การกลั่นน้ำมันดิบ

การกลั่นน้ำมันดิบ

    
   เนื่องจากในน้ำมันดิบประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนับร้อยชนิด จึงไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ต้องนำไปแยกสารออกจากกันจนใช้ประโยชน์ได้เสียก่อน การแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ที่ผสมกันอยู่ในน้ำมันดิบออกจากกัน ใช้วิธีการกลั่นลำดับส่วนในหอกลั่นบรรยากาศ แต่ก่อนนำน้ำมันดิบเข้ากลั่นต้องแยกน้ำและเกลือแร่ที่ปนอยู่ออกเสียก่อน วิธีการกลั่นก็คือ ให้ความร้อนจนสารในน้ำมันดิบเกือบทั้งหมดระเหยพร้อมๆ กัน เมื่อไอของสารขึ้นไปบนหอกลั่น ไอของสารแต่ละชนิดจะควบแน่นเป็นส่วนๆ ตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือดที่แตกต่างกัน โดยไอของสารที่มีจุดเดือดต่ำจะไปควบแน่นที่บริเวณส่วนบนของหอกลั่น ส่วนไอของสารที่มีจุดเดือดสูงกว่าจะควบแน่นอยู่ในตำแหน่งที่ตํ่าลงมาตามลำดับ 
     สารประกอบไฮโดรคาร์บอนบางชนิดมีจุดเดือดใกล้เคียงกันมาก จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้ไม่บริสุทธิ์แต่มีสารหลายชนิดปนกันอยู่ ในการกลั่นน้ำมันดิบการเลือกช่วงอุณหภูมิเพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของโรงกลั่น ว่าต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอย่างไรและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด

หน่วยต่างๆ ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม

 1. หน่วยกลั่นน้ำมันดิบ (Topping Unit, TPU)
  ทำหน้าที่แยกน้ำมันดิบเป็นน้ำมันกึ่งสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติจุดเดือด
 2. หน่วยแยกแก๊ส (GAS Recovery Unit)
  ทำหน้าที่รวบรวมแก๊สที่เกิดจากกระบวนการกลั่นต่างๆ แล้วแยกออกเป็นแก๊สเชื้อเพลิง แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือ แก๊สหุงต้ม และน้ำมันแนฟทาเบา
 3. หน่วยกำจัดกำมะถันในแก๊สเชื้อเพลิง 
  (Fuel GAS Treating Unit , FGTU)

  ทำหน้าที่กำจัดกำมะถันในแก๊สเชื้อเพลิงโดยใช้สารละลายด่างอ่อน (Amine Solution) เป็นตัวช่วย
 4. หน่วยกำจักแก๊สกำมะถันในแก๊สหุงต้ม
  (LPG Merox Unit, LPGU) 
  ทำหน้าที่เปลี่ยนกำมะถันประเภทเมอร์แคปแทน (Mercaptan) ในแก๊สหุงต้มเหลวให้กลายเป็นไดซัลไฟด์
 5. หน่วยผลิตกำมะถัน (Sulfur Recovery Unit) 
  ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปกำมะถันที่แยกจากแก๊สเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันเจือปนอยู่ให้เป็นกำมะถันเหลว
 6. หน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันแนฟทา
  (Naphtha Pretreating Unit, NPU) 
  ทำหน้าที่กำจัดกำมะถันในน้ำมันแนฟทาโดยใช้ความร้อนและตัวเร่งปฎิกิริยา
 7. หน่วยไอโซเมอร์ไรเซชั่น 
  (Light Naphtha Isomerization Unit, LN-ISOU)
  ทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันแนฟทาเบาให้เป็นโครงสร้างที่มีค่าออกเทนสูงขึ้น
 8. หน่วยรีเฟอร์มเมอร์ (Cataltic Reforming Unit, CRU) 
  ทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันแนฟทาหนัก ให้เป็นโครงสร้างที่มีค่าออกเทนสูงขึ้น
 9. หน่วยผลิตน้ำมันเครื่องบิน 
  (Kerosene Treating Unit, KTU) 
  ทำหน้าที่เปลี่ยนกำมะถันประเภทเมอร์แคปแทนในน้ำมันก๊าดให้กลายเป็นไดซัลไฟด์ อีกทั้งปรับสภาพเป็นน้ำมันเครื่องบิน
 10. หน่วยผลิตดีเซลกำมะถันต่ำ
  (GAS Oil Hydrodesuifurization Unit , GO - HDSU)
  ทำหน้าที่กำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel)

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ที่มา : สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). สารและสมบัติของสาร. หน้า 38.

ตารางผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้

จุดเดือด (°C)

สถานะ

จำนวน C

การใช้ประโยชน์

แก๊ส
ปิโตรเลียม

< 30

แก๊ส

1 – 4

 • ทำเชื้อเพลิง
 • สารเคมี
 • วัสดุสังเคราะห์

แนฟทา
เบา

0 - 65

เหลว

5 – 6

 • น้ำมันเบนซิน

แนฟทา
หนัก

65 – 170

เหลว

6 – 10

 • น้ำมันเบนซิน
 • สารเคมี

น้ำมัน
ก๊าด

170 – 250

เหลว

10 – 14

 • เชื้อเพลิงในตะเกียง
 • เชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น

น้ำมัน
ดีเซล

250 – 340

เหลว

14– 19

 • เชื้อเพลิง
  เครื่องยนต์ดีเซล 
  สำหรับรถยนต์และเรื่อ

น้ำมัน
หล่อลื่น

340 - 500

เหลวข้น

19 – 35

 • น้ำมันหล่อลื่น

ไข

340 - 500

กึ่งเหลว
กึ่งแข็ง
จนถึงแข็ง

> 35

 • ใช้ทำเทียนไข
 • จาระบี
 • เครื่องสำอาง
 • ผสมในน้ำยาขัดมัน
 • วัตถุดิบผลิตผงซักฟอก

น้ำมันเตา

> 500

เหลวหนืด

> 35

 • เชื้อเพลิงเครื่องจักร

บิทูเมน

> 500

กึ่งเหลว
กึ่งแข็ง
จนถึงแข็ง

> 35

 • ทำวัสดุกันซึม
 • ทำยางมะตอย
ที่มา : สวทช. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้. (2545). หน้า 223.

โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย...มีกี่โรง

    ในประเทศไทยเรามีโรงกลั่นน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 7 โรง ด้วยกันได้แก่

 1. โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่
 2. โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์
 3. โรงกลั่นน้ำมันบางจาก
 4. โรงกลั่นน้ำมันระยอง
 5. โรงกลั่นน้ำมันสตาร์ปิโตรเลียม
 6. โรงกลั่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย
 7. โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์
Comments