Miscellaneous

Padang records/notes: occupation, church, cemetry and family


  • This page is part of the Richard Davies HCCnet website and posted december 1998

Occupation

surname first name BEROEP / OCCUPATION
Ammers A.M Almanak NI 1828: jaar 1827 Maleisch Onderwijzer Schoolwezen Padang
Berg A.F. van den Almanak NI 1828: jaar 1827 schoolopziener Schoolwezen Padang
Berg Arend Florentinus van den Berg 1800: Aangesteld tot klerk voor Indie door de minister van Marine en Kolonien
Borgen Johan Eduard Hubertus zoutverkoper/pakhuismeester te Padang, Priaman en te Tegal
Bottelho E.A. (Eduard Alexander) 3e commies
Daalen P van waarn. vendumeester te Padang 1822 fam. dossier SIFA
Daalen Paulus van ass. bij een koopman, vraagt acte van verblijf, op Java gekomen wonende te Nieuwpoort str
Davies Adolf Richardson gepens. commies Staatsspoorw. N.I.
Davies Henny (Henry) Richardson Davies gepens. hfdopz. (praktijk-ing) mijnbouwdienst Sawahloento)
Davies Huibert Richardson griffier Rapat/Landraad Fort de Kock (1903)/1910; 1920 gepensioneerd
Davies John Richardson griffier Rapat Priaman (1903); griffier Landraad Padang (1910/1920); gepens. (1930).
Davies Thomas Richardson 2 commies res. kantoor Padang (1920); adj. gewest. secr. Padang (1930/1938)
Davies Thomas Richardson Sr. ondercommies b/d recherche; adj brandspuitmeester Padang d. Padang 26 sept 1913
Davies W. R. diaken Maleise Gemeente Padang; Kommies bij 's Landskas te Padang
Davies William Frederik Richardson tekenaar mijnwezen Buitenzorg/Batavia (1903/1910); gepensioneerd 1920
Dommers H. Almanak NI 1828: jaar 1827:Garnizoens hospitalen Padang Chirugijn der 2de klasse
Erkelens J.R. van Almanak NI 1828: jaar 1827 1ste onderwijzer van den 2den rang Schoolwezen Padang
Fisscher Carel Lodewijk 4 tot 1792 soldaat, 1e Bat. Grenadiers; in 1823 60 jaar oud
Gehret D.F. Almanak NI 1828: jaar 1827 Garnizoens hospitalen Padang Apotheker der 2de klasse
Giebink Hendrikus Johannes gep. adjudant-onderofficier
Ginkel Frans van 3 opziener 1e kl bij de cultures ter Sumatra's Westkust; kommies-ontvanger der inkomende en uitgaande rechten te Priaman 1860
Ginkel Frans van 2 secretaris weeskamer Padang
Ginkel J.F. van pakhuismeester, postmeester en landmeter 1830-1831;Commies bij de ontvanger der inkomende en uitgaande regten 1832 landmeter 1832-1835
Ginkel Jan (Frederik) van eleve ter secretarie van Sumatra's Westkust 1836
Ginkel Jan Frederik van 2 president weeskamer van Padang
Ginkel Jan Frederik van 3 klerk bij de resident van Padang (1823); 2e commies (1826); pakhuismeester en postmeester (1829-1831);landmeter (1829-1834); commies ontvanger ink. en uitg. rechten (1832-) source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Ginkel Johan Christiaan van secretaris 3e kl (1929)
Ginkel Thomas Eslinger van opziener 1e kl. bij de cultures te Rau (Ayer Bangies) 1860 en Indrapoera (1860); commies assistent-residentiekantoor van Ayer Bangies en Rau.
Godeus D. waarn. posthouder te Poelo Chinco 1829, source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Grimmelijkhuizen L. 1e luitenant op Sumatra's Westkust 1832 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Groot D.C. lid wees- en boedelkamer 1838-1839 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Haan C. de president vd Raad van Justitie 1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Haccou J. ambtenaar ter beschikking van de resident van Sumatra's Westkust 1835-1836 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Haersolte ... van civiele en militaire kommandant van Padang Gunting 1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Harenscarpel A. van Almanak NI 1828; jaar 1827 2de Luit. bij den Algemeenen Staftoegevoegd aan de Kommandant (zie Stuers) als adjudantLandmagtBuiten etablissementenSumatra's Westkust
Hartig F. zendeling, uitgezonden door het Nederlandsch Zendeling Genootschap te Rotterdam 1836 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Haze Winkelman C. de pakhuismeester 1832, ambtenaar ter beschikking vd resident van Sumatra's Westkust 1833-1834 commies ter secretarie 1835-1839, secretaris 1833-1836, lid wees en boedelkamer 1838-1839, waarn. secretaris sub-commies van onderwijs 1834 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Heeger P.A. 1ste commies source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Hellegers J. cipier 1838-1839 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Hoffmann C.F. gedetacheerd kapitein op Sumatra's Westkust 1832 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Hoijer J. ambtenaar ter beschikking van de gouverneur van Sumatra's Westkust 1838-1839 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Intveld A Regentschap Priaman (Priaman) posthouder te Baros en Natal 1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Intveld A.H. haven en pakhuismeester te Natal 1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Intveld F. lid sub-commissie van onderwijs 1831-1833 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Intveld J. Almanak NI 1828: jaar 1827 Alg. Ontvanger Plaatselijk Bestuur Sumatra Padang en onderhoorigheden posthouder te Priaman 1820-1824, alg. ontvanger, belast met het oppertoezicht van de ink. en uitg. regten 1825-1828 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Intveld J.J. commies ontvanger der inkomende en uitgaande regten, havenmeester en pakhuismeester 1829 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Intveld T. Almanak NI 1828: jaar 1827 schoolopziener, Schoolwezen Padang
Intveld Ths. ontvanger der inkomende en uitgaande regten 1829-1834, lid Raad van Justitie 1836-1839,benoemd 1832 president wees- en boedelkamer 1833-1839, lid sub-commissie van onderwijs 1830 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
In'tveld T. agent van het kollege van wees- en boedelmeesteren 1826, schoolopziener 1826-1829 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Ivatts W. klerk bij de assistent-resident van Padang en fung. postcommies 1832 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Jeekel L.J. ontvanger der inkomende en uitgaande regten 1836, vice-president wees en boedelkamer 1837 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Jorissen M. ambtenaar ter beschikking van de gouveneur van Sumatra's Westkust 1838-1839 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Kollmann G.J.A. officier van gezondheid, plaatselijk heelmeester en opziener der vaccine 1838-1839 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Korneman W. boomwachter 1833-1834 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Krijgsman A. klerk ter secretarie van Sumatra's Westkust 1832-1834 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Krijgsman C. bode wees- en boedelkamer 1836, 1838-1839 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Krijgsman H.G. algemene ontvanger en kassier, tevens ontvanger der inkomende en uitgaande regten 1820 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Krijgsman H.G.A. algemene ontvanger en kassier, tevens ontvanger der inkomende en uitgaande regten 1822 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Krijgsman W. 2 posthouder te Poeloe Chinko 1820-1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Krijgsman Willem 1 translateur Padang in 1817
Krijgsman Willem 2 komt 28 juli 1813 te Batavia, waar hij 15 nov. 1813 als klerk van Mr. Graham een akte van verblijf vraagt en in 1815 een vergunning tot inwoning; vermeld in RA 1819 waarn. asst.-resident van de Lampongse Districten (Z. Sumatra), waarna hij zich als handelaar te Padang vestigt.
Kroeger P.J. opziener bij 's lands gebouwen 1835-1839 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Lach de Bere Julianus Christianus kapitein inf. O.I.L
Landre J.G. ambtenaar ter beschikking van de resident 1824-1825, waarn. asst. resident voor de zuidelijke afd. der residentie Padang 1826, asst. resident van de zuidelijke afd. 1829 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Landtrehr H. posthouder te Aijer Adjie 1820-1824 source: GBG dossier Krijgsman N.I.
Lawick van Pabst C.N. van ambtenaar toegevoegd aan de resident van Sumatra's Westkust 1832 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Leeuw A. van der 1e geemployeerde 1834, agent 1839 van de factorij der Nederlandse Handel Maatschappij source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Linden J. van der waarn. president 1834 en secretaris 1835-1838 sub-commies van onderwijs.
Linnenschmidt van Loffelt Mr. J.M. president Raad van Justitie 1838-1839 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Londt D. posthouder te Poeloe Batoe 1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Lucester R. opzier te Pamattam Bollam 1829 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
MacGillavrij H. resident van Sumatra's Westkust 1830, president sub-commissie van onderwijs 1830 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
MacGillavrij W. resident van Sumatra's Westkust 1829, tevens algemeen ontvanger. source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Mack S. apotheker der 3de klasse 1824-1825 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Maedman R. fungerend posthouder te Tapanoelie 1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Merklein A.S. officier van gezondheid, plaatselijk heelmeester en opziener der vaccine 1835-1837, lid Raad van Justitie 1836-1837 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Meijnders R. Almanak NI 1828: jaar 1827 Burg. Geneesk. Dienst Benkoelen Buiten Etablissementen, Garn. Hospitalen Padang; Chirugijn Major, off. V. gezondheid, pl. Heelmeester en opziener der vaccine 1828-1831 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Michiels A.V. kolonel, civiel en militair commandant van Sumatra's Westkust 1838-1839 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Moliere C.A. Grampre agent vd factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij 1833 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Motte C. de la klerk bij de ontvanger der inkomende en uitgaande regten 1832 zoutpakhuismeester 1835-1836 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Muijsken C. assistent resident te Padang 1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Muijsken J.J. controleur inkomende en uitgaande regten 1836 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Nieuwenhuis Christiaan Benjamin fotograaf in Padang (1903)
Nijs van Groll A. de waarn. ontvanger der inkomende en uitgaande regten 1823, commies belast met de politie 1829, ambtenaar ter beschikking van de resident 1835 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Nijs van Groll de secretaris te Padang 1819source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Noest C. commies 1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Noest C.K. commies 1829, commies bij de ontvanger der inkomende en uitgaande regten 1830, translateur Engelse en Franse talen 1830 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
O'Brien E. 1e luitenant op Sumatra's Westkust 1832 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Ochssee von civiele en militaire kommandant van Samawang 1826 source: CBG dossier Krijgsman N.I.
Ophuijsen J.A.W. in leven O.I. hoofdambtenaar
Quartero J.B. Almanak NI 1828: jaar 1827 Burgelijke Geneeskundige Dienst BenkoelenBuiten etablissementen Garnizoens hospitalen Padang Chirugijn der 2de klasse
Stuers H.J.J.L. de Almanak NI 1828: jaar 1827 Kolonel, Resident en Militaire Kommandant Plaatselijk Bestuur Sumatra, Padang en onderhoorigheden Kolonel Kommandant, Landmagt Sumatra's Westkust
Ungerer Carl Frederik Wilhelm commies bureau vd assistent resident te Taroetoeng fam. dossier SIFA
Vincent A. Almanak NI 1828: jaar 1827. Secretaris Plaatselijk Bestuur Sumatra Padang en onderhoorigheden
Vreven Louis KNIL 1859-1865; employee firma Dummler en Co Padang
Woel W. van Almanak NI 1828: jaar 1827 Garnizoens hospitalen Padang Chirugijn der 3de klasse
Hensen Derk KNIL 1850-1862; 1863 Klerk Sumatrasche Weeskamer te Padang

Church

surname first name birth date  
Barket Wiliam 21 jun 1817 b. William 1817 jun 21son of Willem Barket
Bogley Charlotte   daughter Maria Elizabeth Charlotte father E. Salmon
Gibson Mary Ann 21 jun 1817 b. Mary Ann 1817 jun 21 daughter of William Gibson
Haslam Thomas Henry 8 mei 1815 b. Thomas Henry 1815 mei 8 son of Thomas Haslam, luitenant 20 regiment:
Rhyam Anna Elizabeth 20 mei 1817 b. Ann(a) Elizabeth 1817 jun 21 daughter of C.V.C. Rhyem or Christian T. en Fatherina Rhyam !!
Salmon Maria Elizabeth Charlotte 20 mei 1817 b. Maria Elizabeth Charlotte 1817 mei 20 daughter of E. Salmon en Charlotte Bogley
Tinglafs Thomas 27 jul 1816 b. Thomas 1816 jul 27son of Thomas Tinglafs, majoor artillerie
Townsend Ian Gibson 21 jun 1817 b. Ian Gibson 1817 jun 21son of Edward James en Cornelia Townsend
Townsend James Gibson 21 jun 1817 b. James Gibson 1817 jun 21 son of Edward James en Cornelia Townsend (see cemetry Padang epitaph: overleden Bouwman )
Townsend Samuel 21 jun 1817 b. Samuel 1817 jun 21 son of Edward James en Cornelia Townsend

Family

SURNAME FIRST NAME BIRTH DATE INFO
Barthelemy     Het betreft een zeer uitgebreide familie. De eerst Barthelemy kwam uit Marseille en was reeds voor het jaar 1800 op Sumatra. Hij had ten minste 5 kinderen, die tot heden vele nakomelingen hebben. Opmerkelijk is het verschil van sociale standing, er zijn er meerdere die verpauperd zijn. De familie Barthelemy is gehuwd met de bekende Padangsche families van In't Veld, en Maidman. Vroeger bekleeden verscheidene Barthelemy's aanzienlijke betrekkingen. Een was kolonel een ander was hoofdcommies bij de dienst Financien. De familie verspreide zicht later naar Java en kwam hoofdzakelijk in Soerabaja terecht, zodat er laatst nog slechts enkele te Padang bleven gevestigd.
Belloni     Deze familie is ook vrij uitgebreid. De eerste was Jean Baptiste Belloni, geboren te Leuven in Belgie in 1811, soldaat van het korps Jagers. Hij ging naar Indie doch keerde naar Nederland terug en overleed te Harderwijk 17 mei 1874. In Padang huwde hij de Indonesische vrouw NASRANI. Later werd zij genaamd Maria Magdalena. Belloni had meerdere kinderen, waarvan enkel militair werden. De familie verspreide zich later over Java en woonden onder meer te Karang Anjar. Een zeer bekend lid van de Belloni familie was Frederik Hendrik Belloni (ook genaamd Fred) geboren te Padang in 1891. Hij was een geschoold musicus en voelde zich aangetrokken door de krontjong muziek. Hij was de eerst die deze muziek op noten zette en die met een groot orkest durfde uit te voeren. Een optreden in de grote Soos te Bandoeng trok veel aandacht en bracht grote ontroering voor deze muziek die voordien nooit erkend was. Belloni schreef vele muziekstukken en maakte ook gramofoonplaten, waarbij onder ander zijn beide dochters de liederen zo
Berg Arend Florentinus   1800: Aangesteld tot klerk voor Indie door de minister van Marine en Kolonien; Maart 1819: Toegevoegd als ambtenaar aan de kommissaris en resident van Padang; O.I. Naamboekje 1820: Ontvanger In en Uitgaande Rechten te Padang; O.I. Naamboekje 1821: Assistent resident en secretaris te Padang; Ind. Besl. 20.11.1822 No 11: Ontslagen en hem het ongenoegen der regering kenbaar gemaakt; Ind. Resolutie 9.6.1834 No 20: Belast met het civiel gezag in de Padangsche Bovenlanden; Jav. Crt 1836 No 91: Eervol ontslag en toekenning wachtgeld tot aan wederplaatsing. Verlof verleend naar Nederland; Verb. 1.6.1838 No 8: Voorschot ad F. 1200,-- verleend.; Verbalen over 1844 en 1845: Meerdere retrocacta nopens zijn reclames wegens zijn ontslag etc.; Ind. Besl. 4.3.1846 No 3: Geen nader onderzoek is mogelijk in de zaak van den Berg terzake het gebeurde te Padang in 1822; Ind. Besl. 12.3.1846: Wegens achterstallig wachtgeld f. 13100,-- uitbetaald.; Ind. Besl. 31.7.1846 No 31: Hem f. 1365,-- teruggegeven als contributie aan het civi
Botellho Joseph   d. Balige 1914 mei 30 m. 1864 dec 27, Georgiana Freeth, div. 1881 sep 6 Georgiana Freeth. m. 1892 mei 31, Si Tetem. 1896 feb 5 (Malang) Magdalena Francina Davies
Botellho Pedro   b. Bandel, West Bengal, India ca. 1795, d. Padang 1868 jan 9, s. Jose Botellho and Magretha Jonesm. Padang 1841 nov 27, Nias vrouw Si Rana, bap. Christina Rosa b. Padang ca 1806 d. 1865 jul 21.daughter Si Jago and Si Rambona.
Bruin P. de   NL. 1845 Res. Pad. Bovenl. NL. 1850, 1855 Pad. Bovenl. (Pieter) BS huw./m. reg 1852: 1851 sep 17 Pad. Bovenl. indonesische vrouw Si Nambiroe tot wettiging kinderen;
Davies Albertus Bernard Carel 10 sep 1889 b. 1889 sep 10, d. 1957 1. m. 1909 mei 10 (Benkoelen) Carolina Hendrika Krijgsman 2. m. 1919 apr 23 Charlotte Anna Wurangians. Son of Adolf Richardson Davies (1857)
Davies Thomas Richardson 2 b. 29 jul 1886 Thomas R. Davies: s.: J. R. Davies/M. C. Simon; Cato Davies, d.: A.R. Davies/A. Ch. R. Daniels.
Davies W. R.   NL. 1845, 1850, 1855 William Richardson Davies m. 1840 sept. 2, Elizabeth Annette Krijgsman b. 1827 mei 23 d. 1855 apr 29.wedn. E.A. Krijgsman, m. 1855 dec 8, Maria Louisa Peron
Fisscher Carel Lodewijk 4 ca. 1757 vanaf 1787 in Indie
Fisscher Carolina (Benkoelen)   b. 1835 mei 2, m. 1852 oct 23 Georg Carel Friedrich Nicolai.(wed. van Nicolai, G.C.F) m. Batavia 1861 jul 3 Tamerus Gerrit Hendrik Rosendael (wedn. van de Indo vrouw Sanem (genaamd Johanna Christina)
Ginkel Charlotta Elizabeth van 5 mei 1820 b. 1820 mei 5, d. 1857 feb 15, m. Pieter Philip Christiaan Oortman Ondaatje (R.M.W.O.3)b. Utrecht (the Netherlands) 1804 jan 18, d. 1841 nov 6 Soerabaja; majoor genie O.I.L
Ginkel Frans van 2   bap. 1766 sept 3, Amsterdam (the Netherlands), d. 1797 mei 10.m. 1792 jun Anna Catharina Westerveld, b. 1777 jan, d. 1840 aug 16. arrival 1789 Indie
Ginkel Jan Frederik van 2 19 mei 1854 b. 1854 mei 19 (Fort de Kock), d. 1916 sept 2 (Fort de Kock) m. 1880 mei 15 (Kayoetanam) Johanna Christina Michels b. 1857 nov 1 (Padang Pandjang), d. 1925 nov 1 (Fort de Kock)
Ginkel Thomas Eslinger van 25 aug 1825 b. 1825 aug 25, d. 1902 jan 23, m. 1862 feb 3 Sophia de la Motte b. 1837 mrt 16, d. 1919 okt 17. NL. 1855 Afdeeling Loeboe-Sikapping ( T.E. van Ginkel)
In't Veld     In Padang komen voor de namen In 't Veld, Intveld en Intvelt. Het is denkbaar dat alle tot een en dezelfde familie behoren. In de oude opgaven van den Burgerlijken Stand zijn vele fouten in de spelling van de namen. Vaak zijn de fouten phonetisch te herleiden, dikwijls ook niet. Dan moet men ze zo laten, om geen onverantwoorde fouten fouten te maken. De eerste persoon van deze naam was Theunis In't Veld, geboren in Hellevoetsluis in 1768 en overleden te Padang in 1846. Hij was waarschijnlijk jurist hoewel zijn titel niet is vermeld. Hij werd later president van de wees- en boedelkamer te Padang. En was ook lid van de Raad van Justitie aldaar. Hij ging in 1788 naar Indie is nooit getrouwd en had van een Indonesische vrouw, een zoon. Deze heette Jacobus Frederik In't Veld en werd later posthouder te Priaman, deze huwde met Maria Barthelemy, ook een dochter van een Padangsche familie. Zij hadden 11 kinderen (!)
Lantzius Johan Frederik   Q98/014. Erhard Christiaan Lantzius, geb. (Norden, Oost-Friesland?) 22 sept. 1770, begr. Batavia 29 aug. 1811, vertrok in 1789 in dienst van de V.O.C. naar Ceylon, overdragen op het equipagecomptoir te Batavia 1792, onderkoopman te Batavia 1794, eerste suppoost op het kantoor van de opperequipagemeester 1795, suppoost commandeur en opperequipagemeester 1797, postmeester 1800, secunde van Ternate 1809, landdrost van Menado 1809. Erhard Christiaan Lantzius is de stamvader van de Indische tak van de familie Lantzius. Hij kocht het specerijperk "Namoeloe" op Lonthoir (Groot-Banda). Na zijn overlijden vertrokken zijn twee minderjarige zonen (ex matre inlandse vrouwen) met hun voogd naar Banda. Aanvankelijk werd verondersteld dat Erhard Christiaan een zoon was van Johan Frederik Lantzius, onderkoopman en fiscaal van Padang 1752, tweede administrateur van Padang 1754, en Maria Elisabeth d'Everdingen van der Nijpoort. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat het huwelijk van Johan Frederik Lantzius en Maria Elisabeth d'
Loon Theodora Louise van 27 jan 1886 b. Solok (Padangse Bovenlanden) 27 Jan. 1886, d. Batavia 15 June 1940, daughter of Hendrik Gustaaf van Loon and Wilhelmina Barendina Sophia Johanna Herbieg marries Padang 8 June 1911 Albert Benjamin Gelpke, born Kediri 8 Jan. 1882 source IGV homepage vragen-questions/antwoorden-answers A98/006. (ged./part)
Loon Theodora Louise van   A98/006. (ged./part)4. Albert Benjamin Gelpke, born Kediri 8 Jan. 1882, inspector, department head ‘Dienst voor de Scheepvaart‘ [Shipping Department], died Batavia 4 June 1994, marries Padang 8 June 1911 Theodora Louise van Loon, born Solok (Padangse Bovenlanden) 27 Jan. 1886, died Batavia 15 June 1940, daughter of Hendrik Gustaaf van Loon and Wilhelmina Barendina Sophia Johanna Herbieg. Editorial staff ‘De Indische Navorscher‘. source IGV homepage vragen-questions/antwoorden-answers
Maidman     De Familie Maidman is van Engelse oorsprong. De eerste Maidman, Richard was geboren in Engeland en vestigde zich eerst te Tapanoeli. Hij kan geboren zijn rond 1790 en hij overleed te Tjilatjap op Java in 1876. Eerst woonde hij jaren in Tapanoeli. Daar zijn de eerste 5 kinderen geboren. Na zijn verhuizing naar Padang zijn er nog 6 kinderen geboren. door het grote aantal nakomelingen is ook deze familie later erg uitgebreid. Ze zijn verwant aan de families Theuvenet en Williams, beide Padangsche families. De meeste personen van deze naam hadden bescheiden betrekkingen, zoals opzichter der wegen (wegmandooer), employe bij de opiumregie. Een paar van hen werden onderofficier bij het leger. Een enkele was officier. Op Java dienden zij meestal bij de spoorwegen en bij de dienst der douane (in- uitvoerrechten)
Muckeler Carolina   A98/018. Pieter Vermehr Rhemrev, geb. Banjoemas 17 okt. 1839, majoor-titulair der genie Oost Indisch Leger, overl. Batavia 4 juni 1925, tr. Padang 14 sept. 1861 Carolina Mückeler, geb. Padang 20 juni 1844, woont dec. 1935 te Rangkasbitoeng (Bantam) overl. ? Uit dit huwelijk negen kinderen. Redactie 'De Indische Navorscher'. source IGV homepage vragen-questions/antwoorden-answers
Ophuijsen J.A.W.   m. Cornelia Jane Alexander overl. 27 jun 1901 NL. 1845 Benkoelen NL. 1850 Pad. Bovenl. (Joannes Adrianus Wilhelmus) NL. 1855 Pad. Bovenl. (Johannes Wilhelmus Adrianus van Ophuisen)
Theuvenet     Deze familie woont ook reeds lang te Padang. Leden van deze familie hebben zich gevestigd als ambtenaar en als particulier handelaar (trader). De familie is erg uitgebreid. De eerste persoon, die daar reeds voor de invoering van de Burgelijke Stand woonde (1829) was Willem Alexander Theuvenet. Hij zal vermoedelijk uit Frankrijk zijn gekomen. Hij moet zijn geboren rond 1780 en hij overleed te Padang 17 maart 1836. Voor zover bekend had hij 3 kinderen, te weten Michiel Cornelis geboren circa 1813 Willem Rudolph geboren circa 1821 Alexander geboren te Padang 1827 De familie is verwant aan de bekende families Maidman, Krijgsman en Snackey
Townsend     Was ook een familie die vele generaties in Padang woonde. De eerst persoon was de Engelsman Edward James Townsend, geboren te Yorkshire 19 april 1780 overleden te Padang 22 okt 1841 Hij had meerdere kinderen, waar onder een zoon William Townsend, geboren te Padang in 1810. Hij trouwde meer malen en had in totaal 17 kinderen (!!!!) De meesten traden in overheidsdienst als ambtenaar. De familie is verwant aan de families Maidman, Landtrehr en andere bekende Padangsche families Opvallend is het grote sociale verschil tussen diverse takken, aan de ene kant lage rangen, zoals waker in de gevangenis, klerk bij de Staatspoort, aan de andere kant: notaris, commies residentiekantoor, kapitein Infanterie en Assisten-Resident
Velu Colette Cecil Ronanville   see Chevalier(source IGV).
Vreven Louis 6 sep 1833 Arrival N.I. 1859 aug 3 with SS Krimpenerwaard

Cemetery

SURNAME FIRST NAME BIRTH DATE BIRTH PLACE CEMETERY PADANG EPITAPH (SOURCE IGV)
Alexander Cornelia Jane 23 mrt 1827 Padang geb. Padang 23 mrt 1827, overl. 27 jun 1901
Alexander J.T. 12 mei 1823   geb. 12 mei 1823, overl. 2 nov 1882
Alexander S.F.     Hier rust ... geb. Natal, overl. Padang 21 mei 1850, oud 56 jaar en H.C. Aronds, zijne echtgenoote, geb. Padang, overl. 11 jul 1866, oud 65 jaar.
Alexander Samuel Frederik 20 oct 1855   geb. 20 oct 1855, overl. 16 oct. 1903
Apons Francina Theodora 23 mrt 1827 Semarang Francina Theodora Bruns-Apon, geb. Semarang 23 mrt 1825, overl. 1 mrt 1868
Aronds A.P.     cemetery Padang epitaph
Aronds H.A. 11 jun 1824   11 jun 1824 - 26 dec 1897
Aronds H.C.     Hier rust ... geb. Natal, overl. Padang 21 mei 1850, oud 56 jaar en H.C. Aronds, zijne echtgenoote, geb. Padang, overl. 11 jul 1866, oud 65 jaar.
Aronds M.E. 21 jul 1832 Padang echtgenoot van J.C. Frankhanel, geb. Padang 21 juli 1832, overleden 20 juni 1857
Beels Leonard Marcus 6 aug 1855 A'dam NL geb. Amsterdam 6 aug. 1855, overl. 21 oct. 1883
Bottelho E.A. (Eduard Alexander) 22 mrt 1852   geb. 22 maart 1852, overl. 22 sept. 1894 [Eduard Alexander Botelho, geb. Padangse Bovenlanden 22 maart 1852 (RA 1856, 507)]
Botter J.J.M. 15 mrt 1870 Cheribon geb. Cheribon 15 maart 1870, overl. 20 april 1872
Bouwman J.M.     echt. van J.G. Townsend, d. 22 jun. 1856 oud 30 jaar en 5 mnd. [Johanna Maria Bouwman, geb. Padang begin 1826, geadopteerd Fort van de Cappelle 3 jan. 1832 door Bastiaan Bouwman gepens. eerste luit. te Padang. Haar moeder was Anna Christina Alexander)
Chevalier Colette Cecil Romanville 9 mrt 1809   Ci git notre chere mere ..., nee de Velu, ne a Liege le 9 mars 1809, decede 23 octobre 1886 [Colette Cicil Ronanville Velu, overl. Padang 23 okt. 1886 (RA 1888, 359)]
Chevalier Laurent Eugene 2 apr 1887   Ci git notre cher fils ..., ne 2 avril 1887, decede 30 janvier 1888
Davies H.W.A.R. 6 mei 1874 Padang geb. Padang 6 mei 1874, overl. 21 sep 1874
Davies J.A. 15 aug 1875 Padang geb. Padang 15 aug. 1875, overl. 8 oct. 1875
Davies W. R. 24 mei 1819 Padang geb. Padang 24 mei 1819, overl. 17 feb. 1867
Doortje Dorothea     Sacred to the memory of Dorothea Doortje, died 16 feb. 1842 aged 47 years [zij is verm. Si Doortje moeder van Carolina de Lamotte (zie De Indische Navorscher 5(1992), 81)]
Elenbaas   27 mrt 1825 Bruinisse NL b. Bruinisse 27 maart 1825 d. Emmahaven 18 jan. 1905
Elink Schuurman Antoinetta 1 jan 1865 Padang Hier rust mijn geliefde dochter ..., geb. Padang 1-1-1865, overl. 28-5-1900
Elink Schuurman Theodoor 27 jun 1821 Utrecht NL Hier rust ..., geb. Utrecht 27-6-1821, overl. 4-5-1875, echtg. van Maria Augusta Townsend
Elink Schuurman William Theodoor     sacred to the memory of ..., died on the 8th of August 1866 aged one month and 4 days, infant son of Th. Elink Schuurman and Maria Augusta Townsend
Falk Ch.D.G.B. 20 dec 1869   b. 20 dec. 1869 d. 9 feb. 1870
Giebink Hendrikus Johannes 16 jul 1831   geb. Padang 16 juli 1831, overl. 22 oct. 1895
Goldie James     In sacred ever cherished memory James Goldie and his relict Anne Lamb from British India buried here and sorrowing remembrance by their sons and daughters
Goldie   24 aug 1851 Solok Dorothea Adriana Frederika Goldie-Sneep, geb. Solok 24 aug 1851, overl. Padang 26 oct 1881 en haar levenloos dochtertje
Hersten M 6 mei 1874 Padang wife Maria Christina Saulus geb. Padang 6 mei 1874, overl. 21 sep 1874
Holland S.C.S. 4 jun 1892   geb. 4-6-1892, overl. 6-9-1893
Hooglandt E.A. 19 jun 1830 A'dam NL echtgenote van A.R.J. Cramerus, geb. Amsterdam 19 jun 1830, overl. 22 jul 1853
Jellinghaus Karel Jan 12 jul 1818   geb. 12 juli 1818, overl. 29 jan. 1885 [Karel Jan Jellinghaus, geb. Elburg 12 juli 1818]NL. 1845 Residentie TappanolieNL. 1850, 1855 Tappanolie
Kochritz A. von.     overl. 8 sept 1877
Koehler K.W. 6 dec 1889   geb. 6 dec 1889, overl. 15 nov. 1894
Koehler Paulina 11 jun 1883   geb. 11 jun 1883, overl. 10 apr 1884
Kotzau H.A. von 3 jul 1836   geb. 3 jul 1836, overl. 15 feb 1885 m. Sneep
Krijgsman Elizabeth Annette(a) 23 mei 1827   E.A. Krijgsman, echtgenote van W.R. Davies,geb. 23 mei 1827 !!!!, overl. 29 april 18.. [Elizabeth Annetta Krijgsman, overl. Padang 29 april 1855 (RA 1856, 545)]
Krijgsman Martha 7 oct 1827   echtgenooote van F.R. Davies, geb. 7 oct 1827, overl. 20 sept. 1861
Lamb Anne     In sacred ever cherished memory James Goldie and his relict Anne Lamb from British India buried here and sorrowing remembrance by their sons and daughters
Lamotte Carolina de     Sacred to the memory of Dorothea Doortje, died 16 feb. 1842 aged 47 years [zij is verm. Si Doortje moeder van Carolina de Lamotte (zie De Indische Navorscher 5(1992), 81)]
Leeuw C.H.J. de 10 mei 1852   geb. 10 mei 1852, overl. 4 jan 1853
Logeman Gustaaf Adolf     oud 16 jaar [Gustaaf Adolf Logeman, geboorte niet in RA vermeld, overl. Padang 26 juni 1869 (RA 1870, 292)]
Maitimo L.     Hier rust onze vader ... overl. 30-7-03
Meijer J.M. 4 dec 1837   geb. 4 dec 1837, overl. 1 dec 1887
Moltzer A.C.M.F. 12 aug 1855   geb. 12 aug 1855, overl. 20 nov 1856
Nagtglas Versteeg Henry Willem Johannes 13 aug 1868   geb. 13 aug. 1868, overl. 13 nov. 1869
Nagtglas Versteeg Jansje Maria Elisabeth     nee de Heus, overl. 12 nov. 1868, oud 33 jaren [Jansje Maria Elisabeth de Heus, geb. Utrecht 26 maart 1836 (NP 20 (1931/32), 153)]
Nistelrooy Johanna Petronella van 1 oct 1839 B. op Zoom NL nee Rogier, geb. Bergen op Zoom 1 oct. 1839, overl. 16 juli 1868
Ophuijsen J.A.W. 20 mrt 1820   geb. Anholt 20 mrt 1820, overl. 21 dec 1890
Pon Louis du 11 mrt 1872   geb. 11 maart 1872, overl. 13 maart 1872
Prijn P.M.C.     overl. 28 sept. 1871
Purvis Josephine Eleanor     sacred to the memory of ... aged 1 month 14 days, + 17 feb. 1859
Rheling Johan Andreas 12 mrt 1819   sacred to the memory of ..., born 12th March 1819, died 2 dec. 1867
Rijken J.C.F. 31 oct 1827   geb. 31 oct. 1827, overl. 12 mei 1894
Rijken J.F.M. 22 nov 1887   geb. 22 nov. 1887, overl. 15 april 1888
Rijken Louisa Anthoinetta 24 sep 1871   geb. 24 sept. 1871, overl. 1 oct. 1871
Roode L. van     overl. Padang 4 aug 1869, oud 56 jaar
Saulus A.C.     overl. 6 sep 1888, oud 67 jaar m. Sneep
Saulus F.A. 4 apr 1820   geb. 4 apr 1820, overl. 1 apr 1885 Mevr. de wed. Saulus, overl. 28 mei 1901 [Si Tjai Inte, wed. van F.A. Saulus, overl. Padang 28 mei 1901 (RA 1902, 504)]
Saulus M.F. 1817   M.F. Saulus geb. Padang, overl. 9 oct. 1862, oud 45 jaar en W. van der Valk, geb. Amsterdam, overl. 14 sept 1862, oud 44 jaar
Saulus Maria Christina 9 mei 1835   echtgenoot van M. Hersten, geb. 9 mei 1835, overl. 21 dec 1887
Saulus W.C. 27 jul 1856   W.C. van den Brink-Saulus, geb 27 jul 1856, overl. 1 jun 1894
Schrooijesteijn Wilhelmina 12 dec 1841   echtgenoote van P.J. de Seriere, geb. 12 dec. 1841, overl. 14 aug. 1870
Schuler A.C. 10 mrt 1808 Padang echtgenote van R. Wellborn, geb. Padang 10 mrt 1808, overl. 2 jul 1869
Sereire P.J. de 12 dec 1841   Wilhelmina Schrooijesteijn, echtgenoote van P.J. de Seriere, geb. 12 dec. 1841, overl. 14 aug. 1870
Sneep Dorothea Adriana Frederika 24 aug 1851 Solok Dorothea Adriana Frederika Goldie-Sneep, geb. Solok 24 aug 1851, overl. Padang 26 oct 1881 en haar levenloos dochtertje
Steenbach Christina 5 feb 1824   echtgenoote van C.W.A. Weijler, geb. 5 feb. 1824, overl. 13 mrt 1867
Townsend Clementina Cecilia Sophia 18 feb 1812 Calcutta sacred to the memory of ..., daughter of John Chew of Boston U.S.A. and Isabella Rachel Stuart of Calcutta and wife of William Townsend, who was born in Calcutta on the 18th February 1812 and died on the 17th June 1862
Townsend Edward James 19 apr 1780 London sacred to the memory of ..., born in London the 19th of April 1780, who departed this life on the 22th October 1841 aged 61 years, 6 months and 5 days
Valk W. van der     geb. Amsterdam, overl. 14 sept 1862, oud 44 jaar en M.F. Saulus geb. Padang, overl. 9 oct. 1862, oud 45 jaar
Velu Maria Christina Elisabeth 21 nov 1870   geb. 21 nov. 1870, overl. 18 juni 1876
Vollenhoven J. van 31 jul 1823   geb. Rotterdam 31 juli 1823, overl. 5 oct. 1877
Weijler C.W.A. 5 feb 1824   Christina Steenbach, echtgenoote van C.W.A. Weijler, geb. 5 feb. 1824, overl. 13 mrt 1867
Welborn Mary 16 jul 1831 Padang echtgenoote van H.J. van Giebink, geb. Padang 16 juli 1831, overl. 4 sept. 1902
Wichers H.L. 11 apr 1864   b. 11 apr 1864 d. 11 aug 1866

Comments