ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีผุดไอเดียจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC)

โพสต์4 ก.ค. 2560 22:20โดยศึกษาธิการ ปราจีนบุรี   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 00:52 ]

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดที่มีสถานศึกษาในสังกัดประกอบด้วยหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community) หรือ PEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการ โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาและเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน มีสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 495 แห่ง ในอดีตก่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 มีรูปแบบการทำงานที่ขาดความเป็นเอกภาพ ความเชื่อมโยงและการบูรณาการที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การศึกษาไม่สามารถตอบสนองทิศทางของการพัฒนาประเทศ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม แผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดทั้งแนวนโยบายทางการศึกษาและยุทธศาสตร์จังหวัดเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ร่วมกันกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น จัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) ขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ เพื่อ “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อความเท่าเทียมและเสมอภาคทางการศึกษา” ภายใต้ค่านิยมเดียวกันคือ One Community Unity (เอกภาพเป็นหนึ่งเดียว) มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็น Hub ในระดับจังหวัดและสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เป็น Hub ระดับอำเภอในการเชื่อมโยงประสานงานเครือข่ายและกำหนดให้มีศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ประสานงานในระดับอำเภอ มีบทบาทหน้าที่ 3 ประสาน คือ ประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสานกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ในลักษณะ Cross Function หรือการประสานในแนวราบเป็นหลัก   ทั้งนี้ แนวความคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในการที่จะมีผู้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางเพื่อการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างเป็นเอกภาพ ตอบสนองวิสัยทัศน์การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีที่ว่า “ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ และคุณธรรม สู่อาชีพหรือการมีงานทำที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม” ต่อไป


    
Comments