การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในงานธุรกิจ

 
 
 
ธุรกิจขนาดย่อม
 
 
 
 
 
1. คำแสด "รีสอร์ทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

      แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่า เหตุใด คำแสดรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นโรงแรมเดียวในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นโรงแรมเดียวในภาคกลางที่ได้รับรางวัล ไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม อวอร์ด หรือรางวัลกินนรี ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ โดยคำแสด รีเวอร์แควรีสอร์ทได้รับรางวัลดีเด่นประเภทที่พักนักท่องเที่ยวตากอากาศ น้อยกว่า 80 ห้อง
       
       อาจกล่าวได้ว่า ที่นี่นอกจากจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้ว ยังเป็นรีสอร์ทตามแนว"เศรษฐกิจพอเพียง" ที่โดดเด่นอีกด้วย โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2536 โดยตั้งอยู่ที่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่กว้างใหญ่ โครงการทั้งหมดมีเนื้อที่ กว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ ในพื้นที่ มีสวนขนาดใหญ่ อยู่ติดแม่น้ำ ถึงประมาณ 1 กิโลเมตร ด้วยจำนวนห้องพัก 110 ห้อง

       
       ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี มีรีสอร์ทท้องถิ่นที่ค่าห้องพักถูกเป็นส่วนใหญ่ หากแต่คำแสดรีสอร์ทต้องการยกระดับรีสอร์ทขึ้นมาให้โดดเด่น แม้ในช่วงราว 10 ปีของการประกอบธุรกิจ โรงแรมจะขาดทุน แต่ที่เปิดกิจการอยู่ได้ส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือร่วมใจ ระหว่าง เจ้าของกิจการ และ พนักงาน ที่มีความผูกพัน และจริงใจต่อกัน 15 ปีที่ผ่านมา พนักงานมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 8 - 10 ปี และที่นี่ได้เกิดไอเดีย "พลิกวิกฤตเป็นโอกาส"

       การพลิก วิกฤต ให้เป็นโอกาส เริ่มต้นขึ้น โดยใช้แนวทางเดียวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทดลองทำเป็นส่วนๆ จนกระทั่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกิจการของบริษัทฯ อย่างได้ผลชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการมา กว่า 3 ปี ไม่รวมการทดลองเป็นโครงการเล็กๆ กว่า 2 ปี ทำให้เริ่มการสร้างกิจการที่มั่นคงขึ้น และกลายเป็นโรงแรมที่มีไอเดียเก๋ไม่เหมือนใคร
       
        คำแสดเริ่ม พึ่งตนเองด้านพลังงาน เช่น น้ำ ไฟ แก๊ส และ การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น โดยต้องหาพลังงานทดแทนให้ได้อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ของ ทุกชีวิต ภายในคำแสดฯตลอดจนมองหาธุรกิจอื่นมาทดแทน ในกรณีที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการโรงแรม ลดการใช้สารเคมีในรีสอร์ท และในอนาคตต้องเลิกใช้สารเคมี เพื่อช่วยคืนระบบนิเวศน์ให้กับธรรมชาติ

       เมื่อมองเห็นว่าความพอเพียง...เป็นความสำนึกที่ต้องปลูกฝัง...ให้เกิดขึ้น และธรรมะ ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะช่วยลดความอยาก ความเห็นแก่ตัว และ นำทาง ให้เกิด ความพอเพียงขึ้นได้ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จึงจัดทำโครงการ สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ให้แก่พนักงานด้วย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งนั่งสมาธิ เพื่อรู้จักสงบจิตใจ และมีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร และ เจ้าของ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้สนทนาธรรม ได้ศึกษาธรรมะ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่ถ่ายทอดให้โดย เจ้าของ และผู้บริหาร ซึ่งต่อมาขยายเป็น โครงการสวนธรรมคำแสด โดยทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม สวดมนต์ทำวัตร เช้า - เย็น ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี รวมเดือนละ 16 ครั้ง

       แต่ที่สำคัญคือโครงการลดค่าใช้จ่าย หลังจากที่โครงการสวนธรรมได้ดำเนินการไปแล้ว หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ ได้ลดค่าใช้จ่ายของงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร และ ตัดงานที่สิ้นเปลืองออกไป ลดขนาดของหน่วยงานลง พนักงานสามารถทำงานส่วนอื่นๆเสริมได้เช่น พนักงานฝ่ายบัญชี สามารถเสริมงานต้อนรับ งานเก็บเงิน งานผู้ช่วยครัว พนักงานแผนกบุคคล , แผนกคอมพิวเตอร์ และข้อมูล สามารถเสริมงานปรุงอาหารโชว์,งานผู้ช่วยกุ๊ก, งานเสริฟอาหาร, เข้าสมทบทำกิจกรรมสันทนาการให้ลูกค้า เป็นต้น
       
       นอกจากนี้ยังลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยดำเนินการเพิ่มเช่น ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงานผลิตแชมพู สบู่ จากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในโรงแรมแทนการสั่งซื้อแชมพู สบู่ จากภายนอก ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีสูงมาก ลดค่าใช้จ่ายด้านการกำจัดขยะ เดิมคำแสดฯ เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเดือนละ 1-2 หมื่นบาท จึงได้เริ่มจัดสร้างเตาเผาขยะ และจัดทีมไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และได้รับคำแนะนำจาก ผศ.ดร. บุญมา ป้านประดิษฐ์ ในการกำจัดขยะ จนกระทั่งมีการสร้างโรงแยกขยะ โรงทำปุ๋ย ไปจนถึงการสร้างและพัฒนาถังผลิตก๊าซชีวภาพ จนกลายเป็นโครงการกำจัดขยะครบวงจร
       
       จากโครงการกำจัดขยะครบวงจร ก่อให้เกิดผลผลิตตามมาอีก เช่น ได้ปุ๋ย น้ำส้มควันไม้ ถ่านดำ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จึงเกิดโครงการต่อเนื่องขึ้น คือ โครงการปลูกผัก ปลอดสารพิษ ขึ้นอย่างถาวรโครงการนี้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพนักงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ของเจ้าของบริษัทฯ ที่ต้องการจะประกันให้กับพนักงานว่า
       
       ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีทางเศรษฐกิจอีก โรงแรมจะยังมีอาหารรับประทานกันได้อีกนาน รวมถึงการผลิตแก็สชีวภาพจากขยะเศษอาหาร เป้าหมายของโครงการนี้มุ่งเน้นการผลิตแก๊สขึ้นใช้เองให้ได้อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นของการซื้อเข้ามา
       
       โครงการสูบน้ำด้วย กังหันพลังน้ำ และโครงการในอนาคต จะประกอบด้วย การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ ลดการใช้เครื่องต้มน้ำไฟฟ้า เปลี่ยนเป็นระบบ ต้มน้ำโดยใช้พลังงานความร้อนจากธรรมชาติ ได้แก่ ใช้แสงอาทิตย์ กับ แก๊สชีวภาพ หรือถ่านไม้ที่ผลิตได้เองการผลิตไบโอดีเซลจาก ต้นสบู่ดำ การนำ พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า และ น้ำมัน เช่น พลังงานลม และ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

       โครงการต่างๆนำมาสู่สภาพแวดล้อมใหม่ในปัจจุบัน ที่คำแสดกลับกลายเป็นรีสอร์ทที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์ มีหนอนและนกกลับคืนมาจำนวนมาก กลายเป็นสถานที่น่าพักผ่อน ซึ่งภายในรีสอร์ท ที่ถือเป็นรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ สปา ลานกิจกรรม มีผักสดจากสวนด้านข้างไว้บริการลูกค้า ข้าวที่สีเอง สบู่และแชมพูที่สกัดเอง สร้างแบรนด์"คำแสด" ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ขณะที่รีสอร์ทยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเช่น ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควเพียง 16 กม.
       
       นอกเหนือจากธรรมชาติแล้ว หากคุณได้มีโอกาสพักผ่อนกับครอบครัว คำแสดมีกิจกรรมดีๆให้แต่ละคนได้ทำเช่น ลูกๆเล่นกิจกรรมบริเวณเรือนร่มไม้ ร่วมกิจกรรมการละเล่นเด็กไทย การเพ้นท์เสื้อ การเล่นโล้ชิงช้า โดยกิจกรรมของเด็กๆจะมีพนักงานเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล
       
       ส่วนคุณแม่สามารถไปนวดได้อย่างสบายที่คำแสดสปา หากคุณสุภาพบุรุษที่ชอบตีกอล์ฟ สามารถออกรอบได้จากสนามใกล้ๆรีสอร์ท และ เด็กๆยังได้สัมผัสกับการทำบุญตักบาตรซึ่งทุกวันจะมีพระสงฆ์มารับบาตรทุกเช้า และได้สัมผัสกับวิถีไทย เช่น การดำนา การสีข้าว การใช้โคเทียมเกวียน ทำให้เด็กๆตื่นตาตื่นใจได้
       
       ภายในรีสอร์ทมีต้นไม้ใหญ่ๆหลากหลายชนิด ให้เดินเล่นกันอย่างสบาย รีสอร์ทยังมีพื้นที่ติดแม่น้ำแคว แต่ยืนพักผ่อนริมน้ำก็สบายใจ ยามเช้าที่น้ำยังไม่ไหลออกมาจากเขื่อน จะดูนิ่งสงบเห็นปลาแหวกว่าย และเมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีน้ำไหลแรงจากเขื่อนก็จะมองเห็นน้ำไหลแรง นั่งเล่นริมแม่น้ำก็สบายใจดี
       
       ไม่ไกลรีสอร์ทยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่นพร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอหรือโรงถ่ายพระนเรศวร ให้ท่องเที่ยว หรือจะไปยังสะพาวข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร เขื่อนศรีนครินทร์ และหากอยากไปไกลหน่อยทองผาภูมิ สังขละบุรี และวัดหลวงพ่ออุตตมะก็น่าไปเยือนทั้งนั้น

       นริศรา บุญกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และ การตลาด คำแสดรีสอร์ท กล่าวว่าเรื่องราวของคำแสด เป็นความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งของชาวคำแสดทุกคน 15 ปีที่คำแสดรีสอร์ทเปิดบริการมา
       
       และ 10ปีที่เธอทำงานที่นี่ การได้รับรางวัลทัวริซึ่มอวอร์ดครั้งนี้ไม่ใช่ความภูมิใจครั้งแรกที่เธอเคยได้รับ หลายครั้งที่เธอเข้าไปดูแลลูกค้าหรืดได้พูดคุยกับลูกค้า และลูกค้ามักจะบอกเธอว่า ไม่เคยรู้มากอนเลยว่ามีรีสอร์ทสวยๆอย่างนี้ที่เมืองกาญจนบุรี หรือทุกครั้งที่ทางรีสอร์ทจัด event ต่างๆขึ้นมา ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ๆจะจองห้องพักเพียงคืนเดียว และหลายครั้งที่ลูกค้าต้องไปขอจองเพิ่มเพื่ออยู่ต่อ ด้วยความต้องการที่สัมผัสบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ให้คุ้มค่า หรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางรีสอร์ทจัดขึ้นให้ครบถ้วน
       
       .....วันนี้...คำแสดรีสอร์ท....มีห้องพักแบบเดอลักซ์ 80 ห้อง และห้องรวมแบบ team plus deluxe rooms 16 เตียง1ห้อง พร้อมแล้วที่จะรอต้อนรับด้วยการบริการที่มีคุณภาพ กิจกรรมดีๆ ห้องพักที่ตกแต่งแบบมีรสนิยม รอท่านอยู่.......
       
       ...นริศรา เธอกล่าวว่า..เธอมั่นใจในรีสอร์ทที่เธอยุ่งมา10 ปี มั่นใจทั้งในด้านคูณภาพ และการบริการที่ทางรีสอร์ทมีเธอยังบอกด้วยว่ามีหลายรีสอร์ทที่พยามทำหลายๆอยางให้เหมือนคำแสดทั้งการตกแต่งสวน การจัดกิจกรรม แต่คำแสดทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ
        และใส่ใจในทุกๆรายละเอียด...ใส่หัวใจที่มีความรักในรีสอร์ทที่ทำอยู่ ..ใส่ความอบอุ่นให้กับทุกท่านที่มาเยือน วันนี้เธอพร้อมแล้วที่จะบอกว่าคำแสดไม่มีคู่แข่ง ไม่มีการแย่งชิงลูกค้ากับรีสอร์ทอื่นๆ ด้วยกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น หรืองานเทรดโชว์ ที่ผ่านมาทำให้ราคาไม่ได้เป็นอุปสรรค ในการขายของกาญจนบุรีอีกต่อไป จากยอดการขายห้องพักที่นับว่าสูงเป็นประวัติการณ์
       
       ที่สำคัญคำแสดก็ยังคงเป็นรีสอรทที่รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างจริงจังที่ได้รับรางวัลจากทรวงพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอีกหลายรางวัล เป็นการันตี และไม่ไกลจากรีสอร์ทยังมีโรงถ่ายภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกาญจนบุรีให้ไปเที่ยวและเยี่ยมเยียน

2. coffee from OMKOI  ESTATE

  • coffee from OMKOI  ESTATE  ตอนที่ 1

           ใครอยากไปเที่ยว อมก๋อยบ้างคะ อมก๋อย ธรรมชาติสวยงาม แต่ทุรกันดาร สไตล์ อมก๋อย  

เรื่องที่เขียนเกี่ยวกับกาแฟแบรนด์นี้ ก็เพราะว่าเขานำเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ น่าสนใจเลยหยิบมาเล่าสู่กันฟัง แต่ถ้าชาวBlog อยากไปสัมผัส กาแฟ coffee from OMKOI ES TATE  ก็น่าจะไปได้นะ จะถามเจ้าของตัวจริงให้

           กาแฟสด จัดอยู่ในธุรกิจที่หลายคนฝันอยากเป็นเจ้าของ  อาจเป็นเพราะสเน่ห์แห่งความลุ่มลึกของกาแฟ ผสมผสานกับความสดใสธุรกิจนี้ที่ได้รับผลพวงจาก ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ นิยมลิ้มรสของกาแฟทั้งเช้า บ่าย เย็น นำพานักธุรกิจเล็งเห็นโอกาส  ซึ่งเมื่อหลายปีก่อน ธุรกิจกาแฟ ถูกจัดอยู่ในทำเนียบของธุรกิจ แฟชั่น ร้านกาแฟผุดขึ้นราวดอกเห็ด แต่เวลาล่วงเลยมาพบว่า "ของจริง" หรือมืออาชีพเท่านั้น ที่ยังคงดำรงอยู่ได้

           หนึ่งในนั้น คือ  บริษัท วีพีพี  โปรเกรสซีฟ  ทำธุรกิจส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ จัดจำหน่ายกาแฟคั่ว เครื่องคั่วกาแฟ  รวมถึงบริษัท โกลเด้นครีม จำกัด  บริษัทลูกที่รับภารกิจผุดร้านกาแฟ  "ดิโอโร่     
วีพีพี  มีฐานการผลิตอยู่ที่อำเภอ "อมก๋อย"  จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ห่างไกลโพ้น การคมนาคมไม่สะดวก จัดอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  เนื่องเพราะพื้นที่เป็นป่าเขา สมบูรณ์ เต็มไปด้วยชาวไทยภูเขา ซึ่งนิยมปลุกพืชอื่นที่ไม่ใช่ กาแฟ
           วีระเดช  สมบูรณ์เวชชการ ประธานกรรมการบริษัทวีพีพี โปรเกรสซิส จำกัด  เล่าให้ฟัง ว่า  ฐานที่มั่นของของกาแฟ วีพีพี "อมก๋อย" แห่งนี้ เหมาะที่จะผลิตกาแฟคุณภาพ เพราะอากาศหนาว เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 1000 เมตร  เป็นภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหล่ากาแฟหลากพันธุ์ชื่นชอบมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

           วีระเดช ย้อนอดีตเมื่อปี 2544 สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าของพื้นที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน คือ ต้องการอพยพชาวเขาซึ่งตัดไม้ทำลายป่าลงมาอยู่ในพื้นที่ทำกินทางหน่วยงานราชการจัดหาให้ต้องมีอาชีพ ซึ่งช่วงเวลานั้นได้สำรวจโครงการประเมินจากตัวเลขที่ด้มาจากโครงการหน่วยงานราชการ ชาวเขาหรือ ชาวบ้าน มีรายได้เฉลี่ยแค่ 8,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ขณะเดียวกันไม่มีอาชีพแน่นอน  ยึดการทำไร่เลื่อนลอย ต้นเหตุของการตัดไม้ทำลายป่า   เมื่อประจวบเหมาะกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการปลูกกาแฟ จึงได้สำรวจร่วมกับสนง.ปฎิรูปที่ดิน จัดสรรแต่ละแปลงให้เกษตรกร เป็นแปลงที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ช่วงเวลานั้น มีกว่า 300 ครัวเรือนที่เตรียมอพยพลงมา ซึ่งก็จัดสรรให้คนละ 3 ถึง 5 ไร่ เพื่อให้ปลูกกาแฟ  ซึ่งเริ่มจากปลายปี 2546 จนขณะนี้ ทำได้กว่า 70% แล้ว

           อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกาแฟ ที่ได้ ยังไม่เพียงพอ กับความต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ  ซึ่งอนาคตบริษัทมีเป้าหมายผลักดันกาแฟแบรนด์ไทยให้ขจรไกลไปทั่วโลก โดยกำหนดแบรนด์ว่าจะเป็น  VPP specialty coffee from OMKOI ESTATE    นั่นหมายถึงการใช้แหล่งปลูกที่ อมก๋อย เป็น จุดขาย

         " การทำธุรกิจผลิตกาแฟนั้น เรากำหนดหลักการค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการ กำหนดแผนร่วมกับเกษตรอำเภอว่าเรามีความพร้อมที่จะรับซื้อผลผลิตชาวบ้าน  และพวกเขามีความพร้อมในระดับเท่าไหร่ ยกตัวอย่างเราได้ประกาศยุทธศาสตร์ไปว่า เราพร้อมที่จะให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ทั้งหมด 1 หมื่นไร่ นั่นหมายถึงว่าหน่วยงานราชการหรือเกษตรอำเภอจะรู้ว่าชาวบ้านร่วมโครงการร่วมปลูก ผลผลิตแต่ละปีจำนวนเท่าไหร่ และบริษัทเองก็รับซื้อในราคาประกันขั้นต่ำและจะมีการขยับราคาตามแต่ละปีที่สูงขึ้นด้วย โดยทำสัญญา คอนแท็ค ฟาร์มมิ่ง ร่วมกับภาครัฐด้วยว่าเมื่อปลูกแล้วไม่ต้องกลัวว่าผลผลิตจะขายไม่ได้  วิธีการนี้ ทำให้ เกษตรกร กับบริษัท ทำงานร่วมกันแบบสมานฉันท์ โดยที่ทุกฝ่าย วิน วิน  " 

         อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจ โดยมีเครือข่ายผู้ผลิตร่วมเช่นนี้ ต้องคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพ ซึ่ง ทาง วีพีพี คอฟฟี ก็ได้เข้าไปเสริมความรู้ ให้ผู้ปลูก โดยมีเจ้าหน้าที่  นักวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้ วิธีการปลูกกาแฟอย่างถูกต้อง ได้ผลผลิตดี รสชาติกลมกล่อม หอมอร่อย 
        ล่าสุด ณ.ที่แห่งนี้ ได้ถูกประกาศเป็น "ศูนย์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย " ในภาคของการปฎิรูปที่ดิน มีหน่วยงานจากข้างนอกเข้ามาดู  หรือแม้แต่เด็กนักเรียนก็เข้ามาเรียนรู้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  • coffee from OMKOI  ESTATE ตอน 2

              ตอนที่แล้วกล่าวถึง "ศูนย์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย " ในภาคของการปฎิรูปที่ดิน  บนวิถีแห่งความพอเพียง  ไม่จำเป็นต้องบุกรุกถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป เรียกว่า เป็นการช่วยดูแลผืนป่าธรรมชาติ และมีอาชีพทำกินมั่นคง ขณะที่บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ ได้ผลิตผลจากไร่กาแฟของชาวบ้านภายใต้การควบคุมคุณภาพ เพื่อพัฒนาตราสินค้า Omkoi Coffee Estate สู่อินเตอร์ 

