บทที่ 3 พฤติกรรมทางเพศ

หน่วยการเรียนรู้3 พฤติกรรมทางเพศ

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน เป็นปัญหาสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  ปัจจัยต่างๆมีอิทธิต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจน  ได้แก่  อิทธิพลจากครอบครัว  เพื่อน  สังคม  และ วัฒนธรรม  นักเรียนจึงควรเรียนรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลทางเพศเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม  ไม่ถูกชักนำไปในทางที่ไม่ถูกต้องซึ้งจะเป็นผลเสียของอนาคตของตนเอง

อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

อิทธิพลจากครอบครัว

ครอบครัวประกอบด้วยพ่อ  แม่  ลูก  ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่เราได้รับการอบรมเลี้ยงดู  และได้รับความรู้ต่างๆ  จากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นนักเรียนสามารถเรียนรู้และแสดงออกพฤติกรรมทางเพศได้อย่างเหมาะสมได้ตั้งแต่การใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว  เช่น พูดจากับบุคคลในครอบครัวด้วยถ้อยคำสุภาพ  ไพเราะช่วยเหลือผู้ปกครองตามบทบาททางเพศของตน  เช่น  นักเรียนหญิงอาจจะช่วยผู้ปกครองในงานบ้านดูแลครอบครัว  ในขณะที่ทำกิจกรรมหนักซึ่งพี่สาวหือน้องสาวทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดีเท่า  เช่นการเคลื่อนย้ายของหนัก ปลูกต้นไม่ทำความสะอาดสนามเป็นต้น

อิทธิพลจากเพื่อน

เพื่อนเป็นคนที่ชอบคอรักใครซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันหือใกล้เคียงกับเรา  มีรสนิยมหือสนใจในเรื่องต่างๆ  เหมือนกัน  เพื่อนจึงมีอิทธิพลอย่างมากทั้งบวกและลบนักเรียนควรคบเพื่อนที่ดี  เพื่อชวนกันทำกิจกรรมที่ดีๆมีประโยชน์  เช่น  ใส่ใจในการเรียน  ช่วยเหลือผู้อื่น  อยู่กรอบระเบียบที่ดีในสังคม  มีความประพฤติที่เหมะสมจะทำไห้เรามีอนาคตที่ดีแต่คบคนไม่ดีมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง  เช่น  ชอบหนีเรียน  ชอบเที่ยวกลางคืน  มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  ผลที่ได้รับทำให้เกิดความเดือดร้อนกับตนเองและครอบครัว  สังคม  และไม่มีอนาคตดั้งนั้นนักเรียนควรเลือกคบเพื่อนที่ดี

อิทธิพลจากสังคม

ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลไปจากเดิม  ที่เป็นสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นสังคมเกษตร-อุสาหกรรม  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป  ส่งผลให้วัยรุ่นบางคนอาจเห็นคุณค่าของวัตถุนิยมมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้  เช่นการประพฤติตนเพื่อหวังของกำนัลราคาแพงจากเพศตรงข้าม  นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆ  ก็ส่งผลให้ค่านิยมพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนไปจากเดิม  แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่จะใช้วิจารณญาณในการประพฤติปฏิบัติตนทางเพศอย่างเหมาะสมไม่ตกเป็นเหยื่อหรือถูกชี้นำด้วยอิทธิพลทางสังคมที่ไม่ถูกต้อง

อิทธิพลทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม  หมายถึง  แบบแผนความคิดและการกระทำที่แสดงออกถึงวิธีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ในสังคมไทยวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของคนสมัยก่อนไม่แสดงออกอย่างเด่นชัดเช่นปัจจุบัน  โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศขอวัยรุ่นควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่  เช่น  ไม่แสดงความรักต่อกันสายตาของคนอื่น  คู่รักที่จะแต่งานกันควรได้รับการยินยอมเห็นชอบของผู้ใหญ่ปัจจุบันวัยรุ่นได้รับวัฒนธรรมหลากหลายจากกลุ่มต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างๆประเทศทั่วโลกผ่านสื่อต่างๆ  ซึ่งมีสิ่งเหมาะสมและไม่เหมาะสม  เนื่องจากแบบแผนวัฒนธรรมของแต่ละสังคมอาจไม่เหมือนกันสิ่งที่สังคมยึดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอาจไม่เหมาะสมในอีกสังคมหนึ่ง  จึงควรรับและปรับให้เข้ากับสังคมของตน  เราจึงควรแสวงหาความรู้และคำแนะนำที่ดาผู้ใหญ่ซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้  และซึมซับสิ่งที่ดีไว้  ทำให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในทางตรงข้าม  หากเลือกพฤติกรรมทางเพศที่ผิดๆ  ที่พบในสื่อบุคคลในสังคมแสดงให้เห็นหรือผ่านสื่อต่างๆโดยขาดการไตร่ตรอง  ใช่วิจารณญาณที่ไม่ถูกต้องพิจารณาอีกทั้งไม่มีผู้ใหญ่ที่มีความคิดที่ถูกต้องแนะนำให้ความคิดเห็นที่ดีๆ  ก็จะทำให้วัยรุ่นรับวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยประพฤติปฏิบัติได้

คุณค่าของความเป็นชาย  ความเป็นหญิง

มนุษย์ถูกกำหนดโดนธรรมชาติให้เป็นเพศชายหรือเพศหญิง  บทบาทของเพศชายและเพศหญิง ที่สังคมกำหนดและคาดหวังอาจเหมือกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม  และเงื่อนไขของแต่ละสังคม  ซึ่งเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  เวลา  เช่นบทบาทของผู้ชายสมัยก่อน  คือ  บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัว  เพศชายทำหน้าที่ประกอบอาชีพ  หรือ  ช้างเท้าหน้า  ในขณะผ่ายหญิงมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของบ้าน  จัดเตรียมอาหาร  ดูแลบุตร  มีอำนาจการตัดสินใจน้อยกว่าผ่ายชาย  หรือ  ช้างเท้าหลัง  แต่ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะการเปลี่ยนแปลสังคมยอมรับความเสมอภาคทั่งสองเพศมากขึ้น  และเห็นคุณค่าของทั่งสองเพศตามบทบาททางสังคมที่กำหนดไว้คือ

เพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนโยนคุณค่าของเพศหญิงอยู่มารยาท  น้ำใจและความดี  ซึ่งเป็นความงามที่แท้จริง  คุณค่าของหญิงไม่ได้อยู่ที่การแต่งกาย เครื่องประดับ  ดังนั้นเพศหญิงต้องรักษาคุณค่าของตัวเองไว้ไห้สมบูรณ์ควรค่าแก้การให้เกรียติ

เพศชายเป็นเพศที่เข้มแข็งคุณค่าของเพศชายอยู่ที่ความสุภาพมีมารยาทมีน้ำใจให้เกียรติและช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าคุณค่าของเพศชายไม่ได้อยู่ที่การใช้กำลังหรือออกแรง

แม้ว่าบทบาทของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันไปตามความคาดหวังตามข้อกำหนดของสังคมแต่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง  คุณค่าของทั้งสองเพศเหมือนกันคือความดีที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมิใช่จากรู้ลักษณ์หรือประกอบภายนอกการปฏิบัติอย่างมีคุณค่าของเพศชายและเพศหญิง  มีดังนี้

       1.มีความเมตากรุณาต่อผู้อื่น

       2.มีความเอื้อเฟื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น

3.ปฏิบัติตนในการช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมด้วยความเต็มใจ

       4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

       5.ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์

การปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศของตน  จะช่วยจรรโลงสังคมให้เป็นสังคมที่หน้าอยู่  อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันมีหลายประการที่ทำให้เกิดค่านิยมทาเพศที่เบี่ยงเบนทางเพศไป  นักเรียนจึงควรระมัดระวังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศอย่างถ่องแท้   ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คุณค่าของเพศชายหญิงวัยรุ่นไม่ได้อยู่ที่การมีคู่รัก

