สาสน์จากประธานรุ่น

สุริยะจักรวาล


          เพื่อนศึกษานิเทศก์ รุ่น ๔ ทุกท่านนับว่าพวกราโชคดีที่ได้มาเข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ร่วมกัน  แม้ว่าพวกเราจะมาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างวัยต่างสถานะกัน  แต่ด้วยภาระหน้าที่และเพื่อความก้าวหน้าของตนเองทำให้พวกเราได้มาร่วม เป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการร่วมกันเราได้รู้จักเพื่อนๆ  พี่ๆ  น้องๆเพิ่มมากขึ้น เราได้รับประสบการณ์ ความรู้ ทักษะต่างๆจากวิทยากรที่มีความสามารถและคุณวุฒิ  ที่ได้ทำการถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้พวกเรา เพื่อให้พวกเราออกไปทำหน้าที่ของศึกษานิเทศก์อย่างมั่นใจและเต็มภาคภูมิ ในเวลาอันใกล้นี้

          มันเป็นธรรมดาและสัจธรรมของโลกเมื่อมีโอกาสและเวลาแห่งการพบก็มีโอกาสและเวลาแห่งการจากกัน  แต่การจากกันของพวกเราในครั้งนี้ เป็นการจากกันไปเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายถึงแม้ว่าเราจะจากกันเพื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนากลับไปสู่อ้อมอกของครอบครัว ที่อบอุ่น แต่หัวใจของพวกเรายังคงอยู่ด้วยกัน เป็นกัลยาณมิตรกัน เราคงต้องติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวคราวความเป็นไปถึงกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาภารกิจและความก้าวหน้าของพวกเราร่วมกันตลอดไป 

ขอให้พวกเราได้สร้างพันธะสัญญาใจต่อกันด้วยหัวใจและความมุ่งหวังที่ว่า พวกเราศึกษานิเทศก์ รุ่น ๔ เราจะจับมือประสานใจ พากันก้าวเดินไปอย่างมั่นคงพร้อมๆกัน เราสัญญาว่าพวกเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน ในตำแหน่งหน้าที่ หรือสถานะใดก็ตาม

ในโอกาสที่ผม  ในฐานะผู้ประสานงานศึกษานิเทศก์รุ่น ๔ ที่ทุกท่านได้กรุณามอบหมายหน้าที่อันทรงเกียรติ์ยิ่งนี้ให้ผม ผมสัญญาว่าจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  แต่ในการขับเคลื่อนองค์กรของพวกเรานั้น  ผมเพียงลำพังคงไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราไปได้ ผมคงต้องรบกวนขอความร่วมมือจากเพื่อนๆทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผมในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปตามที่เราทุกคนปรารถนา การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ส่งข่าวคราวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม ของพวกเรา ด้วยความเสียสละและจริงใจ จะทำให้พวกเราสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง   ท้ายที่สุดนี้ผมหวังว่าพวกเราทุกคนจะกลับมาพบกันอีก

 

 

ว่าที่ พ.ต.ชวลิต  รัตนยรรยง

ประธานรุ่น ศึกษานิเทศก์  รุ่นที่  ๔