เอกสารและบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 
1. http://docs.google.com/fileview?id=F.cb7d835d-bee5-461e-ba5d-28a8a8d97383&hl=th เรียงความเรื่อง ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก
 
2. http://docs.google.com/Doc?id=ddbpktwb_1fz9qbrgp&hl=th  ขยายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 
3. http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_3cns9htf7&hl=th  ตลาดที่สมบูรณ์ตามความหมายในแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
4. http://docs.google.com/fileview?id=F.5a2f8ee3-5cbb-4830-b9f2-7186ce252f27&hl=th  เศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร
 
5. http://docs.google.com/fileview?id=F.abcbf787-e3b1-4124-ae24-18e018b6aba7&hl=th  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
6. http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_4dp9qz9f7&hl=th  แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา
 
7.http://docs.google.com/fileview?id=F.4be9910b-810d-4186-a8e4-b010e3c82e8a&hl=th  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 
8.http://docs.google.com/fileview?id=F.6cd0c233-723b-4b5a-95c2-1a1db93b5501&hl=th  ทฤษฎีความพอเพียง กับ การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
9.http://docs.google.com/fileview?id=F.9e72b3be-0724-4333-a9b7-10943d59272d&hl=th  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 
10.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_81cvnhx5cb&hl=th  ประมวลพระราชดำรัสองค์สำคัญว่าด้วเศรษฐกิจพอเพียง
 
11.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_82frrcmrft&hl=th วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียง
 
12.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_83d68gc9hp&hl=th  วิถีพอเพียง วิถีชุมชนอีสาน
 
13.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_86d5sftmdx&hl=th  สาระหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  สำหรับการสื่อสารสู่สาธารณะ
 
14.http://docs.google.com/fileview?id=F.5f260bbd-fd9c-4ad9-9195-0608ae46f93c&hl=th  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
 
15.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_58mw2qjtgt&hl=th  คำถามที่ถามกันบ่อย ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
 
16.http://sufficiencyeconomy.org/mfiles//SCG%20Group.pdf หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ :กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เครือซีเมนต์ไทย
 
17.http://docs.google.com/Doc?id=ddbpktwb_1120ggc866cm&hl=thเอกชนผนึกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
 
18.http://docs.google.com/Doc?id=ddbpktwb_1119dvx5zxcz&hl=thเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของต่างชาติ
 
19.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_1117gxf7z2dh&hl=thเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
 
20.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_1115dbv5m3p9&hl=th เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์
 
21.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_1113f2gwtfsx&hl=thเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่
 
22.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_1112hs428jfn&hl=thเศรษฐกิจพอเพียง เสาเข็มของประเทศ
 
23.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_1111ffr6hsdm&hl=thเศรษฐกิจพอเพียง
 
24.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_1110x9zzvw4v&hl=thตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
 
25.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_1108cgr9n3dn&hl=thการแพทย์พอเพียง
 
26.http://docs.google.com/Doc?docid=ddbpktwb_1106gmtc82cf&hl=thการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการเมือง
 
27.http://gotoknow.org/blog/paiboon/35978ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
สไลด์และวีดิโอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
วีดิโอ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร 1
เศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร 2
http://video.google.com/videoplay?docid=-1968867811093402269
เศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร 3
เศรษฐกิจพอเพียง 1 ตอน เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
เศรษฐกิจพอเพียง 2 ตอน พอเพียงคือสมดุล
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ตอน พอเพียงอย่างไรในการใช้ชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 4 ตอน เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 5 ตอน เริ่มต้นอย่างไรให้พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง 6 ตอน หลากมุมมองของชีวิตที่พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง 7 ตอน ก้าวไปพร้อมกับความพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง 8 ตอน พระอัจฉริยะภาพของพ่อหลวง
เศรษฐกิจพอเพียง 9 ตอน ก้าวไกลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน
http://video.google.com/videoplay?docid=-7838738325158529064
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนบ้านคลองฝรั่ง  นนทบุรี
http://video.google.com/videoplay?docid=-7368457352358975387
จุดนำร่อง:ศูนย์เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
http://video.google.com/videoplay?docid=-8767248274073185897
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว นายประจวบ  พันธุ์เวช  แพร่
http://video.google.com/videoplay?docid=-908288628345573470
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนบ้านดอนทอง ดอนข่อย  กำแพงแสน นครปฐม
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ  บ้านดอนมะนาว สุพรรณบุรี
เศรษฐกิจพอเพียงระดับกลุ่ม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  บ้านน้ำชำ  แพร่
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน  บ้านอ่างตะแบก  ชุมชนที่มีภูมิคุ้มกัน  สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว นางพรชนินทร์ กองกิจทวีสิน ตำบลท่าบุญมี ชลบุรี 
เศรษฐกิจพอเพียงระดับกลุ่ม  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพเกษตรกร  ตำบลวังตะกู  พิจิตร
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว นายสมาน  กำลังประสิทธิ์  เชียงราย
 
สารคดีคำสอนของพ่อ 20  เรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments