คำอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา พื้นฐาน 6 ส 33103

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน  ส 33103    สังคมศึกษา 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา ฯ                               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                          จำนวน  1.0   หน่วยกิต                                      เวลา  40  ชั่วโมง                                                                                                              

 

                ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา ฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์สุข และสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  ข้อคิดและ

แบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก  ชาดก เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่าง   ประวัติพระพุทธเจ้า มูฮัมมัด พระเยซู   คุณค่าและความสำคัญของค่านิยม  จริยธรรมเพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสันติสุข  

หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  แนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้างในโอกาสต่าง ๆ 

การสัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ ผลดี ผลเสียของความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

                การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศและโลก  การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          โดยใช้กระบวนการ สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  ยกเหตุการณ์ตัวอย่าง  วิเคราะห์  สรุป  และฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความคิด  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ   เห็นความสำคัญ  และคุณค่า ของการนำความรู้ ไปปฏิบัติ  สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

ส 1.1  ม.6/10, ม.6/12, ม.6/14, ม.6/17, ม.6/18, ม.6/21, ม.6/22                            ส 1.2  ม.6/1, ม.6/5           

ส 2.1  ม.6/4                                                 ส 2.2  ม.6/4           

ส 3.2  ม.6/3                                                                    

ส 5.2  ม.6/4, ม.6/5    

      

รวม  14 ตัวชี้วัด