การมีคู่รักเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งธรรมชาติสร้างมาให้หญิงและชายคู่กันเมื่อถึงวันอันสมควร  คือวัยเด็กที่ต้องศึกษาเล่าเรียนก็มีเพื่อนไว้เป็นที่ปรึกษาสนทนาในเรื่องเรียน ไปไหนไปด้วยกัน  คนทั่วไปเรียกว่าคู่รัก โดยไม่ทำตัวเสียหายหรือผิดศีลธรรมอยู่ในกรอบประเพณีแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มีงานทำ  มีหลักฐานมั่นคงแล้ว  คำว่ารักก็จะเปลี่ยนไปจากวัยเด็ก  ดังนั้นวัยเรียนการไม่มีคู่รักจึงไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสิ่งดีเพราะมีสมาธิในการเรียนใช้เวลาในการเรียนได้เต็มที่

คุณค่าของวัยรุ่นหญิงไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายล่อแหลม

การแต่งการตามค่านิยมหรือตามสมัยนิยมมีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม ผู้ที่แต่งกายสวยงาม   เหมาะสมกับรู้ร่างและวัย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ

การแต่งการทีเหมาะสมสวยงาม  หมายถึง  เลือกให้เหมาะสมกับคนใส่รูปร่างเหมาะสม  คนอ้วน  คนผอม  คนขาว  คนดำ  อายุมาก  เหมาะกับสถานที่  เช่น  งานวัด งานขึ้นบ้านใหม่  เหมาะกับเวลา  เช่น งานตอนเช้า  งานตอนบ่าย  ง่านตอนกลางคืน เป็นต้น  รวมทั้งการแต่งกายที่เหมาะสมต้องไม่เปิดเผยร่างกายจนเกินไปตามวัฒนธรรมของไทย

 1.การแต่กายล่อแหลม  เป็นการแต่งกายผู้ที่ชอบตามสมัยหรือนำสมัย  เช่น  สวมใส่เสื้อผ้าสั้นเกินจำเป็น 

2.สวมใส่เสื้อผ้าบาง

3.สวมใส่เสื้อผ้าไม่ใส่ชุดชั้นใน

4.สวมใส่เสื้อผ้าที่มีรู

5.สวมใส่เสื้อเกาะอก

การแต่งกายดังกล่าวโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงที่ชอบเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกหรือดารานักแสดง

ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในการคบเพื่อนต่างเพศ

ในปัจจุบันวัยรุ่นมีการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศในลักษณะของคู่รักซึ่งวันรุ่นบางรายการมีคู่รักนับเป็นปัญหาเพราะเป็นวันที่ต้องศึกษาเล่าเรียนต้องอาศัยพ่อแม่เป็นค่าเล่าเรียนค่าขนม

นอกจากนี้ในการคบเพื่อนต่างเพศของวันรุ่นบางคู่อาจประพฤติตนเลียนแบบภาพยนตร์หรือการแสดงออกของวัยรุ่นตะวันตกกล่าวคือ  มีการแสดงความรักอย่างเปิดเผยในสาธารณะชนหรือการพบประกันตามลำพังทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสำพันธ์ก่อนวัยอันควร  ดังนั้น  นักเรียนควรระมัดระวังไปสู่เหตูการณ์เสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนเอง

 

ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศและการแสดงออกที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศ

การเกิดอารมณ์หือความรู้สึกทางเพศ  เป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์จะเกิดเมื่อหญิงชายเข้าสู่วัยรุ่นเกิดเร่องขับทางเพศที่เป็นสาเหตุที่เกิดความต้องการทางเพศ

นอกจากนี้ธรรมชาติได้สร้างอารมณ์ของมนุษย์เป็นวัยรุ่นที่กำลังอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ  สนใจชอบเลียนแบบผู้ใหญ่หรือคนมีชื่อเสียงจึงจำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะเกิดผลดีต่อสุขภาพถ้าไปทดลองหรือเรียนรู้อย่างผิดๆ  จะเป็นการดำเนินชีวิตและอนาคต  เช่น  เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ

การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ

เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ  แต่ไม่ใช่เวลาและโอกาสที่ต้องเหมาะสมจะปลดปล่อยตามธรรมชาติได้ก็ต้องหาวิธีควบคุมตัวเอง  ดังนี้ 

1.ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น

2.ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรง

3.เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมนันทนาการ

4.หลีกเลี่ยงการสนทนา

5.หลีกเลี่ยงการอยู่กับเพศตรงข้าม

6.ฝึกสมาธิหรือฟังธรรม

Comments