Bartels, W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Bartels
W. - Geg. Milt. - Werkbaas Ws., Pajakombo."

Barthelemy, James Joseph,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Barthélemij
J.J.- Tijd. Onderopz. St. Sp., Padang Pandjang."

Barthelemy, Johan Gerard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Barthélemij
J.G.- Onderopz. 1e kl. St. Sp., Fort de Kock (D. van Gelder)."

Barthelemy, Philip Austin,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Barthélemij
P.A.- Gep. Schout, Padang (C. Achterberg)."

Barthelemy, Victor,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 31 Barthélemij
Wed. Contr. V.- geb. J.C. Maidman, Batavia, Tanah Tinggi 5-286."

Bartstra, S. (Ds. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Bartstra
Ds. S. - Predikant, Padang (G.B. Vinckers)."

Bartstra, S.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 31 Bartstra
S.A.- Onderw. 2e kl., Padang Sidempean, Tapanoeli (A.W. Loth)."

Bäumer, (Karl) K.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 34 Bäumer
K. - Uitgever en Handelsempl. - Padang."

Bäumer, P.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 34 Bäumer
P. - Koopman - Padang, Damar."

Bax, Alexander,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 35 Bax
A. - Klerk - Sindjai, Makassar (E.G. Bagman)."

Bax, Cornelis Paulus Johannis,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 35 Bax
C.P.J. - Klerk H.G. Hof - Batavia, Gg. Horninge 12-509."

Bedier, F.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 37 Bedier
F.A. - Gep. Kapt. Inft. - Padang."

Beer, F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 39 Beer,
F. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Beer, Johan Alexander (J.A.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 39 Beer,
J.A. - Empl. v. Houten en Steffan en Co. - Padang (J. Hensen)."

Begeman, Emile,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 39 Begeman,
E. - Milt. Opz. 2e kl. - Padang."

Beizenherz, C.D.G.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 40 Beisenherz,
C.D.G. - Zendeling - Taroetoeng, Tapnoeli (D.B.K. Vishe)."

Beljaars, Gerrit Coenraad (G.C.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 40 Beljaars,
G.C. - Topograaf - Sawah Loento (A. Schmidgall)."

Beljaars, Pieter,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 40 Beljaars,
P. - Instruct. Politiesoldaten - Batavia, Krekot 11-86."

Belle, E.E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 41 Belle,
E.E. - Boormr. - Tandj. Poera (G.Krijgsman)."

Bendien, L.L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 41 Bendien,
L.L. - Proc. Hand. Comp. - Padang."

Benjamins, John Christiaan Willem,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 42 Benjamins,
J.Ch.W. - Empl. Pakketv. - Batavia, Kamp (C.A. de Senerpont Domis."

Benjamins, L.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 42 Benjamins,
L.F. - Boormr. - Padang (L. Verwoert)."

Benjamins, Leonard Willem Frederik Diederik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 42 Benjamins,
L.W.F.D. - 2e Com. St. Sp. - Bandoeng (J.Ph.Muller)."

Benjamins, Willem Simson Ernest,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 42 Benjamins,
W.S.E. - Gep. Klerk Financien - Batavia, Gg. Zecha 13-224."

Benschop, Maria Cornelia Wilhelmina,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 43 Benschop,
Mej. M.C.W. - z.b. - Benkoelen."

Bense, H.L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 43 Bense,
H.L. - Kapt. Gen. Staf - Padang."

Beraud, L.Ph.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 43 Beraud,
L.Ph.A. - Opz. 1e kl. Ws. - Padang (W.A.Zegers de Beijl)."

Berckenhoff, M.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 43 Berckenhoff,
M.J. - 2e Luit. Inft. - Padang Pandjang."

Bergamin, C.H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 46 Bergamin,
C.H. - Opz. 1e kl. Ws. - Padang Sidempoean (J. Heiligers)."

Berger, J.B.F.M.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 46 Berger,
J.B.F.M. - Arts. Off. v. Gezh. 1e kl. - Padang."

Bertens, M.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 50 Bertens
Mej. M.C. - Liefdezuster - Padang."

Betz, Gottlib Martin Carl Christian (G.M.C.Chr.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 51 Betz
G.M.C.Chr. - Zendeling - Toba, Tapanoeli."

Bielefeld, Carl (C.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 54 Bielefeld
C. - Zendeling - Toba, Tapanoeli."

Bijleveld, J.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 105 Bijleveld
J.C. - Agent Javasche Bank - Padang (E.H. von Höevell)."

Bijsterveld, C.Th.H.H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 105 Bijsterveld
C.Th.H.H. - Hulppriester - Manna, Benkoelen."

Binkhorst, A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 55 Brinkhorst
A. - Boekbinder - Fort de Kock (G.A.C. Martel)."

Binneman, Hermanus Theodorus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 55 Binneman
Wed. Opz. H.F. - geb. Rangké - Padang"

Binneman, Maximiliaan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 55 Binneman
M. - Klerk Financiën - Batavia, Boengoer 666"

Blank, A.Th.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 57 Blank,
A.Th. - Liefdezuster - Padang."

Bloem, Gerard Jan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 59 Bloem,
G.J. - 2e Luit. Kwartiermr. - Padang."

Bloem, Joseph Jean Oscar,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 59 Bloem,
J.O.J. - Kapt. Inft. - Mr. Cornelis (A.S.W. Auffmorth)."

Blom, Petrus Antonius Francicus (P.A.F.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 61 Blom
P.A.F. - 2e Luit. Inft. - Fort de Kock (A.E. Cortenbach)."

Blommestein, M.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 61 Blommestein
M.A. - Overste Zusters van Liefde - Padang."

Blondeau, Johan Jacob,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 61 Blondeau
J.J. - 1e Com. Rekenk. - Batavia, Defensielijn 7-37 (H.E. van der Heijden)."

Blonk, J.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 61 Blonk
J.C. - Arts, Off. v. Gezh. 1e kl. - Fort de Kock (W.A.M. van Lingen)."

Böck, Adolf Emiel Lodewijk,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 62 Böck,
A.E.L. - ............ - ............ ."

Böck, John,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 62 Böck,
J. - Com. 3e kl. P.T.d. - Soerabaja."

Boëger, Gustaaf,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 64 Boeger,
G. - Particulier - Padang."

Boëger, Rudolph Cornelis Wilhelm,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 64 Boeger,
Wed. Klerk R.W.C. - geb. M. Theuvenet - Padang."

Boek, A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 64 Boek,
A. - Geg. Sergt. - Treincontrol. St. Sp. - Fort de Kock."

Boerkamp, E.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 65 Boerkamp,
E.J. - Liefdezuster - Padang."

Boersma, P.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 66 Boersma,
P.J. - Gep. Opz. der Wegen - Padang."

Bogaardt, A.Ch.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 67 Bogaardt,
A.Ch. - Com. 3e kl. P.T.d. - Padang, Sendarau Agoeng."

Bogaert, Johannes,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 67 Bogaert,
Wed. Com. Ass.-Res. Kant. J. - geb. Ch.L.Mila - Padang."

Bol, Frederikus Adrianus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 68 Bol
F.A. - Inspecteur Financiën, Padang."

Bol, Frederikus Josephus Hubertus (F.J.H.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 68 Bol
F.J.H. - Com. 2e kl. P.T.D., Padang (N. van der Valk)."

Boldingh, Claas (C.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 68 Boldingh
C. - 2e Luit. Inft., Padang Pandjang."

Bom, C.H.A. (Mr. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 69 Bom
Mr. C.H.A. - Off. v. Justitie, Padang (M.A. van Duijl)."

Bonk, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 69 Bonk
J. - Arts Off. v. Gezh. 1e kl., Padang."

Boon, Clemens Jacobus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 71 Boon,
C.J. - Koopman - Paree (H.J.H. Munnickhuizen)"

Boon, Jasper,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 71 Boon,
J. Jr. - Direct. Mij Handel en Industrie - Padang"

Bordeaux, Jan Frederik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 72 Bordeaux
J.F. - Com. Ass.-Res. Kant., Tandjoeng Balei, Deli."

Bordeaux, Louis Pierre,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 72 Bordeaux
L.P. - Klerk Ass.-Res. Kant., Siboga."

Borst, Alexander Victor,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 73 Borst
A.V. - Opz. 1e kl. Ombilin Kolenmijen - Sawah Loento (J.P.A. Fransz)."

Borst, Eduard Jan Walraven,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 73 Borst
E.W. - Opz. 2e kl. Ombilin Kolenmijen - Sawah Loento."

Borst, Henri Walraven,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 73 Borst
H.W. - Klerk Weeskamer - Padang."

Borst, Jan Walraven,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 73 Borst
J.W. sr. - Logementhouder - Sawah Loento (V.A. Townsend)."

Borst, Jan Walraven,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 73 Borst
J.W. jr. - Klerk Ombilin Kolenmijnen - Sawah Loento (D.H. Lawa)."

Bos Janszen, L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 73 Bos Janszen
L. - Adm. Loeboe Selassie - Padang, Lawas Goegoe, Tijd. Europa."

Botellho, Adriaan Alexander,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 75 Botellho,
A.A. - Particulier - Padang"

Botellho, Alice Constance,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 75 Botellho,
Mej. A.C. - Kweekelinge - Padang"

Botellho, Fredericus Hendricus Constantius,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 75 Botellho,
F.H.C. - Commissionair - Padang, Damar (M.A.C. Schönherr)."

Botellho, Joseph,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 75 Botellho,
J. - Klerk Algem. Ontvanger - Padang, Olo (M.F. Davies)"

Botellho, Laurens (Laurance),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 75 Botellho,
L. - Gep. Opz. b/d Cultures - Padang"

Botellho, Pieter Hendrik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 75 Botellho,
P.H. - Werkbaas Ws. - Painan"

Botellho, William George Richard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 75 Botellho,
W.G.R. - Opz. Cult. - Fort v.d. Capellen (H.M.P. Landtrecht)."

Bouman, Franciscus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 76 Bouman,
F. - Opz. 1e kl. St. Sp. - Padang (P.H.M. de Klerck)."

Boyle, James Charles,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 78 Boyle,
J.C. - Gep. Resident - Fort de Kock."

Brabec, J.M.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 79 Brabec,
J.M. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Brakensiek, W.H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 79 Brackensieck,
W.H. - Zendeling - Tapanoeli, Toba (O. Möller)."

Brandligt, P.H.N.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 80 Brandligt,
P.H.N. - Empl. Ond. Soeban Ajam - Benkoelen"

Brandon, Theodoor Bernard Philippus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 80 Brandon,
Th.B.Ph. - Gep. Klerk 's Lands Kas - Padang"

Brandon, Willem,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 80 Brandon,
W. - Emp. Padangsche H.M. - Padang"

Brard, François Jules,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 80 Brard,
J.F. - Daggelder Werkplts. St. Sp. - Padang"

Braun, Johannes,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 81 Braun,
J. - Geg. Milt. - Padang"

Brender à Brandis, Barens Emondus Stephen,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 83 Brender a Brandis,
B.E.S. - Opz. 2e kl. St. Sp. - Djember."

Breukelman, Franciscus Henricus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 84 Breukelman,
F.H. - Stationschef 3e kl. St. Sp. - Keboemen (A.L.Davies)."

Brijl, T.H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 97 Brijl,
T.H. - Agent Paketv. - Siboga (A.J.G. Hansen)."

Brocx, C.L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 86 Brocx,
C.L. -Verificateur 4e kl. I.U.r. - Padang (A.F.J. Maijer)"

Broeder, Willem Pieter (W.P.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 87 Broeder,
W.P. - Empl. Gebrs. Veth - Padang"

Broekhoven, P.W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 88 Broekhoven,
P.W. - Onderw. 3e kl. - Solok."

Broer van Dijk, Karel Eduard Gottfried,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 88 Broer van Dijk,
K.E.G. - Empl. Daendels en Co. - Padang (A.J. Carli)."

Broers, A.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 88 Broers,
A.F. - Werkman St. Sp. - Padang."

Broers, Augustinus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 88 Broers,
A. - Klerk St. Sp. - Padang."

Broers, Charles Gustave,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 88 Broers,
C.G. - 2e Com. Gouv. Bureau - Padang (R.J. Grant Day)."

Broers, George,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 88 Broers,
G. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Pajakombo (A.A. Wesdijk)."

Broers, O.V.E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 88 Broers,
O.V.E. - Com. 2e kl. P.T.d. - Sawah Loento (M.A. Eman)."

Brons Middel, R.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 90 Brons Middel,
R. - Vroeger Onderw. 3e kl. - Padang Sidempoean (A.H. Janssen)."

Broos, Pieter,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 90 Broos,
P. - Opz. Ombilinkolen - Sawah Loento."

Broton, A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 90 Broton,
A. - Daggelder St. Sp. - Padang Pandjang."

Broton, L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 90 Broton,
Ch.L. - Maandgelder St. Sp. - Padang Pandjang."

Brouwer, Emile Edouard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 91 Brouwer,
E.E. - Klerk Rekenk. - Batavia, Pengarengan 18-261."

Brouwer, W.W. (Mr. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 91 Brouwer,
W.W. - Subst. Off. v. Justitie - Padang."

Brouwer van Gonzenbach, Hugo,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 91 Brouwer van Gonzenbach,
H. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Brouwer van Gonzenbach, Otto,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 91 Brouwer van Gonzenbach,
O. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Loeboe Sikamping (Ch.W. van Möschel)."

Brouwer van Gonzenbach, P.R.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 91 Brouwer van Gonzenbach,
P.R. - Lid Weeskamer - Padang."

Brouwers, F.G.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 91 Brouwers,
F.G.J. - Geg. Milt. Opz. 2e kl. Genie - Paja Combo."

Bruch, Wilhelm Henrich August,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 91 Bruch,
A.W.H. - Zendeling - Tapanoeli (L.S. Hermann)."

Bruggeman, A.W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 92 Brüggemann,
W.A. - Hoofdopz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento (E. Hövel)"

Brugman, J.C.H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 93 Brugman,
J.C.H. - Particulier - Ajer Bangis"

Bruijn van Rozenburg, Johan Gerhard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 97 Bruijn van Rozenburg,
J.G. de - Adm. Si Berasap - Fort de Kock (Ch. J. Heijden)."

Buning, H.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 99 Buning,
H.C. - Arts. Off. v. Gezh. 1e kl. - Padang Sidempoean."

Burer, Frans Lodewijk Adriaan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 100 Burer
F.L.A. - Hoofdopz. - Sawah Loento."

Burgemeestre, Pieter Adolf Christiaan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 100 Burgemeestre
P.C.A. - Gep. President Weesk. - Soerabaja, Embong Malang (G.Ch.C. Fransz)."

Burgemeestre, R.W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 101 Burgemeestre
R.W. - Vendumeester - Padang."

Buter, Carl Wilhelm,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 103 Buter
C.W. - Bankwerker St. Sp. - Padang Pandjang (C. Freeth)."

C

Surname, Given names,"Event: Kleian"
Camman, W.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 107 Camman,
W.C. - 2e Luit. Inft.- Padang Pandjang."

Camphuijsen, Pieter Marinus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 108 Camphuijsen,
Wed. P.M. - geb. M.C.A. Schreuder - Fort de Kock."

Caton, Everdina Amelia,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 111 Caton
E.A. - Empl. Onderl. Hulp - Batavia, Krekot 13-12."

Caton, Henrij John Richard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 111 Caton
H.J.R. - Com. 3e. kl. P.T.d. - Benkoelen, Ketahoen (L. Winter)."

Caton, John Henrij,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 111 Caton
Wed. Klerk J.H. - geb. A. Lewis - Batavia, Krekot 13-10."

Caton, Joseph Mattehus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 111 Caton
J.M. - 2e Com. Financien - Verlof Europa."

Caton, Thomas Francis Eduard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 111 Caton
Th.F.E. - 1e Klerk Ass.-Res. Kant. - Pandeglang."

Cebulla, J.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 112 Cebulla,
J.J. - Geg. Inft. 1e kl..- Padang."

Chapman, J.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 113 Chapman,
J.C. - Agent British Bijbelgenootschap - Fort de Kock."

Chatelin, A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 113 Chatelin,
A. jr. - Publicist - Padang."

Chatelin, Louis N.H.A.J.Ch.S.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 113 Chatelin,
L.N.H.J.Ch.S. - 1e klerk St. Sp. - Solok (J.C. de Jongh)."

Chatelin, Louis Numa Hipolite Arthur,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 113 Chatelin,
Wed. Redacteur L.N.H.A. - geb. J.C. de Groot - Madjalengka."

Chevalier, Adolf Cesar,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 114 Chevalier,
A.C. - Gep. Zoutverkooppakhuismr. - Priaman (H.E. Chevalier)"

Chevalier, H.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 114, Chevalier
H.A. - Opz. der Wegen - Padang Pandjang (C. Hijmans)"

Chevalier, Henri Antoine Joseph,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 114 Chevalier,
H.A.J. - 1e Klerk St. Sp. - Kajoetanam"

Chevalier, J.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 114 Chevalier,
J.. - Klerk St. Sp. - Padang Pandjang"

Chevalier, Narcisse,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 114 Chevalier,
N. - Com. Res. Kant. - Fort de Kock"

Christiansen, Julius Lange Furehtegoff,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 114 Christiansen,
J.L.F. - Zendeling - Tapanoeli (F. Kind)"

Claes, Leonard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 114 Claes,
L. - Com. Stationsd. St. Sp. - Padang Pandjang (C.C.Ch.Fixon)"

Claessens, Hubertus Servatius,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 114 Claessen,
Wed. Opz. Ombilin Mijnen H.S. - geb. B.C. Davies - Padang"

Claus, Dirk Coenraad,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 116 Claus,
Wed. D.C. - geb. M.E. Ungerer - Telok Betong."

Claus, W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 116 Claus,
W. - Com. 3e kl. P.T.d. - Siboga."

Cleton, J.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 117 Cleton,
J.C. - Teekenaar St. Sp. - Padang (A.G.W. Aminten)."

Cobben, J.A.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 118 Cobben,
J.A.A. - Onderw. 3e kl. - Padang Sidempoean."

Coenen, W.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 118 Coenen,
W.J. - Ass.-Res. - Tanah Datar, Fort v/d Capellen (A.J.L. Stevels)."

Cohen, Abraham,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 120 Cohen
Wed. Adj. Onderoff. A. - geb. LC. Faulhauber - Batavia, Kwitang 2- 276."

Cohen, Salomon Carel,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 120 Cohen
S.C. - Burgerschr. 2e kl. - Batavia, Kwitang 6-286 (M.Th. Hofmaier)."

Cornets de Groot, F.W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 120 Cornets de Groot
F.W. - Kapt. Inft. - Padang."

Cortenbach, W.J.K.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 126 Cortenbach,
W.J.K. - 1e Luit. Magazijnmr. Milt. Adm. - Padang."

Coster, H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 126 Coster,
H. - Particulier - Padang."

Cramer, A.W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 129 Cramer,
A.W. - Arts. Off. van Gezondh. 1e kl. - Pajakombo (M.P.E. Berkhout)"

Croes, Christiaan Bartholomeus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 130 Croes,
C.B. - Klerk St. Sp. - Padang."

Croes, Lodewijk Hendrik Eduard (Mr. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 130 Croes,
Wed. President Landraad Mr. L.H.E. - geb. L.W.F. von Liebenstein - Padang."

Culemann, Herman Heinrich,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 132 Culemann
H.H. - Zendelingsleraar - Tapanoeli, Sipoholong (J.M.W. Culemann)."

D, de

"Surname, Given names","Event: Kleian"
d' Ancona, J.W.B., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 14 d' Ancona,
Mej. J.W.B. - Hulponderw. - Padang."

Dammerboer, J.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 134 Dammerboer,
J.G. - Onderw. Kweekschool - Fort de Kock (J.C. Dijkstra)"

Dammerboer, Joannes, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 134 Dammerboer,
J. - Zendeling - Padang Sidempoean (E.C. van den Bosch)"

Daniels, A.F. (August Frederik), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 135 Daniëls,
A.F. - Klerk St. Sp. - Padang (H.A. Mully)"

Daniels, Marcus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 135 Daniëls,
M. - Gep. Cipier - Padang"

Davies, Adolf Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
H.R. - 1e Klerk St. Sp. - Padang (A.Ch.R. Daniëls)."

Davies, Alexander Felix Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
A.F.R. - Klerk St. Sp. - Padang."

Davies, Carel Richardson (C.R.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1904,
p. 134 Davies,
C.R. - Burgerschrijver 5e kl. - Batavia"

Davies, Charles Richardson (Ch.R.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 137 Davies,
Ch.R. - Boekh. firma John Pryce - Batavia, Sawah Besar (A.V. Saint Pourçain)."

Davies, Frans Ferdinand Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
F.F.R. - Klerk Weeskamer - Padang"

Davies, Frederik Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
F..R. - Empl. Padang H.M. - Padang."

Davies, George Emanuel Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
G.E.R. - Klerk P.T.d. - Padang"

Davies, Henri Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
H.R. - Leerl. Bankwerker - Sawah Loento."

Davies, Jacques Henri Richarson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
J.H.R. - Verificateur 5e kl. I.U.r. - Tandjong Poera."

Davies, James Bastiaan Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 137 Davies,
J.B.R. - Klerk B.B. - Batavia, Gg. Rijckmans 14-305."

Davies, John Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
J.R. - Griffier Rapat - Padang Pandjang (M.Ph. Lawa)"

Davies, Jules Constantijn Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
J.C.R. - Klerk Gouv. Bureau - Padang (S.F.M. Maidman)."

Davies, Piet Michiel Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
P.M..R. - Leerl. Bankwerker - Sawah Loento."

