กิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

 
กิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 
 

1

 
นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

 
วันที่  29  มิถุนายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

 

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน

 
วันที่  13 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

  

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

 
วันที่  13 กรกฎาคม 2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

 

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

 
วันที่  20 กรกฎาคม 2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

    

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

 
วันที่  20 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน

 
วันที่  27 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม


   

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

 
วันที่ 27 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน

 
วันที่ 31 สิงหาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

   

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

 
วันที่ 31 สิงหาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม 

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน

 
วันที่ 7 กันยายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

      

 

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

 
วันที่ 7 กันยายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

 

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน

 
วันที่ 14 กันยายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

     

นำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

 
วันที่ 14 กันยายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม

  

  

 


 

    

 

 

 

   


 

 
     
 
 
 
 
กิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 


2 

ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
วันที่ 29  มิถุนายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง

  

ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
วันที่ 13 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง

     
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
วันที่ 13 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง

   

ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
วันที่ 20 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง

       
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
วันที่ 20 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 
เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียงข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
วันที่ 27 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง

        
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
วันที่ 27 กรกฎาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง

   
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
วันที่ 31 สิงหาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง


      
    
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
วันที่ 31 สิงหาคม  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง

   
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
วันที่ 7 กันยายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง

 
 
        
 
 
 
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
วันที่ 7 กันยายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง
 
   
 
 
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
วันที่ 14 กันยายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง
 
        
 
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
วันที่ 14 กันยายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments