เรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เข้าสู่หน้า
การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในงานธุรกิจ 1  2   3  5และ 6
 
 
 
 
 เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 

 

 

 

 

 
            เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง
         มีหลักพิจารณา ดังนี้
                กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
                 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
                คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
           1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
           2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
            3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
                เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรุ้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
            1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
            2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
             แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
 
 
                
 
             
 
               การศึกษาครอบครัววิถีเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ที่พวกเราลงไปปฏิบัติการ นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ถ้านักศึกษาลงไปแล้วไม่ได้ข้อมูลในเรื่องที่เราต้องการศึกษามาเพียงพอแล้ว การลงไปปฏิบัติการในพื้นที่ก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องตรงจริง และเพียงพอต่อการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆที่เราต้องการ นักศึกษาจึงต้องมี
เครื่องมือติดตัวไป  และรู้จักใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างผู้ชำนาญ
             
              เนื่องจากนักศึกษายังเรียนรู้ และได้รับการฝึกฝนในเรื่องวิธีการและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลมาน้อย  Sufficiency  Economic  Classroom  จึงถือโอกาสแนะนำให้นักศึกษารู้จักเครื่องมือดังกล่าวไว้เป็นเบื้องต้น พอเป็นแนวทางในการทำงานในคราวนี้
 
              เครื่องมือที่สำคัญที่นักศึกษาควรนำไปใช้ในการเรียนรู้สำหรับการศึกษาและการปฏิบัติการคราวนี้  น่าจะได้แก่  2  เครื่องมือดังนี้
 
                     1. การสังเกต
                     2. การสัมภาษณ์
               
             อ่านรายละเอียดโปรด  กดที่นี่
                    
 
   
ภาพกิจกรรม
 
         
    การเรียนการสอน
    เทอม 2/2551
  
บรรยากาศในชั้นเรียน
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................ยังมีต่อกดที่นี่
ภาพกิจกรรม
 
         
    การเรียนการสอน
    เทอม 1/2552

PicasaWeb Slideshow

**********************************************************************
       
ทีมผู้สอนติดตามไปเยี่ยมเยียน
เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2551
 
 
 
 
ติดตามชมภาพเพิ่มเติมโปรดกดที่นี่
 
 
 
 
 Br1
 *************************************************************************
    
*************************************************************************
 
 

กิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 


1
 
 
 
การนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
 
วันที่  15  มิถุนายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
 
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
  นางสาววีระญา เปรี้ยวน้อยและคณ

เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 นายโสมนัส  สาสารและคณะ(ไม่ได้เตรียมมา)

คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
  นางสาววีระญา เปรี้ยวน้อยและคณะ
 


 

    
 
 การนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
 วันที่  15  มิถุนายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
โครงการฯพอเพียง
*
เสนอโดยกลุ่ม
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
  นางสาวรัชดาพร  อร่ามรักษ์และคณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
การนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
 วันที่  22 มิถุนายน 2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
*ผู้มีหน้าที่นำเสนอไม่มาเรียนทั้ง 3 คน
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 นางสาวอักษร  เอกนุ่มและคณะ

เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
  นางสาวอักษร  เอกนุ่มและคณะ  และ 2

คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
  นายปิติพงษ์ ถาวร และคณะ 1 และ 2
 

 

 

    


การนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
 วันที่  22 มิถุนายน 2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
1.นางสาวจารุวรรณ  ฉาวดี
2.นางสาวชลิตา  เจริญลาภ
3.นางสาวชุลีพร  แพบุตร
4.นางสาวณํฐิดา  แจ่มยวง
*
โครงการฯพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 ไม่มีกลุ่มรับผิดชอบนำเสนอในวันนี้
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 นางสาวกำไลทิพย์ ดอกจันทร์และคณะ
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
  ไม่มีกลุ่มรับผิดชอบนำเสนอในวันนี้
 
 
 

  

การนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
 วันที่  29 มิถุนายน 2552
เพลงพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
 นายธวัช  พิมพ์ศรีจันทร์และคณะ 1 
 และ 3
 
คุณธรรมพอเพียง
*เสนอโดยกลุ่ม
  นางสาววิรยา ทองวังและคณะ 1  2 และ 3

   ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมวันต่อ ๆไป โปรดกดที่นี่

 
 
 
         การไปศึกษานอกสถานที่ ความรู้สึกแรก ๆก็คือ มันน่าจะเป็นเรื่องสนุก ๆ ไม่จำเจ ซ้ำซากเหมือนเรียนในห้องเรียน เบื้องแรก สถานที่ก็เป็นสถานที่จริง เป็นสภาพธรรมชาติ  หลาย ๆครั้ง  เป็นสถานที่ที่เรายังไม่เคยไป ผู้คนที่เราจะได้เจอะเจอก็เป็นคนใหม่ ๆที่เรายังไม่เคยรู้จัก กิจกรรมที่ใช้ในการเรียนรับรองว่าไม่ได้อยู่กับที่แน่นอน อย่างน้อยก็จะต้องลุก ๆ นั่ง ๆ เดิน ๆ และ อะไร ๆอีกมากมาย ซึ่งบางครั้งก็คาดเดาไม่ได้  
สรุปว่า สนุก เป็นความท้าทายของการเรียนแบบนี้
 
       แต่สิ่งที่รู้สึกไม่ค่อยสนุกเอาเลย ก็คือ การเก็บข้อมูล  ซึ่งอาจารย์ย้ำนักย้ำหนาว่าเป็นเรื่องสำคัญ ว่าเราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  บอกด้วยว่า " ถ้าไม่ได้ข้อมูลกลับมาตามที่ตั้งใจไว้ ถือว่าล้มเหลว "
 
       ไปศึกษานอกสถานที่คราวนี้ ไป 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2552
       ครั้งนี้ไปที่ทุ่งเคล็ด  เพื่อไปดูชีวิตเศรษฐกิจในระดับชุมชน จุดเน้นของการศึกษาขีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่คือ การศึกษากลุ่มชาวบ้าน 6 กลุ่ม เช่น กลุ่มโคขุน กลุ่มน้ำพริก กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  และกลุ่มผักปลอดสารพิษ  เป็นต้น

ครั้งที่ 2  วันที่ 17  สิงหาคม 2552
      ครั้งนี้ไปที่บ้านลุงสำรอง แตงพลับ  บ้านลุงสำรอง เป็นตัวอย่างการทำเกษตรกรรมในระดับครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จุดเน้นของการไปศึกษาที่นี่ มุ่งดูว่าลุงสำรองใช้ภูมิปัญญาอะไรบ้างในการทำกินอย่างเกษตรกรที่ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาที่จัดเตรียมให้ได้เรียนรู้กันคราวนี้ มี  6 อย่าง ได้แก่ หมูหลุม ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ผักสวนครัว หญ้าแฝก และการเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น
 
วิธีการและเครื่องมือ
 
     อาจารย์แนะนำว่า เราสามารถเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเหล่านี้
         1. การซักถาม  วิธีนี้จะต้องเตรียมคำถามไปให้พร้อม  อาจารย์แนะนำแนวทางให้พอสังเขป  ให้พวกเราไปช่วยกันตั้งคำถามมา แล้วเอามาให้อาจารย์ดู บอกให้เราสร้างโครงสร้างของคำถามขั้นมา แล้วตั้งคำถามตามโครงสร้างที่เราสร้างขึ้น  จากคำถามกว้าง ๆ แล้วเจาะลึก และแคบเข้าไปเรื่อย ๆ จนไปถึงจุดที่เราพอใจ หรือได้ความกระจ่างตามที่เราต้องการจะรู้
         2. การสังเกต  วิธีนี้อาจารย์ให้ใช้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่ไปพลางก่อน อาจารย์ไม่ได้แนะนำอะไร แต่เราเห็นว่าในเว็บห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีหลักการเบื้องต้นแนะนำไว้เหมือนกัน และเรื่องการซักถามก็มีเหมือนกัน ในชื่อเรื่องว่า การสัมภาษณ์และการสังเกต   ใครสนใจไป ศึกษารายละเอียดได้ที่นี่
     3. การใช้เอกสาร วิธีนี้เป็นการเก็บข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบเอกสาร  นับว่าเป็นวิธีการที่สะดวกโดยเฉพาะในปัจจุบันการจัดทำเอกสารสามารถจัดทำได้ไม่ยากนัก อาจารย์แนะนำให้ขอดูสมุดบันทึกต่าง ๆของกลุ่ม เช่น บันทึกการประชุม สมุดเยี่ยม แฟ้มเอกสารงานธุรการต่าง ๆ เอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แผ่นป้ายนิเทศ แผน และรายงานการปฏิบัติงาน เป็นต้น
       4. เครื่องมือบันทึกภาพและ/หรือเสียง  วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวก รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง ถาวร ปัจจุบันสามารถหาเครื่องมือบันทึกในรูปแบบดังกล่าวนี้ได้ไม่ยาก  มือถือของวัยรุ่นในปัจจุบันอาจช่วยบันทึกข้อมูลทั้งภาพ และเสียงได้  ข้อมูลที่ได้โดยวิธีนี้ จะช่วยให้พวกเราเก็บรายละเอียดของสิ่งที่เราสนใจศึกษาได้อย่างดี  อาจารย์แนะนำให้ใช้วิธีนี้ควบคู่กับการสังเกต และการซักถาม  และอาจารย์แนะนำว่า  เราสามารถนำเอาภาพ และ เสียงมาประกอบในรายงาน และในการจัดนิทรรศการได้ด้วย
 
       เครื่องมือที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการคือ คำถาม อาจารย์ได้แนะถึงวิธีคิด ในการพัฒนาคำถามที่เราจะนำไปใช้ซักถามสมาชิกกลุ่มต่าง ๆที่ทุ่งเคล็ด และถามลุงสำรองและวิทยากรของลุงสำรองที่บ้านหนองเขื่อนยังมีต่อ โปรดกดที่นี่
 
 
  
คลิปขำ ๆ

 สนใจ
             สื่อการสอนเศรษฐกิจพอเพียงคลิ๊กที่นี่

 

 

    

  

                                       

 

หมายเหตุ:   
 สัปดาห์ที่ 1 วันจันทร์ ที่ 8 มิ.ย. 52 แนะนำเนื้อหา สื่อและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 5 (6 ก.ค. 2552) หยุดราชการวันอาสาฬหบูชาและวัน
                           เข้าพรรษา

สัปดาห์ที่ 9-10 (3, 7 ส.ค. 2552) ศึกษาดูงาน

สัปดาห์ที่ 11-12 (17, 24 ส.ค. 2552) สรุปและนำเสนอผลการ
                            ศึกษาดูงานในรูปนิทรรศการ

      
            Br1
          
------------------------------------------------------
              การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจ  ให้ลึกซึ้ง ถึงขั้นสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตได้อย่างถูกต้องกลมกลืนกับชีวิต และสอดล้องกับสภาพแวดล้อมที่วิถีชีวิตของเราดำเนินไป  ต้องฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ลงมือปฏิบัติจริง และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ การคิด  ไม่ว่าเราจะรับรู้มาอย่างไร จะต้องคิด ใคร่ครวญ ทวนซ้ำ ซ้ำแล้วซ้ำอีก  แล้วก็ ฟัง พูด อ่าน เขียน ลงมือปฏิบัติ  วนเป็นวงจรของการเรียนรู้เช่นนี้ตลอดไป
              
         เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน Sufficiency  Economy  Classroom  จึงจัดกิจกรรม  ฟัง ดู อ่าน คิด เขียน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้เรื่องนี้จากแหล่งต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ  วิทยุ โทรทัศน์  การบรรยาย และจากสื่ออีเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ  ที่สำคัญได้แก่ การเรียนรู้ผ่าน  Internet  ซึ่งในที่นี้  ได้จัดเตรียมสื่อไว้ให้บางส่วน  เมื่อผู้เรียนได้  ฟัง ดู อ่าน คิด แล้วให้เขียนในรูปแบบการบันทึก แล้วนำมาส่งผู้สอน  สำหรับแบบที่ใช้บันทึก .........โปรดกดที่นี่
 
         
 
******************************************************************************
 ข้าฯไป      ข้าฯทำ     ข้าฯดู     ข้าฯรู้ 
ข้าฯเห็น......  ข้าฯจึงเป็น
 
 
 

 ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
 
             เรื่องราวของครอบครัววิถีเศรษฐกิจพอเพียง
                   ที่นักศึกษาลงไปศึกษาและปฏิบัติงาน
 
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
 
             นักศึกษานำผลงานและประสบการณ์ที่ได้จากการลงไปศึกษาและปฏิบัติงานแต่ละครั้งใส่ในหน้าเว็บของครอบครัวของกลุ่มตนตามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ข้างล่างนี้
(กดที่หัวข้อเพื่อเข้าถึงหน้าเว็บของกลุ่มตน)
*******************************************************************************************
oooooooooooooooooooooooo
  
      ดอกไม้จะบาน
 
  

                                                   ศิลปิน อรวี สัจจานนท์

 

ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน
บริสุทธิ์กล้าหาญ   จะบานในใจ
สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่ 
แน่วแน่แก้ไขจุดไฟศรัทธา 
เรียนรู้ต่อสู่มายา   ก้าวไปข้างหน้า 
 เข้าหามวลชน
ชีวิต อุทิศยอมตน  ฝ่าความสับสน  เพื่อผลประชา

ดอกไม้  บานให้คุณค่า   งบานช้า ช้า   แต่ว่ายั่งยืน
ที่นี่  และที่อื่นอื่น  ดอกไม้สดชื่น  ยื่นให้มวลชน
               ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน
 
บริสุทธิ์กล้าหาญ  จะบานในใจ

สีขาว  หนุ่มสาวจะใฝ่  แน่วแน่แก้ไข  จุดไฟศรัทธา
เรียนรู้  ต่อสู่มายา 
 ก้าวไปข้างหน้า เข้าหามวลชน  
ชีวิต  อุทิศยอมตน   ฝ่าความสับสน  เพื่อผลประชา
ดอกไม้  านให้คุณค่า  จงบานช้า ช้า  แต่ว่ายั่งยืน

ที่นี่  และที่อื่น อื่น   ดอกไม้สดชื่น ยื่นให้มวลชน

 

*******************************************************************************ฟังเพลงดอกไม้จะบาน

แบบคอรัส กดที่นี่

แบบซิตี้คอรัสกดที่นี่

แบบอรวี สัจจานนท์

******************************************************************************
 


 
 

 กิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

 

2

 

ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน

วันที่ 15  มิถุนายน  2552

ข้อคิดชีวิตพอเพียง

1.คำแนะนำในการนำเสนอข้อคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  ของนักศึกษาทั้ง  3  คน

2.โครงสร้างของการพูดนำเสนอข้อคิด
3.ลักษณะของข้อคิด

โครงการฯพอเพียง
* ข้อสังเกตและคำแนะนำการนำเสนอโครงการฯพอเพียง 

เพลงพอเพียง
*ไม่มีการนำเสนอ

คุณธรรมพอเพียง

1.ความเห็นและคำแนะนำการนำเสนอกิจกรรมคุณธรรมพอเพียง ของดีเมืองเพชร ของรศ.มยุรี วัดแก้ว
2.ความเห็นของอาจารย์ทัศนีย์พรรณต่อการนำเสนอกิจกรรมคุณธรรมพอเพียง
คำแนะนำที่สำคัญ
1.คำแนะนำในการบันทึกผลการเรียนรู้
2.สื่อสำหรับดำเนินกิจกรรมต้องเตรียมให้พร้อม
3.
คำแนะนำแก่นักศึกษาในการทำความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.การดำเนินกิจกรรมในฐานะ facilitator

5.สำนึกของสมาชิกในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     
 
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

  วันที่ 15  มิถุนายน  2552
คุณธรรมพอเพียง

        

ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
วันที่ 22  มิถุนายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง
*ไม่มี เนื่องจากไม่มีผู้นำเสนอ
 
คุณธรรมพอเพียง
*ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอของ นายปิติพงษ์ ถาวรและคณะ
*ความเห็นและคำแนะนนำของ ดร.อภิรักษ์
คำแนะนำที่สำคัญ
     


ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม
วันที่ 22 มิถุนายน  2552
โครงการฯพอเพียง
*ไม่มี

เพลงพอเพียง
*แนวทางการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้  1 และ
คุณธรรมพอเพียง
*ไม่มี
คำแนะนำที่สำคัญ
1.แนะนำการบันทึกผลการเรียนรู้โดย รศ. มยุรี วัดแก้ว

2.คำแนะนำและการให้กำลังใจจากรศ.มยุรี วัดแก้ว
 
 
     
 
ข้อเสนอแนะ-คำแนะนำ
เกี่ยวกับการนำเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย
ของ
นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน
วันที่ 29  มิถุนายน  2552
ข้อคิดชีวิตพอเพียง

โครงการฯพอเพียง
 

เพลงพอเพียง

คุณธรรมพอเพียง


 

 


 

ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมวันต่อ ๆไป โปรดกดที่นี่

 
 
   
 
การศึกษาดูงานที่บ้านทุ่งเคล็ด
วันที่ 3 สิงหาคม  2552
 
ดูภาพVDOการศึกษาดูงานของพวกเราโปรดคลิ๊กที่หัวข้อ
   
 
 ดูภาพนิ่งการศึกษาดูงานของพวกเราโปรดคลิ๊กที่หัวข้อ