Davies, Thomas Richardson (1822) Jr, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
Th.R.sr. - Gep. Ambt. I.U.r. - Padang (C.C. Fisscher)"

Davies, William Edward Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 137 Davies,
W.E.R. - Daggelder St. Sp. - Padang"

Davies, William Frederik Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 137 Davies,
W.F.R. - Teekenaar Mijnwezen - ......... ( M. Thieriet)."

de Beuvere, Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 52 Beuvere
H. de - Opz. Ombilinmijnen - Sawah Loentoi."

de Bruin, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 93 Bruin
J. de - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

de Bruine, Carolus Adrianus Johannes, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 94 Bruine,
C.A.J. de - 1e Luit Inft. - Sambas (R.P. Rinses)."

de Bruine, Frederik Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 94 Bruine,
F.H. de - Kapt. Art. - Banjoe Biroe."

de Bruine, Jacobus Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 94 Bruine,
J.W. de - 1e Luit. Inft. - Topografische Dienst - Poerworedjo."

de Bruine, Johan Cornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 94 Bruine,
J.C. de - 1e Luit Inft. - Padang Pandjang (A.C. Maurer)."

de Corte, F.P.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 126 Corte,
F.P.C. de - Empl. Ond. Rimboe Datar - Padang."

de Corte, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 126 Corte,
J. de - Geg. Adj. Onderoff. - Adm. Ond. Rimboe Datar - Padang."

de Corte, J.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 126 Corte,
J.F. de - Klerk bij den Notaris - Banjoemas."

de Graaf, H.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 217 Graaf
H.J. de - Boekh. Weesk. - Padang (J.E. van der Elst)."

de Hart, Hermanus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 243 Hart
Wed. de - geb. H.J.J. Saina - Padang."

de Jamaer, Laurentius Gijstertus Anthanasius, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 295 Jamaer,
L.G.A. de - Onderluit. Apotheker - Batavia, Gg. Pasar Baroe (J.D.H. Maitimo)"

de Kock, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 334 Kock
A. de - Onderluit. Inft. - Padang."

de Kock, Lodewijk Frederik Anton (L.F.A.) Baron (Mr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 334 Kock
Mr. L.F.A. Baron de - Advocaat - Padang."

de Kock, P.W.A, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 333 Kock
P.W.A. de - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen (L.C. Goldman)."

de Kock van Leeuwen, A.W.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 334 Kock van Leeuwen
A.W.A. de - Kapt. Inft. - Fort de Kock (M.H.M. Hoffmann)."

de Lange, S., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 360 Lange
S. de - Kweekelinge - Fort de Kock."

de Lannoij, R.H.V., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 361 Lannoij
R.H.V. de - Contr. B.B. - Ajer Bangies."

de Lannoy, R., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 361 Lannoij
R. de - Gep. Kapt. Inft. - Mr. Cornelis 3-26a (Ch.W. Fisser)."

de Lannoy, V.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 361 Lannoij
V.L. de - Resident - Verlof Europa (M.C. von Heuckelum)."

de Lanoij, Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 361 Lannoij
W. de - Gep. Ass.-Res. - .................."

de Lizer, Albert, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 383 Lizer de,
A. de - Klerk Gouv. Bureau - Padang"

de Lizer, François Albert, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 383 Lizer de,
F. A. de - Contr. I.U.r. - Mr. Cornelis, Salemba W. 3-16"

de Lizer, Josef Frederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 383 Lizer de,
Wed. Com. Res. Kant., J.E. de - geb. D. de Haze Winkelman - Padang"

de Munnick, L.W.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 440 Munnick
L.W.H. de - Contr. B.B. - Bindjei (H. van der Meer)"

de Neve, Adriaan Johan Charles, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 441 Neve
A.J.Ch. de - Resident - Pontianak (B.I.G. Koch)."

de Neve, Theodoor Alexander, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 441 Neve
Th.A. de - Particulier - Pontianak."

de Raadt, Alfonse Frederik Theodoor, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 498 Raadt
A.F.Th. de - Com. Stationsdienst St. Sp. - Pajacombo (A.C. Davies)."

de Rode, W.H.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 516 Rode
W.H.A. de - Empl. Mijnb. Redjong Lebong - Benkoelen."

de Sausin, Charles Boibellaud Jacques, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 539 Sausin,
Wed. Contr. 2e kl. B.B., C. B. I. de - geb. P. Beaslij - Benkoelen"

de Sausin, Eugenius Ferdinand, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 539 Sausin,
E.F. de - 3e Com. St. Sp. - Kertosono (M.Ch. Lauran)"

de Sausin, Johan Baptiste, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 539 Sausin,
J.B. de - Empl. Hypotheekkant. - Soerabaja, Kampementstr. (R.M.E. Frederiks)"

de Sausin, Julias Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 539 Sausin,
J.H. de - Verificateur 3e kl. I.U.r. - Batavia, Pintoe Besi 12-5 (H. Lewis)"

de Sourd, Th. H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 588 Sourd
Th.H. de - 2e Com. St. Sp. - Sum. W. Kust, Sawah Loento."

de Souza, Thomas Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 588 Souza
Th. H. de - 1e Com. St. Sp. Wnd. Magazijnmr. - Sawah Loento."

de Souza, William Charl, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 588 Souza
W.C. de - Klerk St. Sp. - Sawah Loento."

de Torbal, Jules Odilon, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 625 Torbal,
Wed. Verificateur 4e kl. I.U.r., J.O. de - geb. Sie Boeri - Padang"

de Tourton Bruijns, W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 625 Tourton Bruijns,
W. de - Com. 3e kl. P.T.d. - Padang (F. Boekholt)"

de Vogel, Arthur Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 652 Vogel,
A.J.H. de - Com. Gouv. Bureau - Padang (E.C. Davis)"

de Vogel, H.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 652 Vogel,
H.A. de - Klerk I.U.r. - Padang"

de Vogel, Henry Antoine Mattieu, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 652 Vogel,
H.A.M. de - Com. Ass.Res. Kant. - Mr. Cornelis, Kamp Malajoe 4-39 (J.H. van Zeventer)"

de Vogel, Jacques Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 652 Vogel,
Wed. Direct. Hospitaal J.H. de - geb. W.C. Nilant - Padang"

de Vogel, Louis Pierre Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 652 Vogel,
L.P.H. de - Klerk St. Sp. - Padang"

de Vogel, W.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 652 Vogel,
W.C. de - ............. - ...................."

de Waal van Anckeveen, Gerard (G.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 662 Waal van Anckeveen
G. de - Gep. Contr. B.B. - Padang."

de Williger, F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 686 Williger
F. de - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

de Windt, James Willem Frederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 687 Windt
Wed. Klerk J.W.F. de - geb. Noer Aima - Padang."

de Windt, Richard, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 687 Windt
R. de - Klerk - Sawah Loento."

Dekker, Albert (A.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 140 Dekker,
A. - Gep. Kapt. Inft. - Padang"

Dekker, F.M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 140 Dekker,
F.M. - Control B.B. - Toba, Tapanoeli"

Dekker, J.K., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 140 Dekker,
J.K. - 1e Luit. Inft. - Padang"

Dekker, Jan Albert Willem (J.A.W.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 139 Dekker
J.A.W. - Onderopz. Werkpl. St. Sp. - Padang."

Delannoy, , "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 140 Delannoy,
.... - Particulier - Padang Pandjang"

der Kinderen, J.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 323 Kinderen
J.G. der - Adm. Ond. Loeboe Raija - Padang Sidempoean (C.W. Langenberg)."

der Kinderen, T.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 323 Kinderen
T.H. der - ......... - Padang Sidempoean."

Derx, A.K., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 142 Derx
A.K. - Res. Pad. Bovenlanden - Fort de Kock (L.A.E. Goteling Vinnis)."

des Celles, Arthur Antonelli, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 112 Celles,
A.A. des - Klerk St. Sp. - Pajakombo."

des Celles, Eugène Garibaldi, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 112 Celles,
E.G. des - Opz. der Wegen - Pajacombo (J.E. Barthelemy)."

des Celles, Gustaaf Adolf, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 112 Celles,
Wed. Klerk Havenkant. G.A. des - geb. A.J.Ph. Peeters - Padang."

Dibbets, Edouard Auguste Jean Didier (Mr. Jhr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 145 Dibbets,
Wed. Resident Jhr. E.J.D.A. - geb. G.J. Steinmetz - Soekaboemi"

Diehl, J.C. (Dr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 146 Diehl,
Dr. J.C. - Off. v. Gezh. 1e kl. (Gedt.) - Padang."

Dimbleby, K., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 147 Dimbleby,
Mej. K. - Diakonesse - Tapapnoeli, Post Taroetoeng."

Ditmarsch, Jeremias Frans, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 149 Ditmarsch,
J.F. - Opz. I.U.r. - Padang."

Doornik, F.A.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 154 Doornik
F.A.J. - Klerk Gouv. Bureau - Padang."

Doornik, F.H.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 154 Doornik
F.H.J. - Opz. der Wegen - Taroetoeng."

Doornik, J. (Mr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 154 Doornik
Mr. J. - Gep. Griffier - Padang."

Doornik, Johannes Leonard Eduard, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 154 Doornik
J.L.E. - Koopman - Siboga."

Doornik, John Antoine Pierre, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 154 Doornik
J.A.P. - Empl. Ond. - Padang (M.I. Zeekaf)."

Dorlandt, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 154 Dorlandt
J. - Empl. Padangsche H.M. - Padang."

Dornsaft, Johann Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 154 Dornsaft
J.W. - Zendeling - Padang (E.M.E.A. Anders)."

Doup, W.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 155 Doup
W.C. Doup - Geg. Korpl. - Padang."

Draaisma, W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 156 Draaisma
W. - Onderluit. - Fort de Kock."

Drège, H.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 157 Drège
H.C. - Empl. Mijnb. Mij. Rendjong Lebong - Benkoelen."

du Cloux, Daniel George Johannes, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 118 Cloux,
D.G.J. du - Adm. Ond. Kalisidi - Oengaran (L. Janssens)."

du Cloux, Paul Philippe, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 118 Cloux,
P.Ph. du - Gep. Ass.-Res. - Batavia, Pasar Baroe O. 12-16."

Dubois, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 159 Dubois,
A. - Milt. Opz. Genie 2e kl. - Padang (J.E.Hehl)."

Dulon Barre, R., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 160 Dulon Barre,
R. - Particulier - Oelèë Lheuë"

Dumm, F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 160/161 Dum / Dumm,
F. - Empl. Mijnb. Mij. Ketahoen - Benkoelen."

Dumont, Adolph Charl André, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 161 Dumont,
A.Ch.A. - Werkman St. Sp. - Solok."

Dumont, Joannus Nepomisenus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 161 Dumont,
J.N. - Gep. Klerk - Padang."

Dumont, Johannes Stephanus Antonius, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 161 Dumont,
J.S.A. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Dunlop, J.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 161 Dunlop,
J.A. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

E

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Ecaubert, E.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 165 Ecaubert
E.A. - Geg. Korpl. - Opz. der Wegen - Benkoelen."

Edwards van Muijen, Hugo, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 166 Edwards van Muyen
H. - ......... - Mr. Cornelis, Salemba 3-16b."

Edwards van Muijen, James Ernst, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 167 Edwards van Muyen
J.E. - Gep. 2e Com. B.B. - Padang."

Edwards van Muijen, Johan Eduard, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 167 Edwards van Muyen
J.E. - Empl. van Houten Steffan en Co. - Padang (C.E. van Loon)."

Edwards van Muijen, R., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 167 Edwards van Muyen
R. - Apotheker - Padang, Kamp Djawa."

Egeter, Frederik Bartholomeus (F.B.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 168 Egeter
F.B. - Onderluit. - Fort de Kock."

Egger, P.P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 168 Egger
P.P. - Geg. Korpl. - Fort de Kock."

Eggink, H.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 168 Eggink
H.J. - Zendelingleeraar - Padang Sidempean (W.C. van Dijl)."

Ehren, Ferdinand George, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 168 Ehren
F.G. - Opz. Ombilin Kolenmijnen - Sawah Loento."

Eijsma, Frederikus Jacobus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 180 Eijsma,
F.J. - Mijnopz. - Sawah Loento - (Ch. A. Johanzoon)."

Eilbracht, Alfred Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 169 Eilbracht
A.H. - Proc. Daendels en Co. - Sabang (A.D. Sluijter van Staring)."

Eilbracht, Alfred Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 169 Eilbracht
A.H. Jr. - Handelsempl. - Soerabaja, Lange Gagottan."

Eilbracht, George Frederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 169 Eilbracht
G.F. - Koopman - Blitar (.. Geldrop)."

Eilbracht, Horatio Francis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 169 Eilbracht
H.F. - Gezagv. Paketv. - .........."

Eilbracht, Victor Albert, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 169 Eilbracht
V.A. - Klerk B.B. - Batavia, Tanah Njonja 7-177."

Elenbaas, H.C.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 171 Elenbaas,
H.C.A. - Adsp. Contr. B.B. - Benkoelen, Ketahoen, Lais."

Elenbaas, Pieter, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 171 Elenbaas,
P. - Gep. Opz. 1e kl. Ws. - Padang, p.a. D. Kuijpers."

Elenbaas, W.W.G.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 171 Elenbaas,
W.W.G.A. - Contr. B.B. - Boelongan Tandjong Sellor, Koetei en N.O. kust Borneo."

Elsborg, Arend (Albert) Jan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 172 Elsborg,
Wed. Klerk J.A. - geb. B. Wyatt - Hotelhoudster - Pajakombo."

Elsborg, Jan Albert, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 172 Elsborg,
J.A. - 1e Klerk Ass.-Res. Kant. - Billiton (M.A. Barthélemy)."

Elsborg, Willem Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 172 Elsborg,
W.H. - Klerk - Medan (J.C. Gossiaux)."

Eman, L.M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 172 Eman,
L.M. - Verificateur 3e kl. I.U.r. - Padang - (A.R. van Goch)."

Ender, Bernhard Cornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 173 Ender,
Wed. Gezagv. Paketv. D. - geb. W.M. Palm - Padang."

Engel, Charles Auguste Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 174 Engel,
Ch.A.H. - Opz. 1e kl. Tinwinning- Banka (E. Augusta)."

Engel, F.Th., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 174 Engel,
Wed. Luit. Kolonel F.Th. - geb. H.M. Hamers - Padang Pandjang."

Engelbogen, P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 174 Engelbogen,
P. - Opz. 1e kl. Ombilin Kolenvelden (Wachtgeld) - Tijd. Eurp.."

Engelen, Adolf Josef (A.J.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 175 Engelen,
A.J. - Klerk Justitie - Fort v.d. Capellen."

Epke, W.F.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 176 Epke
W.F.H. - 1e Luit. Inft. - Padang Pandjang (W.C. Kalkhoven)."

Esche, Carel David, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 178 Esche,
Wed. Opz. St. Sp. C.D. - geb. W.E. Völke - Fort de Kock."

F

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Facee Schaeffer, E.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 181 Facee Schaeffer,
E.F. - Adsp. Control B.B. - Sawah Loento."

Fehr, Jan Karel Cornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 183 Fehr,
J.K.C. - Architect Ws. - Banjoemas."

Fehr, Johann Adam, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 183 Fehr,
J.A. - Zendeling - Goenoeng Sitoeli, Nias (E.T.J.L. Hennenhofer)."

Feller, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 183 Feller,
A. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Fels, F.M.M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 183 Fels,
F.M.M. - Handelaar - Oelèë Lheuë."

Fels, J.F.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 183 Fels,
J.F.J. - Agent Paketv. - Oelèë Lheuë (A.F. van Es)."

Ferguson, G.J.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 184 Ferguson
G.J.H. - Gep. Kapt. Kwartiermr. - Padang."

Filet, Jan Willem Diederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 185 Filet
J.W.D. - Gep. Kapt. - Koffieplanter - Fort de Kock (J.E. Heijrs)."

Filli, J.B., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 185 Filli
J.B. - Geg. Sergt. - Redjong Lebong, Benkoelen."

Fischer, Fritz (F.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 186 Fischer
F. - 1e Luit. Inft. - Padang."

Fiscon, V.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 186 Fiscon
W.F. - Wed. V.A. - geb. I.M. Pelegia - Padang."

Fisscher, Karel Adriaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 186 Fisscher,
K.A. - Opz. Ombilin Kolenveld - Sawah Loento"

Fisscher, Lodewijk Roeloff, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 186 Fisscher,
L.R. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Padang Pandjang"

Fisscher, V.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 186 Fisscher,
V.A. - Opz. Ombilin Kolenveld - Sawah Loento"

Fisscher, Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 186 Fisscher,
W. - Klerk Milt. Administratie - Padang"

Fixon, F.E.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 187 Fixon,
F.E.E. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Taroetoeng Tapanoeli"

Fixon, Victor Adolph, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 186 Fiscon,
Wed. V.A. - geb. I.M. Pelegia - Padang"

Fliers, F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 187 Fliers,
F. - Burgerambt. 1e kl. Topogr. Dienst - Benkoelen (P. Pijloo)"

Fortuin, A.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 190 Fortuin,
A.J. - Proc. Export Mij Jacatra - Benkoelen, Tijd. Europa."

Abraham Fortunatie, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 183 Fortunatie,
Wed. Adj. Onderoff. A. - geb. E. van den Berg - Sawah Loento."

Frankamp, P.D.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 192 Frankamp
P.D.A. - 2e Luit. Inft. - Benkoelen."

Fransz, Catharinus Gijsbert George, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 193 Fransz
C.G.G. - Gep. Vendumr. - Batavia, Kamp. Lima 18-127 (A.P.L. van Eekhout)."

Fraser, J.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 194 Fraser
J.J. - Contr. B.B. - Tais, Benkoelen (Ch.S.H.A. Fraser)."

Freeth, George, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 195 Freeth
G. - Douaneagent - Padang."

Freeth, Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 195 Freeth
H. - Koeliwerver - Padang."

Freeth, Peter, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 195 Freeth
P. - Klerk Res. Kant. - Fort de Kock (B. Elsborg)."

Freeth, Thomas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 195 Freeth
Wed. Klerk Th. - geb. C.J. Vogel - Padang."

Freeth, Thomas Paulus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 195 Freeth
Th.P. - Klerk. Ass.-Res. Kant. - Batavia, Sawah Besar 15-257."

Freeth, Thomas Peter Paul Wilhelmus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 195 Freeth
Th.P.P.W. - Klerk St. Sp. - Padang Pandjang."

Fuchs, F.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 197 Fuchs
F.A. - Opz. 2e kl. St. Sp. - Padang Pandjang."

Furrer, Frederik Jozeph, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 198 Furer,
Wed. Com. F.J. - geb. H.M.L. Gunther - Fort de Kock."

Furrer, Joseph Frederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 198 Furrer,
J.F. - Opz. Ombilin Kolenveld - Sawah Loento."

G

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Gabrich, L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 198 Gabrich,
L. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong- Benkoelen."

Geenen, Augustus Josephus Carolus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 202 Geenen
A.J.C. - Klerk Haven Departement - Emmahaven (H.F.W. Maitimo)."

Geenen, Johannes Franciscus Jacobus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 202 Geenen
Wed. J.Ch.Th. - geb. Maagdenburg - Lawang."

Geenen, Willem (W.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 202 Geenen
W. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Gelpke, Albert Benjamin, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 203 Gelpke
A.B. - 3e Stuurman Gouv. Marine - ."

Gelpke, C.O. (Dr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 203 Gelpke
Dr. C.O. - Geneesh. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen (A.G. Nahapit)."

Gerrits, J.W.P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 206 Gerrits,
J.W.P. - Burgerschr. 2e kl. - Fort de Kock."

Gersen, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 206 Gersen,
A. - Gep. Luit. ter Zee - Erfpachter - Padang Pandjang (S.A. Nering Bögel)."

Gerth van Wijk, T.H.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 206 Gerth van Wijk,
T.H.L. - 1e Luit. Inft. - Bankinang, Pajakombo (M.K.M. Bult)."

Gevelhof, Johan Baptist, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 207 Gevelhoff,
J.B. - Onderopz. 2e kl. St. Sp. - Doekoe, Padang (M.L. Londt)."

Ginsberg, Gustav (G.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 210 Ginsberg
G. - Zendeling - Lagoe Boti, Tapanoeli (M.E. Forneberg)."

Ginsel, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 210 Ginsel
A. - Com. 3e kl. P.T.d. - Padang Sidempoean (W.S. Keizer)."

Ginus, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 210 Ginus
J. - Particulier - Padang."

Ginus, L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 210 Ginus
L. - 3e Com. St. Sp. - Padang, Kamp. Djawa."

Glazer, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 210 Glazer
A. - Emp. Ond. Boekit Gombong - Solok."

Gleenewinkel Kamperdijk, J.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 210 Gleenewinkel Kamperdijk
J.J. - Ambt. I.U.r. - Padang."

Gloger, August (A.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 211 Gloger
A. - Emp. Ond. Boekit Gompong - Padang."

Gloger, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 211 Gloger
H. - Particulier - Solok."

Gockinga, Gampegius Hermannus (Mr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 211 Gockinga
Mr. C.H. - Advocaat en Procureur - Padang (S. Boon)."

Goessens, J.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 212 Goessens
J.F. - Empl. Firma v.d. Vossen en Co. - Benkoelen."

Goldie, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Goldie
J. - Empl. Adler en Co. - Padang."

Goldschmidt, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Goldschmidt
H. - Proc Tels en Co. - Padang."

Gomis, A.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Gomis
A.E. - Deurwaarder - Padang Pandjang, Penjaboengan."

Gomis, Albertus Theodorus (A.Th.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Gomis
A.Th. - Daggelder St. Sp. - Padang Pandjang (J.M.E. de Vries)."

Gomis, Anton Eduard Frans, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Gomis
A.E.F. - Klerk Contr. - Mandeling."

Gomis, Frederik Alfred, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Gomis
F.A. - Klerk St. Sp. - Padang."

Gomis, Joseph, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Gomis
Wed. Opz. der Wegen J. - geb. Martha Maria - Padang."

Gomis, Jozef Antony, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Gomis
J.A. - Gep. Com. Gouv. Bureau - Padang (C.S. Schmidt)."

Gomis, Philip Leopold Rudolf Thomas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Gomis
F.L.R.Th. - 2e Com. St. Sp. - Padang Pandjang (Ch.E. Verhoeven)."

Gomis, Thomas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 213 Gomis
Wed. Opz. Cultures Th. - geb. L. Ros - Padang."

Gossiaux, August Theodoor, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 216 Gossiaux
Wed. Onderw. A.Th. - geb. S.S. Maidman - Batavia, Salemba 3-32a."

Gossiaux, Henri Adolf Louis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 216 Gossiaux
H.A.L. - Com. Boekh. Weesk. - Soerabaja (W.C. Nuij)."

Gossiaux, Jan August, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 216 Gossiaux
J.A. - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

Gossiaux, Willem August, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 216 Gossiaux
W.A. - 2e Com. St. Sp. - Bandoeng (F. Arends)."

Götz, Johannes Andreas Hendricus (J.A.H.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 215 Gortz,
J.A.H. - Gepasp. Sergt. - Politieopz. - Padang, Emmahaven (C.A. Krijgsman)."

Gräb, Karl Loccis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 219 Grab,
K.L. - Zendeling - Toba, Tapanoeli."

Granpré Molière, Francois Daniel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 220 Granpré Molière
F.D. - Boormr. Petrol. Mij - ........"

Granpré Molière, Jan Jacques, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 220 Granpré Molière
Wed. Off. v. Gezh. 1e kl. J.J. - geb. C. van Daalen - Semarang."

Grant Day, Thomas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 220 Grand Day
Wed. Com. Pakhuizen. H. - geb. M.A.S. Wyatt - Padang."

Grashuis, J.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 220 Grashuis
J.J. - Opz. I.U.r. - Padang."

Graupner, M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 220 Graupner
M. - Bankwerker Mijnb. Mij Ketahoen - Ketaun, Benkoelen."

Gravestein, V., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 221 Gravestein
V. - Arts, Off. v. Gezh. 1e kl. - Padang Pandjang."

Gray, James Prince, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 221 Graij
J.P. - Magazijnmr. 1e kl. St. Sp. - Bandoeng (A.C. Ungerer)."

Grennfell, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 221 Grennfell
H. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Grijzen, H.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 227 Grijzen,
H.J. - Contr. B.B. - Natal."

Grivel, D., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 222 Grivel,
D. - Inspect. Inlandsch Onderwijs - Fort de Kock."

Grivel, E.Ch. (Mr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 222 Grivel,
Mr. E.Ch. - Griffier - Padang."

Groenendijk, Jacob, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 223 Groenendijk,
Wed. Wegopz. J. - geb. Si Boena - Padang."

Groenendijk, Jan Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 223 Groenendijk,
J. - Klerk Gouv. Bureau - Padang."

Groenewegen, J.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 223 Groenewegen,
J.C. - Empl. Ond. Soeban Ajam - Benkoelen."

Groes, , "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 223 Groes,
Mej. .... - Empl. Toko Hiligoö - Padang."

Grootenboer, Adrianus Martinus Kornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 225 Grootenboer
A.M.K. - Opz. I.U.r.- Priaman."

Grootenboer, J.L.W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 225 Grootenboer
J.L.W. - Opz. I.U.r.- Padang."

Groskunsz, F.O., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 224 Groszkunz
E.F.O. - Pianostemmer - Padang."

Gross, Ch., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 226 Gross,
Ch. - Logementh. - Fort van der Capellen."

Grosze Strötker, Friedrich (F.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 226 Grosze Strötker,
F. - Zendelingsleeraar - Tapanoeli, Si Pirok (G.C. Hörnemann)."

Guicherit, Jacques Louis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 227 Guicherit,
J.L. - Mach. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Gunther, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 228 Günther
A. - Geg. Milt. - Opz. der Wegen - Soeka Menanti, Fort de Kock."

Gunther, Adolf, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 228 Günther
A. - Opz. Ombilin Kolenmijnen - Sawah Loento."

Gunther, Leonardus Albertus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 228 Günther
L.A. - Klerk St. Sp.- Padang Pandjang."

Gunther, Willem Carel Frederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 228 Günther

H

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Haacke, Henrich Jan Pieter, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 229 Haacke
H.J.P. van - Chef Firma Haacke en Co. - Padang (Ch.J. von Liebenstein)."

Haagmans, D.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 230 Haagmans
D.E. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen (Ch. Bloemink)."

Haagmans, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 230 Haagmans
;H. - .............. - Benkoelen (A.W. Spaan)."

Hageman, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 235 Hageman,
H. - Tijd. Opz. Ombilin Kolenmijnen - Sawah Loento."

Hageman, Hendrik Samuel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 235 Hageman,
H.S. - Mijnopz. - Sawah Loento (J.F.H. Schmidgall)."

Hagi, R., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 236 Hagi
R. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Hajenius, P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 236 Hajenius
P. - Kapt. Inft. - Fort de Kock."

Hakkers, Martinus (M.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 236 Hakkers
M. - Klerk Res. Kant. - Padang Sidempean."

Haksel, J.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 237 Haksel
Vrouwe J.J. - Voorheen Passalbessy - Padang."

Hamel, P.J.R., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 239 Hamel,
P.J.R. - 1e Luit. Inft. - Benkoelen."

Hamers, Alexander Josephus François, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 239 Hamers,
Wed. Ass.-Res., A.J.F. - geb. A.M.C. du Hen - Padang Pandjang."

Hamers, F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 239 Hamers,
F. - Klerk St. Sp. - Padang Pandjang."

Hamers, Fredericus Theodorus Marie, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 239 Hamers,
F.T.M. - Maandgelder St. Sp. - Solok."

Hanck, P.A.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 239 Hanck,
P.A.J. - Geg. Sergt.-Maj. - Nias, Tapanoeli (H. Brocx)."

Hanegraaff, G.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 239 Hanegraaff,
G.J. - Onderw. 3e kl. - Padang."

Hansen, Charles Rudolph Albert, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 240 Hansen,
Ch.R.A. - Geg. Onderoff. - Daggelder St. Sp. - Padang (E.C. Londt)."

Hansen, Karel Eduard Lodewijk Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 240 Hansen,
K.L.F.H. - Empl. Ombilin Kolenvelden - Padang."

Hanstein, Ludwig, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 241 Hanstein,
L. - Zendeling - Silindoeng, Tapanoeli (M.K. Steinfortz)."

Harder, A.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 241 Harder,
A.G. - Zendelingleeraar - Silindoeng, Tapanoeli (M.A.B.H. Haupt)."

Hartmann, F.W.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 244 Hartmann,
F.W.H. - Geg. Sergt. - Empl. Mijnb. Redjang Lebong - Benkoelen."

Heckler, F.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 248 Heckler,
F.A. - Gouv. Sum. Westkust - Padang (E.E.C. van Angelbeek)."

Heerig, Christiaan (Ch.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 249 Heerig,
Ch. - Zendelingleeraar - Siboga (L.L. Gechter)."

Heidsieck, Reinhard Hendrik Lodewijk Carolinus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 249 Heidsieck,
R.H.L. - Gep. Com. Ass.-Res. Kant. - Priaman."

Heijden, Carl Johann Jacob, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 262 Heijden,
Wed. K.J. - geb. J. Marsara - Fort de Kock."

Heijden, Jan Jacob, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 262 Heijden,
J.J. - Mijnopz. - Sawah Loento (S. Barrett)."

Heijden, Karel Reinier, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 262 Heijden,
K.R. - Tijd. Opz. Ws. - Padang Sidempoean."

Heijden, Victor Hugo, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 262 Heijden,
V.H. - Ontvanger I.U.r. - Anjer (R.F. Günther)."

Heijden, Willem Louis Johannes, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 262 Heijden,
W.L.J. - Onderopz. 1e kl. St. Sp. - Aneikloof, Padang."

Heijligers, H.J.J.B.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 263 Heijligers,
H.J.J.B.A. - Ontvanger I.U.r. - Kroë."

Heijnis, L.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 264 Heijnis,
L.G. - Ambt. I.U.r. - Padang."

Heijrs, Alexander Rudolf, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 265 Heijrs,
A.R. - Mijnopz. - Sawah Loento."

Heijting, Th.A.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 265 Heijting,
Th.A.L. - Gewest. Secret. - Fort de Kock (C.C.C. le Rutte)"

Hellemans, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 252 Hellemans
J. - Gouv. Veearts - Padang."

Hendriks, J.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 255 Hendriks,
Wed. Ontvanger J.J. - geb. J.C. van Mijnen - Tandjong Pinang."

Hennig, H.F.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 246 Hennig
H.F.C. - Tijd. Opz. Ombilin Kolenmijnen - Sawah Loento."

Hensen, J.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 257 Hensen
J.E. - Empl. van Houten Steffan en Co. - Padang."

Hensen, Johan Dirk Lodewijk, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 257 Hensen
J.D.L. - Buitengewoon Deurwaarder - Natal (J.A.C. Ros)."

Herklots, W.H.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 258 Herklots,
W.H.G. - Proc. Daendels en Co. - Padang (A.B.W. van Deun)."

Herold, W.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 258 Herold,
W.A. - 1e Luit. Inft. - Verlof Europa (F.C. Cosijn)."

Herrmann, Johann Christiaan August Arno, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 259 Herrmann,
J.C.A.A. - Slotenmaker - Sawah Loento"

Herschel, E.P.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 259 Herschel,
E.P.A. - Opz. - Sawah Loento"

Hiemstra, Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 265 Hiemstra,
W. - Onderw. 3e kl. - bonthain (J.C. Slaterus)."

Higgens, S., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 266 Higgens
Mej. S. - Liefdezuster - Padang."

Hillebrandt, H.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 267 Hillebrandt
H.J. - Kapt. Inft. - Fort de Kock."

Hillebrandt, W.A.F.Y.J.Tj., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 267 Hillebrandt
W.A.F.Y.J.Tj. - Com. 1e kl. PTd. - Fort de Kock (C.H. Brouwer)."

Hirschmann, F.C.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 268 Hirschmann,
F.C.H. - Kapt. Inft. - Padang (C.W. Guy)."

Hoedt, G.Ch., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 269 Hoedt,
G.Ch. - Lichtopz. 1e kl. - Poeloe Bodja - Padang (H.W. Blom)."

Hoedt, J.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 269 Hoedt,
J.F.. - Gep. Klerk - Menado (S. van der Sloot)."

Hoekendijk, D., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 269 Hoekendijk,
D. - Empl. Ond. Loeboe Raya - Padang Sidempoean."

Hoff, Th.F.M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 271 Hoff,
Th.F.M. - Onderluit. Apotheker - Padang (J.E. Piekhaar)."

Hoffman, J.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 271 Hoffman,
J.G. - geg. Adj. Onderoff. - Empl. P. Bäumer en Co. - Padang."

Hoffmann, F.W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 272 Hoffmann,
F.W. - Zendelingleeraar - Nias (M. Brinken)."

Hofkamp, A.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 272 Hofkamp,
A.H. - 1e Luit. Inft. - Fort de Kock (M.H. van Baar van Slangenburg)."

Hofman, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 272 Hofman,
A. - Onderw. 1e kl. - Padang."

Hofman, Willem Frederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 272 Hofman,
W.F. - Geg. Milt. - Smit - Benkoelen."

Hoijer, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 283 Hoijer
A. - ......... - ..............."

Hoijer, Ferdinand Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 283 Hoijer
F. - Mijnopz. - ........"

Hoijer, Johnny, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 283 Hoijer
J. - Opz. der Wegen - Fort de Kock, Palembajan (A.A. Londt)."

Hoijer, Rudolf Ferdinand, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 283 Hoijer
R.F. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Hoijer, Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 283 Hoijer
W. - Particulier - Padang."

Holtappel, H.W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 274 Holtappel
H.W. - 2e Luit. Inft. - Fort de Kock (D.M.P. van Hengel)."

Holtzapffel, Christiaan Alfred, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 275 Holtzapffel
C.A. - Klerk Ombilin Kolenveld - Wachtgeld (A.C. van Daalen)."

Holtzapffel, G.W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 275 Holtzapffel
G.W. - Corrector de Padanger - Padang."

Holtzapffel, Jan Christiaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 275 Holtzapffel
J.C. Sr. - Tokohouder - Padang (C.W.M. von Liebenstein)."

Holtzapffel, Reinier Louis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 275 Holtzapffel
R.L. - Klerk Weesk. - Padang."

Hondius van Herwerden, Pieter Arnold, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 276 Hondius van Herwerden,
P.A. - Contr. B.B. - Si Djoendjoeng, Pad. Bavenlanden (E.A. van Haastert)"

Hoogeboom, S., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 277 Hoogeboom,
Mej. S. - Gezelschpsfuffr. - Padang Pandjang, Goegoer Manntang."

Hoogerwerf, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 277 Hoogerwerf,
A. Jr. - Empl. Mijnb. Redjang Lebong - Benkoelen."

Hooijer, D.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 279 Hooijer,
D.G. - Adsp. Control. B.B. - Redjang Lebong, Benkoelen."

Horensma, G.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 279 Horensma,
G.H. - Onderw. 3e kl. - Sawah Loento."

Hornung, Eduard Jacobus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 280 Hornung
E.J. - Onderopz. 2e kl. St. Sp. - Rangkas Betoeng (Th.S. Barkeij."

Hornung, P.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 279 Horning,
P.J. - Tijd. Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

Hornung, P.W.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 280 Hornung
P.W.H. - Kantoorchef 1e kl. P.T.d. - Padang."

Horrmann, Gottlieb Conrad Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 279 Hornmann,
G.C.W. - Empl. Mijnb. Mij. Redjang Lebong - Benkoelen."

I

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Idelcowitz, Daniel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 288 Idelcowitz
D. - Tokohouder - Sawah Loento (N. Kulla)."

IJspeert, C.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 700 IJspeert
C.F. - Onderw. 3e kl. - Padang Sidempoean."

Intveld, Christine Augusta Helena, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 290 In 't Veld,
Mej. Ch.A.H. - Hulponderw. (Eervol ontslagen) - Padang."

Intveld, Edmund Francis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 290 In 't Veld
E.F. - Voorzitter Comité Bestuur N.I.S. - Tijd. Europa (A.L. Bekking)."

Intveld, Eugène Alphonse, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 290 In 't Veld,
E.A.. - ...................... - .........."

Intveld, George Robert, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 290 In 't Veld
G.R. - Vroeger Gezagv. Paketv. - Batavia, Tanah Tinggi 5-286 (B.A.H. Leebeek)."

Intveld, Henri Francois, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 290 In 't Veld,
Wed. Burgerschrijver 4e kl., H.F. - geb. Alima - Padang."

Intveld, James Odilon, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 290 In 't Veld,
J.O. - Klerk St. Sp. - Padang Pandjang."

Intveld, Theunis Barthelemy jr., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 290 In 't Veld
T.B. Jr. - Empl. Mij 'de Vlijt' - Semarang."

Intveld, Wilhelm Rudolph, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 290 In 't Veld,
W.R. - Maandgelder St. Sp. - Sawah Loento."

Irie, T.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 290 Irie
T.E. - Zendeling - Padang Lawas, Tapanoeli (A. Schutte)."

Irmer, J.K., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 290 Irmer
J.K. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Iseli, Karel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 291 Iseli
K. - Leerl. Bankwerker - Sawah Loento."

Ivatts, Theodorus Carolinus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 290 Ivatts
Wed. Th.C. - geb. A.M.J. Winter - Batavia, Gg. Ceijlon 14-6."

J

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Jacobs, Dirk Daniël, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
D.D. - Klerk Res. Kant. - Benkoelen."

Jacobs, Herman Christiaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
H.Ch. - Klerk Controleur - Mokko Mokko."

Jacobs, James Alexander Benjamin, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
J.A.B. - Klerk Res. Kant. - Benkoelen."

Jacobs, John Henrij, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
J.H. - Empl. van der Vossen en Co. - Benkoelen."

Jacobs, M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 294 Jacbos,
M. - Arts, Tijd. Off. v. Gezh. 2e kl. - Fort de Kock."

Jacobs, Melonus Arnold, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
M.A. - Gep. Opz. I.U.r. - Benkoelen (C. Palmer)."

Jacobs, Robert Henrij, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
R.H. - Gep. Klerk - Benkoelen."

Jacobs, Robert Thomas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
Wed. Logementhouder, R.Th. - geb. A. Caton - Benkoelen."

Jacobs, Robinett Wellington, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
Wed. Klerk, R.W. - geb. D. Barret - Benkoelen."

Jacobs, Samuel Thomas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
S.Th. - Empl. Ws. - Benkoelen."

Jacobs, Wilem Frans Karel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 293 Jacbos,
W.F.K. - Klerk bij den Controleur - Manna, Benkoelen."

Jansen, L.N., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 298 Jansen
L.N. - Geg. Fusl. - Padang Sidempean."

Janssens, Theodorus Maria Hubertus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 300 Janssens
Th.M.H. - Geg. Fusl. - Bakker - Padang (C. van Drongelen)."

Jansz, W.C.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 300 Jansz
W.C.L. - Ontvanger I.U.r. - Padang."

Jauner, J.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 301 Jauner
J.E. - 1e Luit. Inft. - Siboga."

Jautze, Johannes Elias (J.E.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 301 Jautze
J.E. - 1e Luit. Inft. - Padang Pandjang."

Jellinghaus, August Godfried, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 301 Jellinghaus
A.G. - Empl. Ws. - Batavia, Gg. Ketapang 8-362 (L.Krol)."

Jellinghaus, Johan Frans Frederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 301 Jellinghaus
J.F.F. - Werkman - Batavia, Sawah Besar 10-140."

Jennissen, W.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 302 Jennissen
W.L. - Hulppriester - Manna, Benkoelen."

Jochem, L.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 301 Jochem
L.J. - 2e Luit. Inft. - Padang."

Joël, Samuel Alexander, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 301 Joël
S.A. - Koopman - Padang (W.M.C. van Vollenhoven)."

Jonckbloet, A.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 304 Jonckbloet,
Mej. A.A. - Zuster van Liefde - Padang."

Jonquière, Anthonij Jan Cornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 306 Jonquière,
A.J.C. - 1e Luit. Art. - Padang (P.J. Herklots)."

Jörns, Louis Adolf, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 307 Jörns,
L.A. - Opz. 2e kl. St. Sp. - Solok."

Juneman, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 309 Juneman
H. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Junius, W.M.S., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 309 Junius
W.M.S. - Secret.-Boekh. St. Sp. - Padang."

Junius van Hemert, D.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 309 Junius van Hemert
D.A. - Huurder Land Soekasari - Buitenzorg."

K

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Kaijadoe, A.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 315 Kaijadoe,
A.E. - Klerk Financien - Depok (M.C. Stronkhorst)."

Kaiser, August Marcus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 310 Kaiser
A.M. - Opz. der Wegen - Priaman, Kajoe Tanam (M.Ch. Ivatts)."

Kaiser, H.F.W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 310 Kaiser
H.F.W. - Zendelingleeraar - Toba, Tapanoeli (F.K. Telgmann)."

Kamerling, Johannes Weijgardus (J.W.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 312 Kamerling
J.W. - Proc. Padangsche H. Mij - Oelèë Lheuë (A. Smeding)."

Kamerling, Zene Hendrik (Z.H.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 312 Kamerling
Z.H. - Direct. Padangsche H. Mij - Padang (A. van Os)."

Karthaus, J.F.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 314 Karthaus,
J.F.J. - Adm. Mijnb. Mij. Ketahoen - Benkoelen (A. Wirth)."

Karthaus, Maximiliaan Maria, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 314 Karthaus,
M.M. - .................. - ........................"

Kautz, H.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 315 Kautz,
H.L. - Empl. Ond. Loeboe Selasin - Padang."

Kees, L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 315 Kees,
L. - Geg. Inft. 1e kl. - Padang Pandjang."

Kehlenbrink, W.J.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 315 Kehlenbrink,
W.J.J. - Tabakplanter - Siboga, Tijd. Europa."

Keijzer, D.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 321 Keijzer
D.G. - Adjct. Chef 4e Afd. St. Sp. - Padang Pandjang (H.G.E. Zijtsema)."

Keller, B., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 316 Keller,
B. - Mijnopz. - Sawah Loento."

Kempff, P.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 317 Kempff,
P.J. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Keppel, Albert Christiaan (A.Ch.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 317 Keppel,
A.Ch. - Com. St. Sp. - Sawah Loento."

Kerstens, , "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 318 Kerstens,
P.F.E. - Geg. Fusl. - Fort de Kock."

Kessel, Valetin, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 319 Kessel,
V. - Zendelingleeraar - Toba, Tapanoeli (H. Müller)."

Ketting, Hermanus Pieter, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 320 Ketting
H.P. - Onderluit. Inft. - Padang."

Keulen, J.M.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 320 Keulen
J.M.H. - Liefdezuster - Padang."

Kievits, J.J.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 322 Kievits
J.J.A. - Onderw. 2e kl. - Padang Pandjang (J.P.P.M. Gieben)."

Kievits, Jan Herman, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 321 Kievits
J.H. - Gep. Maj. Gen. Staf - Chef Spaar- en Depositobank - Batavia, Schoolweg 7-372 (A.A.H.G. Albrecht)."

Kihm, Carl Joseph, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 322 Kihm
C.J. - Com. Boekh. Vendukant. - Padang (M.E. Lawa)."

Kilian, W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 322 Kilian
W. - Opz. I.U.r. - Bintoean, Benkoelen."

Klamer, M.M.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 324 Klamer
Mej. M.M.C. - Liefdezuster - Padang."

Kleijn, R.A. (Mr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 327 Kleijn,
Mr. R.H. - Lid Raad v. Justitie - Padang."

Klein, P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 326 Klein,
P. - Empl. Mijnb. Mij. Redjang Lebong - Benkoelen."

Kling, Georg Heinrich Gottlieb (G.H.G.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 283 Huber
Vrouwe A.M. - voorheen G.H.G. Kling. - Padang."

Kloesman, Johannes Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 328 Kloesman,
Wed. Opz. 1e kl. Cult., J.H. - geb. A.C. Kerkhoff - Padang."

Kloesman, Nicolaas Barend Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 328 Kloesman,
N.B.H. - Handelsempl. - Batavia, Gg. Kadji 21-154 (C.A. Townsend)."

Kluit, S.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 329 Kluit,
S.H. - 2e Luit. Inft. - Padang."

Knaap, H.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 330 Knaap
H.J. - Opz. 3e kl. Ws. - Moeara Loempo, Padang."

Knaap, V.A.Ch., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 330 Knaap
V.A.Ch. - Klerk Raad van Justitie - Padang (D.W.L. Prins)."

Knauf, Carl Friedrich Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 330 Knauf
C.F.W. - Tijd. Cipier - ........... (A.J. Slaterus)."

Knoop, Victor August Charles (V.A.C.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 332 Knoop
V.A.C. - Tijd. Opz. Ombilin Kolenmijnen - ..........."

Knottenbelt, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 332 Knottenbelt
A. - Empl. Pad. H. M. - Padang."

Koehler, Hermanus Gustavus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 334 Köehler
H.G. - Geg. Sergt. - Padang."

Koehler, Jan August, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 334 Köehler
J.A. - b.h. Personeel Werkpl. St. Sp. - Padang."

Köehler, H.Th., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 334 Köehler
H.Th. - Geg. Korpl. - Padang."

Koen, Frits Johan Marie, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 334 Koen
F.J.M.H.. - 1e Luit. Inft. - Fort de Kock."

Koenraads, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 334 Koenraads
Mej. J. - Gouvernante - Padang."

Koert, J.D.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 335 Koert
J.D.C. - Adm. Ond. Taloeng Goenoeng - Padang, Solok."

Koert, Johannes Marinus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 335 Koert
J.M.C. - Planter - Padang (A. Muller von Czernicki)."

Kok, J.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 336 Kok,
J.H. - Milit. Apoth. 2e kl. - Fort de Kock."

Kok, M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 335 Kok
M. - Geg. Korpl. Stokkenknecht - Padang."

Kollmann, M.B., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 337 Kollmann,
Mej. M.B. - Hulponderw. - Fort de Kock."

Koolhoven, Johan Hendrik (J.H.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 339 Koolhoven,
J.H. - Chef Export Mij Jacatra - Benkoelen."

Kornmann, Ch.W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 341 Kornmann
Ch.W. - Zaakwaarnemer - Padang."

Kornmann, Frans Alexander Frederik Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 341 Kornmann
F.A.F.W. - Onderw. 3e kl. - Koeta Radja."

Kornmann, Frederik Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 341 Kornmann
Wed. Opz. Cult. F.W. - geb. W.H.J. Knollaert - Padang."

Kornmann, Frederik Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 341 Kornmann
F.W. - Klerk Gouvenements Bureau - Padang."

Kornmann, Johannes Cornelis Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 341 Kornmann
J.C.W. - Apotheker - Mr. Cornelis, Beerenlaan 14."

Kornmann, Maximilian Josef, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 341 Kornmann
M.J. - Klerk Gouvenements Bureau - Padang (S.G.A. van Meurs)."

Kornmann, Willem Henri, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 341 Kornmann
W.H. - Klerk Gouvenements Bureau - Padang."

Koumans, D., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 342 Koumans
D. - Onderw. 1e kl. - Padang."

Krab, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 343 Krab
J. - Geg. Sergt.-Maj. - Padang."

Krab, Jacob jr., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 343 Krab
J. Jr. - Zadelmaker - Padang (S. Groenendijk)."

Kraft, Joannes Josephus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 343 Kraft
J. J. - Direct. Atjehhotel - Padang, Michielsplein (H.E. Holland)."

Kraft, Johann Anton, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 343 Kraft
J. A. - Tijd. Onderopz. St. Sp. - Padang Pandjang."

Kramer, F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 344 Kramer
F. - Zendeling - Goenoeng Sitoli (L. Krönlein)."

Kramer, T., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 344 Kramer
T. - Onderw. 3e kl. - Fort de Kock (J. Groenenboom)."

Kratzsch, August Heinrich, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 344 Kratzsch
Wed. Adj. Onderoff., A.H. - geb. M.E. Stein. - Blittar."

Kreemer, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 345 Kreemer
J. - Contr. B.B. - Padang, Painan."

Kressig, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 345 Kressig
A. - Geg. Milt. - Padang."

Kriekhaus, Karl, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 346 Kriekhaus,
K. - Hoofdadm. Mijnb. Mij. Ketahoen - Benkoelen (A. Weise)."

Krijgsman, Benjamin Oscar, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
B.O. - Mijnopz. - Sawah Loento (L. J.J. Samson)"

Krijgsman, Carl Rudolph, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
C.R. - Griffier Rapat - Padang Sidempoean"

Krijgsman, Daniel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
Wed. 1e kl. Ws. D. - geb. Antoinette Albertina - Padang"

Krijgsman, Daniel Cornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
D.C. - Daggelder St. Sp. - Padang"

Krijgsman, Ferdinand Leopold Martinus Arthur, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
F.L.M.A. - Daggelder St. Sp. - Padang"

Krijgsman, Frans, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
F. - Lijnopz. P.T.d. - Padang (A.E. Stok)"

Krijgsman, Frans Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
F.W. - Griffier Rapat - Priaman (H.J. Goes)"

Krijgsman, Frederick Koningmarks, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
F.K. - Particulier - Padang, Sawahan (Th. A. Hofland)"

Krijgsman, Gerrit Eduard, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
G.E. - Opz. der Wegen - Loeboek Selasi (A.W.M. Krijgsman)"

Krijgsman, Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
Wed. Tokohouder, H. - geb. M.E. Barthelemy - Fort de Kock"

Krijgsman, Hendrik Alexander, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
H.A. - Particulier - Padang, Bentingweg (C.E. Hofland)"

Krijgsman, James Charles, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
J.Ch. - Opz. der Wegen - Padang, Nipalaan"

Krijgsman, Johannes Koningsmark, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
J.K. - Schout - Verlof Europa"

Krijgsman, Karel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
K. - Daggelder St. Sp. - Padang"

Krijgsman, Karel Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
K.H. - Geg. Sergt.-Maj. - Cipier Gevangenis - Benkoelen (M.C. Winter)"

Krijgsman, Marinus Oscar, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
M.O. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Solok"

Krijgsman, Maximiliaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
M. - Klerk Res. Kant. - Padang Sidempoean"

Krijgsman van Spangenberg, Willem Christoffel Frederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 350 Krijgsman,
W.C.F. - 2e Com. Weesk. - Semarang, Burgstr. (G.J.J. Erdbrink)"

Kruithof, W.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 348 Kruithoff,
W.F. - Stationschef St. Sp. - Sawah Loento (E. Zijselt)."

Kuschel, P.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 353 Kuschel
P.A. - Bankwerker St. Sp. - Padang Pandjang."

L

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Laanbroek, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 355 Laanbroek,
J. - Milt. Opz. 3e kl. Genie - Benkoelen (W.E. Stel)."

Lach de Bère, Julianus Christianus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 355 Lach de Bére,
Wed. Kapt. Inft. J.Ch. - geb. I.M. van Ginkel - Padang Pandjang."

Ladener, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 355 Ladener,
H. - Tijd. Opz. 2e kl. Ombilin Mijnen - Sawah Loento."

Lafontaine, E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 356 Lafontaine,
E. - Com. 3e kl. P.T.d. - Siboga."

Lamballais Tessensohn, Frederik Nicolaas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 356 Lamballais Tessensohn,
F.N. - Vroeger Klerk - Penjaboengan, Tapanoeli."

Lamballais Tessensohn, Frederik Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 356 Lamballais Tessensohn,
Wed. Com. F.W. - geb. Ch.M. de Bruijn - Padang."

Lamballais Tessensohn, James Robert, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 356 Lamballais Tessensohn,
J.R. - 3e Com. St. Sp. - Padang."

Lambrechtsen, F.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 357 Lambrechtsen,
F.L. - Kapt. Inft. - Sum. W. Kust."

Lammers van Toorenburg, H.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 358 Lammers van Toorenburg
H.C. - Voorzitter Landraad - Padang (E. Verwijk)."

Landgrebe, Johann Paulus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 358 Landgrebe
J.P. - Zendelingsleeraar - Si Poholon, Tapanoeli (A.M. Kaufmann)."

Landtrehr, Dirk Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 358 Landtrehr
D.H. - Burgerschrijver 4e kl. - Padang (H. Hoijer)."

Lange, Karl Heinrich Hermann (K.H.H.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 360 Lange
K.H.H. - Opz. Ombilin Kolenveld - Sawah Loento."

Langenberg, Gerhardus Pieter Jacobus (G.P.J.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 360 Langenberg
G.P.J. - Empl. ....... - Padang (S. Welsink)."

Langras, Frits, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 361 Langgras
F. - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

Lawa, Daniël August, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 366 Lawa,
D.A. - Opz. I.U.r. - Tandj. Tiram, Deli (C.H.L.Gunther)."

Lawa, Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 366 Lawa,
H. - Gep. Secret. Weesk. - Padang (Ch. Broers)."

Lawa, Henri Stephanus Daniel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 366 Lawa,
H.S.D. - Stationschef 3e kl. - Emmahaven."

Lawa, Sophia Susanna, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 539 Saulus,
Wed. Griffier, J.W.E. - geb. S.S. Lawa - Fort van de Capellen"

Lawa, Theodoor, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 366 Lawa,
Th. - Mach. 2e kl. St. Sp. - Padang (M.R. Broers)."

le Fèbre, Louis Willem Alexander, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 182 Febre,
L.W.A. le - Opz. 1e kl. St. Sp. - Padang (W.A.M. de la Combé)."

le Maire, G.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maire le,
G.L le - Particulier - Padang"

le Maire, Gerard Petrus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maire le,
G.P. le - Gep. Burgerschrijver 3e kl.I - Padang"

le Maire, Henri Louis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 398 Maire le,
H.L. le - Chemiker Sf. Koning Willem II - Halte Prambon, Soerabaja"

le Maire, Pierre Antoine, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 398 Maire le,
P.A. le - Gep. Kapt. Inft. - Soerabaja, Kaliasin"

le Maire, Willem Hendrik Theodorus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maire le,
W.H.Th. le - ParticulierI - Padang"

Lebbe, L.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 367 Lebbe,
L.H. - Arts. Off. v. Gezh. 1e kl. - Padang."

Ledeboer, Bernard Anne Christiaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 367 Ledeboer,
B.A.C. - Tuin Empl. Sf. Pandjie - Sitoebondo."

Ledebür, H.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 368 Ledebür,
H.C. - Teekenaar Ws. - Fort de Kock."

Ledebür, Herman Christiaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 368 Ledebür,
H.Ch. - Gep. 1e Com. St. Sp. - Fort de Kock (W.C. Marleen)."

Leebeek, B.A.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 290 In 't Veld
Mevr. G.R. - geb. B.A.H. Leebeek - Verloskundige - Batavia, Tanah Tinggi 5-286."

Leicester, K.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 371 Leicester,
K.C. van - Geg. Milt - Benkoelen"

Leijder, Johan Fredrik Christoffel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 377 Leijder
Wed. Com. 's Lands Kas J.F.C. - geb. J.H. Koks - Padang."

Leijnen, Petrus Michel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 377 Leijnen
Wed. F. - geb. F.W.Th. Schulze - Padang."

Lengerling, W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 373 Lengerling,
W. - Opz. 1e kl. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

Lens, A.F. (Mr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 373 Lens,
Mr. A.F. - President Raad v. Justitie - Padang (R.L. Borel)."

Lesueur, P.L.Ch., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 374 Lesueur,
P.L.Ch. - Ass.-Res. - Biliton (A.Th.H.Munter)."

Lesueur, W.F.V., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 374 Lesueur,
H.F.W. - Sub-agent N.H. Mij - Padang (E.P.A. Burger)."

Lett, August, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 374 Leth,
A. - Zendelingleeraar - Eil. Engano, Benkoelen."

Lewis, Alexander Henrij, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 376 Lewis
A.H. - Verificateur 4e kl. I.U.r. - Batavia, Pintoe Besi (L.M.F. Remy)."

Lewis, Charles Richard Jr., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 376 Lewis
Wed. Klerk, Ch.R. - geb. C.E. Rogers - Batavia, Sawah Besar 10-145."

Lewis, J.R.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 376 Lewis
J.R.E. - Tijd. Opz. Ws. - Benkoelen."

Lewis, Morton, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 376 Lewis
M. - Gep. 1e Klerk Res. Kant. - Palembang, Radjia."

Lewis, Richard Neave, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 376 Lewis
R.N. - Com. Ass.-Res. Kant. (Wachtgeld) - Palembang (P. de Sausin)."

Lichthart, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 377 Lichthart
J. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Lichthart, P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 377 Lichthart
P. - Gep. Opz. 1e kl. Ws. - Padang."

Lijffman, Gerrit Gerardus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 393 Lijffman
Wed. Verificateur 4e kl. I.U.r., G.G. - geb. A.M. Jellinghaus - ......... ."

Lijffman, Jan Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 393 Lijffman
Wed. J.H. - geb. Emelie - Sawah Loento."

Lijffman, Theodorus Alexander, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 393 Lijffman
Th.A. - Mijnopz. - Sawah Loento."

Lina, Nicolaas Marinus Gasper, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 380 Lina
N.M.G. - Klerk St. Sp. - Bandoeng (H. Vetter)."

Lindhout, L.K., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 382 Lindhout,
L.K. - Adjct. Chef 2e Afd. St. Sp. - Padang Pandjang (Ch.M.A. Reclaire)"

Lindhout, M.K., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 382 Lindhout,
M.K. - Opz. 2e kl. Ws - Soerabaja"

Link, L. (A.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 382 Link,
A. - Zendelingleeraar - Tapanoeli, Padang Lawas (E. Nadelhoffer)"

Liskoi, Binjamin, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 383 Liskoij,
B. - Opz. Kerkhof - Padang (L.M. Schwarz)"

Logeman, Charles Henri Gustave Bernard, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Logeman,
Ch.H.G.B. - ............. - ............."

Logeman, Frederich Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Logeman,
F.W. - Klerk Ws. - Padang (C.M. Hoefhamer)"

Logeman, Johan Bernard, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Logeman,
J.B.. - Opz. Mach. 1e kl. St. Sp. - Padang Pandjang (S.Ch. de Clerq)"

Logeman, Jozef Christoffel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Logeman,
J.C. - Mach. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento"

Logeman, L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Logeman,
L.A. - Mach. 2e kl. St. Sp. - Sawah Loento"

Loghers, H.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Logchers,
H.J.. - Zendeling - Fort de Kock"

Löhrer, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Löhrer,
;J. - Boomklerk Firma L.E. Fels en Co. - Padang"

Londt, Eduard Christiaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 385 Londt,
E.Ch.. - Klerk Kadaster - Soerabaja"

Londt, Jacobus Cornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Londt,
J.C. - Daggelder St. Sp. - Padang"

Londt, Johannes Henricus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Londt,
J.H. - .............. - ........."

Londt, Leo Joseph, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Londt,
L.J. - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento (J. Ros)"

Londt, Robbert Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Londt,
R.H. - Gewezen Klerk - .........."

Londt, Stephanus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 385 Londt,
S. - Onderopz. 3e kl. St. Sp. - Siloengkang, Sum. Westkust"

Londt, Willem Daniël, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 385 Londt,
W.D. - Gep. Alg. Pakhuismr. - Menado ( E. de Bruin)"

Loopeker, N., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 387 Loopeker,
N. - Geg. Fusl. - Solok"

Loos, Jacob Karel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 387 Loos,
Wed. Cipier, J.K. - geb. L.A. Bolck - Padang"

Lulofs, C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 392 Lulofs
C. - Contr. B.B. - Fort de Kock (S.Ch. Dijckmeester)."

Lutjohann, K.P.J.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 392 Lutjohann
K.P.J.H. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

M

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Maagdenberg, Adrianus Johannes Pedro, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 394 Maagdenburg
A.J.P. - Mach. 1e kl. St. Sp. - Sawah Loento (Ch.I. Krijgsman)."

Maagdenberg, Cornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 394 Maagdenburg
C. - Gep. Schout - Padang."

Maagdenberg, Victor Emanuel Garibaldie, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 394 Maagdenburg
V.E.G. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Maagdenberg, Willem Alexander Paul Frederick Lodewijk, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 394 Maagdenburg
W.A.P.F.L. - Stationschef St. Sp. - Solok."

Mac Donald, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 395 Mac Donald
J. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Macalawang, B., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 395 Macalawang
B. - Smid Werkplaats St. Sp. - Padang."

Macawalang, S., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 395 Macalawang
S. - Onderopz. 1e kl. St. Sp. - Solok (M.C. Jorns)."

Machemehl, H.P.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 396 Machemehl,
H.P.H. - Schout - Sawah Loento"

Mackenzie, J.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 396 Mackenzie,
J.A. - Adm. Cult. Mij Esperanza - Solok"

Maidman, Cornelis Dirk, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maidman,
C.D. - Empl. Ond. Merapi - Padang Pandjang"

Maidman, Frederik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maidman,
F. - Daggelder St. Sp. - Padang"

Maidman, Frederik Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maidman,
F.W. - Opz. der Wegen - Padang"

Maidman, Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 397 Maidman,
H. - Burgerschrijver 2e kl. - Batavia, Boengoer (E. Hoijer)"

Maidman, John Thomas Richardson, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 397 Maidman,
J.Th.R. - Geg. Adj. Onderoff. - Soekaboemi"

Maidman, William, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maidman,
Wed. Mandoer Pakhuizen N. - geb. A.R.W. Williamsz - Padang"

Maijer, Heinrich Theodorus Alexander, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 409 Maijer
H.Th.A. - 1e Klerk Ass.-Res. Kant. - Menes (M.E. Renaud)."

Maijer, Leendert Theodorus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 409 Maijer
L.Th. - Gep. Ass.-Res. en Translateur - Mr. Cornelis 3-54b (Ch.S. Ungerer)."

Maitimo, Carel Johannes, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maitimo,
C.J. - Tijd. Opz. - Fort de Kock"

Maitimo, Eduard, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maitimo,
E. - Werkbaas Ws. - Moeara Laboe"

Maitimo, Karel Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maitimo,
K.W. - Particulier - Palembajan, Padang"

Maitimo, Leo, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maitimo,
L. - Klerk Res. Kant. - Fort de Kock"

Maitimo, Lodewijk, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maitimo,
Wed.. Gep. Griffier, L. - geb. J.W.F. Steenkamp - Loeboe Sikaping"

Maitimo, Pieter Johannes Abraham, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 398 Maitimo,
P.J.A. - Klerk - Tebing Tinggi, Deli"

Maitimo, Pieter Thomas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 398 Maitimo,
P.Th. - Klerk P.T.d. - Koeta Radja"

Maitimoe, Herman Johannis Fredrik (H.J.F.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 398 Maitimo,
H.J.F. - Com. Res. Kant. - Padang Sidempoean (A.J.L. Laarhuis)"

Manske, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 400 Manske,
J. - Empl. Mijnb. Mij - Natal."

Manupassa, H.K., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 401 Manupassa,
H.K. jr. - Contr. B.B. - Sum. W. Kust."

Maphar, A.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 401 Maphar,
A.F. - Werkbaas Ws. - Penjaboengan, Tapanoeli."

Marcus, Karel Ariese Johannes, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 402 Marcus,
K.A.J. - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

Marissen, Cornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 403 Marissen,
C. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Marmelstein, J.A.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 404 Marmelstein,
J.A.F. - Empl. N.H.M. - Padang."

Marquard, J.H.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 404 Marquard,
J.H.A. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Martherus, S.C.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 405 Martherus,
S.C.A. - Com. Algem. Pakhuizen - Padang (M. Denker)."

Marx, Etienne Nicolaas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 406 Marx
E.N. - Adm. Bibitond. - Salatiga (M.W. van Bergen)."

Marx, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 406 Marx
H. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Siboga."

Marx, Joseph, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 406 Marx
J. - Burgerschrijver - Padang."

Masset, J.M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 406 Masset
J.M. - Contr. B.B. - Padang Sidempoean (A.W. de Vries)."

Massink, D.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 406 Massink
D.L. - Onderw. 3e kl. - Benkoelen (F.F. Bouwmeester)."

Mathey, Emile Eugene, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 407 Mathey
E.E. - Adm. Ombilin Kolenmijnen - Sawah Loento (A.J.T. Maurer)."

Mathey, Henri Alexandre, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 407 Mathey
H.A. - 1e Com. St. Sp. - Padang, Belantoeng (J.W. Maurer)."

Maurer, Johan Wilhelm, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 408 Maurer
J.W. - 1e Com. Gouv. Bureau - Padang (A.P. Kihm)."

Meeng, H.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 410 Meeng
H.Th. - Com. Res. Kant. - Padang."

Mees, H.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 411 Mees
H.C. - Arts, Gep. Off. v. Gezh. 1e kl. - Fort de Kock (C.C.W. Strootman)."

Mehlbaum, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 412 Mehlbaum,
A. - 1e Boomklerk Emmahaven - Padang, Djalan Bahroe (A.J.L. Volkert)."

Meijer, Anton, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 422 Meijer
A. - ................... - Padang."

Meijer, H.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 422 Meijer
H.A. - Klerk P.T.d. - Padang."

Meijer, Herman, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 422 Meijer
H. - Koopman - Fort de Kock."

Meijer, Johann Andreas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 422 Meijer
J.A. - Zendeling - Padang Pandjang (H. van der Sluis."

Meijer, Rudolph August Mathias, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 422 Meijer
R.A.M. - Ass.-Res. - Padang Pandjang."

Meijer, Th.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 422 Meijer
Th. H. - Griffier Landraad - Padang."

Meijer, W.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 419 Meijer
W.C. - Com. 3e kl. P.T.d. - Padang Pandjang."

Meisenbourg, Pierre, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 412 Meisenbourg,
P. - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento (A.C. Davies)."

Menning, Carl Gerrit Lodewijk, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 413 Mennig,
C.G.L. - Gep. Griffier - Padang."

Menning, Henri Ferdinand Clemens, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 413 Mennig,
H.F.C. - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento (J.B.H. Smit)."

Mente, J.M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 414 Mente,
J.M. - Adm. Houthandel Mij Oost-Java - Tjepoe (J.C. Aronds)."

Mente, W.F.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 414 Mente,
W.F.G. - Slachter - Pati (L.H. Aronds)."

Menzel, A.G. (Dr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 414 Menzel,
Dr. A.G. - Tijd. Off. v. Gezh. 2e kl. - Padang."

Menzel, J.G.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 414 Menzel,
J.G.J. - Geg. Fusl. - Fort de Kock (Chr. Lauterbach)."

Merkus, P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 415 Merkus,
Wed. Contr. 2e kl., P. - geb. J.M. Makkink - Benkoelen."

Merz, G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 415 Merz,
G. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Mess, Herman Adriaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 416 Mess,
H.A. - Gep. Ass.-Res. - Translateur Mal. Taal -Padang."

Mess, Herman Huig Jean Baptiste, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 416 Mess,
H.H.J.B. - Koopman - Padang (W.M. van de Poll)."

Meyroos, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 423 Meyroos
A. - 1e Luit. Inft. (Gedt. Genie) - Padang."

Middelaer, Eduard David Christiaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 424 Middelaer,
E.D.Ch. - Chef Werkpl. St. Sp. - Padang (M.C.Ch. Schumacher)."

Middelbeek, H.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 424 Middelbeek,
H.J. - Geg. Korpl. - Redjang Lebong, Benkoelen."

Moelnaar, M.G.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 428 Moelnaar,
Mej. M.G.J. - Liefdezuster - Padang."

Moltzer, L.J.M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 429 Moltzer,
L.J.M. - Empl. Atjeh Transport Mij - Oelèë Lheuë (C.G.J. Monnereau)."

Montung, S., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 430 Montung
S. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Moute, E.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 434 Moute,
E.J. - Chef Hennemann en Co. - Siboga."

Mulder, Th.P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 436 Mulder
Th.P. - Geg. Fusl. - Padang Pandjang."

Muller, E.L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Muller
Wed. 1e Luit. E.L. - geb. C. Grouw - Benkoelen."

Muller, Jan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Muller
J. - Vroeger Algem. Ontvanger - Padang (A.W.A. Bronckhorst)."

Muller, Jan Ferdinand Theodor, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Muller
J.F.Th. - Klerk Gouv. Bureau - Padang."

Muller, M.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Muller
M.F. - Com. 3e kl. P.T.d. - Benkoelen."

Mully, Albert Bernard, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Mulij
A.B. - Bankwerker St. Sp. - Padang Pandjang."

Mully, E.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Mulij
E.F. - Opz. Taloeng Goenoeng - Padang."

Mully, F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Mulij
F. - Empl. Ond. Taloeg - Solok."

Mully, Hendrik Frederik James William, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Mulij
H.F.J.W. - Maandgelder St. Sp. - Padang, Sawahan."

Mully, Herman Theodoor, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Mulij
H.Th. - Particulier - Padang Pandjang."

Mully, William, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 439 Mulij
W. - Gep. Opz. Cultures - Fort de Kock."

Munnich, P.W.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 440 Munnich
P.W.A. - Geg. Sergt. - Padang."

Munnick, P.A.W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 440 Munnick
P.A.W. - Particulier - Padang."

Munniks, J.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 440 Munniks
J.J. de - Empl. Daendels en Co. - Padang."

Muskens, A.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 441 Muskens
A.J. - Onderw. 2e kl. - Padang (M.A.E.W. Alvers)"

N

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Naas, F.W.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 442 Naas
F.W.G. - Geg. Ziekenoppasser - Padang."

Navasard, Johannes Nicolaas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 444 Navasard,
J. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Nederburgh, H.G. (Mr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 444 Nederburgh,
Mr. H.G. - Lid Raad v. Justitie - Padang."

Nederlof, Huibert, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 444 Nederloff,
H. - Maandgelder St. Sp. - Padang."

Neijboer, P.J.C.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 446 Neijboer
P.J.C.F. - Hulppriester - Padang."

Neijs, Ch.R., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 447 Neijs
Ch.R. - Boekh. 3e kl. I.U.r. - Padang (W. Zwennen)."

Neimann, N.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 444 Neimann,
N.A. - Empl. Prauwenveer - Oelèë Lheuë."

Neimann, W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 444 Neimann,
Wed. W. - geb. S. Breitner- Oelèë Lheuë."

Nicolai, W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 448 Nicolai,
W. - Empl. Mijnb. Mij Redjong Lebong- Benkoelen."

Niemann, L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 449 Niemann,
Mej. L. - Diaconesse - Tapanoeli, Lagoe Boti."

Nieuwland, D., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 450 Nieuwland,
D. - 2e Luit. Inft. - Padang Pandjang."

Nijhuis, W.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 455 Nijhuis,
W.H. - Empl. der Wegen - Tapanoeli."

Nijland, W.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 455 Nijland,
W.H. - Gep. Opz. der Wegen - Batang Taro, Tapanoeli."

Nijland, Willem Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 455 Nijland,
Wed. Adj. Onderoff., W.H. - geb. W.P.M. Theuvenet - Batavia."

Nijst, Reinier Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 456 Nijst
R.W. - Deurwaarder Raad v. Justitie - Padang (S.M. Wyatt)."

Nijst, Willem Reinier, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 456 Nijst
W.R. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Nix, A.C.C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 451 Nix,
A.C.C. - Adsp. Control. B.B. - Loeboe Bassoeng, Priaman."

Nix, J.W.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 451 Nix,
J.W.F. - Opz. I.U.r. - Padang."

Nix, Jan Willem, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 451 Nix,
Wed. Havenmr., J.W. - geb. E.E. van Deinse - Padang."

Nix, Johannes Hendrik, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 451 Nix,
Wed. 1e Luit., J.H. - geb. A.M. Rödlich - Buitenzorg."

Noble, E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 451 Noble,
E. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Nöh, O., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 451 Nöh,
O. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Nolen, M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 451 Nolen,
Mevr. E.W. - geb. ....Goldie - Padang."

Noll, L.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 452 Noll
L.E. - Adsp. Contr. B.B. - Kota Bahroe, Pad. Bovenlanden."

Nolthenius de Man, A.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 452 Nolthenius
A.H. de Man - Pastoor - Padang."

Nommensen, Christiaan Benoni, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 452 Nommensen
Wed. Planter, Ch.B. - geb. E.D. de Vries - Padang Pandjang."

Nommensen, Jonathan Timotheus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 452 Nommensen
J.F. - Zendeling - Toba, Tapanoeli (F.P. Hartwig)."

Noord, J.W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 452 Noord
J.W. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Noordhoek, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 452 Noordhoek
H. Wz.. - Adm. IJsfabr. - Padang (K.S. van Bennekom)."

Nuij, H.M., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 454 Nuij,
H.M. - Klerk St. Sp. - Padang."

Nützmann, Karl Johann Friedrich, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 454 Nutzmann,
H.J.F. - Geg. Fusl. - Barbier - Padang."

O

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Ohlendorff, E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 458 Ohlendorff
Empl. Mijnb. Mij. Redjang Lebong - Benkoelen."

Ohlenroth, J.H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 458 Ohlenroth,
J.H. - Instrumentenmaker St. Sp. - Padang."

Olivier, A.J. (Dr. ), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 459 Olivier,
Dr. A.J. - Arts, Dirig. Off. v. Gezh. 2e kl. - Padang."

Onus, A.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 460 Onus,
A.J. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Oosters, Cornelis, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 461 Oosters,
C. - Onderw. 3e kl. - Fort de Kock."

Oprij, E.A.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 462 Oprij
E.A.J. - Boekh. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Oudewater, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 464 Oudewater,
J. - Geg. Sergt. - Cafehouder - Paja Combo."

Oudkerk Pool, J.F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 464 Oudkerk Pool,
J.F. - Contr. B.B. - Moko Moko."

Ouwehand, S., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 464 Ouwehand,
S. - Adm. Prauwenveer - Padang."

Ouwerling, Ch.Chr., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 465 Ouwerling,
Ch.Chr. - Adsp. Control B.B. - Padang."

P

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Paijzderski, P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 472 Paijzderski
P. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Palm, A.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palm
A.J. - Opz. der Wegen - Siboga, Loemoet."

Palm, Carel Wilhelmus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palm
Wed. Gep. Ass.-Res., C.W. - geb. M. Theuvenet - Padang."

Palm, Franciscus Henricus Barend, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 467 Palm
F.H.B. - Boekh. 3e kl. I.U.r. - Belawan (E.M. Townsend)."

Palm, Frederik Jacobus Barend, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palm
F.J.B. - Gep. Burgerschrijver 3e kl. - Padang (J.M. Vlaspoel)."

Palm, J.J.B., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palm
J.J.B. - Empl. Mijnexpl. - Silago, Pad. Bovenlanden."

Palm, Jan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palm
J. - Tijd. Opz. - Fort de Kock."

Palm, R., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palm
R. - Gep. Klerk - Logementhouder - Siboga."

Palmer, Albert, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 467 Palmer
A. - Klerk Res. Kant. - Palembang."

Palmer, Frits Alexander, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palmer
F.A. - Wegenmandoer - Benkoelen."

Palmer, Johannes, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palmer
J. - Smid - Benkoelen."

Palmer, Martin, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palmer
M. - Gep. Klerk Res. Kant. - Benkoelen."

Palmer, Samuel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palmer
S. - Klerk Res. Kant. - Benkoelen."

Palmer, Simon, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 467 Palmer
S. - Geg. Fusl. - Benkoelen."

Palmer van den Broek, Ch.Z.J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 467 Palmer
Ch.L.J.. van den Broek - Contr. B.B. - Moeara Laboeh."

Palmer van den Broek, T.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 467 Palmer
F.A. van den Broek - Gewest. Secret. - Koepang (G.F.C. van Slooten)."

Parin, E.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 468 Parin,
E.A. - Geg. Milt. - Padang Pandjang."

Paulus, F., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 471 Paulus
F. - Geg. geweermaker - Ruituigverhuurder - Fort de Kock"

Peeters, G.J.P, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 473 Peeters
G.J.P. - Gep. Ass. Res. - ..............."

Peeters, Jan Pieter, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 473 Peeters
J.P. - Vendumr. - Poerwodali (S. Hissink)."

Peltzer, C.A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 474 Peltzer
C.A. - Klerk St. Sp. - Padang Pandjang."

Peltzer, Eduard, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 474 Peltzer
E. - Empl. Daendels en Co. - Batavia, Pasar Baroe O. 12-14 (E.L. Böckel)."

Peltzer, Eduard Wilhelm Carel, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 474 Peltzer
E.W.C. - Empl. Stand. Oil. Comp. - Batavia."

Peltzer, George Karel Ferdinand, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 474 Peltzer
G.K.F. - Agent van Ondernemingen - Malang, Dampit (W.F.E.M. Häfeli)."

Peltzer, Karel Theodoor Willem Lodewijk, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 474 Peltzer
K.Th.W.L. - Conduct. St. Sp. - Padang Pandjang."

Petersen, J., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 477 Petersen,
J. - Milt. Apotheker 1e kl. - Padang (L.W. Kroesen)."

Pfeiffer, Andreas Michael, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 478 Pfeiffer,
Wed. Kapt. Genie, A.M. - geb. M.J. Intveld - Sf. Tjepiring, Kendal."

Philips, G.P., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 479 Philips,
G.P. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Philp, H., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 479 Philp,
H. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Piepers, Jacob Adriaan, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 480 Piepers
J.A. - Adm. Boekit Gompong - Padang, Solok (S.G.J. Piepers)."

Pierrepont, Louis Joseph, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 480 Pierrepont
L.J. - Geg. Fusl. - Padang Pandjang."

Pijpers, Eduard Arnold Anthonij, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 497 Pijpers
E.A.A. - Geg. Sergt.-Maj. - Koeta Radja."

Pijpers, F.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 497 Pijpers
F.E. - Klerk Gouv. Bureau - Koeta Radja."

Pijpers, Rudolf Engelbertus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 497 Pijpers
R.E. - Opz. Mijnb. Mij - Kota Nopan, Tapanoeli (L.M. Pfijffer)."

Pijpers, Stephanus Engelbertus, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 497 Pijpers
Wed. Sergt.-Maj., S.E. - geb. Si Tamboe - Padang Pandjang."

Pilate, L., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 483 Pilate
L. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Pilgram, Gustav, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 483 Pilgram
G. - Zendeling - Toba, Tapanoeli (S. Lübkes)."

Pimentel, A., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 483 Pimentel
A. - 2e Luit. Inft. - Padang."

Pinckvos, E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 483 Pinckvos
E. - Ing. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Pinsel, Johan George (G.J.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 483 Pinsel
G.J. - Com. Stationsdienst St. Sp. - Solok (L.A. Reijnhart)."

Pluim Mentz, A.D., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 485 Pluim Mentz,
A.D. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Pohlig, Peter, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 486 Pohlig,
P. - Zendelingleeraar - Lagoe Boti, Tapanoeli (L. Ermert)."

Poortman, C., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 488 Poortman
C. - Contr. B.B. - Sipirok, Tapanoeli (E.H. Kastelijn)."

Popta, Bodina Diederica, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 489 Popta
Mej. B.D. - Gouvernante - Gandoe Sari, Kediri, adres J.A. Cramer."

Popta, Jan Hendrikus (J.H.), "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 489 Popta
J.H. - .................. - Solok."

Post, Hendricus Theodorus Mari Pina, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 483 Pino Post
H.Th.M. - Contr. B.B. - Benkoelen, Redjang Lebong (W.F. de Schrijver)."

Poth, Hendrik Jacob Nicolaas, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 491 Poth,
Wed. Opz. 2e kl. Ws., H.J.N. - geb. S.E. Grant Daij - Djokjakarta."

Pothoff, Johan Herman, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 491 Pothoff,
J.H. - Griffier Landraad - Magelang (C.S.H.P. Beck)."

Poublon, M.O., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905
p. 491 Poublon,
M.O. - Empl. Land Kandang Hauer - Indramajoe (M.E. Purvis)."

Pourchez, R.F.G., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 492 Pourchez,
R.F.G. - 1e Luit. Kwartiermr. - Padang (G.C. Slot)."

Prins, W., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 494 Prins
W. - 2e Luit. Inft. - Padang Pandjang."

Purvis, Charles, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 495 Purvis,
Ch. - Schout - Doerian, Sawah Loento"

Purvis, R.E., "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 495 Purvis,
R.E.. - Com. 2e kl. P.T.d. - Mokko Mokko"

Purvis, Thom, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 495 Purvis,
Th. - 3e Com. St. Sp. - Padang"

Püse, Hermann Caspar Heinrich, "Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia
p. 495 Puse,
H. - Zendelingleeraar - Tapanoeli, Toba (H. Sprenger)"

R

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Raaff, J,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 498 Raaff
J. - Contr. I.U.r. - Padang (C.F.J. Breetveld)."

Rabouw, H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 499 Rabouw
H. - Geg. Hospitaalbediende - Padang."

Radzio, Ernst Reinhold (E.R.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 516 Rodzir
E.R. - Geg. Sergt. - Cantinehouder - Padang Pandjang (E.M. Scheidegger)."

Raedt, J.A.H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 500 Raedt,
R.A.J. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Rahder, H. (Mr. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 500 Rahder,
Mr. H. - Subst. Off. v. Justitie - Verlof Europa (M.J. van Bassen Jongbloet)."

Rahder, W.J. (Mr. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 500 Rahder,
Mr. W.J. - Ass.-Res. - Pajakombo (C.E. Voet)."

Ramaekers, Remiguis,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 500 Ramakers,
R. - Schoenmaker - Padang (H. Koehler)."

Rappard, Th. C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 502 Rappard,
Th.C. - Contr. B.B. - Goenoeng Sitoli."

Rau, E.O.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 502 Rau,
E.O. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen (L.H. Zarnokey)."

Raven, Henri Charles,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 502 Raven,
H.Ch. - Chef 3e kl. Afd. St. Sp.- Padang."

Raven, Samuel Cornelis,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 502 Raven,
S.C. - Adm. Ond. Gadoeng Batoe - Solok (B.D. Popta)."

Reddingius, W.G. (Dr. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 503 Reddingius,
Dr. W.G. - Arts, Off. v. Gezh. 2e kl. - Fort de Kock."

Reedel, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 503 Reedel,
J. - Smid Werkpl. St. Sp. - Padang."

Reedel, Jacob Willem,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 503 Reedel,
J.W. - Klerk St. Sp. - Padang, Olo, Wijk II."

Reedel, Wilhelmus Frederikus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 503 Reedel,
W.F. - Klerk St. Sp. - Padang, Olo, Wijk II."

Reedel, Willem Frederik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 503 Reedel,
Wed. Klerk, W.F. - geb. Sie Ati - Padang."

Reichenfeld, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 504 Reichenfeld
J. - Proc. Adler en Co. - Padang (J.Ebner)."

Reijckers, Louis Frans Wilhelm,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 508 Reykers,
L.F.W. - Contr. B.B. - Taloe, Pad. Bovenlanden."

Reijling, R.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 578 Smit,
Wed. ..... - geb. R. Reijling - Baros""

Reijnhart, Johan Frederik Josef Bernard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 509 Reijnhart,
J.F.J.B. - Particulier - Padang."

Reijnhart, L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 509 Reijnhart,
L. - Klerk St. Sp. - Padang."

Reijnst, Bernard Hendrik Jan Willem,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 510 Reijnst,
B.H.J.W. - Opz. Cult. - Solok (J.A. van Teijn)."

Reijnst, Hendrik Cornelis Petrus Theodoor,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 510 Reijnst,
H.C.Th. - ................................ - Benkoelen (M.W. Robbers)."

Reijnst, Rudolf Stephanus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 510 Reijnst,
R.S. - Opz. 3e kl. St. Sp. - Sitjintjin, Padang (A.L. de Jongh)."

Reijnst, Willem Isaak Severinus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 510 Reijnst,
W.J.S. - Geg. Sergt. - Sleuteldrager Gevangenis - Padang."

Reim, E.E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 505 Reim
E.E. - Empl. Ond. Ramboetan - Padang en Bedagei."

Reinshagen, A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 505 Reinshagen
Mej. A. - Diaconesse - Tapanoeli."

Renckens, C.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 506 Renckens
C.S. - Empl. Ond. Ajer Priokan - Benkoelen."

Reuter, Johan Hendrik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 508 Reuter,
J.H. - Adjct. Inspect. P.T.d. - Padang."

Reuter, Karel Nicolaas,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 508 Reuter,
Wed. Maj. Inft., K.N. - geb. P.H. Barkeij - Mr. Cornelis 1-19."

Reuvekamp Gille, J.J.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 508 Reuvekamp Gille,
Mej. J.J.C. - Onderw. 3e kl. - Padang."

Reynaert, J.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 509 Reynaert,
J.J. - Com. 3e kl. P.T.d. - Padang Sidempoean."

Reynsdorff, K.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 510 Reijnsdorff,
K. - Hoofdcom. Rekenk. - Batavia (S.P. Dieudonné, Wed.. J.J. Bletterman)."

Rhemrev, Ambrosia Suzanne,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 511 Rhemrev,
Mej. S.A. - Directr. Fröbelschool - Fort de Kock."

Rhemrev, Pieter Vermehr,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 511 Rhemrev,
P.V. - Gep. Kapt. Genie - Batavia, Petodjo 21-143 (C. Mückeler)."

Riekerk, Charles Gustaaf,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 512 Riekerk,
Ch.G. - Klerk Weesk. - Padang."

Riekerk, George Gerrit,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 512 Riekerk,
G.G. - Griffier Rapat - Fort van der Capellen (J.H. van Schreven)."

Rienks, P.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 512 Rienks,
P. - 1e Luit. Kwartiermr. (Gedt.) - Fort de Kock (G. Hogerland)."

Rijff, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 531 Rijff
J. - Geg. Fusl. - Opz. Stadsfonds - Padang."

Rijke, J.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 532 Rijke
J.J. - Maandgelder St. Sp. - Padang Pandjang."

Rijke, Pieter Kornelis Jan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 532 Rijke
P.C.J. - Aannemer - Padang Pandjang (J.V.H. de Torbal)."

Rijkebusch, Pierre Antonie Henrie (Dr. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 532 Rijkebusch
P.A.H. - Arts, Off. v. Gezh. 1e kl. - Padang (H.C.J. de Schrijver)."

Rijken, A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 532 Rijken
A. - .............. - Padang Sidempoean."

Rijken, A.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 532 Rijken
A.F. - Verificateur 2e kl., Tijd. Wnd. Adjct. Inspect. I.U.r. - Padang (E.E. Bastiaans)."

Rijken, Frederik Lodewijk,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 532 Rijken
F.L. - Klerk Res. Kant. - Padang Sidempoean."

Rijken, Henri James,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 532 Rijken
H.J. - Hospitaalassist. - Pangkalan Brandan."

Rijken, Johannes Everardus Frederikus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 532 Rijken
J.E.F. - Com. Stationsdienst St. Sp. - Emmahaven (E.S. Bogaert)."

Rijken, Lodewijk George,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 532 Rijken
L.G. - Opz. der Wegen - Padang Sidempoean, Batang Taro."

Rike, W.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 513 Rike,
W.F. - Geg. Korp. Schoenmaker - Padang."

Ripassa, Josephus Augustinus Petrus Dirk,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 513 Ripassa,
J.A.P. - 1e Klerk Res. Kant. - Benkoelen."

Ripassa, N.Ch.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 513 Ripassa,
N.Ch. - Klerk Ontvanger I.U.r. - Oelèë Lheuë."

Ris, H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 513 Ris,
H. - Contr. B.B. - Fort de Kock (M.J. Bryan)."

Ritter, F.F.L.B.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 514 Ritter
F.F.L.B. - Geg. Milt. - Padang Pandjang."

Robbers, Paul Reinier,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 515 Robbers
P.R. - Vroeger Klerk P.T.d. te Padang - Bintoehan, Benkoelen."

Robbers, Willem,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 515 Robbers
W. - Hulppostcom. - Solok."

Robinson, Gustave Willem (G.W.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 515 Robinson
G.W. - Adjct. Landm. 1e kl. - Padang."

Rödlich, A.B.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 516 Rödlich
Mej. A.B. - Onderw. Fröbelschool - Padang."

Rödlich, Albert Hypolit Ferdinand Constantin Franz (A.H.F.C.F.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 516 Rödlich
Wed. Gep. Maj. Inft., A.H.F.C.T. - geb. C.E.J.J. Coldenhoff - Padang."

Rödlich, D.M.L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 516 Rödlich
Mej. D.M.L. - Onderw. Fröbelschool - Padang."

Rödlich, F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 516 Rödlich
Mej. F. - Directr. Fröbelschool - Padang Pandjang."

Rödlich, W.F.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 516 Rödlich
W.F.C. - 1e Luit. Kwartiermr. - Padang."

Roeder, P.W.E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 516 Roeder
P.W.E. - Ingenieur - Sawah Loento."

Rogge, Y.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 518 Rogge,
Y. - Handelaar - Siboga."

Roks, J.G.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 518 Roks,
J.G. - Geg. Milt. - Padang Pandjang (Ch. H. Pijpers)."

Rombouts, C.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 519 Rombouts,
C.A. - Com. 3e kl. P.T.d. - Mokko Mokko (W.C. Palm)."

Romeijn, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 519 Romeijn,
J. - Empl. Gebr. Veth - Padang."

Rompis, Alexander Francois,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 519 Rompis,
A.F. - Opz. Oblilin Kolenvelden - Sawah Loento (A.M. Picard)."

Romswinckel, J.E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 519 Romswinckel,
J.E. - 1e Luit. Inft. - Padang (S.F. Schomers)."

Ros, Frans Arnold,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 523 Ros,
F.A. - 1e Klerk St. Sp. - Padang Pandjang (H.L. Linthorst)""

Ros, Giliam,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 523 Ros,
G. - Com. Gouv. Bureau - Padang (B. Gomis)""

Ros, Jan Petrus Arnold(us),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 523 Ros,
J.P.A. - 3e Com. St. Sp. - Halte Padalarang W.L. (Ch.F. van Muijen)""

Ros, Leopold Arnold,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 523 Ros,
L.A. - Onderopz. 2e kl. St. Sp. - Menes""

Ros, Pierre Francois,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 523 Ros,
P.F. - Gep. Griffier Rappat - Priaman (M.A. van Don)""

Ros, Piet Arnold,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 523 Ros,
P.A. - Com. Ass.-Res. Kant. - Priaman (A.E. Schultze)""

Ros, Willem Arnold,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 523 Ros,
W.A. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Painan, Pad. Benedenlanden (C.E. Krijgsman)""

Rosel, Jasper Marinus (J.M.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 524 Rosel,
J.M. - Stationschef St. Sp. - Padang Pandjang (E.A.C. Logeman)."

Rosenberg, M.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 524 Rosenberg,
M. - Tokohouder - Fort de Kock."

Rotteveel, W.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 525 Rotteveel,
W.A. - 1e Luit. Kwartiermr. - Padang."

Rudolph, G.E.A.T.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 528 Rudolph
G.E.A.F. - Ass.-Res. - Tebing Tinggi, Palembang (C.E. van der Ven)."

Rudolph, Gerard Albert Karel (G.A.K.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 528 Rudolph
G.A.K. - Opz. Recherche - Padang."

Ruempol Hamer, Gerrit,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 528 Ruempol Hamer
G. - Gep. Kapt. Inft. - Magazijnbeambte St. Sp. - Padang."

Ruempol Hamer, K.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 528 Ruempol Hamer
K. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Ruitenschild, J.D.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 529 Ruitenschild
J.D. - Lid Weesk. - Padang (D. Jacobs)."

Russmann, A.M.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 530 Russmann
A.M. - Zendeling-Diaconesse - Tapanoeli."

S

"Surname, Given names","Event: Kleian"
Sablerolle, Christiaan Martinus Willems,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 534 Sablerolle,
Ch.W.M. - Opz. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Saint Pourcain, V.E.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 534 Saint Pourcain,
V.E.F. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Solok."

Saint-Pourçain, Edmond Guillaume Frédéric Pierre Antoine,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 534 Saint Pourcain,
E.G.F.P.E. - Klerk N.H. Mij - Padang."

Saint-Pourçain, James Bennett,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 534 Saint Pourcain,
J.B. - Klerk Havenmr. - Padang."

Saint-Pourçain, Nicolas Eugene Francois,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 534 Saint Pourcain,
N.E.F. - Deurwaarder - Solok."

Sallenbach, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 534 Sallenbach,
J. - Adm. Soengei Landei - Moeara Laboe, Solok."

Salomonson, H.Fzn.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 535 Salomonson,
H.Fzn. - Proc. Firma Tels en Co. - Padang."

Samson, Anthonie Samuel,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 536 Samson,

A.S. - Geg. Korpl. - ................"

Saulus, Frans Johannes Willem Joseph,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 539 Saulus,
F.J.W.J. - Griffier (Wachtgeld) - Fort v.d. Capellen (S.F.E. Davies)""

Saulus, Frans Willem,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 539 Saulus,
F.W. - Algem. Ontvanger - Medan (M.F. van der Valk)""

Schaap, G.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 540 Schaap
G. - Resident - Medan (C.E. van Bloemen Waanders)."

Schaap, H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 540 Schaap
Wed. H. - geb. I. Hoorn - Padang."

Schaap, W.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 540 Schaap
W.A. - Onderluit. Inft. - Padang."

Schären, E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 542 Schären,
E. - Mijnopz. - Sawah Loento."

Scharff, A.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 542 Scharff,
A.A. - Klerk Res. Kant. - Padang Sidempoean."

Scharff, Eugène (E.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 542 Scharff,
E. - Lijnopz. P.T.d. - Padang Sidempoean (F.M. Lalaij)."

Scheepens, A.H.J.G.P.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 543 Scheepens,
A.H.J.G.P. - 1e Luit. Kwartiermr. - Padang."

Scherling, C.B.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 546 Scherling,
C.B.A. - Geg. Sergt. - Tokohouder - Fort de Kock."

Scheurer, F.W.A.H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 546 Scheurer,
F.W.A.H. - Gep. Kapt. Inft. - Fort de Kock (W.F. Völke)."

Scheurkogel, L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 546 Scheurkogel,
L. - Loods, tevens Onderhavenmr. - Emmahaven (A.C.M. Tawaris)."

Schiess, F.E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 546 Schiess,
F.E. - Adm. Liki - Padang, Moeara Laboeh."

Schiess, Heinrich,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 546 Schiess,
H. - Chef van Houten Steffan en Co. - Padang, Belantoeng (A.C.H. Grootenboer)."

Schifarth, P.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 544 Scheifarth,
P. - Ziekenverpleger - Sawah Loento."

Schild, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 547 Schild,
J. - Koopman - Padang, Belantoeng."

Schilham, J.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 547 Schilham,
J.F. - Kapt. Inft. - Benkoelen (A.W. Spruijt)."

Schilling, Gustav Robert,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 547 Schilling,
G.R. - Geg. Sergt. - Photograaf - Sawah Loento (M.L. Chatelain)."

Schiotling, S.J.G.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 547 Schiotling,
Mej. S.J.G. - Hulponderw. - Fort de Kock."

Schiweck, Gottlieb Emil,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 548 Schiweck,
G.E. - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento (F.L. van Heumen)""

Schlate, H.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 548 Schlate,
H.F. - Particulier - Redjang Lebong, Benkoelen""

Schleenstein, Bernhard Moritz Victor,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 548 Schleenstein,
B.M.V. - Topograaf 1e kl. - Benkoelen (L. de Lanoij)""

Schlette, Frederik Karel (F.K.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 548 Schlette,
F.K. - Empl. Java Bank - Padang (E.C.A. Smith)""

Schluter, A.H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 548 Schlüter,
A.H. - Adm. Kajoe Kalek - Solok""

Schlüter, E.F.W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 548 Schlüter,
E.F.W. - Adm. Soengei Ramboetan - Pad. Bovenlanden""

Schlüter, Heinrich David,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 548 Schlüter,
H.D. - Proc. van Houten Steffan en Co. - Padang (J.P.K. van Bennekom)""

Schlüter, Julius Wilhelm Ferdinand (J.F.W.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 548 Schlüter,
J.F.W. - Empl. Mijnb. Redjang Lebong - Benkoelen (St. van Gils)""

Schmand, A.F.M.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 548 Schmand,
A.F.M.. - Geg. Sergt. - Adm. Oranjehotel - Padang""

Schmelzeisen, Ernst Peter Conrad Jozef,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 577 Smelzeisen,
E.P.C.J. - Particulier - Fort de Kock""

Schmidt, E.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 549 Schmidt,
E.F. - Zendeling - Tapanoeli, Lagoe Boti (E. Flick)""

Schmidt, K.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 549 Schmidt,
K.C. - Opz. 2e kl. Werkpl. St. Sp. - Sum. W. Kust""

Schmidt, P.J.M.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 550 Schmidt,
P.J.M. - 2e Luit. Inft - Sum. W. Kust""

Schmiedell, P.L.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 550 Schmiedell,
P.L.F. - Adm. Mijnb. Mij. Redjang Lebong - Benkoelen""

Schmitz, F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 550 Schmitz,
F. - Zendeling - Tapanoeli, Onderafd. Toba (C.E. Fliek)""

Schmitz, Maximilian,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 550 Schmitz,
M. - Tijd. Opz. Ombilin Kolenvelden (Wachtgeld) - (W. Pijpers)""

Scholte, Anton Willem Leonard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 552 Scholte
A.W.L. - Griffier Landraad - Serang (A.J.Ph.M. Ungerer)."

Scholte, Bertram,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 552 Scholte
B. - Klerk Gouv. Bureau - Padang."

Scholte, George,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 552 Scholte
G. - Empl. Mineraalwaterfabr. - Padang."

Scholte, Henri Antonie,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 552 Scholte
H.A. - Gep. Verificateur 3e kl. I.U.r. - Batavia, Kramat 1-10 (C.H. Maidman)."

Scholte, Henri Eugene,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 552 Scholte
H.E. - Ziekenverpleger - Padang."

Scholte, Karel Willem Anton (K.W.A.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 552 Scholte
K.W.A. - Com. Res. Kant. - Amboina (A.J. Prins)."

Scholte, Louis Henri Antonie,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 552 Scholte
L.H.A. - Klerk Landraad - Padang (R.C. Maidman)."

Scholten, H.G.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 552 Scholten
H.G. - Secret.-Boekh. St. Sp. - Padang."

Schönherr, Andries Theodoor Laurens,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 553 Schönherr
A.Th.L. - Gep. Vendumr. - Padang (W.F. Hensen)."

Schönherr, Eduard Dirk,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 553 Schönherr
E.D. - Klerk P.T.d. - Padang."

Schönherr, Frederik Eduard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 553 Schönherr
F.E. - Onderopz. 3e kl. St. Sp. - Kawoengantan, Banjoemas."

Schreiber, F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 555 Schreiber,
Mej. F. - Diaconesse - Tapanoeli."

Schreiber, J.B.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 555 Schreiber,
J.B. - Zendeling-Arts - Silindoeng, Tapanoeli (A.M.S.E. Volkering."

Schrekker, E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 556 Schrekker,
E. - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

Schröder, A.M.A.Ch.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 557 Schröder,
Mej. A.M.A.Ch. - Raadzuster Zusters van Liefde - Padang."

Schröder, H.O.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 557 Schröder,
H.O. - Kapt. Inft. - Padang."

Schröder, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 557 Schröder,
Mej. J. - Liefdezuster - Padang."

Schrooijesteijn, Ferdinand Lodewijk,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 557 Schrooijestein,
F.L. - Klerk Politiekant. - Padang (M.A.E. Grantday)."

Schrooijesteijn, Gustav Wilhelm,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 557 Schrooijestein,
G.W. - Klerk b/d Controleur - Sawah Loento."

Schrooijesteijn, Jan Bastian,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 557 Schrooijestein,
J.B. - Klerk Contr. - Singkel (J. van den Broeke)."

Schrooijesteijn, Maurits,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 557 Schrooijestein,
M. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Schuler tot Peursum, J.G.H.F.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 558 Schuller tot Peursum,
J.G.H.F. - Gewest. Secret. - Benkoelen (L.M.L. Olijve)""

Schultz, Friedrich Carl,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 559 Schultz,
C.F. - z.b. - Padang (E.C. des Celles)""

Schultz, G.L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 559 Schultz,
G.L. - Mijnopz. - Sawah Loento""

Schumann, B.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 560 Schumann,
B. - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento""

Schumann, Robert Julius,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 560 Schumann,
Wed. Kapt. R.J. - geb. M. Völke - Semarang""

Schütz, Philipp Christiaan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 561 Schütz,
P.C. - Zendelingleeraar - Padang Sidempean (A.C.E.Th. Meissner)""

Scougall, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 563 Scougall,
J. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Secherling, C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 563 Secherling,
C.- Boekh. Toko - Fort de Kock."

Secherling, Carl August Bernhard (C.B.A.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 563 Secherling,
C.B.A. - Tokohouder - Fort de Kock ( E. Boni)."

Serrurier Schepper, D.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 566 Serrurier Schepper,
D.- Empl. Factorij - Padang."

Severijns, Gielhelmus Frederik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 567 Severijns,
G.F. - Geg. Adj. Onderoff. - Bodjonegoro (H.E.F. Davies)."

Severijns, Jacobus Hermanus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 567 Severijns,
J.H.- Geg. Sergt. - ..................."

Siberg, J. Alting,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alting Siberg,
J. - 2e Boomklerk Emmahaven - Padang, Schoolstraat."

Siberg, Johannes Piet Cornelis Arnold (J.P.C.A.) Alting,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alting Siberg,
J.P.C.A. - Empl. Daendels en Co. - Padang, Hilogoö."

Siberg, Johannes Willem Arnold Alting,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alting Siberg,
J.W.A. - Gep. Ambt. - Padang Pandjang (M.W.C Jasper)."

Sieburgh, E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 569 Sieburgh,
E.- 1e Luit. Inft. - Fort de Kock (W.A. Stons Sloot)."

Sieburgh, G.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 569 Sieburgh,
G.- Ass.-Res. XIII en IX Kota's - Solok (C.L.M. van Asch)."

Simmons (Simons), A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 572 Simons,
A. - Empl. Mijnb. Ketahoen - Benkoelen""

Simon, Andries,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 571 Simon,
A. - Klerk P.T.d. - Fort de Kock""

Simon, Andries Hermanus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 571 Simon,
Wed. Klerk A.H. - geb. M.C. Cremer - Padang""

Simon, Eduard Hermanus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 571 Simon,
E.H. - Klerk Res. Kant. - Fort de Kock (A.M. Theuvenet)""

Simon, Johan Hendrik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 571 Simon,
J.H. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Pajacombo""

Simon, Johan Willem,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 571 Simon,
J.W. - Com. Res. Kant. - Fort de Kock (A.L.C. Gunther)""

Simon, Karel Johan,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 571 Simon,
K.J. - Klerk Stationsdienst St. Sp. - Fort de Kock""

Simon, Pieter Thomas,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 571 Simon,
P.Th. - Buitengew. Deurwaarder - Loeboe Begaloeng""

Simon, Willem Frederik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 571 Simon,
W.F. - Griffier Rapat - Pajacombo""

Simonis, H.E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 572 Simonis,
H.E. - Daggelder St. Sp. - Padang""

Slaterus, Frederik Lodewijk,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 573 Slaterus,
Wed. Handelsempl. J.B. - geb. M.A. Piké - Padang""

Sloof, W.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 574 Sloof
W.J. - Onderw. 3e kl. - Padang."

Slot, S.H.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 575 Slot
S.H. - 2e Luit. Inft. - Padang."

Sluijp, Hendrik (G.H.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 576 Sluijp,
G.H. - Geg. Milt. - Schoenmaker - Fort de Kock""

Smit, Hendrik Frederik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 578 Smit,
H.F. - Opz. Sum. - Bat. Mijnb. Mij - Tapanoeli, Kota Nopan""

Smit, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 578 Smit,
J. - 3e Com. St. Sp. - Padang""

Smit, Jacob Karel,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 578 Smit,
J.K. - Daggelder St. Sp. - Padang""

Smit, Johannes Arend,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 577 Smit,
J. A. - Boekh. 4e kl. I.U.r - Batavia, Gg. Petjenongan 14-120 (A.C. Freeth)""

Smith, Pieter Johannes Marinus (P.J.M.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 580 Slot
P.J.M. - 1e Luit. Inft. - Padang."

Smith, Th.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 580 Smith
Th. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Smits, E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 581 Smits
E - Empl. N.I. Esc. Mij - Padang."

Smits, G.E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 581 Smits
G.E - Havenmr. - Singaradja (C.A. Eilbracht)."

Smits, Jan Jacob (J.J.) (Mr. ),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 581 Smits
Mr. J.J. - Advocaat en Procureur - Padang (Mas Adjeng Wakinah)."

Snackeij, Adolf Victor,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 582 Snackeij,
Wed. 1e Com. A.V. - geb. A.L.M. Theuvenet - Batavia, Noordwijk 14-422""

Snackeij, August,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 582 Snackeij,
A. - Particulier - Sawah Loento, Sidjoengdjoeng""

Snackeij, J.M.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 582 Snackeij,
Wed. Koopman J.M. - geb. M.M. de Jongh - Soerabaja, Kalisari""

Snackeij, Joseph Greorgius,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 582 Snackeij,
J.G. - Klerk Politiebureau - Padang""

Snackeij, Robert,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 582 Snackeij,
R. - Lichtopz. 2e kl. - Poeloe Langkoewas""

Sneep, Bastiaan Jacobus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 582 Sneep,
B.J. - Mach. IJsfabr. - Padang (Ch.B. Daniëls)""

Sneep, Johan Jacob,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 582 Sneep,
J.J. - Leerl. bij de Genie - Padang""

Sneevliet, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 582 Sneevliet,
J. - Milt. Opz. 3e kl. Genie - Fort de Kock""

Soekias, Johannes Theodorus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 583 Soekias,
J.Th. - Mijnopz. Sawah Loento - Padang""

Soffner, C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 585 Soffner,
C.- Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Spalke, E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 588 Spalke
E. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Speethmann, Ch.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 589 Speethmann
Mej. Ch. - Diaconesse - Taroetoeng, Tapanoeli."

Spirlet, G.E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 590 Spirlet,
G.E.- Gep. Kapt. Inft. - Padang Pandjang."

Sporket, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 590 Sporket,
J.- Zendeling - Nias (A.K. Jacobs)."

Sprenger, Henriete Karoline (H.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 590 Sprenger,
Mej. H.- Diakonesse - Tapanoeli, Sigoempar, Post Lagoe Boti."

Stace, W.A.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 592 Stace,
W.A. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Städtler, L.P.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 592 Städtler,
L.P. - Geg. Adj. Onderoff. - Sawah Loento."

Stäheli, C.W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 592 Stäheli,
C.W. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Stebler, Johan August Pieter,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 593 Stebler,
J.A.P. - Klerk Procureur - Padang."

Steenberg Petersen, J.K.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 594 Steenberg Petersen
J.K. - Mijnopz. - Sawah Loento."

Steenkamp, Charles Bernardus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 594 Steenkamp
C.B. - Hoofdopz. I.U.r. - Oelèë Lheuë""

Steenkamp, Maurits Frederik Hendrik,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 594 Steenkamp
M.F.H. - Empl. N.I. Handelbank - Palembang."

Steenkamp, Wilhelmus Ferdinand,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 594 Steenkamp
W.F. - Opz. Cultures - Pajakombo."

Steens Zijnen, A.E.L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 595 Steens Zijnen
Mej. A.E.L. - Onderw. 1e kl. - Padang."

Stein, Gerhard,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 596 Stein,
G. - Com. 2e kl. P.T.d. - Djambi (F.Ch. Tuijnman)""

Stein, P.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 596 Stein,
Wed. Koopman P.C.. - geb. W.E. Grobben - Wlingi""

Steinziek, Friederich Wilhelm,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 596 Steinsiek,
F.W. - Zendelingleeraar - Tapanoeli, Lagoe Boti (A. Niemann)""

Stibbe, Lion,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 599 Stibbe,
L. - Chef Tels en Co. - Padang."

Stich, O.W.G.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 599 Stich,
Wed. 3e Com.., O.W.G. - geb. M.A.P. Cramm - Batavia, Gg. Sampi 126."

Stiefel, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 599 Stiefel,
J. - Landmeter Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Stin, J.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 599 Stins,
J.J. - 1e Klerk Ombilin Kolenmijnen - Sawah Loento."

Stoeths, Th.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 600 Stoeths,
Th. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Stolz, Paul Otto (O.P.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 601 Stolz,
P.O. - Adm. Ond. Soerian - Solok (L.W. Rosenquist)."

Stolz, Wilhelm (W.),"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 601 Stolz,
W. - Emp. Ond. Soerian - Solok."

Storm van 's Gravesande, F.L.K,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 602 Storm van 's Gravesande
F.L.K. - Ass.-Res. - Padang Pandjang (E.M.E. de Vries)""

Strähl, Johannes Rudolphus,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 602 Strähl
J.R. - Particulier - Siboga."

Stravers, J.C.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 603 Stravers
J.C. - Verificateur 5e kl. I.U.r. - Goeng. Sitoli."

Stroobach, J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 604 Stroobach,
J. - Agent N.I. Esc. Mij - Padang (B. Joon)."

Stücken, E.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 604 Stücken,
E. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Stücken, W.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 604 Stücken,
W. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Sundermann, Wilhelm Heinrich,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 607 Sundermann,
W.H. - Zendelingleeraar - Tapanoeli, Lolowoea, Nias (L.M.E. Beijer)."

Susskind, Heinrich,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 607 Süsskind,
H. - Tokohouder - Sawah Loento (L.Kulla)."

Suverkropp, Hans Joachim,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 608 Süverkropp
H.J. - Onderluit. Inft. - Atjeh."

Süverkropp, C.P.J.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 608 Süverkropp
C.P.J. - 1e Luit. Kwartiermr. - Padang."

Swaving, Otto Wilhelm,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 609 Swaving
O.W. - Adm. Ond. Koerao - Koerao, Pad. Benedenlanden."

Swindley, Jack Tila,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 610 Swindleij
J.F. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

't Sas, G.L.,"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 538 Sas 't,

T

Taat, W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 611 Taat
W. - 1e Luit. Inft. - Fort de Kock (J.E. Schilling)."

Taylor Weber, E.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 670 Weber,
E.A. Taylor - Gep. Gouverneur Sum. Westkust - Padang (C.F.M. van Blokland)."

te Wechel, Pieter"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 670 Wechel,
P. te - 1e Luit. Inft. - Padang Sidempeoan (A. Welsink)."

Teichen, P.C."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 614 Teichen
P.C. - Assist. Ond. Saint Cyr - Padang en Bedagei."

Temming, A.M.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 614 Temming
Mej. A.M.A. - Diakonesse - Tapanoeli, Balige Toba."

ten Bosch, C."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 75 Bosch ten,
C. ten - Arts. Off. v. Gezh. 2e kl. - Padang, Loeboek Gadang"

ten Klooster, Johannes Frederik Engelbert (J.F.E.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 329 Klooster,
J.F.E. ten - 1e Luit. Inft. - Siboga (E.P. Gerrits)."

Tengbergen, F.W.J.H."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 614 Tengbergen
F.W.J.H. - Direct. Padangsche H. Mij - Padang (Th.F. van Braam Morris)."

Tengbergen, S.A"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 614 Tengbergen
S.A. - Empl. Padangsche H. Mij - Padang."

Terlaak, J.L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 615 Terlaak
J.L. - Contr. B.B. - Benkoelen, Kauer."

Termijtelen, P."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 615 Termijtelen
P. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Tersteege, H.B.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 615 Tersteege
H.B.J. - Kapt. Inft. - Padang."

Tessensohn, F.N."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 616 Tessensohn,
F.N. - .............. - Tebing Tinggi, Palembang"

Tessensohn, H.C. Sr."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 616 Tessensohn,
H.C. Sr. - Empl. Petrolelumbronnen - Palembang"

Tessensohn, Heinrich Carl"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 616 Tessensohn,
H.C. Jr. - Empl. N. I. Esc. Mij - Mr. Cornelis Gg. Solitude 3-77"

Tessensohn, N.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 616 Tessensohn,
N.W. - 1e Com. Rekenk. - Mr. Cornelis Gg. Solitude 3-77 (J.A. Baumbach)"

Tessensohn (Jr), Hendrik Carel"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 616 Tessensohn,
Wed. Ontvanger I.U.r., H.E.F. - geb. J.W. Ligtvoet - Mr. Cornelis Gg. Solitude 3-77"

Theuvenet, Alexander Wilson"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 617 Theuvenet,
A.W. - ........... - Batavia, Tjikini 18-34a"

Theuvenet, Anton Philip Robbert"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
A.Ph.R. - Opz. der Wegen - Siboga"

Theuvenet, Arabèle Berthe Cuile"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
A.B.C. - Empl. Firma Scheurer en Lau - Oelèö Lheuë (S.W. Winter)"

Theuvenet, Arthur Leopold"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
A.L. - Empl. Si Berasap - Fort de Kock"

Theuvenet, Bertrand Leopold"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
B.L. - Particulier - Padang"

Theuvenet, Dénis Emmanuel Fabien Gerard"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
D.E.F.G. - Klerk St. Sp. - Fort de Kock"

Theuvenet, Edmond George"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 617 Theuvenet,
E.G. - z.b. - Trenggalek (A.Ch. Makatita)"

Theuvenet, Edouard"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
E. - Opz. Koffieplantage - Solok"

Theuvenet, Emile Ernest"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
E.E. - Venduafslager - Padang"

Theuvenet, Gustaaf Adolf Alfonse"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 617 Theuvenet,
Wed. Opz. 3e kl. Ws., G.A.A. - geb. E.A. Robert."

Theuvenet, Henri"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
Wed. Burgerschrijver H. - geb. M.L.I. Schönherr - Fort de Kock"

Theuvenet, J.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
J.W. - Particulier - Padang"

Theuvenet, Jacob Michael"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 617 Theuvenet,
Wed. Gep. Ambt. J.M. - geb. Ch. Dionicus - Batavia, Tjikini 18-34a"

Theuvenet, M.F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
M.F. - Particulier - Padang"

Theuvenet, Philippe Alexander"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
P.A. - Griffier Rapat - Loeboe Sikaping, Pad. Bovenlanden (A.A.M. van Praag)"

Theuvenet, Theodorus Michael"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 617 Theuvenet,
Th.M. - 3e Com. - Zoutpakhuismr. - Tanara (M.E. Scheurleer)"

Theuvenet, William Ferdinand"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
W.F. - Empl. Ond. - Solok"

Thiessen, Johannes"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 618 Thiessen,
J. - Zendeling - Kopan Nopan, Tapanoeli (A.M. Vink)."

Thörig, K.L.F.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 620 Thörig
K.L.F.A. - Kapt. Inft. - Padang Sidempoean (C.C. Smits)."

Tiel, Anthoni Johan (A.J.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 620 Tiel
A.J. - Onderw. 2e kl. - Fort de Kock (M.A. Veltman)."

Tielenius Kruijthoff, E."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 621 Tielenius Kruijthoff
E. - Gep. Kapt. Genie - Semarang, Boeloe (A.C.H. Loze)."

Tielenius Kruijthoff, F.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 621 Tielenius Kruijthoff
F.W. - Klerk St. Sp. - Padang Pandjang."

Timmerman, Henri"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 622 Timmerman,
S.H. - Geg. Korpl. - Daggelder Ws. - Fort de Kock (H. de la Motte)."

Timmermoer, C."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 622 Timomör,
C. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Townsend, C.F.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 626 Townsend,
C.F.W. - Mach. 1e kl. Gouv. Marine - ........"

Townsend, E."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 626 Townsend,
E. - Gep. 1e Luit. Inft. - Batavia, Defensielijn 3-92"

Townsend, Edmund Edward James"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 626 Townsend,
E.E.J. - Klerk (Wachtgeld) - Moeara Laboe, Solok"

Townsend, Edward James"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 626 Townsend,
E.J. - Gep. Contr. I.U.r. - ........."

Townsend, Gibson Edward"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 626 Townsend,
G.E. - Verificateur 4e kl. I.U.r. - Soerabaja"

Townsend, H.B."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 626 Townsend,
H.B. - 1e Luit. Inft. - Malang"

Townsend, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 626 Townsend,
J. - Tijd. Verv. Notaris - Malang (L.H. Meijer)"

Townsend, J.E."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 626 Townsend,
J.E. - Opz. I.U.r. - Semarang"

Townsend, James Charles Louis"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 625 Townsend,
J.Ch.L. - Particulier - Batavia"

Townsend, James Edward"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 626 Townsend,
Wed. Opz. I.U.r., J.E. - geb. J.W. Kornman - Padang"

Townsend, James Louis"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 626 Townsend,
J.L. - 1e klerk Res. Kant. - Tandjong Pinang"

Townsend, M.M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 625 Townsend,
Wed. Klerk M.M. - geb. L. Ströhl - Batavia, Petodjo 21-154"

Townsend, Maria Augusta"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 626 Townsend,
Wed. M.A. - geb. Th. Elink Schuurman - Eigenaresse Ond. Oedjoeng Karang - Padang"

Townsend, Robert James"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 626 Townsend,
R.J. - Empl. Java Bank - Padang (E.H. Holtzapfel)"

Townsend, Samuel Steven"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 625 Townsend,
S.S. - Klerk Ass.-Res. Kant. - Garoet"

Townsend, W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 625 Townsend,
W. - Empl. Koffiesorteerinrichting - Batavia, Jacatra"

Townsend, William"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 625 Townsend,
Wed. W. - geb. A.J. Maidman - Batavia, Gg. Pasar Baroe 12-97"

Treu, A.H."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 626 Treu,
A.H. - 1e Luit. Inft. - Fort de Kock"

Trouerbach, Theodorus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 627 Trouerbach,
T. - Onderluit Inft. - Padang Pandjang"

Truscott, S.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 627 Truscott,
S.J. - Hoofdadm. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen (M.E. Vaughan)"

Turrer, J.F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 628 Turrer,
J.F. - Opz. 3e kl. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

Tuts, Clemens Ferdinand Franciscus Haverius"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 628 Tuts,
C.F.F.X. - Klerk Griffier - Penjaboengan, Tapanoeli."

Tuts, Franciscus Carolus Henricus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 628 Tuts,
Wed. Com. 1e kl. P.T.d., F.C.H. - geb. L.P. de Quant - Batavia, Pasar Baroe W. 12-62."

Tuts, M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 628 Tuts,
M. - Mijnopz. - Sawah Loento."

Tuts, Wilhelm Johannes Philippus Ignatius"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 628 Tuts,
W.J.Ph.I. - Verificateur 4e kl. I.U.r. - Sambas (H. Achenbach)."

Twiss, F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 629 Twis,
F. - Ass.-Res. - Priaman."

Uhlenbeck, E.M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 630 Uhlenbeck,
E.M. - Majoor Inft. - Fort de Kock"

Uiterwijk, Wichem Albertus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 630 Uiterwijk,
W.A. - Milt. Opz. 2e kl. Genie - Djambi (A.J. van Daalen)"

Ungerer, Carel Frederik Wilhelm"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 631 Ungerer,
C.F.W. - Gep. Ambt. - Padang Sidempoean"

Ungerer, Christiaan August"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 631 Ungerer,
Ch.A. - Com. 3e kl. P.T.d. - Maos (L.C. Schrijn)"

Ungerer, E."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 631 Ungerer,
E. - ................ - ..................."

Ungerer, Elisius Ferdinand"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 631 Ungerer,
E.F. - Gep. Verificateur 4e kl. - ......."

Ungerer, F.Ch."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 631 Ungerer,
F.Ch. - Klerk Alg. Secretarie - Batavia, Kemajoran 222"

Ungerer, G.F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 631 Ungerer,
G.F. - Klerk - Goenoeng Si Toeli, Nias"

Ungerer, George Frederik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 631 Ungerer,
Wed. Postmr. G.F. - geb. A.A. Dessouw - Padang"

Ungerer, George Hendrik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 630 Ungerer,
G.H. - Klerk O.E.N. (Wachtgeld) - Deurwaarder - Batavia, Goeng, Sahari"

Ungerer, George Wilhelm"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 631 Ungerer,
G.W. - Algem. Pakhuismr. - Padang, Depotweg (A.C.E. de Hoog)"

Ungerer, J.Ph."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 630 Ungerer,
J.Ph. - Klerk B.O.W. - Batavia"

Ungerer, Johan Charles"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 631 Ungerer,
J.Ch. - Klerk Contr. - Loeboeq Pakam, Deli"

Ungerer, Johannes Theodorus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 631 Ungerer,
J.Th. - 3e Mach. Opiumregie - Batavia"

Ungerer, Joseph Alexander"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 631 Ungerer,
Wed. J.A. - geb. M.W. Siauw - Batavia, Pintoe Besi 11-360"

Ungerer, Joseph Johannes"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 630 Ungerer,
Wed. J.J. - geb. F. Darricarère - Batavia, Kemajoran 3-222"

Ungerer, L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 631 Ungerer,
L. - Com. 3e kl. P.T.d. - Batavia (W.F. Kroese)"

Ungerer, Pieter Gerardus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 631 Ungerer,
Wed. Griffier P.G. - geb. C.E. de Santy - Toeban"

Ungerer, Willem Daniel"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 631 Ungerer,
Wed. Gep. Ambt. W.D. - geb. V. Goudart - Padang"

Ungerer, Willem Frederik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 631 Ungerer,
W.F. - Com. Res. Kant. - Padang Sidempoean"

"Urban, A.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 631 Urban,
A.J. - Beh. Bezaar Eigen Hulp - Soerakarta"

Urban, Carl August Albert"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 631 Urban,
K.A.A. - Opz. 1e kl. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento (C. Dorland)"

Vaerst, E."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 632 Vaerst,
E. - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

Vaes, Maximilianus Gustavus Josephus Maria"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 632 Vaes,
M.G.J.M. - Mijnopz. - Sawah Loento (J.W. Krijgsman)."

Vahrenkamp, A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 632 Vahrenkamp,
Mej. A. - Diaconesse - Tapanoeli, Post Taroentoeng."

Valderen, Ch.M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 632 Valderen,
Mej. Ch.M. - Liefdezuster - Padang."

van Affelen van Saemfoort, Hanry"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 456 Nijst
Wed. Klerk ... - geb. A.Ch.J. ..... (Onderstand) - Atjeh."

van Alphen, A.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alphen,
A.J. van. - Tijd. Com. Res. Kant. - Benkoelen."

van Alphen, Antonie Adrianus Pascal"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alphen,
A.A.P. van. - erfpachter - Priaman."

van Alphen, Antonie Alexandre Bernard Charles"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alphen,
A.A.B.C. van. - 1e Klerk St. Sp. - Padang (F. Scholte)."

van Alphen, Carel Joseph"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alphen,
C.J. van. - Gep. Burgerschr. 2e kl.. - Padang, Damar (O.C. Lijffman)."

van Alphen, H. (H.C.M.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alphen,
H.C.M. van. - Klerk Res. Kant. - Padang Sidempoean."

van Alphen, Victor Otto Theodoor"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alphen,
V.O.Th. van. - .............. - Padang."

van Alphen de Veer, G.N."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 12 Alphen de Veer,
G.N. van. - Luit. Kol. Inf. - Padang."

"van Andel, Helenus Marius (H.M.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 14 Andel,
H.M. van - Mach. - Benkalis."

van Andel, M.J.D."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 14 Andel,
Mej. M.J.D. van - Onderw. 2e kl. - Padang."

van Balgooij, T.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 27 Balgooij,
T.J. van - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

van Balkom, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 27 Balkom,
J. van - Adm. Ond. Kemloko - Padang en Bedagei, Tijd. Europa."

van Bennekom, Johan Otto August Lochman"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 42 Bennekom,
J.O.A.L. van. - Majoor Inft. - Weltevreden."

van Bennekom, John James William"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 42 Bennekom,
J.J.W. van. - Kapt. Inft. - Batavia (M. Prins)."

van Bennekom, Karel Hendrik Hubertus (K.H.H.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 42 Bennekom,
K.H.H. van. - Chef van Houten Steffan en Co. - Padang, Tijd. Europa (G.W. Jautze)."

van Bennekom, Louis Philip Jan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 42 Bennekom,
L.Ph.J. van. - Adm. Milt. Hospt. - Oengaran (S. Nix)."

van Bloemen Waanders, Frederik Willem"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 59 Bloemen Waanders,
F.W. van - Maj. Genie - Koeta Radja."

van Bloemen Waanders, H.C."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 59 Bloemen Waanders,
H.C. - Hulponderw. - Padang."

van Bloemen Waanders, Pieter Lodewijk (P.L.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 59 Bloemen Waanders,
Wed. P.L. van - Buitenzorg."

van Braam, H.L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 79 Braam,
H.L. van - Gep. Verificateur 3e kl. - Padang, Olo."

van Buijten, L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 105 Buijten
L. van - Opz. Ombilin Kolenveld - Sawah Loento."

van Daalen, Henri Felix"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 132 Daalen,
H.F. van - Verificateur 4e kl. I.U.r. - Japara (M.A. Donkel)"

van Daalen, J.G.P.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 132 Daalen,
J.G.P.A. van - Gep. Klerk Gouv. Bureau - Sawah Loento"

van Daalen, M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 132 Daalen,
Mej. M. van - Assist. Bewaarschool - Padang"

van Daalen, Paul Alfred Anton"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 132 Daalen,
P.A.A. van - 3e Commies P.T.d. - Padang"

van Daalen, W.K."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 132 Daalen,
W.K. van - Klerk St. Sp. - Padang"

van Daalen, Willem James"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 132 Daalen,
W.J. van - Particulier - Padang, Belantoeng (A.M. Surberg)"

van Dam, Hanrie Frederik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 132 Dam,
Wed. H.F. van - geb. A.M.J. Winter (hhans Ivats) - Batavia"

van Dam, J.P."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 132 Dam,
J.P. van - Onderw. 2e kl. - Sawa Loento (P.J. Hersbach)"

van de Rivière, P.J.F.D."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 514 Rivière
P.J.F.D. - Contr. B.B. - Tapanoeli (S.A. Pufkus)."

van de Water, B."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 669 Water,
B. van - 2e Luit. Inft. - Padang Pandjang."

van Delden, F.G."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 140 Delden,
F.G. van - Kapt. Inft. - Padang Pandjang"

van Delden, R.A.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 140 Delden,
R.A.J. van - Gep. Tijd. Wn. Contr. B.B. - Balei Selasa, Padang"

van den Akker, C.L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 9 Akker,
C.L. van den - Opz. 3e kl. Ws. - Fort de Kock."

van den Berg, Dirk Ernst"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 44 Berg
Wed. 2e Com. D.E. van den - geb. M.E. Smith, Pekalongan."

van den Berg, Frans Alexander"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 44 Berg
F.A. van den - Makelaar, Chef Dunlop en Kolff - Tijd. Europa, (C.J.Th.B. Dunlop)."

van den Berg, Pieter Alfons"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 44 Berg
P.A. van den - Handelaar, Pekalongan, Boegisan."

van den Berg, Walraven Graaf"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 46 Bergh,
W.G. - Gep. Vendumr. - Buitenzorg (A.C. Townsend)."

van den Bossche, E.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 75 Bossche van den,
E.A. van den - 2e Luit. Inft. - Padang"

van den Brink, Arthur Constant"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 85 Brink,
A.C. van den - Klerk Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

van den Brink, Henri Hugo August Johan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 85 Brink,
H.H.A.J. van den - Klerk Mijnb. - Sawah Loento."

van den Brink, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 85 Brink,
J. van den - Particulier - Padang."

van den Brink, Johannes Christiaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 85 Brink,
J.Ch. van den - Civiel Gezagh. - Poelo Tello (A.C. Saulus)."

van den Brink, Louis Wilhelm Carl"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 85 Brink,
L.W.C. van den - Klerk St.Sp. - Padang."

van den Broeke, Cesarus Johannes Jacobus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 87 Broeke,
C.J.J. van den - Zoutpakhuismr. - Padang"

van den Broeke, Gerard"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 87 Broeke,
G. van den - Klerk Ass. Res. Kant.. - Tanah Datar (J.V. Schrooijestein)"

van den Broeke, L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 87 Broeke,
L. van den - Daggelder St. Sp. - Padang"

van den Heuvel, J.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 261 Heuvel
J.W. van den - Onderw. 3e kl. - Padang Pandjang."

van der Hardt, Jan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 243 Hart
J. van der - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

van der Heijde, Dirk Franciscus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 262 Heijde,
D.F. van der - Com. Res. Kant. - Palembang (L.M. Paulus)."

van der Heijde, Gerrit Everhardus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 262 Heijde,
G.E. van der - Com. Ass.-Res. Kant. - Painan (A.M. Theuvenet)."

van der Heijde, J.F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 262 Heijde,
J.F. van der - Venduschrijver - Padang."

van der Heijde, Jan Dirk"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 262 Heijde,
Wed. Gep. Klerk J.D. van der - geb. A. Borst - Priaman."

van der Heijde, Jan Walraven"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 262 Heijde,
J.W. van der - Klerk - Kota Nopan, Tapanoeli (N.C. Freeth)."

van der Heijde, Johan Michiel Ammers"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 262 Heijde,
Wed. Klerk J.M.A. van der - geb. Strahl - Padang"

van der Horst, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 280 Horst
J. van der - Tijd. Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

van der Kloes, Jan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 328 Kloes,
J. van der - Ingenieur 3e kl. Mijnw. - Sawah Loento (A. Albrecht)."

van der Linden, Henricus Josephus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 381 Linden
H.J. van der - Gep. Bouwk. Kustverlichting - Malang (H.S.D. Dil)."

van der Lip, L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 383 Lip van der,
Wed. Adj. Onderoff., L. van der - geb. Tjioo Nio (Maria Johanna - Padang Pandjang"

van der Meer, Johan Frederik (Dr. )"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 410 Meer
J.F. van der - Part. Geneesheer - Sawah Loento (A.B. van Luik)."

van der Min, W.J. (Dr. )"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 425 Min,
Dr. W.J. van der - Arts Off. van Gezh. 1e kl. - Benkoelen."

van der Steichel, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 595 Steichel
J. van der - Lichtopz. 1e kl. - Padang."

van der Straaten, G.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 602 Straaten
G.J. van - Empl. Firma L.E. Tels en Co. - Padang."

van der Valk, Hendrik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 633 Valk,
H. van der - President Weeskamer - Padang (Ch. E. Simon)."

van der Valk, Willem"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 633 Valk,
W. van der - Opz. 1e kl. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

van der Veen, B.L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 635 Veen,
B.L. van der - Proc. Padangsche Hand. Mij. - Padang (S. le Roij)."

van der Veen, Karst Jan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 635 Veen,
Wed. Off. v. Gezh 1e kl. K.J. van der - geb. C.A. Denniger - Padang ."

van der Veen, Lucas Pieter"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 635 Veen,
Wed. Handelsempl., B.J. van der - geb. C. de la Motte - Padang ."

van der Veen, R.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 635 Veen,
R.J. van der - Klerk Ombilin Kolenvelden- Sawah Loento."

van der Velde, E."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 637 Velde,
E. van der - Opz. 2e kl. Ws. - Padang Pandjang."

van der Ven, Th.H.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 639 Ven
Th.H.A. van der - Contr. B.B. - Boea, Tapanoeli (G.M. Kamerling)."

van der Ven, W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 639 Ven
W. van der - Prospector Mijnb. - Natal."

van der Vossen, R.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 658 Vossen,
R.J. van der - Koopman - Agent Paketv. - Benkoelen."

van der Wal, J.H.E."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 664 Wal,
J.H.E. van der - Kapt. Inft. - Padang."

van der Weide, Jean Francis Adriën (J.F.A.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 672 Weide
J.F.A. van der - Maandgelder Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

van der Wijck, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 697 Wijck
Jhr. J. van der - Empl. Handel Mij - Padang."

van Deutekom, C.W.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 143 Deutekom
C.W.A. van - z.b. - Fort de Kock (N. Peters)."

van Dijk, M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 164 Dijk
M. van - Onderw. 2e kl. - Padang (Eijskoot)."

van Don, Gabriel"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 152 Don
Wed. Schout G. van - geb. A. Bottelho - Sawah Loento."

van Don, Gabriel"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 152 Don
G. van - 3e Com. St. Sp. - Sawah Loento."

van Don, Iman"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 152 Don
J. van - Klerk Ombilin Kolenmijnen - Sawah Loento (A. Walter)."

van Doorn, C.J.G.G."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 153 Doorn
C.J.G.G. van - 1e Luit. Inft. - Fort de Kock (C.J.C. Bauling)."

van Doorn, M.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 153 Doorn
M.J. van - Onderw. 3e kl. - Padang."

van Dorp, H."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 155 Dorp
H. van - Havenmr. - Padang (.. Lamira)."

van Dorssen, A.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 155 Dorssen
A.J. van - Gezagv. Paketv. - Buitenzorg."

van Dorssen, A.R."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 155 Dorssen
A.R. van - Majoor Inft. - Padang."

van Duffelen, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 159 Duffelen,
J. van - Geg. Milt. - Padang."

van Eck, G.J.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 166 Eck
G.J.A. van - 2e Luit. Inft. - Fort de Kock."

van Eelders, E.F.L.J.H."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 167 Eelders
E.F.L.J.H. van - Ass.-Res. - Tatoetoeng, Tapanoeli."

van Eersel, Albertus Constantius Jozephus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 168 Eersel
Wed. A.J.C. van - geb. A. Serana - Fort de Kock."

van Engelen, Jacob"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 175 Engelen,
J. van - Tijd. Opz. Ws. - Tapanoeli."

van Erp Taalman Kip, J.L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 177 Erp Taalman Kip
J.L. van - Opz. 2e kl. Ws. - Tapanoeli, Moeara Sipongi."

van Erpecum, Karel"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 177 Erpecum
Wed. Kapt. Inft. H. van - geb. L.W. Townsend - Mr. Cornelis 3-83."

van Gemert, P.K."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 203 Gemert
P.K. van - Opz. 1e kl. Ws. - Solok (A. Haarman)."

van Gils, Albertus Johannes"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 209 Gils van,
Wed. landhuurder A.J. van - geb. M. de Vries - Padang"

van Ginkel, James Charles"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 209 Ginkel van,
J. Ch. van - Opz. der Wegen - Padang"

van Ginkel, Jan Fredrik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 209 Ginkel van,
J.F. van - Lid. Wessk. - Semarang, Karang Toeri (J. Ch. Michels)"

van Ginkel, Karel Hendrik Maurits"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 209 Ginkel van,
K.H.M. van - Eigen. Hoefsm. voorheen Wolff - Padang (J.H. van de Beek)"

van Ginkel, Thomas Eslinger"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 209 Ginkel van,
Wed. Gep. Com. Res. Kant. Th. E. van - geb. S. Delamotte - Padang"

van Griethuijsen, W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 222 Griethuijsen,
W. van - Predikant - Fort de Kock (H.C. Deij)."

van Grondelle, J.E.M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 224 Grondelle
J.E.M. van - 2e Luit. Inft. - Padang Pandjang."

van Haack, F.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 229 Haack
F.W. van - Geg. Fusl. - Klerk St. Sp. - Padang Pandjang."

van Haastert, H.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 233 Haastert,
H.J. - Wnd. Ass.-Res. Secret. - Tapanoeli (E. Berkhorst)."

van Haastert, Henri Joseph"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 233 Haastert,
H.J. - Klerk St. Sp. - Padang Padjang"

van Harrevelt, L.P.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 243 Harrevelt
L.P.J. van - Emp. vn Houten Steffan en Co. - Padang (E. Koks)."

van Hasselt, W.H.Th."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 246 Hasselt
W.H.Th. van - Zendeling - Padang Sidempoean (M.A.I. Grosser)."

van Heije, B."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 263 Heije,
B. van - Klerk N.H. Mij. - Padang."

van Heije, Charles Louis"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 263 Heije,
Ch.L. van - Gep. Klerk Res. Kant. - Fort de Kock."

van Heije, Maximiliaan Theodoor"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 263 Heije,
M.Th. van - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

van Hemert, J.F.H."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 203 Hemert
J.F.H. van - Gep. Com. 2e kl. P.T.d. - Notaris - Padang."

van Hengel, B."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 246 Hengel
B. van - Kapt. Inft. - Fort de Kock."

van Hengel, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 255 Hengel,
J. van - Ass.-Res. Politie - Padang (S.L. Greeuw)."

van Hengel, J.H."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 255 Hengel,
J.H. van - Particulier - Fort de Kock."

van Hogerlinden, J.F.E."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 273 Hogerlinden,
J.F.E. van - Gep. Com. Ass.-Res. Kant. - ............. (J. Soom)."

van Horn, Willem Theodor"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 279 Horn,
Wed. Contr. W.Th. van - geb. L.J.W.F. van Hoff - Padang Pandjang."

van Houten, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 282 Houten
J. van - Empl. van Houten Steffan en Co - Padang, Moeara."

van Houtrijve, Cornelis Marinus (C.M.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 282 Houtrijve
C.M. van - Opz. Werkpl. 1e kl. St. Sp. - Padang."

van Houtrijve, W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 282 Houtrijve
W. van - Opz. St. Sp. - Padang."

van Hunt, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 286 Hunt,
J. van - Empl. Mijnb. Mij. Redjang Lebong - Benkoelen."

van Krawegen, Adrianus (A.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 354 Krawegen,
A. van - Daggelder Ws. - Padang, Blakang Tangsi (N. Liebeek)."

van Kuilenburg, Adriaan Martinus Dirk"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 352 Kuilenburg
A.M.D. van - Opz. 1e kl. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento (J.V. Borst)."

van Kwawegen, Adrianus Jacob"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 354 Krawegen,
A.J. van - Maandgelder St. Sp. - Padang, Blakang Tangsi."

van Leeuwen, Christiaan Marie"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 370 Leeuwen van,
Ch. M. van - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento"

van Leeuwen, Henri Albert"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 370 Leeuwen van,
H.A. van - Klerk St. Sp. - Solok"

van Leeuwen, Jan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1932,
p. 629 Leeuwen,
J. van - Gep. Stat. Com. S.S. -Wl. - (J.Ch.M.F.S.L.H. Chatelin)"

van Leeuwen, Jan Louis Leonard"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 370 Leeuwen van,
Wed. Ass.-Res., J.L.L. van - geb. M.Ch. Dickelman - Padang"

van Leeuwen, K."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 370 Leeuwen van,
K.W.L. van - Com. Stat. Dienst St. Sp. - Fort de Kock"

van Leijden, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 376 Leijden
J. van - Kapt. Inft. - Fort de Kock (J.F. de Gelder)."

van Lessen, H."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 374 Lessen,
A.H. van - Ingenieur 1e kl. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento (J.J. Albrecht)."

van Leuven, Willem"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 375 Leuven,
W. van - Opz. I.U.r. - Natal."

van Lier, R.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 378 Lier
R.J. van - Ing. 3e kl. Mijnw. - Sawah Loento."

van Ling, Frederik (F.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 382 Ling van,
F. - Conduct. St. Sp. - Fort de Kock"

van Ling, G.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 382 Ling van,
G.J. - Toko-emp. - Koeta Radja"

van Ling, Johannes Jacobus (J.J.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 382 Ling van,
J.J. - Geg. Infanterist 1e kl. - Padang Pandjang"

van Ling, W.F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 382 Ling van,
W.F. - Daggelder St. Sp. - Padang"

van Loenen, C.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 384 Loenen van,
C.A. - Kolonel Inft. - Padang"

van Loghem, Dirk Karel Arnold (D.K.A.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 385 Loghem van,
D.K.A. van - Resident - Benkoelen"

van Loon, Aloijsius"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 386 Loon van,
A. van - Opz. 1e kl. Ws. - Garoet"

van Loon, Antonio Vigatello"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 386 Loon van,
A.V. van - Empl. Padangsche H.M. - Padang"

van Loon, Carel Frederik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 386 Loon van,
C.F. van - Klerk Ass.-Res. Kant. - (Wachtgeld)"

van Loon, Hendrik Gustaaf"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 386 Loon van,
Wed. Griffier, H.G. van - geb. W.B.S.J. Herbieg - Padang"

van Loon, J.N."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 386 Loon van,
J.N. van - Com. 1e kl. P.T.d. - Padang Sidempoean"

van Loon, Jan Sander"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 386 Loon van,
J.S. van - Mach. Atjeh Stt. - Segli"

van Loon, Louis Gustav"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 386 Loon van,
L.G. van - Com. 3e kl. P.T.d. - Probolinggo"

van Loon, Louis Sander"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 386 Loon van,
Wed. Ambt. Tegeng. Opiumsluikh. L.S. van - geb. C.E. Hellegers - Padang"

van Loon, Pieter"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 386 Loon van,
P. van - Klerk Practizijn - Malang"

van Maarseveen, Ch.E.F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 394 Maarseveen
Ch.E.F. van - Adsp. Contr. B.B. - Benkoelen."

van Maarseveen, Ernst Rudolff"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 394 Maarseveen
E.R. van - Empl. van Dorp en Co. - Batavia, Molenvliet O.."

van Maarseveen, Hendrik Jillardus Adriaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 394 Maarseveen
H.J.A. van - Gep. Contr. B.B. - Erfpachter Loeboe Sampir- Solok."

van Mansvelt, J.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 400 Mansvelt,
J.W. van - Depothouder Opiumregie - Padang."

van Meurs, J.A.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 418 Meurs
J.A.J. van - Daggelder St. Sp. - Padang."

van Meurs, J.G.N.I."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 418 Meurs
J.G.N.I. van - Geg. Sergt. Ziekenvader - Padang (S. Maitimo)."

van Mösschel, Carel Frederik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 433 Möschel
C.F. van - Gep. Burgerschrijver 3e kl. - Padang (E.M. Theuvenet)"

van Mösschel, Willem Alexander"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 433 Möschel
W.A. van - Maandgelder St. Sp. - Padang."

van Motman, W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 434 Motman,
W. van - Empl. Mijnb. Mij. Redjang Lebong - Benkoelen."

van Norde, Martinus Christiaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1938, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. ??? Norde
M.C. van Norde, gep. 1e werktuigk. G. Marine, Wl (A.C. Davies)"

van Olden, R.K."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 458 Olden,
R.K. van - Com. 1e kl. P.T.d. - Padang Pandjang (S.W.B. Bonset)."

van Ommen, Charles Arthur"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 459 Ommen,
K. van - Opz. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

van Os, André Ernest"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 462 Os
A.E. van - Geg. Korpl. - Ternate (W.C. de Gorio)."

van Os, Pieter"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 462 Os
Wed. Pakhuismr. P. van - geb. C. Christina - Padang."

van Os, Victor Adriaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 462 Os
V.A. van - Gep. Secret. - Padang (E.H. Mess)."

van Ossenbruggen, Johannes Pieter"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 462 Ossenbruggen
Mr. J.P. - Advocaat en Procureur - Semarang, Bodjong."

van Praag, Abraham Simon Ramakers"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 500 Ramakers van Praag,
A.S. - Griffier Landraad - Ngawi (L. Wyatt)."

van Praag, Anna Adolphina Maria"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 617 Theuvenet,
Mevr. Ph.A. - geb. A.A.M. van Praag - Eigenares Hotel - Loeboe Sikaping"

van Praag, August Paul"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 492 Praag,
A.P. van - Klerk Havenkant. - Padang."

van Praag, Eduard Hugo"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 492 Praag,
E.H. van - Algemeen Ontvanger - Poerwakarta (E.M. Schoneman)."

van Praag, F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 492 Praag,
F. van - Hotelhouder - Fort de Kock."

van Praag, Frederik Hendrik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 492 Praag,
F.H. van - Koffieverkoper - Fort de Kock."

van Praag, Govert Wolf"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 492 Praag,
G.W. van - Gep. Boekh. 4e kl. I.U.r. - ............... (E.Ch. Grant Day)."

van Praag, Jozef Hartog"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 492 Praag,
J.H. van - .............. - Padang (H.A. Krijgsman)."

van Praag, Jules Jacques Louis Arthur Ramakers"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 500 Ramakers van Praag,
J.J.L.A. - Vroeger Klerk P.T.d. - Semarang."

van Praag, Karel Adolf"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 492 Praag,
K.A. van - Klerk Res. Kant. - Priaman (H.M. Wolfli)."

van Praag, Levi Abraham"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 492 Praag,
Wed. Schout, L.A. van - geb. M. Ramakers - Fort de Kock."

van Raadshooven, J.F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 498 Raadshooven
J.F. - Empl. van der Vossen en Co. - Benkoelen."

van Rees, Koopman Philip Victor"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 504 Rees
K.Ph.V. van - Klerk P.T.d. - Padang."

van Romunde, H.L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 519 Romunde,
H.L. van - Adm. Gadoeng Batoe - Solok, Tijd. Europa."

van Royen, P."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 526 Royen,
P. van - 1e Luit. Inft. - Padang."

van Schelven, K.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 545 Schelven,
K.A. van - Onderluit. Inft. - Padang Pandjang."

van Stenis, L.U."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 597 Stenis van,
L.U. van - Contr. B.B. - Loeboe Begaloeng, Tapanoeli, Lagoe Boti (R.S. James)"

van Stokkum, J.L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 600 Stokkum,
J.L. van - Vroeger Opz. Ombilin Kolenvelden - ............."

van Straalen, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 602 Straalen
H.J. - Opz. Sawah Hatie - Fort de Kock."

van Teijn, François Jacques Henri Jean Theodor"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 616 Teijn,
Wed. Kapt., J.A.J. van - geb. A.C. Waleson - Solok"

van Tiel, Johannes Jacobus (J.J.) (Mr. )"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 620 Tiel
Mr. J.J. van - Griffier - Padang."

van Tiel, P."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 620 Tiel
P. van - Ingenieur 2e kl. Ombilin Kolenvelden - Sawah Loento."

van Toorn, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 624 Toorn,
J. - Geg. Ziekenoppasser - Solok"

van Tubergen, P."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 628 Tubergen,
P. van - Contr. B.B. - Manna, Benkoelen (M.C. Privé)."

van Velthuijsen, C.F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 638 Velthuijsen
C.F. van - 3e Com. St. Sp. - Padang."

van Vollenhoven, Francois Marie Cornelis"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 654 Vollenhoven
F.M.C. van - Chef van Vollenhoven en Co. - Padang."

van Wagenburg, P.L.M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 664 Wagenburg,
P.L.M. van - Opz. I.U.r. - Padang."

van Warmelo, Henri"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 667 Warmelo
H. van - Adm. Batang Baros - Padang. (D. Knottenbelt)."

van Warmelo, L."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 667 Warmelo
L. van - Adm. Akar Gedang - Padang."

van West, Adriaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 676 West,
A. van - Adm. Ond. Soeban Ajam - Benkoelen."

van Wieringen, Arie"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 682 Wieringen,
A. van - Mijnopz. - Sawah Loento (E.M.L. Boeger)."

van Woerkom, M.J.M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 691 Woerkom,
M.J.M. van - 1e Luit. Inft. - Padang Sidempoean."

van Zadelhoff, C."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 701 Zadelhoff
C. van - Onderluit. Inft. - Padang."

van Zanten, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 701 Zanten
J. van - z.b. - Solok."

van Zanten, Marinus Martinus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 701 Zanten
M.M. van - Geg. Sergt. - Poerworedjo."

Vecht, D."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 634 Vecht,
D. - ................. - Padang (J.E.A. Boellaard van Tuijl)."

Veekman, J.H.P."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 634 Veekman,
J.H.P. - Com. 2e kl. P.T.d. - Batavia (J.C. Townsendl)."

Veenstra, Ch.R."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 635 Veenstra,
Ch.R. - Ads. Control B.B. (Wachtgeld) - Padang Pandjang."

Veltens, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 638 Veltens
Wed. Onderw., J. - geb. B.M. Neumann - Tapanoeli, Baros."

Velthuis, Jacob"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 638 Velthuis
J. - Geg. Adj. Onderoff. - Koffieplanter - Fort de Kock (L.M.D. Theuvenet)."

Verbaarschott, Johan Josepf Willem"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 639 Verbaarschott
J.J.W. - Onderopz. 2e kl. St. Sp. - Emmahaven, Padang."

Verbauwen, Josephus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 639 Verbauwen
J.. - Mijnopz. - Sawah Loento (E.M. van der Heijde)."

Verduijn Lunel, Albert Diederik (A.D.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 640 Verduijn Lunel
A.D. - Com. 3e kl. P.T.d. - Oelèë Lheü (J.E.L.L. Ramakers van Praag)."

Verenet, I.L.J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 640 Verenet
I.L.J. - Secretaris Weesk. - Padang."

Versigny, Pierre Charles Henrij"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 643 Versigny
P.C.H. - Gep. Opz. Mach. St. Sp. - Paree."

Vervloet, Adriaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 645 Vervloet,
A. - Empl. van Nie en Co. - Medan."

Vervloet, W.D.C."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 645 Vervloet,
W.D.C. - Particulier - Padang Pandjang."

Veth, C.G."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 645 Veth,
C.G. - Chef Firma Gebr. Veth - Padang, Schoolstraat."

Visser, Josephus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 648 Visser,
J. - Geg. Hoornblazer - Lijnopz. P.T.d. - Benkoelen."

Vodegel, Frederik Dirk"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 650 Vodegel,
F.D. - Gep. Lid Weesk - Tangerang (A.P. Matheron)"

Vogel, Adriaan Johannes Pieter Jacobus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 651 Vogel,
A.J.P.J. - 1e Luit Inft. - Subst. Kader, Semarang (E.C. Chevalier)"

Vogel, Ferdinand"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 651 Vogel,
F. - Erfpachter Kajoe Kapoer - Priaman"

Vogel, Wilhelm Carl"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 651 Vogel,
W.C. - Werkbaas Ws - Padang, Kamp Djawa Dalam (A.F. Fixon)"

Vogler, Friedrich Ludwig Wilhelm"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 653 Vogler
Wed. Dir. Off. v. Gezh. 2e kl., F.L.W. - geb. L.C. Townsend - Mr. Cornelis 2-39."

Vogler, Karl William Maximiliaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 653 Vogler
K.W.M. - Adm. Gouv. Proeftuin voor Koffie v.h. Dept. van Landbouw - Kepandjen, Malang (M.W. Ankringa)."

Voigt, Wihelmina Josephina Carolina"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 653 Voigt
Mej. W.J.C. - Juffr v.d. Huishouding - Buitenzorg, Panaragan."

Völke, Christiaan Wilhelm"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 653 Völke
Ch.W. - Koffieplanter - Fort de Kock (B.W.C. Schmelzeisen)."

Völke, F.R."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 653 Völke
F.R. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Völke, Frederik Wilhelm"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 653 Völke
F.W. - Geg. Fusl. - Fort de Kock."

Völke, George"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 653 Völke
G. - Cantinehouder - Padang Pandjang."

Völke, H.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 653 Völke
H.W. - Geg. Sergt. - Kastelein Societeit de Eendracht - Padang."

Völke, Johannes"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 653 Völke
Wed. Daggelder St. Sp. J. - geb. Sinam - Fort de Kock."

Völke, R."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 653 Völke
R. - Particulier - Fort de Kock."

Völke, Robert Adolf"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 653 Völke
R.A. - Onderopz. Stt. - Samalangan."

Voll, Andries James"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 653 Voll
A.J. - Deurwaarder - Makasser (A. Voll)."

Voll, Anna Francoise Philibertina"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 654 Voll
Mej. A.F.Ph. - Leerl. Modiste - Makasser."

von Bannischt, J.C.R."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 28 Bannischt,
J.C.R. von - Com. 3e kl. P.T.d., geschorst - Padang."

von Biela, August Dagoberth Hugo"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 54 Biela
H.A.D. von - Depotchef St. Sp. - Solok."

von Biela, Carl Dagobert Hermann"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 54 Biela
Wed. Chef Opz. Boschwezen C.H. von - geb. Tan Gie Nio - Salatiga."

von Brücken Fock, E."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 91 Brücken Fock,
E. von - Empl. Mijnb. Mij Ketahoen - Benkoelen."

von Eugen, A.C.A.M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 179 Eugen,
A.C.A.M. von - Onderw. 2e kl. - Sawah Loento."

von Halfern, B."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 237 Halfern
B. von - Gep. Lichtopz. - Paja Combo."

von Halfern, J.W.R.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 237 Halfern
J.W.R.A. von - Geg. Fusl. - Paja Combo."

von Liebenstein, Albert Rudolph"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 378 Liebenstein
A.R. von - Vennoot Adler en Co. - Oliefabrikant - Padang (H.J. de Hart)."

von Liebenstein, Carel Ludwig Wilhelm Balthasar"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 378 Liebenstein
C.L.W.B. von - Verificateur 5e kl. I.U.r. - Batavia, Pasar Baroe O. 12-39 (H.Ch. Schönherr).."

von Liebenstein, Carl Eugenius (Freiherr)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 378 Liebenstein
Wed. C.E. von - geb. Ch.M. Krijgsman - Padang."

von Liebenstein, Carl Wilhelm Ludwich"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 378 Liebenstein
C.W.L. von - Vennoot Adler en Co. - Oliefabrikant - Padang."

von Liebenstein, Ludwich Wilhelm Carl"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 378 Liebenstein
Wed. Klerk L.W.C. von - geb. Ch.H. Weijheijer - Padang."

von Liebenstein, Wilhelm Frederich Hendrick Egeunius"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 378 Liebenstein
W.F.H.E. von - Klerk N.H. Mij - Padang (H. Bothelho)."

Voorman, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 656 Voorman,
Wed. Cipier J. - geb. Katidja - Benkoelen."

Vorstman, Karel Christiaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 657 Vorstman,
K.C. - Empl. Gebrs. Veth - Padang, Tijd. Europa (J.H.P. Hensen)."

Vredeveld, H.M."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 658 Vredeveld,
H.M. - Geg. Stafmuzikant - Padang Pandjang."

Wächter, W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 663 Wächter
W. - Koopman - Siboga (H. Irle)."

Waersegers, Emile Victor Joseph"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 663 Waersegers
Wed. Ambt. E.V.J. - geb. C.F.J. Tieben - Madioen."

Wagner, Eduard"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 664 Wagner,
E. - Zendeling - Toba, Tapanoeli (E.A.M. Hartwig)."

Wallis, F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 665 Wallis,
F. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Ward, S."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 667 Ward
S. - Particulier - Menado."

Warnars, Joseph Christiaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 668 Warnars,
Wed. Com. Ontvanger J.Ch. - geb. C.C. Krijgsman - Blora."

Was, J.D.F."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 668 Was,
J.D.F. - 1e Luit. Inft. - Benkoelen."

Wasterval, J.A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 669 Wasterval,
J.A. - Onderluit. Inft. - Padang."

Weber, Heinrich"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 670 Weber,
H. - Empl. Mijnb. Mij Kethoen - Benkoelen (L. Krafft)."

Weehuizen, H.Th."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 671 Weehuizen,
H.Th. - Contr. B.B. - Lais."

Weetneel, A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 672 Weetneel
Mej. A. - Diaconesse - Toba, Tapanoeli."

Weinhold, F.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 672 Weinhold
F.W. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Welborn, Richard"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 673 Welborn
R. - z.b. - Padang (A. van Ling)."

Welborn, Richard Charles William"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 673 Welborn
R.C.W. - Griffier Rapat - Solok (P. Davis)."

Welffer, Johannes Cornelis Pieter"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 673 Wellfer
Wed. Kapt. I.C.P. - geb. A.C. Chevalier - Tegal, Sf. Adiwerna."

Welsink, Louis Christiaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 673 Welsink
L.C. - Resident - Padang Sidempoean."

Westenenk, Louis Constant"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 676 Westenenk,
L.C. - Contr. B.B. - Pad. Bovenlanden, Soepajang, XIII en IX Kota (A.J.A. Nering Bogel)."

Westerman, Johan Christiaan"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 677 Westerman,
J.C. - Klerk Ombilin Kolenm. - Sawah Loento (E.A. Schrooijensteijn)."

Westhoff, Johannes Barend"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 677 Westhoff,
J.B. - Opz. 1e kl. Ws. - Magelang (Ch.C. Aronds)."

Whitton, August Victor George Leopold"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 690 Witthon,
A.V.G.L. - Particulier - Padang."

Whitton, John William Bruno Denis Justin"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 680 Whitton
J.W.B.D.J. - Opz. Ombilin Mijnen - Sawah Loento."

Wichers, J.H.G."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 680 Wichers
J.H.G. - Kapt. Inft. - Fort de Kock."

Wijckerheld Bisdom, Frederik Willem (F.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 697 Wijckerheld Bisdom
F. - Empl. Padangsche H.M. - Padang ."

Wijshijer, J."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 699 Wijshijer
J. - Gep. Com. Res. Kant. - Padang Sidempoean."

Wijshijer, Johan Frederik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 699 Wijshijer
J.F. - Daggelder St. Sp. - Padang."

Wijshijer, Johan Wilhelm"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 699 Wijshijer
J.W. - Burgerschrijver 3e kl. - Padang."

Wijshijer, Michiel Frederik"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 699 Wijshijer
M.F. - Com. Ass.-Res. Kant. - Siboga."

Willem, J.V."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 684 Willem
J.V. - Com. 3e kl. P.T.d. - Padang."

Willinck, Gerhard Desire"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 686 Willinck
Mr. G.D. - Lid Raad van Justitie - Padang (M.E. Bosschart)."

Wiltens, Albert John Andree"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andree Wiltens,
Mr. A.J. - Raadsheer H.G. Hof - Batavia, Konpl. N. 105 (E. Ament)."

Wiltens, Henri Maximiliaan Andrée"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andree Wiltens,
Wed. Vice-President H.M. - geb. E.C. Townsend - Batavia, Menteng 18-10."

Wiltens, Henri Wiliam Andreé"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andree Wiltens,
Mr. H.W. - Lid Raad van Justitie - Batavia, Menteng (J.J. van Hulstijn)."

Wiltens, Maximiliaan Leonard Andreé (Mr. )"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 15 Andree Wiltens,
Mr. M.L. - Off. van Justitie - Semarang, Bodjong."

Winkelman, A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 687 Winkelman
A. - Empl. N.I. Esc. Mij - Benkoelen."

Winkler, Karl Johannes Martin (K.J.M.)"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 688 Winkler
K.J.M. - Zendelingarts - Tapanoeli, Pea Radja (M.E. Schlosser)."

Winsser, Johannes Jacobus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 688 Winsser
J.J. - Klerk - Fort de Kock."

Woods, A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 694 Woods,
A. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Wunsch, A.F.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 696 Wunsch
A.F.W. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Wurangian, Jozef"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 696 Wurangian
J. - Empl. Ond. Gadoeng Batoe - Solok (L. Schultze)."

Wyatt, J.W."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 696 Wyatt
J.W. - Klerk Rekenk. - Batavia, Pintoe Besi 11-76."

Wyatt, John Nathaniël"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905,
p. 696 Wyatt
J.N. - Boekh. 4e kl. I.U.r. - Batavia, Gg. Klientji 12-137 (A.S. Jacobs)."

Yates, A."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 699 Yates
A. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen."

Zeekaf, Cornelis Hubertus Leendert"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 702 Zeekaff,
C. - Mach. 3e kl. St. Sp. - Solok."

Zeekaff, Quirinus Laurentius Hubertus"Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 702 Zeekaff,
Q.L.H. - Geg. Adj. Onderoff. - Boekh. IJsfabr. - Padang (C.H.E. van Alphen)."

Zinck, G."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 705 Zinck
G. - Empl. Hennemann en Co. - Siboga."

Zwalje, G."Kleian: adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, 1905, Sumatra's Westkust, Indonesia,
p. 708 Zwalje
G. - Onderluit. Inft. - Fort de Kock (J.M. van Nes)."


Comments