หน้าแรก

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายธนภัทร  สมฤทธิ์
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานายประสิทธิ์  ศิริแก้ว
รองหัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้


นางมาลี  เนตรดวง
เลขานุการ


นางณัฐชยา  ผ่องแผ้ว
กรรมการ


นายสุกิตติ์  ดวงลาภา
กรรมการ

นางสาวอรชร  อินทกุล
งานวิชาการ 


นางสาวจำนงค์จิตร  จันทร์เขียว
กรรมการ


นายสุวิทย์  บุญธิมา
กรรมการ


นางสาวจารุวรรณ  คันธวงค์
กรรมการ

นายสุธรรม  กันทาแก้ว
งานพัสดุ  


นางศรีมัย  วิภูศิริ
กรรมการ


นายสิทธิชัย  ช่องงาม
กรรมการ