                 สำหรับ การทำงานร่วมระหว่างเอกชนกับทางราชการในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้   แน่นอนว่า  จะต้องยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง  " วีระเดช สมบูรณ์เวชชการ ประธานกรรมการ บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ เล่าให้ฟังว่า การทำงานร่วมกันนั้น เรื่องแรก คือประยุกต์หลัก  ความพอประมาณ เช่น จากเดิมชาวบ้าน ปลูกกะหล่ำ ก็ค่อยๆลดพื้นที่ลง ค่อยๆปลูกกาแฟคราวละ 1 ไร่ จนครบตามโควตา  ตามด้วยหลักการสร้างภูมิคุ้มกัน  วีพีพี ฯ ทำสัญญาร่วม 3 ฝ่าย คือ รัฐ  เกษตรกร และบริษัท  เพื่อรับซื้อกาแฟราคาประกันขั้นต่ำ ส่งเสริมความรู้การปลูก โดยสัญญาโครงการมีระยะเวลา 15 ปี ต่อได้อีก 15 ปี ซึ่งบริษัทจะต้องทำตาม พร้อมๆกับการอุดจุดด้อยด้านการเงินของเกษตรกร  โดย  จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน นำโครงการเสนอผ่าน ธกส. เพื่อไม่ให้เกษตรกรก่อหนี้นอกระบบ

               ไม่รับปุ๋ย ไม่รับยากำจัดศัตรูพืช ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน  โดยมีทีมงานเข้าไปดูแล ในเรื่องดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรด้วย  ซึ่งพวกเขาอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญตรงนี้ เรียกว่า กึ่งๆการทำบัญชีควรเรือนให้ลงตัว

              นอกจากนี้ ยังได้ทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่  ด้วยการจับมือกับ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ส่งเสริมให้ นักเรียน ปลูกกาแฟ ในพื้นที่ของโรงเรียน

เพื่อให้เด็กมีความรู้นอกตำรา ให้เด็กๆรู้คุณค่าของการทำมาหากินเลี้ยงชีพในวันข้างหน้า  โดยเริ่มโครงการเมื่อปี 2548 ในพื้นที่ 5 ไร่ แบ่งให้เด็กนักเรียนดูแล 3 ต้น ต่อ คน เมื่อเรียนจบจะส่งมอบสมบัติชิ้นนี้ให้กับ "น้องรหัส" ต่อไป โดยเงินที่ได้ส่วนหนึ่งเป็นค่าอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือให้เด็ก เก็บออมเอาไว้

              ทุกวันนี้ รร. อมก๋อยวิทยาคม  มีวิชาเรียนเกี่ยวกับการเกษตร  แต่ที่แตกต่างจากที่อื่นคือ มีการสอนศาสตร์เกี่ยวกับกาแฟโดยเฉพาะ  ในวันพุธตอนบ่ายทุกๆ สัปดาห์  นักเรียน ต้องลงแปลงเรียนรู้การปลูก การดูและการแฟ และชื่นชมกับการเติบโตของต้นไม้แห่งที่พึ่งต้นนี้  

              ล่าสุด โรงเรียนนำวิชานี้ ส่งเข้าประกวดระดับภาค ในแขนง เรื่องของ "ความรู้ 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน นำความรู้คู่คุณธรรม สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "  อมก๋อย วิทยาคม ได้รับรางวัลที่ 1 ในระดับโรงเรียน มาครองอย่างภาคภูมิใจ และนับเป็นการตอกยํ้าถึงแนวทางการพัฒนาที่เดินมาถูกทาง

              แม้ว่าการปลูกกาแฟ 5 ไร่ กับผลผลิตปีละ  5 หมื่นบาท อาจมีค่าไม่มากนัก แต่การฝึกให้เด็ก มีเหตุ มีผล มีความรู้ และรู้คุณค่าของการทำงานหาเงิน และให้หลักคิดกับบริษัทเอกชน ถึงการช่วยเหลือชุมชนเด็กเยาวชนในรูปแบบเช่นนี้มีความยั่งยืนกว่าการบริจาคเงิน เพราะผลผลิตงอกเงย เก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆ
เรียกว่า "เป็นผลตอบแทนระยะยาว ที่สืบทอดเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น"


..............................................ยังมีต่อ  กดที่นี่

Comments